0

Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử

62 3,019 3
  • Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 04:27

Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933, hãy cho biết : - Những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng đó đối với các nước tư bản chủ nghĩa, nhất là nước Pháp ? - Thực trạng kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ? Câu II (2,0 điểm) Căn cứ vào đâu để khẳng định cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta không chỉ là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà còn là cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình ? Câu III (3,0 điểm) Bằng những kiến thức lịch sử cụ thể từ năm 1954 đến năm 1975, anh (chị) hãy chứng minh : Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Nêu nhận xét về bước chuyển biến to lớn của khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Phân tích những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế của Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973 và nêu những nét chính trong tình hình chính trị ở Tây Âu trong giai đoạn này. Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Nêu những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm 1920 – 1925. Câu II (2,0 điểm) Phân tích thái độ và khả năng của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vấn đề này đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 – 1930) như thế nào ? Câu III (3,0 điểm) Tính chủ động, liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta như thế nào ? Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 để phân tích ? PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Trình bày các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. Liên hệ với công cuộc Đổi mới ở nước ta. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Trình bày những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong thời gian gần đây. Vì sao nói cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang tạo ra thời cơ và thách thức đối với từng quốc gia trên thế giới ? Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã đề ra những chủ trương gì ? Những chủ trương đó đã tác động đến tình hình Việt Nam trong thời kì 1936 – 1945 như thế nào ? Câu II (2,0 điểm) Nêu các sự kiện có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá và giáo dục trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954. Câu III (3,0 điểm) “Đẩy lùi kẻ địch từng bước, giành thắng lợi từng bước cho cách mạng, tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch, giành thắng lợi hoàn toàn, đó là một quy luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẩn). Qua từng bước phát triển, thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975), anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên. PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Nêu nhận xét về lực lượng tham gia, mục tiêu và hình thức đấu tranh của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1925. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Nêu nhận xét về quy mô, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh và tính chất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam. Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Tại sao trong 3 năm liên tiếp 1939, 1940, 1941 Ban Chấp hành Trung ương Đảng lại triệu tập hội nghị ? Vấn đề quan trọng nhất được các hội nghị đề cập đến là gì ? Câu II (3,0 điểm) - Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) ? - Vì sao lại nói đây là thời cơ ngàn năm có một ? - Anh (chị) hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu III (2,0 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975). PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Nêu những nét chính về tình hình kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính trị – xã hội của nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 2000. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử Sự ra đời của “Kế hoạch Mácsan” và sự thành lập khối quân sự NATO đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa như thế nào ? Hết ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 5 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Nêu các sự kiện chính trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của nhân dân Đông Nam Á (1945 – 2000). Câu II (2,0 điểm) Phân tích bài học kinh nghiệm về bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang trong Cách mạng tháng Tám 1945. Câu III (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hãy chứng minh : Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quân sự quyết định buộc thực dân Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương. PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một chiến sĩ yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản đã diễn ra như thế nào ? Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Hãy chọn lọc và trình bày 3 đóng góp to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong 50 năm đầu của thế kỷ XX. Lý giải sự lựa chọn đó ? Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 6 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 – 9 – 1945. Câu II (3,0 điểm) - Đề cập đến vấn đề xây dựng hậu phương, Lênin đã nói: “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh phải có một hậu phương tổ chức vững chắc”. Bằng thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hãy chứng minh rằng: Đảng và nhân dân ta đã xây dựng cho mình một hậu phương vững mạnh. - Phân tích tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954). Câu III (2,0 điểm) Đế quốc Mĩ đã dùng thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ? Kết quả ra sao ? PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Bốn “con Rồng kinh tế” xuất hiện ở châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ? Từ đó, hãy nêu những nét chính về quá trình giành độc lập và sự phát triển kinh tế , xã hội cuả một “con Rồng” kinh tế tiêu biểu mà anh (chị) đã nêu trên. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Tại sao cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 – 1949) lại được coi là cuộc “cách mạng dân tộc dân chủ” ? Cuộc cách mạng Trung Quốc thành công có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp Cách mạng Trung Quốc nói riêng và cách mạng thế giới nói chung ? Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Nêu các cuộc đấu tranh của công nhân trong những năm 1920 – 1925. Câu II (3,0 điểm) Chủ trương khởi nghĩa vũ trang do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (5 – 1941) đề ra như thế nào ? Bằng những kiến thức lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 đến năm 1945, anh (chị) hãy chứng minh tính đúng đắn của chủ trương đó. Câu III (2,0 điểm) Đánh giá ý nghĩa của cuộc chiến đấu trong các đô thị, chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, chiến dịch Biên giới thu đông 1950 đối với tiến trình chung của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 –1954. PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Nêu những sự kiện chứng tỏ : từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Trình bày những nhân tố đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp lại cổ vũ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi ? Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 8 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Trình bày ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930). Vai trò của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Câu II (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hãy chứng minh rằng : Từ thu – đông 1950 đến xuân hè 1953, quân và dân ta đã giữ vững và phát triển thế thế chủ động chiến lược, liên tục tiến công địch, đánh tiêu diệt với quy mô ngày càng lớn trên các chiến trường Đông Dương. Câu III (2,0 điểm) Việt Nam chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa sau năm 1975 trong hoàn cảnh thuận lợi và khó khăn như thế nào ? PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) Nêu những nhân tố khiến cho Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, chính trị của thế giới trong nửa sau thế kỉ XX và những thách thức đối với kinh tế Nhật Bản hiện nay. Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm) Căn cứ vào đâu để khẳng định cuộc Cách mạng khoa học – công nghệ từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy cùng với những hệ quả về nhiều mặt là vô cùng to lớn ? Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử Hết ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2,0 điểm) Quá trình khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong toàn quốc của nhân dân Việt Nam năm 1945 : - Nêu đặc điểm nổi bật. - Trình bày những nét chính về diễn biến của quá trình đó. Câu II (3,0 điểm) Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị (1930), Đại hội lần II (2 – 1951) và Đại hội lần III (9 – 1960) của Đảng ta đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào ? Cho biết đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam đời là gì ? Câu III (2,0 điểm) Nêu diễn biến, kết quả của cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ cuối năm 1972 ở miền Bắc Việt Nam. PHẦN RIÊNG – Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: IV.a hoặc IV.b Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (3,0 điểm) [...]... quân dân Miền nam xuân Mậu Thân 1968 Câu 4: (3 điểm) Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định đó - Hết Sở GD&ĐT Thanh Hoá Trờng THPT Tĩnh gia 2 đề thi thử đại học lần I năm học 2009-2010 MÔN lịch sử - KHối C (Thời gian làm bài : 180 phút ) Câu 1: (2 điểm) Cuộc... hnh 0.5 húa ln nht hnh tinh, chim khong 1/4 nng lc sn xut ca ton th gii Quan h Vit Nam EU chớnh thc c thit lp nm 1990, t ú mi quan h ny dn dn c phỏt trin trờn c s hp tỏc ton din Tuyn tp thi th i hc mụn lch s Sở GD&ĐT Thanh Hoá đề thi thử đại học lần I năm học 2004-2015 Trờng THPT Tĩnh gia 2 MÔN lịch sử - KHối C (Thời gian làm bài : 180 phút ) Câu 1: (2 điểm) Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc... tiến công và nổi dậy của quân dân Miền nam xuân Mậu Thân 1968 Tuyn tp thi th i hc mụn lch s Câu 4: (3 điểm) Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định đó - Hết Tuyn tp thi th i hc mụn lch s THI TH I HC NM 2014 Mụn: LCH S; KHI C C PHN CHUNG CHO TT C TH SINH Cõu... t M - S dng khu hiu dõn ch can thip vo ni b cỏc nc khỏc -> M cú tham vng lónh o v mun thit lp trt t th gii n cc, Tuyn tp thi th i hc mụn lch s Tuyn tp thi th i hc mụn lch s S Giỏo dc & o to Tp Nng Trng THPT Thỏi Phiờn CHNH THC THI TH TUYN SINH I HC - CAO NG Nm hc 2012-2013 Mụn: Lch s (Thi gian 180 phỳt khụng k thi gian giao ) I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im) Cõu I: (3 im) Nờu nhng hot ng ch... tp thi th i hc mụn lch s Trỡnh by hon cnh lch s v ni dung chớnh ca Hi ngh Ianta (2 1945) Nhng quyt nh ca Hi ngh Ianta ó cú tỏc ng n tỡnh hỡnh th gii nh th no ? Cõu IV.b Theo chng trỡnh nõng cao (3,0 im) Trỡnh by nhng biu hin c th ca xu th ton cu hoỏ Ti sao núi : Ton cu hoỏ va l c hi, va l thỏch thc i vi cỏc nc phỏt trin ? Ht LUYN TP S 10 Kè THI I HC MễN LCH S Thi gian lm bi : 180 phỳt Khụng k thi. .. n nm 2000 Cõu 3b ( 3im) Theo chng trỡnh nõng cao Trỡnh by ni dung v thnh tu ca chin lc kinh t hng ni v hng ngoi ca nhúm nc sỏng lp t chc ASEAN Tuyn tp thi th i hc mụn lch s THI TH I HC NM 2014 Mụn: LCH S; KHI C (Thi gian lm bi 180 phỳt, khụng k thi gian giao ) A PHN CHUNG CHO TT C TH SINH Cõu 1: (3im) Trỡnh by hon cnh triu tp, ni dung v ý ngha ca i hi i biu ton quc ln th hai ca ng (2-1951)? Cõu... quc ang hot ng Vit Nam Cõu IV.b Theo chng trỡnh nõng cao (3,0 im) Trỡnh by v nhn xột v mi quan h gia cỏc nc phng ụng (trc ht l chõu ) i vi trt t hai cc Ianta Ht Tuyn tp thi th i hc mụn lch s thi th H t 1 trng THPT chuyờn (mụn Lch S) Thi gian lm bi:180 phỳt I.PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH ( 7im): Cõu 1.( 2im) Trỡnh by nhng hot ng tiờu biu ca s phu yờu nc Vit Nam theo xu hng canh tõn trong nhng nm u... ginh chớnh quyn khi thi c n (0.5 ) - Mt trn Vit Minh khụng nhng thc hin tt chc nng on kt dõn tc m cũn lm tt chc nng ca chớnh quyn nh nc khi ta cha ginh c chớnh quyn nh chun b lc lng cho tng khi ngha, t chc lónh o tng khi ngha khi thi c n (0.25) - Vic thnh lp Mt trn Vit Minh l mt sỏng to ln ca ng, l mt in hỡnh thnh cụng trong cụng tỏc xõy dng mt trn dõn tc ca ng Mt trn Vit Tuyn tp thi th i hc mụn lch... trang, can thip vo cỏc nc 3 - Gia nhng nm 1980, xu hng hũa hoón, i thoi chim u th 12-1989, chin tranh lnh chm dt nhng M v ng minh vn ra sc tỏc ng n s tan ró ca Liờn Xụ v tỡnh hỡnh th gii * 1991 2000: trin khai chin lc cam kt m rng1 Tuyn tp thi th i hc mụn lch s - m bo an ninh ca M vi lc lng quõn s mnh - Tng cng khụi phc v phỏt trin tớnh nng ng v sc mnh kinh t M - S dng khu hiu dõn ch can thip vo ni... v EU ? Cõu IV.b Theo chng trỡnh nõng cao (3,0 im) S ra i ca Hip hi cỏc nc ụng Nam (ASEAN) v quan h ca khi ny vi 3 nc ụng Dng ? Trin vng ca ASEAN l gỡ ? Ht LUYN TP S 11 Kè THI I HC MễN LCH S Thi gian lm bi : 180 phỳt Khụng k thi gian giao PHN LM CHUNG CHO TT C TH SINH Cõu I (2,0 im) Phõn tớch iu kin bựng n v ý ngha lch s ca cao tro Khỏng nht cu nc (t thỏng 3 n thỏng 8 1945) Cõu II (3,0 im) Nờu . Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO. trong giai đoạn này. Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO. 1930 – 1931 ở Việt Nam. Hết Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4 KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 180 phút – Không kể thời gian giao đề  PHẦN LÀM CHUNG CHO
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử, Tuyển tập đề thi thử đại học môn lịch sử,

Từ khóa liên quan