0

phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay

100 984 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2015, 22:25

PHẦN 1 KĨ THUẬT TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài 1. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. Cho Fe vào dung dịch H 2 SO 4 loãng, nguội. B. Sục khí Cl 2 vào dung dịch FeCl 2 . C. Sục khí H 2 S vào dung dịch CuCl 2 . D. Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl 2 . ( Trích câu 3 – Mã đề 825 – ĐHKA 2009) Cần biết • Kim loại trước Pb + HCl , H 2 SO 4(loãng) → Muối (min) + H 2 ↑ Phản ứng này luôn xảy ra bất luận HCl và H 2 SO 4(loãng) là nóng hay nguội . Khái niệm nóng và nguội chỉ có tác dụng đối với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc. • Hợp chất Fe 2+ vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa ( vì +2 là số oxi hóa trung gian của sắt), tính chất nào được bộc lộ là phụ thuộc vào đối tác phản ứng⇒ khi gặp Cl 2 ( chất oxi hóa mạnh) thì FeCl 2 là chất khử,nên có phản ứng : FeCl 2 + Cl 2 → FeCl 3 • Axit + Muối Ax ax Ax ax ax . . Muoi it moi la it yeu it Axit moi con it ban dau la it manh va khong Muoi moi A moi ↓  ⋅   ⋅ ↑ ↑  → → + i i  • Các mu ố i sunfua c ủ a kim lo ạ i t ừ Na đế n tr ướ c Pb tan t ố t trong axit HCl và H 2 SO 4 loãng, còn các mu ố i sunfua c ủ a kim lo ạ i t ừ Pb tr ở v ề sau : PbS; CuS; Ag 2 S không tan trong HCl, H 2 SO 4 loãng ( nh ư ng v ẫ n tác d ụ ng v ớ i HNO 3 và H 2 SO 4 đặ c).Ví d ụ : FeS + HCl → FeCl 2 + H 2 S↑ CuS + HCl → CuCl 2 + H 2 S↑ CuS + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 + NO 2 + H 2 O ( ph ả n ứ ng x ả y ra theo h ướ ng oxi hóa – kh ử ) Bài giải - Lo ạ i A vì : Fe + H 2 SO 4 (loãng, nguội) → FeSO 4 + H 2. - Lo ạ i B vì: FeCl 2 + Cl 2 → FeCl 3. - Lo ạ i C vì : CuCl 2 + H 2 S → CuS↓ + HCl ⇒ Chọn D vì : H 2 S + FeCl 2 → FeS + HCl ( Do không thõa mãn đ i ề u ki ệ n c ủ a ph ả n ứ ng mu ố i + axit đ ã nêu ở trên: FeS tan trong HCl). Bài 2. Cho các h ợ p kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi ti ế p xúc v ớ i dung d ị ch ch ấ t đ i ệ n li thì các h ợ p kim mà trong đ ó Fe đề u b ị ă n mòn tr ướ c là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV. ( Trích câu 4 – Mã đề 825 – Đ HKA 2009) Cần biết • Khi cho kim hai kim lo ạ i (KL-KL) ho ặ c kim lo ạ i và phi kim ( KL-PK) ti ế p xúc nhau ( tr ự c ti ế p ho ặ c gián ti ế p thông qua dây d ẫ n) và cùng n ằ m trong m ộ t dung d ị ch ch ấ t đ i ệ n li ( ho ặ c môi tr ườ ng không khí ẩ m) thì x ả y ra hi ệ n t ượ ng ă n mòn đ i ệ n hóa. • Trong hi ệ n t ượ ng ă n mòn đ i ệ n hóa: - môi tr ườ ng đ i ệ n li, gi ữ vai trò ch ứ a ch ấ t oxi hóa và là môi tr ườ ng để ion kim lo ạ i m ạ nh tan vào đ ó ) - kim lo ạ i nào m ạ nh h ơ n( ng ườ i ta quy ướ c nó là c ự c âm hay catot) s ẽ b ị ă n mòn : cho e bi ế n thành ion kim lo ạ i r ồ i tan vào môi tr ườ ng đ i ệ n li ⇒ t ạ i catot (kim lo ạ i m ạ nh )x ả y ra quá trình oxi hóa. - kim lo ạ i nào y ế u h ơ n ( g ọ i là anot) không b ị ă n mòn mà là ‘’kho’’ ch ứ a e do kim lo ạ i m ạ nh chuy ể n sang, ch ấ t oxi hóa t ừ môi tr ườ ng s ẽ nh ậ n e c ủ a kim lo ạ i m ạ nh t ạ i đ ây ⇒ t ạ i anot x ả y ra quá trình kh ử . • Đặ c đ i ể m c ủ a ă n mòn đ i ệ n hóa: T ạ o ra dòng đ i ệ n m ộ t chi ề u vì trong su ố t quá trình ă n mòn đ i ệ n hóa electron c ủ a kim lo ạ i m ạ nh di chuy ể n liên t ụ c và có h ướ ng t ừ kim lo ạ i m ạ nh sang kim lo ạ i y ế u r ồ i t ừ kim lo ạ i y ế u đ i vào ch ấ t oxi hóa n ằ m trong dung d ị ch ch ấ t đ i ệ n li. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Bài giải Theo phân tích trên ⇒ Fe mu ố n b ị ă n mòn tr ướ c thì trong các c ặ p đ ó Fe ph ả i là kim lo ạ i m ạ nh h ơ n ⇒ đ ó là (I); (III); (IV) ⇒ Chọn C. Bài 3. Cho b ố n h ỗ n h ợ p, m ỗ i h ỗ n h ợ p g ồ m hai ch ấ t r ắ n có s ố mol b ằ ng nhau: Na 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và FeCl 3 ; BaCl 2 và CuSO 4 ; Ba và NaHCO 3 . S ố h ỗ n h ợ p có th ể tan hoàn toàn trong n ướ c (d ư ) ch ỉ t ạ o ra dung d ị ch là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. ( Trích câu 6 – Mã đề 825 – Đ HKA 2009) Tóm t ắ t bài toán : có 4 hh rắn ( số mol các chất trong mối hh bằng nhau) 2 2 2 3 3 2 4 3 uS H O Na O Al O Cu FeCl BaCl C O Ba NaHCO +             →              i i i i chỉ thu được dd. S ố h ỗ n h ợ p th ỏ a mãn = ? Cần biết • Oxit kim lo ạ i tan trong n ướ c bao g ồ m oxit c ủ a kim lo ạ i ki ề m và oxit c ủ a kim lo ạ i ki ề m th ổ .C ụ th ể : Li 2 O, Na 2 O,K 2 O,CaO,BaO,SrO. M 2 O + H 2 O → 2M(OH) n • Oxit kim lo ạ i tan đươ c trong dung d ị ch baz ơ g ồ m các oxit tan đượ c trong n ướ c đ ã nêu ở trên + oxit l ưỡ ng tính. C ụ th ể g ồ m :( Li 2 O, Na 2 O,K 2 O,CaO,BaO,SrO) + ( Al 2 O 3 + ZnO + Cr 2 O 3 ). M 2 O + H 2 O → 2M(OH) n M 2 O n +(8-2n) OH - → 2MO 2 (4-n)- +(4-n) H 2 O. • Các kim lo ạ i ( không tan trong n ướ c) t ừ Cu tr ở v ề tr ướ c đề u có kh ả n ă ng kéo mu ố i Fe 3+ v ề mu ố i Fe 2+ . Bài giải Theo phân tích trên ⇒ Đáp án C. Bài 4. Dãy g ồ m các ch ấ t đề u tác d ụ ng đượ c v ớ i dung d ị ch HCl loãng là: A. AgNO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , CuS. B. Mg(HCO 3 ) 2 , HCOONa, CuO. C. FeS, BaSO 4 , KOH. D. KNO 3 , CaCO 3 , Fe(OH) 3 . ( Trích câu 14 – Mã đề 825 – Đ HKA 2009) Cần biết. 1. Axit tác dụng với muối . i Mu ố i + Axit (m ạ nh) → Mu ố i m ớ i + axit m ớ i ( y ế u). Ngoại lệ: Các mu ố i sunfua c ủ a kim lo ạ i t ử Pb tr ở v ề sau không tan và không tác d ụ ng v ớ i Axit HCl và H 2 SO 4 loãng ( hai axit m ạ nh hay g ặ p).Tuy nhiên, các mu ố i này v ẫ n tác d ụ ng và tyan trong A.Lo ạ i 2 ( H 2 SO 4 đặ c ,HNO 3 ) do ch ứ a S 2- là ch ấ t kh ử m ạ nhh. Ví d ụ : CuS + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + SO 2 + NO 2 + H 2 O. i Mu ố i + Axit m ạ nh, không bay h ơ i ( H 2 SO 4 ) → Mu ố i m ớ i + axit m ạ nh ,↑ (HCl,HNO 3 ). i Mu ố i Fe 2+ ,Cu + , S 2- ,S -1 + A.Lo ạ i 2 → M n+(max) + SPK + H 2 O. i Mu ố i Fe 3+ , S 2- + A.lo ạ i 3 ( HI) → Fe 2+ + S + I 2 + H 2 O. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 i BaSO 4 và PbSO 4 là hai mu ố i không tan trong m ọ i axit. 2. Axit + Oxit kim loại . i Lu ậ t chung: Oxit kim lo ạ i + axit → Mu ố i + H 2 O i Ngo ạ i l ệ : - FeO, Fe 3 O 4 ,Fe x O y ,Cu 2 O,CrO + A.lo ạ i 2 → M n+(max) + SPK + H 2 O. - Fe 3 O 4 + HI → Fe 2+ + I 2 ↓ + H 2 O. 3.Axit + Bazơ i Lu ậ t chung: Axit + baz ơ → Mu ố i + H 2 O i Ngo ạ i l ệ . - Fe(OH) 2 , Cr(OH) 2 + A.lo ạ i 2 → M n+(max) + SPK + H 2 O. - NH 3 và các amin C x H y N + Axit → mu ố i. - Amin C x H y N + HNO 2 → ancol ( ho ặ c mu ố i đ iazoni) + N 2 + H 2 O. Bài giải Theo phân tích trên ta có : - Lo ạ i A vì có CuS không tác d ụ ng v ớ i HCl. - Lo ạ i C vì có BaSO 4 không tác d ụ ng v ớ i HCl. - Lo ạ i D vì có KNO 3 không tác d ụ ng v ớ i HCl. ⇒ chọn B. Bài 5. Cho ph ươ ng trình hoá h ọ c: Fe 3 O 4 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Sau khi cân b ằ ng ph ươ ng trình hoá h ọ c trên v ớ i h ệ s ố c ủ a các ch ấ t là nh ữ ng s ố nguyên, t ố i gi ả n thì h ệ s ố c ủ a HNO 3 là A. 46x - 18y. B. 45x - 18y. C. 13x - 9y. D. 23x - 9y. ( Trích câu 15 – Mã đề 825 – Đ HKA 2009) Cần biết. Khi cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hóa ph ứ c t ạ p ( có s ố oxi hóa là bi ế n s ố ho ặ c phân s ố ), để xác đị nh nhanh và chính xác s ố e cho và nh ậ n c ầ n l ư u ý: i T ă ng – nh ườ ng (e), Gi ả m – thu(e). i S ố e cho( vi ế t bên ph ả i) = s ố oxi hóa sau – s ố oxi hóa tr ướ c. i S ố e nh ậ n ( vi ế t bên trái) = s ố oxi hóa tr ướ c – s ố oxi hóa sau. i N ế u nguyên t ố th ể hi ệ n tính kh ử ho ặ c tính oxi hóa mà có ch ỉ s ố phía d ướ i thì nhân ch ỉ s ố này vào hai v ế c ủ a quá trình cho, nh ậ n. Bài giải Theo phân tích trên ta có: 8 3 3 2 5 8 (5 2 ) 3 3 3 (3 ) 3 2 1 . .(5 ) . y x x y Fe Fe e y x N x e x N x + + + + × − × → × + × − × + − → ⇒ Đáp án A. Bài 6.Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (II) Sục khí SO 2 vào dung dịch H 2 S. (III) Sục hỗn hợp khí NO 2 và O 2 vào nước. (IV) Cho MnO 2 vào dung dịch HCl đặc, nóng. (V) Cho Fe 2 O 3 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng. (VI) Cho SiO 2 vào dung dịch HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. (Trích Câu 5- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Cần biết • Trong một phản ứng oxi hóa – khử luôn có mặt đồng thời chất khử và chất oxi hoá. • Tính chất của một số chất: Chất Tính oxi hóa Tính khử Tác nhân SO 2 Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa S +4 KMnO 4 Chất oxi hóa mạnh Mn +7 H 2 S Chỉ có tính khử mạnh S -2 Fe 2 O 3 Chỉ có tính oxi hóa Fe +3 NO 2 ≡ N 2 O 3 .N 2 O 5 Có tính khử N +4 O 2 Chỉ có tính oxi hóa mạnh O 0 H 2 SO 4 đặc nóng Chỉ có tính oxi hóa mạnh S +6 MnO 2 Có tính oxi hóa mạnh Mn +4 HCl Có tính khử yếu Cl - SiO 2 Có tính oxi hóa HF không không Bài giải Theo sự phân tích trên nhận thấy (V) và (VI) không phải là phản ứng oxi hóa – khử vì không thõa mãn tiêu chí có đồng thời cả chất khử và chất oxi hóa : Fe 2 O 3 + H 2 SO 4 (đặc) → Fe 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O SiO 2 + HF → SiF 4 + H 2 O ⇒ Chọn D: (1) 5SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 2H 2 SO 4 (2) SO 2 + 2H 2 S → 3S + 2H 2 O (3) 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O → 4HNO 3 (4) MnO 2 + 4HCl đặc 0 t C → MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O Bài 7. Cho cân bằng: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇄ 2SO 3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H 2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là: A. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ. C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. D. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ (Trích Câu 6- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010) Cần biết • Khi một hệ đang ở trạng thái cân bằng, chỉ khi có tác động từ bên ngoài vào cân bằng ( thay đổi nhiệt độ nồng độ hoặc áp suất) thì cân bằng mới bị phá vỡ và dịch chuyển theo nguyên lí : chiều dịch chuyển bên trong cân bằng đối lập với sự tác động từ bên ngoài. • Các thao tác xác định chiều dịch chuyển của cân bằng . - Bước 1: Xác định yếu tố bên ngoài cũng như chiều tác động vào cân bằng ( yếu tố này chính là câu đẫn của đề bài. Ví dụ khi tăng nhiệt độ… thì yếu tố bên ngoài ở đây là nhiệt độ , còn chiều tác động ở đây là chiều tăng ). - Bước 2:Nhìn vào phản ứng thuận- nghịch đề cho xem chiều nào có thông tin ngược với ở bước 1 thì đó chính là chiều dịch chuyển bên trong cân bằng ( ví dụ : nếu bên ngoài tăng nhiệt độ thì trên phương trình ta phải tìm phản ứng làm giảm nhiệt độ.). - Chú ý: nếu ở bước 2 mà không tìm được phương trình( hoặc thuận hoặc nghịch) thỏa mãn thì chứng tỏ yếu tố bên ngoài ở bước 1 không ảnh hưởng tới cân bằng. hay nói cách khác, cân bằng không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ở bước 1. Bài giải Theo phân tích ở trên và bài cho nhận thấy: yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng là tăng nhiệt độ ⇒ Bên trong, cân bằng sẽ dịch theo chiều giảm nhiệt độ. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Vì hh hh m M n = ⇒ Khi tăng nhiệt độ , tỉ khối của hỗn hợp khí so với H 2 giảm đi thì chứng tỏ số mol khí tăng lên ( vì m hh luôn không đổi do bảo toàn khối lượng). Tóm lại , theo bài ra khi tăng nhiệt độ số mol khí tăng lên, chứng tỏ khi tăng nhiệt độ cân bằng: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇄ 2SO 3 (k). dịch theo chiều nghịch , , ,A B C D → loại A,C và chiều nghịch là chiều thu nhiệt ⇒ chiều thuận là chiều tỏa nhiệt ,B D → loại D. Vậy ,chọn B. Bài 8. Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường? A. H 2 và F 2 . B. Cl 2 và O 2 . C. H 2 S và N 2 . D. CO và O 2 . (Trích Câu 12- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • Các chất muốn cùng tồn tại được với nhau trong cùng một hỗn hợp thì chúng phải không tương tác được với nhau. • Tất cả các halogen đều không tác dụng với O 2 . Bài giải Theo phân tích trên ⇒ Chọn C. Bài 9. Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe+S(r), (2) Fe 2 O 3 +CO(k), (3) Au+O 2 (k), (4) Cu+Cu(NO 3 ) 2 (r), (5) Cu+KNO 3 (r), (6) Al+NaCl(r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: A. (1), (3), (6). B. (2), (3), (4). C. (1), (4), (5). D. (2), (5), (6). (Trích Câu 14- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • Oxi hóa một chất là lấy electron của chất đó ⇒ chất bị oxi hóa là chất khử. • O 2 tác dụng với hầu hết kim loại (- Au,Pt) Bài giải Theo phân tích ở trên nhận thấy: - (2): Fe 2 O 3 + CO không có sự tham gia của kim loại ⇒ loại (2) , , ,A B C D → Loại B,D. - Au không tác dụng với O 2 ⇒ loại (3) ,A C → loại A. Vậy chọn C. Bài 10. Có các phát biểu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO 3 . (2) Ion Fe 3+ có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d 5 . (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. (4) Phèn chua có công thức là Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O. Các phát biểu đúng là: A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (4). (Trích Câu 16- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • C,S và P là những phi kim có tính oxi hóa mạnh. • Cr +6 có tính oxi hóa mạnh. • Phèn chua là muối sunfat kép ngậm nước của kali và nhôm : K 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 . 24H 2 O ≡ K 2 Al 2 (SO 4 ) 4 .24H 2 O ≡ KAl(SO 4 ) 2 .12H 2 O Nếu thay K + bằng M + = Na + , Li + , NH 4 + thì gọi là phèn nhôm ( không gọi là phèn chua). (NH 4 ) 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 . 24H 2 O ≡ (NH 4 ) 2 Al 2 (SO 4 ) 4 .24H 2 O ≡ NH 4 .Al(SO 4 ) 2 .12H 2 O Li 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 . 24H 2 O ≡ Li 2 Al 2 (SO 4 ) 4 .24H 2 O ≡ Li.Al(SO 4 ) 2 .12H 2 O Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 . 24H 2 O ≡ Na 2 Al 2 (SO 4 ) 4 .24H 2 O ≡ Na .Al(SO 4 ) 2 .12H 2 O Bài giải Theo phân tích trên phát biểu (4) sai : Phèn chua có công thức là Na 2 SO 4 .Al 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O , , ,A B C D → loại A,B,D ⇒ Chọn C. Bài 11. Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì A. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng. B. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. D. bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm. (Trích Câu 30- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • Mọi quy luật của một chu kỳ do điện tích hạt nhân quyết định : trong một chu kỳ ,đi từ trái sang phải ,số lớp không đổi nhưng điện tích hạt nhân tăng lên làm lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân với e cũng tăng lên. • Hệ quả: Các đại lượng Bán kính Độ âm điện Tính kim loại ( tính khử) Tính phi kim ( tính oxi hóa) Năng lượng ion hóa Quy luật biến đổi trong chu kỳ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ • Ghi chú; các quy luật trong một nhóm chính do bán kính nguyên tử quyết định và biến đổi một cách đối nghịch với các quy luật trong một chu kì. Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒ chọn C: bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng Bài 12. Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO 3 là: A. CuO, Al, Mg. B. Zn, Cu, Fe. C. MgO, Na, Ba. D. Zn, Ni, Sn. (Trích Câu 44- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • Khác với các kim loại muốn tác dụng được với HCl, H 2 SO 4 loãng phải là kim loại đứng trước H , các oxit kim loại luôn tác dụng với dung dịch HCl, H 2 SO 4 loãng theo phản ứng : M x O y +2y H + (c ủ a HCl và H2SO4 loãng) → x 2 y x M + + yH 2 O • Dung dịch HCl hoặc H 2 SO 4 loãng chỉ tác dụng được với kim loại trước H. 2M + 2nH + (c ủ a HCl và H2SO4 loãng) → 2M n+(min) + nH 2 ↑ • Khi cho các oxit kim loại vào các dung dịch muối( có thể coi là hỗn hợp gồm muối và H 2 O) thì chỉ có oxit của kim loại kiềm ( Na 2 O,K 2 O) và oxit của kim loại kiềm thổ ( CaO,BaO) có phản ứng ( phản ứng với H 2 O của dung dịch) . Các oxit còn lại không có khả năng phản ứng . Chẳng hạn ,khi cho Na 2 O và dung dịch CuSO 4 thì : Ban đầu : Na 2 O + H 2 O (c ủ a dd) → 2NaOH Sau đó : NaOH + CuSO 4 → Cu(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 Chú ý : Al 2 O 3 , ZnO ,Cr 2 O 3 bình thường không phản ứng , nhưng nếu dung dịch có môi trường bazơ ( môi trường này có từ ban đầu hoặc mới tạo ra do các phản ứng khác) thì các oxit này tham gia phản ứng( với bazơ )và tan . • Phản ứng giữa kim loại không tan trong nước và muối xảy ra theo quy tắc α .Kinh nghiệm để nhớ quy tắc này thường là : kim loại đứng trước phản ứng được với muối của kim loại đứng sau. Bài giải Theo phân tích ở trên ta có : - Cu không tác dụng được với dung dịch HCl , , ,A B C D → loại B. - CuO và MgO không tác dụng dược với dd AgNO 3 , ,A C D → loại A,C. ⇒ chọn D. Bài 13. Trong phản ứng: K 2 Cr 2 O 7 + HCl → CrCl 3 + Cl 2 + KCl + H 2 O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là A. 4/7. B. 1/7. C. 3/14. D. 3/7. (Trích Câu 45- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất tham gia phản ứng mà mọi nguyên tố thuộc chất đó đều không bị thay đổi số oxi hóa thì ta nói chất đó đóng vai trò là môi trường. • Trong nhiều phản ứng oxi hóa –khử , một chất vừa đóng vai trò là chất khử ( hoặc chất oxi hóa) vừa đóng vai trò là chất môi trường. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 • Khái niệm chất môi trường chỉ tồn tại đối với các phản ứng xảy ra trong dung dịch. • Để xác định chất môi trường trong các phản ứng oxi hóa – khử, ta thường làm những bước sau : - Bước 1 : Cân bằng phản ứng đã cho theo phương pháp thường dùng là thăng bằng electron ( tuy nhiên,nên học cách cân bằng nhẩm : tăng –tiến, Giảm –lùi, đếm nguyên tố lùi, đếm H, đếm kim loại.) - Bước 2 : dựa vào phản ứng vừa cân bằng được, tính số lượng phân tử của chất ở bên trái của phản ứng mà không bị thay đổi số oxi hóa ⇒ Đó chính là số lượng phân tử đóng vai trò chất môi trường. Bài giải - Sau khi cân bằng, phản ứng đã cho trở thành : K 2 Cr 2 O 7 +14HCl → 2CrCl 3 + 3Cl 2 + 2KCl + 7H 2 O - Nhìn vào phản ứng ta thấy : Trước phản ứng, có 14Cl - , sau phản ứng chỉ có 6Cl 0 ⇒ chỉ có 6Cl - /14Cl - đóng vai trò là chất khử ( 6Cl -1 → 3Cl 2 0 + 6e) , còn 8Cl - đóng vai trò là môi trường mà 1HCl có 1Cl - nên trong phản ứng trên trong tổng số 14 phân tử HCl thì có 6 phân tử HCl đóng vai trò là chất khử , 8 phân tử HCl đóng vai trò là môi trường 6 3 14 7 k⇒ = = .Chọn D. Bài 14. Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những nguồn năng lượng sạch là: A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (3). (Trích Câu 56- Mã đề 596 – Đ H kh ố i A – 2010) Cần biết • Khi giải bằng phương pháp loại trừ, cần quan sát nhanh những điểm giống và khác nhau giữa các đáp án để loại trừ cho nhanh. Bài giải Một trong những cách giải bằng loại trừ bài này là : - Từ , , ,A B C D → ta thấy cả A,B,C đều có (4) ⇒ Tập chung vào phát biểu (4) và thấy (4) sai ⇒ loại A,B,C. - Chọn D. Bài 15. Ph ươ ng pháp để lo ạ i b ỏ t ạ p ch ấ t HCl có l ẫ n trong khí H 2 S là: Cho h ỗ n h ợ p khí l ộ i t ừ t ừ qua m ộ t l ượ ng d ư dung d ị ch A. Pb(NO 3 ) 2 . B. NaHS. C. AgNO 3 . D. NaOH. (Trích Câu 4- Mã đề 174 – Đ H kh ố i B – 2010) Cần biết Nguyên t ắ c lo ạ i b ỏ t ạ p ch ấ t b ằ ng ph ươ ng pháp hóa h ọ c là hóa ch ấ t đượ c dùng ph ả i th ỏ a mãn hai tiêu chí : -Tác d ụ ng đượ c v ớ i t ạ p ch ấ t. - Không tác d ụ ng đượ c v ớ i ch ấ t c ầ n làm s ạ ch. Đ i ề u này gi ố ng nh ư , hóa ch ấ t mu ố n đượ c ch ọ n làm thu ố c c ỏ thì ph ả i th ỏ a mãn tiêu chí là di ệ t đượ c c ỏ nh ư ng không đượ c di ệ t lúa!!! Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒ chọnB vì : HCl (tạp chất) + NaHS → NaCl + H 2 S ↑ H 2 S + NaHS → Không ph ả n ứ ng. - Lo ạ i A vì Pb(NO 3 ) 2 không tác d ụ ng đượ c v ớ i t ạ p ch ấ t HCl ( do không sinh ra ch ấ t k ế t t ủ a, ch ấ t bay h ơ i ho ặ c ch ấ t đ i ệ n li y ế u). - Lo ạ i C,D vì c ả t ạ p ch ấ t và ch ấ t c ầ n làm s ạ ch đề u tác d ụ ng : HCl + AgNO 3 → AgCl↓ + HNO 3 AgNO 3 + H 2 S → Ag 2 S↓ + HNO 3 ( Các mu ố i sunfua c ủ a kim lo ạ i t ừ Pb v ề sau không tan trong t ấ t c ả các axit loãng). HCl + NaOH → NaCl + H 2 O H 2 S + NaOH → NaHS + H 2 O ho ặ c → Na 2 S + H 2 O. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 ( Lo ạ i mu ố i t ạ o ra ph ụ thu ộ c vào t ỉ l ệ mol NaOH : H 2 S) Bài 16. Phát bi ể u nào sau đ ây không đ úng khi so sánh tính ch ấ t hóa h ọ c c ủ a nhôm và crom? A. Nhôm và crom đề u b ị th ụ độ ng hóa trong dung d ị ch H 2 SO 4 đặ c ngu ộ i. B. Nhôm có tính kh ử m ạ nh h ơ n crom. C. Nhôm và crom đề u ph ả n ứ ng v ớ i dung d ị ch HCl theo cùng t ỉ l ệ v ề s ố mol. D. Nhôm và crom đề u b ề n trong không khí và trong n ướ c. (Trích Câu 5- Mã đề 174 – Đ H kh ố i B – 2010) Cần biết • V ớ i nh ữ ng câu h ỏ i tr ắ c nghi ệ m lí thuy ế t mang tính ch ấ t li ệ t kê thông tin c ủ a nhi ề u ch ấ t thì ph ươ ng pháp gi ả i nhanh nh ấ t là ph ươ ng pháp lo ạ i tr ừ . • Nguyên t ắ c c ủ a ph ươ ng pháp lo ạ i tr ừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒ Ph ươ ng án còn l ạ i là ph ươ ng án đượ c l ự a ch ọ n ( m ặ c dù ki ế n th ứ c c ủ a ph ươ ng án này có th ể ng ườ i h ọ c c ũ ng không bi ế t!!! ). • Cr là kim lo ạ i có nhi ề u tính ch ấ t t ươ ng đồ ng v ớ i Fe và Al: - Gi ố ng Fe, Cr khi tác d ụ ng v ớ i HCl, H 2 SO 4 loãng th ể hi ệ n hóa tr ị th ấ p( hóa tr ị 2), khi tác d ụ ng v ớ i HNO 3 , H 2 SO 4 đặ c,O 2 th ể hi ệ n hóa tr ị cao ( Hóa tr ị 3). - Gi ố ng Al và Fe , Cr b ị th ụ độ ng trong HNO 3 và H 2 SO 4 đặ c ngu ộ i. - Gi ố ng Al, Cr b ề n trong không khí và n ướ c do có l ớ p oxit b ề n trên b ề m ặ t b ả o v ệ . - Cr 2 O 3 và Cr(OH) 3 gi ố ng Al 2 O 3 và Al(OH) 3 đề u là h ợ p ch ấ t l ưỡ ng tính( chú ý CrO là oxit bazo còn CrO 3 là oxit axit). Bài giải Theo phân tích ở trên ⇒ Vì A,B,D là câu đ úng ⇒ Chọn C ( Vì đề yêu c ầ u ch ọ n câu không đ úng). Gi ả i thích; 2Al + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 3 HCl Al n n ⇒ = Cr + 2HCl → CrCl 2 + H 2 2 HCl Zn n n ⇒ = Bài 17. Cho dung d ị ch Ba(HCO 3 ) 2 l ầ n l ượ t vào các dung d ị ch: CaCl 2 , Ca(NO 3 ) 2 , NaOH, Na 2 CO 3 , KHSO 4 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , H 2 SO 4 , HCl. S ố tr ườ ng h ợ p có t ạ o ra k ế t t ủ a là A. 4. B. 7. C. 5. D. 6 . (Trích Câu 8- Mã đề 174 – Đ H kh ố i B – 2010) Cần biết • M uối axit + Axit mạnh → Muối mới + axit mới . ( Ch ỉ có mu ố i hi đ rosunfat không tham gia ph ả n ứ ng này). • Muối axit + Bazơ tan → Muối trung hòa + H 2 O ( ph ả n ứ ng này luôn x ả y ra và có bao nhiêu kim lo ạ i thì t ạ o ra b ấ y nhiêu mu ố i trung hòa ) • Muối axit + Muối khác → 2 muối mới Ph ả n ứ ng ch ỉ x ả y ra khi s ả n ph ẩ m có ch ấ t :  ↓   ↑  →  ←  Chú ý : Mu ố i hi đ rosunfat có vai trò là m ộ t axit m ạ nh . Ví d ụ : ph ả n ứ ng NaHSO 4 + Na 2 CO 3 không ph ả i là mu ố i + mu ố i mà là axit m ạ nh ( HNaSO 4 ) + Mu ố i. • Tính tan c ủ a m ộ t s ố mu ố i quan tr ọ ng: - T ấ t c ả các mu ố i axit đề u tan. - T ấ t c ả các mu ố i ch ứ a Cl đề u tan ( - AgCl). - T ấ t c ả các mu ố i ch ứ a N đề u tan. - T ấ t c ả các mu ố i ch ứ a Na, K đề u tan. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 - T ấ t c ả các mu ố i ch ứ a SO 4 2- đề u tan ( - BaSO 4 và PbSO 4 ) Bài giải Theo phân tích trên ta th ấ y, các ch ấ t t ạ o k ế t t ủ a v ớ i dung d ị ch Ba(HCO 3 ) 2 bao g ồ m : NaOH, Na 2 CO 3 , KHSO 4 , Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 và H 2 SO 4 ⇒ Đ áp án D. Gi ả i thích: Ba(HCO 3 ) 2 +CaCl 2 → không x ả y ra Ba(HCO 3 ) 2 +Ca(NO 3 ) 2 → Không x ả y ra Ba(HCO 3 ) 2 +NaOH → BaCO 3 ↓ + Na 2 CO 3 + H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 +Na 2 CO 3 → BaCO 3 ↓ + NaHCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 +KHSO 4 → BaSO 4 ↓ +K 2 SO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + NaHCO 3 Ba(HCO 3 ) 2 +Ca(OH) 2 → BaCO 3 ↓ +CaCO 3 ↓ +2H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 +H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ +2CO 2 +2H 2 O Ba(HCO 3 ) 2 +2HCl → BaCl 2 +2 CO 2 + 2H 2 O Bài 18. Các ch ấ t mà phân t ử không phân c ự c là: A. HBr, CO 2 , CH 4 . B. Cl 2 , CO 2 , C 2 H 2 . C. NH 3 , Br 2 , C 2 H 4 . D. HCl, C 2 H 2 , Br 2 . (Trích Câu 11- Mã đề 174 – Đ H kh ố i B – 2010) Cần biết • M ộ t phân t ử không phân c ự c khi: T ấ t c ả các liên k ế t trong phân t ử đ ó không phân c ự c ho ặ c trong phân t ử đ ó có các liên k ế t phân c ự c nh ư ng véc t ơ t ổ ng h ợ p c ủ a các liên k ế t phân c ự c đ ó là véc t ơ 0  Ví d ụ : Br – Br hay O= C= O • M ộ t phân t ử phân c ự c khi: trong phân t ử đ ó có liên k ế t phân c ự c và véc t ơ t ổ ng h ợ p c ủ a các liên k ế t phân c ự c đ ó ≠ véc t ơ 0  . Ví d ụ : H – Br hay O= C • V ớ i nh ữ ng câu h ỏ i tr ắ c nghi ệ m lí thuy ế t mang tính ch ấ t li ệ t kê thông tin c ủ a nhi ề u ch ấ t thì ph ươ ng pháp gi ả i nhanh nh ấ t là ph ươ ng pháp lo ạ i tr ừ . • Nguyên t ắ c c ủ a ph ươ ng pháp lo ạ i tr ừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒ Ph ươ ng án còn l ạ i là ph ươ ng án đượ c l ự a ch ọ n ( m ặ c dù ki ế n th ứ c c ủ a ph ươ ng án này có th ể ng ườ i h ọ c c ũ ng không bi ế t!!! ). Bài giải Theo phân tích trên ta có: - HBr là phân t ử phân c ự c ⇒ lo ạ i A. - NH 3 là phân t ử phân c ự c ⇒ lo ạ i C - HCl là phân t ử phân c ự c ⇒ Lo ạ i D ⇒ chọn B. Bài 19: Phát bi ể u nào sau đ ây không đ úng? A. Trong các dung d ị ch: HCl, H 2 SO 4 , H 2 S có cùng n ồ ng độ 0,01M, dung d ị ch H 2 S có pH l ớ n nh ấ t. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay [...]... :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương ổi áp suấtvà skĩphân tử kh ôn luyện hóa nhau) ⇒ loạiđại học hay thay pháp ( vì ố thuật ở hai vế không bằng học thi A,B Nhìn vào C,D thấy đều có (4) ⇒ không kiểm tra (4) vì chỉ còn 2 phương án nên chắc chắn phương án được lựa chọn sẽ chứa (4) ⇒ chỉ kiểm tra (2) hoặc (3).Cân bằng (2) bị dịch chuyển khi có sự thay đổi áp suất ( vì số phân tử khí ở hai vế không bằng nhau)... ái./ Ad FC- HOÁ HỌC VÙNG CAO - DongHuuLee - DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp và kĩ là hỗn hợp của Bài 51 Phân bón nitrophotka (NPK) thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay A (NH4)2HPO4 và KNO3 B NH4H2PO4 và KNO3 C (NH4)3PO4 và KNO3 D (NH4)2HPO4 và NaNO3 (Trích Câu 44- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa... chất mang tính khử hay tính oxi hóa - Chất chứa nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa thấp nhất chỉ thể hiện tính khử Hay gặp là kim loại M, S-2, S-1, I-, Cl-,H2, NH3, H2S DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương chứa nguyên t kĩ trạng thái ôn hóa cao nhhóaỉ thể hiệnthi đạihóa Hay gặp iom - Chất pháp và ở thuật oxi luyện ất ch học tính oxi học hay - kim loại Mn+... thông tin của nhiều chất thì phương pháp giải nhanh nhất là phương pháp loại trừ • Nguyên tắc của phương pháp loại trừ là tìm 3 phương án ngược với yêu cầu của đề đem bỏ đi ⇒ Phương án còn lại là phương án được lựa chọn ( mặc dù kiến thức của phương án này có thể người học cũng không biết!!! ) DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp và kĩ thuật ôn luyện. .. Cr(NO3)3 B Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) C Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp và kĩ thuật ch AlCl3 D Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung d ôn luyện hóa học thi đại học hay ( Trích câu19 – Mã đề 637 – ĐHKB 2009) Cần biết i CrO, Cr(OH)2 là bazơ còn Cr2O3 và Cr(OH)3 là hợp chất lưỡng tính... Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay Cần biết i Một chất thể hiện tính khử khi phân tử chất đó chứa nguyên tố có sự tăng số oxi hóa sau phản ứng i Phân tử HCl “tiềm ẩn” hai tính chất : tính oxi hóa của H+ ( bộc lộ khi gặp kim loại trước H → H2 ↑ ) Ví d ụ: 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 và tính khử của Cl ( bộc lộ khi gặp chất oxi hóa mạnh: MnO2, KMnO4,K2Cr2O7,KClO3... liên kết cộng hóa trị phân cực + liên kết giữa các nguyên tử kim loại – kim loại trong tinh thể kim loại ( đơn chất kim DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phươnghay nói gọnvàtrongthuậti ônliên kết kimhóa học thi đại học hay pháp là kĩ kim loạ )là luyện loại loại + liên kết giữa phi kim – kim loại là liên kết ion • Chú ý: -Dùng cách 1 khi đề bài không cho độ âm... Na2O trong dung dịch NaCl) - A không tan trong nước nhưng A tan ra vì A tác dụng với chất tan có trong dung dịch tạo ra sản phẩm là chất tan ( ví dụ quá trình tan của Fe trong dd CuSO4) DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay Trong số 4 khả năng ở trên, học sinh thường bị sai lầm, thi u sót ở trường hợp thứ ba... trong dung dịch NaCl) - A không tan trong nước nhưng A tan ra vì A tác dụng với chất tan có trong dung dịch tạo ra sản phẩm là chất tan ( ví dụ quá trình tan của Fe trong dd CuSO4) DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp học kĩ thường ôn ầm, thi u sót ở học thi đại học hay Trong số 4 khả năng ở trên, và sinh thuậtbị sai lluyện hóa trường hợp thứ ba !!!... Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thiFe, Al 2học hay đại O3, Mg D A Mg, Al2O3, Al B Mg, K, Na C Zn, Al2O3, Al (Trích Câu 40- Mã đề 182 – CĐ khối A – 2009) Cần biết • Nguyên tắc của việc nhận biết các chất là phải dựa vào những điểm khác nhau giữa các chất đó • Các kim loại kiềm (Li,Na,K,Rb,Cs) và các kim loại kiềm thổ ( Ca, Ba, Sr) tan được trong nước và mọi dung . PHẦN 1 KĨ THUẬT TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG. đ i vào ch ấ t oxi hóa n ằ m trong dung d ị ch ch ấ t đ i ệ n li. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC. H 2 O. phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay DongHuuLee – THPT Cẩm Thuỷ 1 – Thanh Hoá. Facebook :FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 i BaSO 4 và PbSO 4 là hai mu ố i không tan
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay, phương pháp và kĩ thuật ôn luyện hóa học thi đại học hay,

Từ khóa liên quan