0

CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn kỹ THUẬT lắp đặt và cấu HÌNH CAMERA

39 315 0
  • CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn kỹ THUẬT lắp đặt và cấu HÌNH CAMERA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2015, 21:06

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiiXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivChương 1: Tổng Quang1.1.1 Giới thiệu đơn vị thực tập1.1.2 Lý dochọn đề tài1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1.4. Phạm vi nghiên cứu3.Chương 2: Cơ sở lý luận4.2.1. Những hiểu biết cơ bản về camera quan sát42.1.1. Phân biệt các loại camer42.2. Tổng quan về hệ thống camera quan sát82.2.1. phân loại Camera giám sát92.2.2. Tiêu chí chọn Camera phù hợp cho các đối tượng sử dụng11Chương 3: Hướng dẫn cách lắp đặt và cấu hình Camera giám sát133.1 Xác định nhu cầu lắp đặt camera để xây dựng một hệ thống camera quan sát đáp ứng được tốt những nhu cầu đó.133.2. Lắp đặt Camera Giám sát143.2.1. Chuẩn bị thiết bị cần thiết143.2.2. Chọn vị trí và bắt đầu lắp camera, cách đi dây tối ưu173.2.3 Tiến hành lắp đặt183.3. Hướng dẫn cấu hình Camera để xem trên máy tinh bàn và laptop.243.3.1. Cài đặt AtiveX control243.4 Hướng dẫn xem Camera trên điện thoại đi dộng29Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ4.1. Kết luận314.2. Kiến nghị314.3. Hướng phát triển....31DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO32DANH MỤC HÌNH ẢNHHình 2.1.1: Camera áp trần5Hình 2.1.2 Camera thân dài5Hình 2.1.3 Camera ngụy trang6Hình 2.1.4 Camera quan sát tầm rộng6Hình 2.1.5 Camera Quan sát cả ngày và đêm7Hình 2.1.6 Camera quan sát ngoài trời7Hình 2.2. Mô hình tổng quát của Camera quan sát IP9Hình 3.1.1. vị trí lắp Camera13Hình 3.2.1 Camera giám sát14Hình 3.2.2. Màn Hình LCD14Hình 3.2.3. Chuột vi tính14Hình 3.2.4. Đầu ghi hình15Hình 3.2.5. Dây Nguồn Camera15Hình 3.2.6. Dây tín hiệu15Hình 3.2.7. Dầu nguồn16Hình 3.2.8. Đầu tín hiệu16Hình 3.2.9. Ổ cứng HDD16Hình 3.2.10. Dây VGA17Hình 3.2.11. Dây HDMI17Hình 3.2.12. Ví dụ về vị trí lắp Camera17Hình 3.2.13 Dây tín hiệu và dây nguồn chưa nối đầu.18Hình 3.2.14 Đầu Jack BNC (Đầu tín hiệu)18Hình 3.2.15 Dây tín hiệu đã được cắt.19Hình 3.2.16 Dây tín hiệu đã được nối đầu Jack BNC.19Hình 3.2.17 Đầu nguồn đã được nối dây.19Hình 3.2.19 Cắm đầu nguồn và dầu tín hiệu vào Camera.20Hình 3.2.18 Cặp dây nguồn và tín hiệu hoàn chỉnh khi nối xong đầu jack.20Hình 3.2.20 Tháo nắp đầu ghi và vị trí đặt ổcứng21Hình 3.2.21 Vặn ốc cố định ổ cứng vào đầu ghi.21Hình 3.2.22 Cắm dây nguồn và dây dữ liệu vào ổ cứng.21Hình 3.2.23 Những vị trí lỗ cắm trên đầu ghi.22Hình 3.2.24. Modem wifi23Hình 3.3.1 Bản tool trên IE24Hình 3.3.2 Custom level tool24Hình 3.3.3 Security seting25Hình 3.3.4 Giao diện sau khi đăng nhập www.dyn.com thành công25Hình 3.3.5 Giao diện tạo tên miền xem camera qua mạng26Hình 3.3.6 Ping kiểm tra tên miền xem camera qua mạng26Hình 3.3.7 Thêm tên miền xem camera qua mạng vào mode. 27Hình 3.3.8 Mở port đầu ghi hình camera giám sát trong modem 28Hình 3.3.9 Điền địa chỉ đầu ghi hình camera giám sát vào modem28Hình 3.3.10 Bản yêu cầu cai đặt plugin29Hình 3.3.11 Cài đặt plugin Ipcam29Hình 3.3.12 Giao diện Camera trên duyệt web IE29Hình 3.4.1 Giao diện ứng dụng Camera Trên di động30Hình 3.4.2 Sơ đồ đầy đủ của một hệ thống camera có thể xem qua mạng.30    TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CAMERA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN:   ! "#$%&'&''(  Cà Mau, tháng năm 2015 LỜI CẢM ƠN )*+, /0-12345678-59-+:-;<-5//=>?5;=5@A6BC: DE-1FG-+H-+I-5B+/.1?J+/B:-+:-+K+ALB5LB+M5+HJ BJNJ+/12345678-9*O5;<-5/P-11L7;K5+>*-1+97+-Q5R :S*5T-15L5S-5U;S-15/-1+L5+V+>*-1+97;=-W++I-1?J;XC:+VB;Y* ZW-+*H-3[;\+/;D[5+M5+HJ+K++>B-1+>*-1+974;]7:+/5]+\+M5W- 5L5ADE5;D[51+>B-1;Y+:.1?J+/Q5^;D[5-Y*Z--1W7._B:- +:-+K+1S;BV-+M5+HJ+K+-1WJ /0-5678-5L5+)`5/a5L5bc-1d$BS.5L5+)`5/+@-16-1a5L5 +>D4-1;=+H-+I-+>*`Y-;V+Z<-+e5+>B-1*K+(-f7Q5CgSh*S;\+/5]58a Z<-+e5C<+;Y+:-:` B3)-;)*+<J0?5CE5/-1CW5+M5+<-,-Z--1,75c->i+-Y*V-5< C:+<*]+$j-7B-1;D[5M5@A6B-W++I-5kSh*l+)`5/ *K5T-1.0-12345?5;<-1S;I-.h*l+)`5/.5L55/5?.S-5U.5L5 AV-345?5e5Z^m.+:-5/-1C:3*/-B:-+:-+K+-W7Cn;D[51SB /0-59-+:-5678-o -C,-+M5W-  D8-1j8  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP                   Đại diện đơn vị thực tập (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN                     Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN iv Chương 1: Tổng Quang %. %%E+W*;8-CU+M5+HJ%. C %.&lFBd5Q-;Y+:%. %(n5+,*-1,-5e*( %pbV7C-1,-5e*( Chương 2: Cơ sở lý luận 4. &%q-1\*A<+58A6-CY5S7m>Sh*S-L+p &%%b9-AW+5L53BV5S7m>p &&r-1h*S-CYW+K-15S7m>Sh*S-L+s &&%J9-3BVS7m>S1L7L+t &&&,*5j5Q-S7m>SJT[J5B5L5;K+D[-12Fn-1%% Chương 3: Hướng dẫn cách lắp đặt và cấu hình Camera giám sát 13 (%uL5;U--*5)*3OJ;v+5S7m>S;\09`FM-17w+W+K-15S7m>Sh*S- L+;LJe-1;D[5+K+-q-1-*5)*;]%( (&OJ;v+S7m>SL7L+%p (&%*x-AU+<+AU5)-+<+%p (&& Q-CU+>jC:AO+;)*3OJ5S7m>S.5L5;F9`+KD*%y (&(<-:-3OJ;v+%s ((DE-1FG-5i*I-S7m>S;\0m7+>,-7L`+-A:-C:3SJ+BJ&p ((%:;v++Cmu5B-+>B3&p (pDE-1FG-0m7S7m>S+>,-;W-+BV;Fw-1&t Chương 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ p%$<+3*H-(% p&$<--1U(% p(DE-1JL++>\-(% DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1.1: Camera áp trần z Hình 2.1.2 Camerathân dài z Hình 2.1.3 Camera ngụy trang { Hình 2.1.4 Camera quan sát tầm rộng { Hình 2.1.5 Camera Quan sát cả ngày và đêm y C Hình 2.1.6 Camera quan sát ngoài trời y Hình 2.2. Mô hình tổng quát của Camera quan sát IP t Hình 3.1.1. vị trí lắp Camera %( Hình 3.2.1Camera giám sát %p Hình 3.2.2. Màn Hình LCD %p Hình 3.2.3. Chuột vi tính %p Hình 3.2.4. Đầu ghi hình %z Hình 3.2.5. Dây Nguồn Camera %z Hình 3.2.6. Dây tín hiệu %z Hình 3.2.7. Dầu nguồn %{ Hình 3.2.8. Đầu tín hiệu %{ Hình 3.2.9Ổ cứng HDD %{ Hình 3.2.10. Dây VGA %y Hình 3.2.11. Dây HDMI %y Hình 3.2.12.Ví dụ về vị trí lắp Camera %y Hình 3.2.13Dây tín hiệu và dây nguồn chưa nối đầu 18 Hình 3.2.14Đầu Jack BNC (Đầu tín hiệu) 18 Hình 3.2.15Dây tín hiệu đã được cắt 19 Hình 3.2.16Dây tín hiệu đã được nối đầu Jack BNC 19 Hình 3.2.17 Đầu nguồn đã được nối dây 19 Hình 3.2.19 Cắm đầu nguồn và dầu tín hiệu vào Camera 20 Hình 3.2.18 Cặp dây nguồn và tín hiệu hoàn chỉnh khi nối xong đầu jack 20 Hình 3.2.20 Tháo nắp đầu ghi và vị trí đặt ổcứng 21 Hình 3.2.21 Vặn ốc cố định ổ cứng vào đầu ghi 21 C Hình 3.2.22 Cắm dây nguồn và dây dữ liệu vào ổ cứng 21 Hình 3.2.23 Những vị trí lỗ cắm trên đầu ghi 22 Hình 3.2.24.Modem wifi 23 Hình 3.3.1 Bản tool trên IE 24 Hình 3.3.2 Custom level tool 24 Hình 3.3.3 Security seting 25 Hình 3.3.4 Giao diện sau khi đăng nhập www.dyn.com thành công&z Hình 3.3.5SBFW-+VB+,-7Y-0m75S7m>Sh*S7V-1&{ Hình 3.3.6Ping kiểm tra tên miền xem camera qua mạng&{ Hình 3.3.7 Thêm tên miền xem camera qua mạng vào mode. 27 Hình 3.3.8Mở port đầu ghi hình camera giám sát trong modem 28 Hình 3.3.9 Điền địa chỉ đầu ghi hình camera giám sát vào modem 28 Hình 3.3.10 Bản yêu cầu cai đặt plugin 29 Hình 3.3.11 Cài đặt plugin Ipcam 29 Hình 3.3.12 Giao diện Camera trên duyệt web IE 29 Hình 3.4.1 Giao diện ứng dụng Camera Trên di động 30 Hình 3.4.2Sơ đồ đầy đủ của một hệ thống camera có thể xem qua mạng(' C Chương 1. TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập ,-1SBFU5#|}~ US5@#K%splD4-1$W+dbD4-1{db:S*d@-:S* W-+BV#•'ys'€(zyz&yyd'tszz'zzpz •SBB#7*5S7S*‚S3mBv57*5S7S*J>B 1D43,-W#-3 D[5+:-3HJC:B-f7&'%%.>*-1+97-Q5R:*S;D[5A<+ ;<--D7w+-:5*-15iJ5*`,--1WJ5L516JLJ+<+AUC:FU5CnZƒ +*H+5i+3D[-15SB.5/-1-1W+,-+<-5BZL5:-1-1:-+-Q5.C„- +/-1 1.2. Lý do chọn đề tài >B-1+4Z…W--S`CEMJL++>\-CD[+AH+5kS5L5-1:-5/-1 -1W+I5<55S7m>SZ/-15c-h*L0S3VCE5?-1+SW--S`>i+-Y*58 h*S-1.0j-1WJ.5/-1+`.+H75j3:-1/-:5kS5?-1+S;S-1a;Y*2Fn-1 5S7m>S;\h*6-13lS`h*S-L+-q-1CW50=`>S+D4-1-1:`CE5?-1+SC: -q-13lFB;\5?-1+S3OJ;v+W+K-15S7m>S1L7L+-D# • lFB%#3OJ;v+5S7m>S;\h*6-3l+:6-# OJ;v+5S7m>Sh*S-L+†1?J5?-1+S`,-+97+>B-15/-1CW5.Z/-1 J63B3O-1CY-q-1+:6-+M-,-Z/-15L-7:AS`.-<*3X5]SC:B-: 5]l;U-3i`5OJ+:6-5kS5?-1+S.Z/-1SB.W+K-15S7m>S1L>‡†1?J AV 5@5)-7w+5<57L`+j-Z<+-Kh*S7V-1.5]+\A<+;D[5;]3:S;S-1 C:BC:+>I-3,-5j-h*`Y-;USJD8-1.5/-1S-Z*CM5.+<3:+:6-5kSAV- B:-+B:-5]3lFB;\h*S`+>a3V-1/-:+9-`,*5kSAV- OJ;v+5S7m>Sh*S-L+-P7h*6-15LB5BFBS--1WJ5kSAV-;S-1 Z-FBS--1:-6-0*i+.FU5CnS`+D8-17VO55O-AV-†5]-Y* ;K+L5.-Y*h*S-W5w-1+L5"W53OJ;v+5S7m>Sh*S-L+†3:7;K+L5.5L5 AV-5kSAV-5]5L-I-ZL5CYFBS--1WJ5kSAV- % • lFB&#3OJ;v+5S7m>Sh*S-L+;\h*6-3l5/-1CW5Z-FBS-# >B-15/-1CW5Z-FBS-+4A*rZ-+<-DW--S`.;\h*6-3l5/-1CW5 Z-FBS-7w+5L5+K+-i+AV-Z/-15];k+41S 5/-1e5.Z/-15];k -9-3M5;L-1+-5H`;\h*6-3l5T-13?5C:58aZ-FBS-S7m>Sh*S- L+5]+\1?JAV-;Y*;]OJ;v+5S7m>Sh*S-L+5/-1-1W;W-+BL-;L7 79`†1?JAV-5]+\1L7L++g0S-Y*58aZ-FBS-5T-13?5.7Q3?5. 7Q-81B:>S.3OJ;v+W+K-15S7m>Sh*S-L+5c-5B+i`3[j5+B3E- +gCW5h*6-3l5B--1D4.h*6-3l+:6-Y*h*S-+>Q-18--qS3:Z3OJ ;v+5S7m>Sh*S-L+AV-B:-+B:-5]3lFB;\+->P-1Z6-f-17i++>w7167 ;L-1Z\ • lFB(#1L+:-JT[J# W-+V+>,-+U+>D4-1+ˆ-+V>i+-Y*3BV5S7m>Sh*S-L+ZL5-S*CE -Y*7e51LZL5-S*1B:5L53BV5S7m>S5]+,*5*x-5i+3D[-159* |*-D5S7m>SJ.5S7m>S+9-;e-1.5S7m>SFB7m_+I5L5=-15c-3V1L +)7+>*-1C:+iJw+W+K-15S7m>Sh*S-L+1SB;w-1+g%'‰&'+>W* ;ˆ-13:7w+5Jj<+e5+^S;L-15B5/-1CW5Z-FBS-S`h*6-3l+: 6-5kSAV- ":5c--Y*3lFBZL5-qSCICH`+)7h*S-1+>Q-15kS5<55S7m>S h*S-L+5]CS+>ch*S-1+>Q-1+>B-1+4Z…JL++>\--DW--S`>B-1h*L +>I-+M5+HJ+V>*-1+97+-Q5R:S*+I+/;D[5+<J0?5CE-q-1 5<55S7m>Sh*S-L++V-8;9`C:+i`;D[5MW*h*65kS-]+>B-1h*L +>I-1L7L+5k-1-D+>B-1h*L+>I-h*6-13l-9-M+g;]+/;=;U- DE-1;D[5;Y+:5kS7I-C:h*`<+;U--1,-5e*CY-]/-1h*S;Y+: -:`+/7*K-5S†CE7Q-1D4C:1?J7Q-1D4\*A<+8-CY5S7m>S h*S-L+ & 1.3. Mục tiêu nghiên cứu dP75k-15KC:Ar*-1Z<-+e5CYh*`+>I-3OJ;v+C:5i*I- 5S7m>S1?J7Q-1D4\*+,7CY+)7W*h*65kS5<55S7m>S7S-13V dP7>Š-3*`W-C:+<J+*-q-1Z<-+e57ECY5L53OJ;v+7w+W +K-1h*6-13lW*h*6+/-1h*S5<55S7m>Sh*S-L+ d/-1h*SM+I7\*+M5+<+g-q-1Z<-+e53l+*`<+;=+<J+*+g +)`5/+>D4-1SB;‹-1w-1;ˆ-1:S*C:>?+>S-q-1Z--1W75B A6-+9-;\S*-:`+*H-3[8-5B5/-1CW5Z>S+>D4-1 1.4. Phạm vi nghiên cứu ŒLB5LB+M5+HJ+K+-1WJ-1,-5e*5L55/-1CW53:7+M5+<+V>*-1 +97+-Q5R:S*CE5L55/-1CW5+>M5+<J+SB+L5+V-8-:` ( [...]... hiệu và dây nguồn từ camera về đầu ghi hình, bấm jack BNC 2 đầu dây và cắm vào camera và đầu ghi hình, để thuận tiện thì tại mỗi điểm bạn có thể mang theo cả đầu ghi hình và mang hình máy tính để chỉnh góc nhìn (hoặc có thể kéo hết về 1 điểm sau đó một người quan sát trên màn hình hướng dẫn người khác chỉnh góc nhìn camera cho hợp lý) Hình 3.2.12 Ví dụ về vị trí lắp Camera 17 3.2.3 Tiến hành lắp đặt. .. Nam), Camera Kepeer ( Hồng Kông )… 12 Chương 3 HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CAMERA GIÁM SÁT - Ở đây mình sẽ tập trung hướng dẫn cho các bạn về cách lắp đặt Camera có dây (nó được dùng phổ biến hơn và bảo mật hơn camera không dây.) 3.1 Xác định nhu cầu lắp đặt camera để xây dựng một hệ thống camera quan sát đáp ứng được tốt những nhu cầu đó Camera giám sát của bạn dùng cho mục đích gì? chỉ dùng... cần lắp trong nhà hay ngoài trời, Bạn cần khảo sát khu vực lắp camera quan sát để tính toán xem cần bao nhiêu mắt camera và ước lượng tốn bao nhiêu mét dây điện nguồn và dây tín hiệu camera quan sát Hình 3.1.1 vị trí lắp Camera 3.2 Lắp đặt Camera Giám sát 13 3.2.1 Chuẩn bị thiết bị cần thiết Một hệ thống Camera hoàn chỉnh cần những phần sau: - Camera (tùy vào nhu cầu mà các bạn có thể chọn chiếc Camera. .. của camera để kết nối mạng cho hệ thống camera bạn vưa lắp đặt (bước này dành cho việc quan sát camera qua máy tính và điện thoại thông qua mạng Muốn quan sát camera qua mạng chúng ta cần 1 modem có kết nối internet Hình 3.2.24 Modem wifi 3.3 Hướng dẫn cấu hình Camera để xem trên máy tinh bàn và laptop 23 - Để xem được Camera trên máy tính và laptop việc đầu tiên là chúng phải được kết nối mạng và có... tùy ý Hình 3.2.3 Chuột vi tính 14 - Đầu ghi hình Camera (dùng dể nhận tín hiệu hình mà Camera quan sát được.) Hình 3.2.4 Đầu ghi hình - Dây nguồn (dùng để cung cấp nguồn điện cho Camera) Hình 3.2.5 Dây Nguồn Camera • Dây tín hiệu (dùng để truyền tín hiệu hình ảnh từ Camera đến đầu ghi.) Hình 3.2.6 Dây tín hiệu 15 - Dầu Nguồn (dùng để nối với dây nguồn để cắm vào chân nguồn Camera tạo nguồn cho Camera. .. mình và củng tùy vào mục đích, vị trí mà ta cần giám sát để lựa chọn Camera cho phù hợp.) Hình 3.2.1 Camera giám sát - Màn hình (Monitor dùng để thu hình camera về màn hình) : Khuyến nghị chọn màn hình LCD với khả năng tiết kiệm điện năng, hiển thị tốt hơn so với màn hình CRT và giá thành cũng hợp lý Hình 3.2.2 Màn Hình LCD - Chuột (Mouse dùng để điều khiển các tín năng quan sát trên màng hình) :... tính hoặc các đầu ghi kỹ thuật số qua mạng LAN (NVR-Network Video Recorder) + Hệ thống cấp nguồn: cấp nguồn cho các camera và các thiết bị mạng cũng như thiết bị quản lý 8 Hình 2.2 Mô hình tổng quát của Camera quan sát 2.2.1 phân loại Camera giám sát - Phân loại theo kĩ thuật đường truyền: (Có 3 loại :Camera có dây, Camera không dây, Camera IP (Camera mạng) + Camera có dây Camera có dây có ưu điểm... năng sử dụng + Camera Dome (Camera áp trần) Camera có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau Camera dome là loại Camera thường được đặt trong nhà, kiểu dáng rất trang nhã Camera này có tính năng bảo mật cao do được bọc trong hộp kín + Camera Ngụy trang Giống như tên gọi, Camera ngụy trang thường không thể nhận biết được Nó có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, có thể ngụy trang và tránh bị phát... ghi trước đi và thêm các bản ghi hình mới vào Một số hãng ổ cứng nổi tiếng như: seagate, western, hitachi, Hình 3.2.9 Ổ cứng HDD 16 • Dây VGA hoặc HDMI (dùng để nối giửa dầu ghi và màng hình) Hình 3.2.10 Dây VGA Hình 3.2.11 Dây HDMI 3.2.2 Chọn vị trí và bắt đầu lắp camera, cách đi dây tối ưu Chọn vị trí lắp camera quan sát sao cho hợp lý, góc nhìn tốt nhất, tiết kiệm được dây tín hiệu và dây nguồn... tính thẩm mỹ; camera hồng ngoại quan sát cả ngày lẫn đêm; camera PTZ mở rộng tầm quan sát với khả năng xoay, phóng to hình Camera giám sát có nhiều loại, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau • Camera áp trần (camera Dome) 4 Hình 2.1.1: Camera áp trần Được thiết kế để gắn trên trần nhà, camera áp trần (còn gọi là camera vòm hay camera bán cầu) trông trang nhã và thuận tiện trong lắp đặt Nhỏ gọn, . ,*5jCY5i+3D[-1+D8-1W* ŒDE5C:B+<1E5S7m>Sh*S-L+1L>‡;SFV-1CY5k-13BV-DW--S`+I 5L5AV--D;3V5C:B7w+˜+>H-;ˆ™C:5R-1+H+Z];Q5]++I7>S5B 7I--q-16-Jx7JT[JmB-H-;U-5kS1E5*`,-7/-#"EJ9- Z?5+>*-1AI-ZLF:-5BFc-15S7m>Sh*S-L+;;67A6BZ/-1J67i+ +41S-;˜+Y-7i++H+7S-1™CE5L56-Jx7+>/-r+>,-+U+>D4-1+I 5L5Z6+-i+3:5L5AV--,-;v+-Y7+-C:B5L56-Jx7;=5]+D8-1 W*JL++>-*`+j-+>,-+U+>D4-1W--S`-D5S7m>S"m5•:BS-€. 5S7m>S"S-+m5•"W+S7€.S7m>Sš*m+mZ•"W+S7€.S7m>S’5B>+•"W+ S7€.S7m>S$mJmm>•ˆ-1$/-1€_ %& Chương 3. HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CAMERA GIÁM SÁT - Ở đây mình sẽ tập trung hướng dẫn cho các bạn về cách lắp đặt Camera có dây (nó được dùng phổ biến hơn và bảo mật hơn camera không.    TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CAMERA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN:   ! "#$%&'&''(  Cà. MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1.1: Camera áp trần z Hình 2.1.2 Camera thân dài z Hình 2.1.3 Camera ngụy trang { Hình 2.1.4 Camera quan sát tầm rộng { Hình 2.1.5 Camera Quan sát cả ngày và đêm y C Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn kỹ THUẬT lắp đặt và cấu HÌNH CAMERA, CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn kỹ THUẬT lắp đặt và cấu HÌNH CAMERA, CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn kỹ THUẬT lắp đặt và cấu HÌNH CAMERA

Từ khóa liên quan