0

học tiếng anh bằng thơ lục bát

10 489 0
  • học tiếng anh bằng thơ lục bát

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 12:21

Hello có ngha xin chàoĩ Goodbye t m bi t, thì thào Wishperạ ệ Lie n m, Sleep ng , Dream mằ ủ ơ Th y cô gái p See girl beautifulấ đẹ I want tôi mu n, kiss hônố Lip môi, Eyes m t s n g r i oh yeah!ắ ướ ồ Long dài, short ng n, tall caoắ Here ây, there ó, which nào, where âuđ đ đ Sentence có ngha là câuĩ Lesson bài h c, rainbow c u v ngọ ầ ồ Husband là c ông ch ngđứ ồ Daddy cha b , please don"t xin n gố đừ Darling ti ng g i em c ngế ọ ư Merry vui thích, cái s ng là hornừ Rách r i xài ch tornồ đỡ ữ To sing là hát, a song m t bàiộ Nói sai s th t to lieự ậ Go i, come n, m t vài là someđ đế ộ n g stand, look ngó, lie n mĐứ ằ Five n m, four b n, hold c m, play ch iă ố ầ ơ One life là m t cu c iộ ộ đờ Happy sung s n g, laugh c i , cry kêuướ ườ Lover t m dch ng i yêuạ ị ừơ Charming duyên dáng, m mi u gracefulỹ ề M t tr ng là ch the moonặ ă ữ World là th gi i, s m soon, lake hế ớ ớ ồ Dao knife, spoon mu ng, cu c hoeỗ ố êm night, dark t i, kh ng l giantĐ ố ổ ồ Fund vui, die ch t, near g nế ầ Sorry xin l i, dull n , wise khônỗ đầ Burry có ngha là chônĩ Our souls t m dch linh h n chúng taạ ị ồ Xe h i du lch là carơ ị Sir ngài, Lord c , th a bà Madamđứ ư Thousand là úng m i tr mđ ườ ă Ngày day, tu n week, year n m, hour giầ ă ờ Wait there n g ó i chđứ đ đợ ờ Nightmare ác m ng, dream m , pray c uộ ơ ầ Tr ra except, deep sâuừ Daughter con gái, bridge c u, pond aoầ Enter t m dch i vàoạ ị đ Thêm for tham d l nào l i saiự ẽ ạ Shoulder c dch là vaiứ ị Writer v n s, cái ài radioă ĩ đ A bowl là m t cái tôộ Ch tear n c m t, tomb m , miss côữ ướ ắ ồ Máy khâu dùng t m ch sewạ ữ K thù dch i là foe ch ng l mẻ ị đạ ẳ ầ Shelter t m dch là h mạ ị ầ Ch shout là hét, nói th m whisperữ ầ What time là h i m y giỏ ấ ờ Clear trong, clean s ch, m m là dimạ ờ ờ G p ông ta dch see himặ ị Swim b i, wade l i, drown chìm ch t trôiơ ộ ế Mountain là núi, hill iđồ Valley thung l ng, cây s i oak treeũ ồ Ti n xin óng h c school feeề đ ọ Yêu tôi dùng ch love me ch ng l mữ ẳ ầ To steal t m dch c m nh mạ ị ầ ầ T y chay boycott, gia c m poultryẩ ầ Cattle gia súc, ong bee Something to eat chút gì nđể ă Lip môi, tongue l i , teeth r ngưỡ ă Exam thi c , cái b ng licence ử ằ Lovely có ngha d th n gĩ ễ ươ Pretty xinh p th ng th ng so sođẹ ườ ườ Lotto là ch i lô tôơ N u n là cook , wash clothes gi t ấ ă ặ đồ Push thì có ngh a y, xôĩ đẩ Marriage ám c i, single c thânđ ướ độ Foot thì có ngh a bàn chânĩ Far là xa cách còn g n là nearầ Spoon có ngh a cái thìaĩ Toán tr subtract, toán chia divideừ Dream thì có ngh a gi c mĩ ấ ơ Month thì là tháng , th i gi là timeờ ờ Job thì có ngh a vi c làmĩ ệ Lady phái n , phái nam gentlemanữ Close friend có ngh a b n thânĩ ạ Leaf là chi c lá, còn sun m t tr iế ặ ờ Fall down có ngh a là r iĩ ơ Welcome chào ón, m i là inviteđ ờ Short là ng n, long là dàiắ M thì là hat, chi c hài là shoeũ ế Autumn có ngh a mùa thuĩ Summer mùa h , cái tù là jailạ Duck là v t , pig là heoị Rich là giàu có , còn nghèo là poor Crab thi` có ngh a con cuaĩ Church nhà th ó , còn chùa templeờ đ Aunt có ngh a dì , côĩ Chair là cái gh , cái h là poolế ồ Late là mu n , s m là soonộ ớ Hospital b nh vi n , school là tr ngệ ẹ ườ Dew thì có ngh a là s ngĩ ươ Happy vui v , chán ch ng wearyẻ ườ Exam có ngh a k thiĩ ỳ Nervous nhút nhát, mommy m hi n.ẹ ề Region có ngh a là mi n,ĩ ề Interupted gián o n còn li n next to.đ ạ ề Coins dùng ch nh ng ng xu,ỉ ữ đồ Còn ng ti n gi y paper money.đồ ề ấ Here ch dùng ch t i ây,ỉ để ỉ ạ đ A moment m t lát còn ngay ringht now,ộ Brothers-in-law ng hao.đồ Farm-work òng áng, ng bào Fellow- countrymanđ đồ Narrow- minded ch s nh nhen,ỉ ự ỏ Open-hended hào phóng còn hèn là mean. V n còn dùng ch still,ẫ ữ K n ng là ch skill khó gì!ỹ ă ữ Gold là vàng, graphite than chì. Munia tên g i chim riọ Kestrel chim c t có gì khó âu.ắ đ Migrant kite là chú di u hâuề Warbler chim chích, h i âu petrelả Stupid có ngh a là kh ,ĩ ờ o lên o xu ng, stir nhi u nhi u.Đả đả ố ề ề How many có ngh a bao nhiêu.ĩ Too much nhi u quá , a few m t vàiề ộ Right là úng , wrong là saiđ Chess là c t ng , ánh bài playing cardờ ướ đ Flower có ngh a là hoaĩ Hair là mái tóc, da là skin Bu i sáng thì là morningổ King là vua chúa, còn Queen n hoàngữ Wander có ngh a lang thangĩ Màu là red, màu vàng yellowđỏ Yes là úng, không là nođ Fast là nhanh chóng, slow ch m rìậ Sleep là ng , go là iủ đ Weakly m y u healthy m nh lànhố ế ạ White là tr ng, green là xanhắ Hard là ch m ch , h c hành studyă ỉ ọ Ng t là sweet, k o candyọ ẹ Butterfly là b m, bee là con ongướ River có ngh a dòng sôngĩ Wait for có ngh a ngóng trông i chĩ đợ ờ Dirty có ngh a là dĩ ơ Bánh mì bread, còn b butterơ Bác s thì là doctorĩ Y tá là nurse, teacher giáo viên Mad dùng ch nh ng k iên,ỉ ữ ẻ đ Everywhere có ngh a m i mi n g n xa.ĩ ọ ề ầ A song ch m t bài ca.ỉ ộ Ngôi sao dùng ch star, có li n!ữ ề Firstly có ngh a tr c tiênĩ ướ Silver là b c , còn ti n moneyạ ề Biscuit thì là bánh quy Can là có th , please vui lòngể Winter có ngh a mùa ôngĩ đ Iron là s t còn ng copperắ đồ K gi t ng i là killerẻ ế ườ C nh sát police , lawyer lu t sả ậ ư Emigrate là di cư B u i n post office, th t là mailư đ ệ ư ừ Follow có ngh a i theoĩ đ Shopping mua s m còn sale bán hàngắ Space có ngh a không gianĩ Hàng tr m hundred, hàng ngàn thousandă Stupid có ngh a ngu nĩ đầ Thông minh smart, equation ph ng trìnhươ Television là truy n hìnhề B ng ghi âm là tape, ch ng trình programă ươ Hear là nghe watch là xem Electric là i n còn lamp bóng ènđ ệ đ Praise có ngh a ng i khenĩ ợ Crowd ông úc, l n chen hustleđ đ ấ Capital là th ôủ đ City thành ph , local a ph ngố đị ươ Country có ngh a quê h ngĩ ươ Field là ng ru ng còn v n gardenđồ ộ ườ Ch c lát là ch momentố ữ Fish là con cá , chicken gà tơ Naive có ngh a ngây thĩ ơ Poet thi s , great writer v n hàoĩ ă Tall thì có ngh a là caoĩ Short là th p ng n, còn chào helloấ ắ Uncle là bác, elders cô. Shy m c c , coarse là thô.ắ ỡ Come on có ngh a m i vô,ĩ ờ Go away u i cút, còn v pounce.đ ổ ồ Poem có ngh a là th ,ĩ ơ Strong kho m nh, m t ph dog- tiered.ẻ ạ ệ ờ B u tr i th ng g i sky,ầ ờ ườ ọ Life là s s ng còn die lìa iự ố đờ Shed tears có ngh a l r iĩ ệ ơ Fully là , n a v i by halvesđủ ử ờ l i dùng ch stay,Ở ạ ữ B i là leave còn n m là lie.ỏ đ ằ Tomorrow có ngh a ngày maiĩ Hoa sen lotus, hoa lài jasmine Madman có ngh a ng i iênĩ đườ Private có ngh a là riêng c a mìnhĩ ủ C m giác là ch feelingả ữ Camera máy nh hình là photoả ng v t là animalĐộ ậ Big là to l n , little nh nhoiớ ỏ Elephant là con voi Goby cá b ng, cá mòi sardineố M ng m nh thì là ch thinỏ ả ữ C là ch neck, còn chin cái c mổ ữ ằ Visit có ngh a vi ng th mĩ ăế Lie down có ngh a là n m ngh ng iĩ ằ ỉ ơ Mouse con chu t , bat con d iộ ơ Separate có ngh a tách r i , chia raĩ ờ Gift thì có ngh a món quàĩ Guest thì là khách ch nhà house ownerủ B nh ung th là cancerệ ư L i ra exit , enter i vàoố đ Up lên còn xu ng là downố Beside bên c nh , about kho ng ch ngạ ả ừ Stop có ngh a là ng ngĩ ừ Ocean là bi n , r ng là jungleể ừ Silly là k d i kh ,ẻ ạ ờ Khôn ngoan smart, ù luggishđ đờ Hôn là kiss, kiss th t lâu.ậ C a s là ch windowử ổ ữ Special c bi t normal th ng thôiđặ ệ ườ Lazy làm bi ng quá r iế ồ Ng i mà vi t ti p m t h i die soonồ ế ế ộ ồ H ng thì c vi c go on,ứ ứ ệ Còn không stop ta còn ngh ng i!ỉ ơ C m CHIN có BEARD là râuằ RAZOR dao c o, HEAD u, da SKINạ đầ THOUSAND thì g i là nghìnọ BILLION là t , LOOK nhìn , r i THENỷ ồ LOVE MONEY quý ng ti nđồ ề u t INVEST, có quy n RIGHTFULĐầ ư ề WINDY RAIN STORM bão bùng MID NIGHT bán d , anh hùng HEROạ COME ON xin c nhào vôứ NO FEAR h ng s , các cô LADIESổ ợ Con cò STORKE, FLY bay Mây CLOUD, AT , BLUE SKY xanh tr iở ờ OH! MY GOD ! i! Tr i iỐ ờ ơ MIND YOU. L u ý WORD l i nói sayư ờ HERE AND THERE, ó cùng âyđ đ TRAVEL du l ch, FULL y, SMART khônị đầ Cô õn ta d ch ALONEđ ị Anh v n ENGLISH , n i bu n SORROWă ổ ồ Mu n yêu là WANT TO LOVEố OLDMAN ông lão, b t u BEGINắ đầ EAT n, LEARN h c, LOOK nhìnă ọ EASY TO FORGET d quênễ BECAUSE là b i cho nên , DUMP nỡ đầ VIETNAMESE , ng i n c Namườ ướ NEED TO KNOW bi t nó c n l m thayế ầ ắ SINCE t , BEFORE tr c, NOW nayừ ướ èn LAMP, sách BOOK, êm NIGHT, SIT ng iĐ đ ồ SORRY th ng xót, ME tôiươ PLEASE DON"T LAUGH ng c i, làm nđừ ườ ơ FAR Xa, NEAR g i là g nọ ầ WEDDING l c i, DIAMOND kim c ngễ ướ ươ SO CUTE là quá d th ngễ ươ SHOPPING mua s m, có s ng FOGGYắ ươ SKINNY m nhách, FAT: phìố FIGHTING: chi n u, quá l STUBBORNế đấ ỳ COTTON ta d ch bông gònị A WELL là gi ng, ng mòn là TRAILế đườ POEM có ngh a làm th ,ĩ ơ POET Thi S nên m m ng nhi u.ĩ ơ ộ ề ONEWAY ngh a nó m t chi u,ĩ ộ ề THE FIELD ng ru ng, con di u là KITE.đồ ộ ề C a tôi có ngh a là MINE,ủ ĩ TO BITE là c n, TO FIND ki m tìmắ ế TO CARVE x t m ng, HEART tim,ắ ỏ DRIER máy s y, m chìm TO SINK.ấ đắ FEELING c m giác, ngh THINKả ĩ PRINT có ngh a là in, DARK mĩ ờ LETTER có ngh a lá th ,ĩ ơ TO LIVE là s ng, n s SIMPLE.ố đơ ơ CLOCK là cái ng h ,đồ ồ CROWN v ng ni m, mã m GRAVE.ươ ệ ồ KING vua, nói nh m TO RAVE,ả BRAVE can m, TO PAVE lát ng.đả đườ SCHOOL ngh a nó là tr ng,ĩ ườ LOLLY là k o, còn ng SUGAR.ẹ đườ Station tr m GARE nhà gaạ FISH SAUCE n c m m, TOMATO là cá chuaướ ắ EVEN hu , WIN th ng, LOSE thuaề ắ TURTLE là m t con rùaộ SHARK là cá m p, CRAB cua, CLAW càngậ COMPLETE là c hoàn toànđượ FISHING câu cá, DRILL khoan, PUNCTURE dùi LEPER là m t ng i cùiộ ườ CLINIC phòng m ch, s n sùi LUMPYạ ầ IN DANGER b lâm nguyị Gi i ph u nh là SUGERY úng r iả ầ ỏ đ ồ NO MORE ta d ch là thôiị AGAIN làm n a, b i h i FRETTYữ ồ ồ Phô mai ta d ch là CHEESEị CAKE là bánh ng t, còn mì NOODLEọ ORANGE cam, táo APPLE JACK-FRUIT trái mít, VEGETABLE là rau CUSTARD-APPLE mãng c uầ PRUNE là trái táo tàu, SOUND âm LOVELY có ngh a d th ngĩ ễ ươ PRETTY xinh p, th ng th ng SO SOđẹ ườ ườ LOTTO là ch i lô tôơ N u n là COOK , WASH CLOTHES gi t ấ ă ặ đồ PUSH thì có ngh a y, xôĩ đẩ MARRIAGE ám c i, SINGLE c thânđ ướ độ FOOT thì có ngh a bàn chânĩ FAR là xa cách, còn g n là NEARầ SPOON có ngh a cái thìaĩ Toán tr SUBTRACT, toán chia DIVIDEừ PLOUGH t c là i càyứ đ WEEK tu n MONTH tháng, WHAT TIME m y giầ ấ ờ . yellowđỏ Yes là úng, không là nođ Fast là nhanh chóng, slow ch m rìậ Sleep là ng , go là iủ đ Weakly m y u healthy m nh lànhố ế ạ White là tr ng, green là xanhắ Hard là ch m ch , h c hành studyă ỉ. RAIN STORM bão bùng MID NIGHT bán d , anh hùng HEROạ COME ON xin c nhào vôứ NO FEAR h ng s , các cô LADIESổ ợ Con cò STORKE, FLY bay Mây CLOUD, AT , BLUE SKY xanh tr iở ờ OH! MY GOD ! i! Tr i iỐ. sayư ờ HERE AND THERE, ó cùng âyđ đ TRAVEL du l ch, FULL y, SMART khônị đầ Cô õn ta d ch ALONEđ ị Anh v n ENGLISH , n i bu n SORROWă ổ ồ Mu n yêu là WANT TO LOVEố OLDMAN ông lão, b t u BEGINắ đầ EAT
- Xem thêm -

Xem thêm: học tiếng anh bằng thơ lục bát, học tiếng anh bằng thơ lục bát, học tiếng anh bằng thơ lục bát

Từ khóa liên quan