Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức thành phố Hà Nội năm 2015

57 8.5K 25

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 08:14

—.a N- CA , t. A A Rs .— —. ca ‘.0 oo 1 CP% LA A lso N ) .— 2 0 H e h as a re put ati on  b ei n g an o pen- mi nd ed f ath er . I h at e  m y b ed i n th e morni n g . l am not sure  col or th e coat i s . Th ere i s someon e at th e d oor . I  i t . Th e moth er l ook ed  at h er nau gh t y child . H e mad e me  i t all a gai n . I h ave j ust b een t ol d some  new s . S ome peo pl e just w ant t o s pend th ei r ti me  somethi n g new . All of us w on' t go cam pi n g  th e weath er st a ys fi ne . Mik e' s  i n fi shi n g . A: I would l ove t o go t o A ust rali a . B:  I can' t  m y mi nd . I' m l ooki n g f orward t o  f rom you soo n . D o you rememb er th e pl ace  we vi si t ed 3 yea rs a go? I s h e ca pabl e  d oi n g such a h ard job? A sk hi m  th e re i s an ythi n g wron g wi th hi m . O ver th e l ast f e w mo nth s , th e pri ce of pet rol  con si d er abl y . Gi ven sent ences at . . . . CIO wh o ans wered = i-Z " . e- ast oni sh ment —• , — = • -t ra 0, ra ca. N ei th er d o I m ak e u p 0- a '". = cfc ,54 , ca, -, o t th at rai sed d oi n g whi ch will answer ap 0 00 o i-t n C 0. Z (PP 00 ast oni sh ed Ca. CIO EA 0 X a a = S o would I ca. o tcl 0 a eD t i n whi ch i n A+, h as ri sen elD f or maki n g wh o' s Po S z 7 . " aq an gr y t o d o a st o ni shi n g t o d o b ut 0' Po 1-C li N ei th er wo uld I  ' t ak e u p b e h eard n O" of o = h as rai sed n of putti n g wh om ans we r t cm " d o ast oni sh 00. d o unl ess exci t ed cn 0 0 , come u p l b e h eari n g at whi ch I wi th t- a, r ose e Thời gian ký: 17/05/2015 16:25 PM Signature Not Verified La A t ) w co NJ w w 0 t.) C. NJ 00 NJ 1 NJ CT N) ln NJ A NJ w NJ N ) NJ 0 NJ %.0 CC Th ei r parent s came  c ar yest erd a y . Th e mat ch wa s reall y  . O ur t eam scored i n th e l ast mi nut e . I d on' t k no w wh ere h e i s , h e h asn' t arri ved  M y f ath er usuall y  h o me at 7 o' cl ock so th at h e can b e i n hi s offi ce at 8 o' cl ock . I t rai ned al l d a y yest erd a y ,  A : W o uld yo u lik e a cok e? B :  If h e  w ork ed h ard er , h e wo ul d h ave passed th e e xams . Thi s di nner l ook s  t o me . A : H ave you ev er b e en t o F rance?  B : Y es , I  th ere l ast A u gust . If h e  l ess , h e  much mor e m one y . B ut I d on' t thi nk h e ev er will . I w ent t o th e lib rar y t o b or row som e b ook s b ut I f o und  th er e . W e' ll t alk ab out th e peo pl e  yo u met yest e rd a y . Th ere are so man y si mil ari ti es  th ei r pe rsonali ti es . Sh e l ook s much b ett er wh en sh e  h e r mak e- u p .  1 W ould yo u mi nd  me th e b ook you h av e j u st b ou gh t? Th e part y ,  I wa s i nvi t ed l ast w eek , w as ext remel y enjo yabl e . Y o ga i s ver y  . Wh el ps me f or get all m y st ress . 5 exci t e l eave s cn = .4" Y es , pl ease .— • — — S fc ) < ro .— went smok ed/ wo ul d save e ver yone tic ._ wh ose Z put s o n l ent t o whi ch -t co X — . = 110 0 00 Fr 0: C. Lc co m- x To a; g , i t did n' t Y es , I d o cn cr To fa _. were wi ll s mok e/ will save an yo ne = 0 7 t o t ak es on l end b y whi ch ti red I wi th l exci t ed I rust ro To < Z 40 di d n' t i t Y es , I lik e S CO P. good h ad b een would s mok e/ s aved someone wh om U 0 get s on l endi n g at whi ch rel axed b y exci t ement l eave d oesn' t i t Y e s , I' d li k e w oul d h ave ni c el y h ave b een smok es/ will save no one m - co , -1 Co at t ri es on t o l end f or whi ch — . = 40 VI A vi w vi 1 , .) w , cn 0 A , .0 A 00 A 1 A Cr, A li, a A A 1 ) A NJ A , A 0 co , 0 w 00 w / co Cr, co V) H e d oe sn' t lik e com pani es . H e al w a ys w ork s W e went b y car and th e child re n we nt  f oot . If i t  ni ce t omo rr ow , w e' ll go t o th e z oo . Sh e walk ed  th e road wi th out l ooki n g . H e i s used t o  t o b ed l at e . S moki n g i s a b ad  of your s . If yo u h un y , yo u will b e i n B urt o n  mid ni gh t . D on' t d ri nk so much t ea b e cause i t' s b ad  yo ur st omach . I t ' s so ni ce  you t o h av e h el ped us . Th e more h e t ravel s ,  B y th e ti me th e poli ce arri ved , th e thi e ves  th e st ol en mone y . I d o n' t s peak J a panese , b ut J enn y  Sh e sai d sh e  f or fi ve h our s .  b ook s on thi s sh elf were wri tt en b y Ch arl es Di ck ens . Wh en th e t el e ph o ne ran g , sh e  a l ett er . H e was mad e  h ard b y hi s parent s . H e h asn' t got  lA s soon as I sh ut th e f r ont d oor I r eali sed th at I  m y k e y i n th e h o use . H e can' t go t o see h er t o ni gh t . H e h asn' t got  ti me . H e a greed t o gi ve us  h ome . Co 6 = 0, li al 0 C a wil l b e across go 0 = J OJ J o UO th e mor e h e l ov es hi s count r y we re hidd en i s s peaki n g wa s w orki n g All th e was wri ti n g t o b e st udi ed much l u gga ge wa s l ef t much f or a li ft = n th ro u gh h avi n g gon e Ih ab it t o of , — h e l ov es hi s count r y th e m ost will h a ve hidd e n d oes h as b een w ork i n g All o ro t o st ud y .1 man y l u gga ge s h a ve l ef t a l ot once would b e at goi n g c ust o m at I t o 0" t< th e most h e l ov es hi s count r y h ad hi dd en d o work ed Th e all h as b een w ri ti n g st ud yi n g a great numb er of l u gga ge Fr Z , I man y t o lift o nl y over b e goi n g usa ge und er will f or wi th = a h e l oves hi s co unt r y more co .1 a ZA 0. = tr0 co P> 7' z h ad w ork ed E ver y i s wri ti n g st ud y a l ot of l u g ga ges h ad l ef t ' 6 ) a co a lif ti n g -4 a -4 U.) -4 1 , 4 -4 , -4 0 ON ‘.0 CT 00 (T -4 ON Cr. CT In CT A 0% U.) C, IV eT CT 0 Cil ‘.0 cm GO Km -4 tn CT cm U. t o th e next vill a ge? I m ust go  b ef ore th e sh o ps a re cl o sed .  th e t abl e f or su pper . Th e y  di cti onari es . Si nce 196 4 , th ere  no gas ex pl osi o ns h ere . I d ecid ed t o go  Pl ease s peak a li ttl e m ore  I f eel  aft er t ypi n g thi s l on g re port . H e wo uld b e ve r y h a ppy if you  wh at h e ask ed . D o yo u k now  I met l ast S at urd a y? If yo u  t o t own t omorro w , will you d o some sh o ppi n g f o r me? H ow l on g d oes i t  t o get t o L ond on? H e wo n' t b e l at e ,  h e? I can' t wai t . I' m  a h urr y . D on' t b e l at e  your musi c l esson . 7" Co 7 , 0 7 0 cd, —.0 Th e y  t o th e th eat r e t wi ce so f ar thi s month . M y un cl e arri ved whil e I  di nner . H ow l on g d oes th e t rai n  f r om L ond on t o Edi nb ur gh t ak e? I' ve got a ver y good  wi th th e BBC . H ow i s i t f ar t o sh o p CD 0. h aven' t some h as b een walki n g 6 q . a ,— P — : t e rribl y ti red did wi th wh om went r CD c & pp 0 did you meet =D h ave b een was cooki n g CO CD e CD H ow f ar i s i t t o sh o ppi n g co 0. < ro 0 0 0 co i s f or a walki n g CO ta. sl o wer t erri bl e ti red 0 z 0 th at are goi n g 3 pp 7C" 0 wo n' t at 5 h ave you met h ad b een l am cooki n g [ j ourne y w ork H ow f ar i s f or sh o p l ai d h a ve n' t got an y h ave b e en f or a w alk sl ow t erri bl e ti redl y d o th at wh om Gt0 0 n eed , 0" met yo u h ave b e en goi n g cook ed t our prof essi on H ow i s f ar sh o ppi n g l ai n h ave n' t n o wa s t o w alk r.n 0 n -, t erri bl y ti r edl y will d o 0" 0 will go w ant d o es n' t I with f or d o yo u me et h ave gone h ad cook ed vo ya ge 0 0" 0 INJ NO , NC 0 00 NC 8 7 88 00 CN 82 83 84 85 00 N-• 79 80 1 00 76 77 75  H e f ell  h er o ver a yea r a go . A n o per ati on i s us uall y perf ormed b y a If J ak e  t o go on th e t ri p , w ould you h av e gon e? A pati ent i s someone  M y old cat di ed l ast year , and I still  h er . I h ad t o get u p e arl y ,  I' d h ave mi ssed th e t rai n .  i s ext remel y d an gerous . Sh e h as b een l ooki n g f or th e  k e y f or 2 h ours . Y ou must set tl e th e matt er  yo ursel ves . Thi s h ouse need s  i mmedi at el y . Th e pl ane arri ved  th e ai r port l at e on M ond a y . V ara i s si ck b ut Ch al e e i s  Th ere i sn' t  f ood i n th e h ouse . Y ou can eat  yo u lik e . W e all  hi m good l uck wh en h e d ecid ed t o emi gr at e . Pl ease k ee p th e fi re  . I t' s cold h ere . S am r ead th e thi ef s not e . I n thi s sent ence , " not e" means  I ask ed hi m  h e h ad met h er . Sh e w as mad e  th e l et t er . A : Wh o f ound th at fl ow er i n th e gard en? B :!  d enti st d oes n' t a gre e l — 'wh o are caref ul oth erwi se A t hi gh s peed c ar d ri vi n g amo n g 0) t o b um coi n t erribl e no a s much th at gave 0 0 t ypi n g f ound i nt o l ov e wi th .,. h ad n' t a gre ed I wh o n eed s mone y mi ss if D ri vi n g cars at hi gh s peed 00 an y so m uch a s t old b e b urni n g mess a ge b e cl eaned b y well t o b e t yped did i n l ove f or nurse w ould n' t a gree I i wh o can wai t a l on g ti me b ut C ars d ri vi n g at hi gh s peed l ost und er b urni n g ch e que some t oo much as wi sh ed at so 0 t o t ype did fi nd i nt o l ove f or s ur ge on di d n' t a gree I  i !und er a d oct or' s care unl ess C ar s at hi gh s peed d ri vi n g l o se wi th mo ne y n one as much a s said b urn t_. cl eani n g i n ' i n l ove wi th a a a Lo D a kJ a a a 0 0 1 / 4 0 0 00 0 I 0 0, 0 LP, 0 a 0 k.A4 0 IV 0 a 0 0 1 / 4 0 N.° ‘.0 co ‘0 ) ‘t o•N 1 / 4 0 LA [  a good jo urn e y! r T o m did n' t k no w th at word . B en  . R a ve you fi ni sh ed  th e t abl e? A : H ow oft en d o yo u pl a y s port s? B : H e s peak s F re nch  h e s peak s E n gli sh . H e i s  of th e d ark so h e nev er goes o ut l at e at ni gh t . N am oft en s pend s t wo h o urs  E n gli sh a d a y . M y moth er i s b us y  h er h ousew ork . H e w ond ered wh er e  I d o n' t k now wh at  d o . I t' s hi gh ti m e you  h ard er . H e und erst ood  1 O n th e  t o th e t own , th ere i s a b e autif ul wood . B ett y i s l onel y a nd sh e  T om ve r y m uch . Th e y a re  t wi ns . Wh en h e was runni n g , h e f ell  a l o g . A verb f rom " i nf ormati on" i s  H e recommend ed th at!  b u y th at h ouse . H e t old me t o sh ut u p and go out . I n thi s sent ence , " sh ut u p" M eans  I t i s th e fi rst man - po wered ai rcraf t  h alf a mil e . 0 0Z di d n' t , ei th e r cc CD a 0 CM gt- Cr IDD fa. good er th an (0. 0 0 e, e „ t o l ea rn at h e t o go „ a st udi ed at th e fi ni sh di recti on rememb ers si mi l ar as off t o i nf ormat e c4, 0 0 E. st o p t alki n g whi ch fli es ever T ak e di d , nei th er t o set V er y wel l 0" n M a -, 5 " . a , = vc, n ti ;ID n a. Er w 5 a 0. ab out sh o uld b e go ne t o t o st ud y at l east wa y 1 0 5 —• Z EL si mil arl y d own I t o i nf orm ati ze a: t< cl ear u p wh o h as e ver fl ow n w < a in 0 set U sual m or e b ett er th an ap O. l earni n g f or h e sh ould go ca n st ud yi n g l astl y a a mi sses a 0 t o i nf orm 0 C , st and u p th at ev er fl i es S pend di d n' t , t oo t o b e s et T wi ce a week I b est th an f or l earni n g wi th sh o uld h e go en 0 - ' 0 = 0. st ud y i n th e end ent rance Pm a 0 w v 't w c n o < a -t t o i nf o rmi ze R a aci 0" go a wa y whi ch h a s ev er fl own U.) too U.) co tu) Uo i , too 0 DJ , -0 DJ 00 kJ I 1 , ) 0 DO tit KJ a tut to) 122 1‘.) 120 1 ‘.0 — 00 I — 0 I 115 l I t' s rai ni n g ve r y h eavil y . C ome  m y umb rell a . W e saw  wi ld ani mal s whil e on vacati on . ' J oh n d ecid ed t o  golf at week end s . 1 M y d au gh t er pl a ys  pi ano ver y w ell . IH e t ri ed t o park hi s car b ut  s pace was n' t bi g e no u gh . I I w oul d lik e  somewh ere diff erent f or a ch an ge . l A re you l ooki n g f orward  on your vacati on? J ust k ee p on  wh at yo u lik e . 1 A :  i s th e b each? B : O nl y fi v e mi nut es' walk . 1 W e  i n thi s t own f or a l on g ti me . W e  h ere 16 years a go . 1 T am i s exci t ed  goi n g t o th e part y . Th e fi re al arm went off wh en th e smok e rose . I n thi s sent ence , " went off' means  Th e mai n post offi ce i s not f ar  th e lib rar y . D on' t b e w orri ed  me . I' ll b e fi ne . • A : Wh y are you mad? B : I di slik e  b y m y fi rst name . W e h ave gi ven u p  t o persuad e th em  W e h ad a ni ce ch at over a cu p of t ea . I n thi s se nt ence , " ch at" means  I rememb e r  B oli vi a f or th e fi rst ti me , i t' s a v er y b eautif ul c ount r y . I' ll see hi m wh en h e  h ere t omorrow . A: Wh ere' s m y l u gga ge? B: Oh!  a l ot st art u p lo lo = I t o go a 0 H ow oft en F are / came wi th b urned wi th f or b ei n g call ed t r yi n g / ch an gi n g b ad t alk t o h ave vi si t ed comes H ere th e y are i nt o a li ttl e Id o I I . I th e 'f or goi n g did H ow l on g h ave b een / came ex pl od ed f rom ab out me call ed t r y / t o ch an ge f ormal t alk vi si t come H ere i t i s to e kr t ; -D 0 - rI - r (D ro I00 (t0 t o goi n g d one 0Du H ow wid e I h ad b een / come ab out -1 0 CIO W — — 0 (to B 0 t o t r y / ch an gi n g i nf ormal t alk t o vi si t will come I t s i s h ere und er I t ak e u p Ith e I t o h ave gone Iat goi n g n. H ow f ar w er e / came sh out ed you call me t r yi n g / t o ch an ge l on g t alk came r .n . — GQ f or Th e y are h e re -• CM 1 / 4 0 • cri 00 La I ! • u, Cr , , t.n LA • (.0 A • , LA w • t_t, t• ) , cm • -, t.0 o A 1 / 4 0 „, A co ,_, A a p __, A a, ,__, A LA ,__, A a ,__, A w ,__, a a ) ,_., a , a o t ) 1 / 4 0 ] w 00 • -• La 4 uo oN • -, L ) LA I pai d $500  thi s b ook . Th e y l ef t th e room  th e y h ad fi ni sh ed th ei r ex am . I t was a great s ucces s . H e succeed ed  ever yon e l au gh . T ell me  th ere i s a n ythi n g s peci al th at yo u would lik e t o d o . Gi ve h e r a t el e ph on e numb er t o ri n g  sh e get s l ost . Y our work h a s b e en ver y good  thi s year . W e we re so l at e . W e  h ad ti me t o cat ch th e t rai n . Th ere w as a small r oom i nt o  we al l cr owd ed . Th e m an wh o li ves o pposi t e us someti mes comes  f or a cu p of t ea . H e li gh t ed th e candl e  h e mi gh t read th e not e . Th e ro om i s so d ark . Pl ease  th e li gh t . Y ou sh o uld h ave a  ch eck your ca r re gul a rl y . I t i s su ggest ed th at J oh n  h ard er . Thi s i s th e fi rst ti me I  such an i nt eresti n g fil m . H e  t o H o Chi Mi nh ci t y l ast year and I  hi m si nce th en . I d o n' t k now  ab out E n gli sh li t e rat ure . Y ou sh oul d  your l esson b ef ore th e exam . I lik e t o st ud y sea lif e . M ari n e bi ol o g y i s a  sub j ect . W e arri ved  th e st ati on j ust i n ti me t o cat ch th e t rai n .  all our caref ul pl ans , a l ot of thi n gs we nt wron g . Y our bi c ycl e goes much f ast er th a n  b ecause i t' s a l ot li gh t e r . I d o n' t thi nk F rank i s  t o st a y at h ome al one . I t was  a diffi cul t questi on th at we could n' t answe r . A : " Wh ere d o you l i ve?" B : " I li ve i n H an oi and m y  Th e y will b e  at th e pa rt y . b y 0 a s co Z GO -• n = " tn Pc; 7 h ardl y p 0 so as t urn on d ri ver 5' work will h av e seen moved/ h aven' t seen 0 read f asci nati n g f or B ec ause of R '7 . co ol d t oo En 0 par ent s d o , t oo '0 -, c0 co 7 —. al th ou gh 5 x -7- ao 5' , I pe rh a ps so f ar al most co -I co ov er b ecause t urn off work er will wo rk h ave seen would mo ve/h a ven' t s ee n li ttl e w ri t e b ori n g at Al th ou gh m y 8 0 aL-: t oo parent s so d o at pr esent Z 0- i n m aki n g wh at unl ess as l on g as .0 0 14 a nd 5 0 0 mech a ni c t o wo rk sa w h ad moved/h ad n' t s een much r evi se b ored 0 D e s pi t e th em ol d en ou gh (A 0 n 0., parent s t oo d o pr esent s f or to • -••) 0 " n t o mak e 0- n i n case  1 b y f ar co Q. , • -• 1.< whi ch off so th at t um u p d esi gner o e h ave b ee n se en moved/h ad n' t seen S0 , < ch eck f asci n at ed 5' I n s pi t e e z ., . ttc; " eno u gh old .< co ••• ' parent s d o , so " 6 -I co cn n 7 C co .—. 00 a .—. GO la .— 00 N) 4 00 I ,—. 00 0 I l 0 ) 00 i—. 3 ) i—. 1 0 i—. I V , i—. -4 a .—. 1 la • 1 ba I ` ,—. I 0 .—• Cr) VD ON 00 , CA 1 • C \ 0 i—. ON lil 01 a Ol la .—. ON ia i—. 0 w i—. 0 0 Sh e i s qui t e  i n publi c . Sh e d oesn' t wa nt t o t alk much . Bill Cli nt on ,  was th e P resid ent of th e US A , h as onl y one d a u gh t er . I t al y  a gai nst F r a nc e i n t omorrow' s m at ch . H e f o und a wat ch whil e h e  i n th e st reet .  th e old man s pok e v er y sl owl y and cl earl y , I co uld n' t und er st a nd hi m at all . Thi s i s M rs . Whi t e , wh ose i nventi on  h und red s of d eaf peo pl e al read y . B y th e ti me we  th e resort , I thi nk th e rai n will h a ve st o pped . I am s ure sh e did n' t d o i t  pur pose . N eil A rmst ron g was th e fi rst man  on th e m oon . Y ou can go t o th e part y t oni gh t  yo u are sob er wh en you co me h o me . Thi s b ook i s  i nt o f our ch a pt ers . S und a y i s th e th y  we d on' t go t o sch ool . Th e b ab y  wond erf ull y u p t o n ow . M y b roth er i s f ond of d oi n g  research . Th e b uildi n g  w e ar e w orki n g  i n b ad sh a pe . Th e com put er i s ca pabl e  d oi n g al m ost eve r ythi n g yo u want .  youn g h ave f ut ure i n th ei r h and s .  you t ravel ,  yo u l eam .  such a l ovel y gi rl . Ei th er N am or hi s f ri e nd s  f ootb all . W e h av en' t h ea rd  th e r esul t was . Y ou h av e b ee n h ere ,  Th e y st o pped  f or h er wh en i t gre w d ark . Di ck and J oan greet ed  B ett y i s m y f ri end . Sh e i s a f ri end of  th at pl a ys h ad b e en walki n g cn ,-< D es pi t e ,__, h ave you b e l ooki n g th em sel ves Th e most/ th e most H e h a s ne ver met we re lik ed wh at sci ence wh ere / are b y A n y f or h as walk ed as f ar as ad d ed whi ch b eh av es h el pi n g get genero us wh om h a s pl a yed walk ed up C d on' t you t o b e l ooki n g each oth er mi n e z.; a more/ mor e N ev er h e met li k e h a s b eh aved sci enti st wh ere / i s of A a s l on g as mul ti pli ed at whi ch h as h el ped a rri ve on walk ed i s pl a yi n g h ad w alk ed mean whi ch B ecause hi m self me Th e Th e mo re/ th e more H as met h e never lik es th at h aven' t yo u l ook on whi ch i s b eh avi n g sci entifi call y whi ch/i s i n reach wi th t o walk so l on g as sub t ract ed co _ pl a yed w as walki n g so ci abl e : wh o Al th ou gh Th e more/ th e m ost H as h e n ev er m et h as lik ed ab o ut will you l ooki n g o ne an oth er m y sci entifi c whi ch/ are at b y whi ch b eh aved walk so as di vid ed , • P will h el p go NJ CD • 0 NJ 0 00 NJ 0 I NJ 0 0. NJ 0 LA NJ 0 A NJ 0 t , J NJ 0 NJ 0 a 0 CD VD C VD co ` , 0 4 C cs, • 0 u, C a NJ C w ‘ , 0 NJ ‘.0 ‘.0 0 00 • 0 00 GO 00 -A 00 0 - , 00 t_n I f eel so l onel y b ecau se I h ave  f ri e nd s h ere . I h ave t o l ea ve now or I will  th e l ast t rai n h ome . Th e b o y f ell  th e st ai rs and b rok e hi s arm .  d ra w ver y w ell . H e al wa ys goes  wi th an em pt y b a g . Th e more we l earn ,  Y ou sh oul d al wa ys d o yo ur b est t o get al on g  oth er peo pl e . B ef ore i t was sold , th e b r ok en machi ne was cl eaned and  M ari e  f r om th e S t ud ent U ni on t o cl ass b ecause sh e w as l at e . I h av e n o b r oth ers or si st e rs . I am  chil d . Th e f l ower s  h e pai nt ed were vi vid . H e i s ni ce  e ve r yone h e meet s . I t' s so ki nd  yo u t o a gree t o h el p m e . Th at work i s good  hi m . A nna h o pes t o  a new world record . I t' s h e r parent s' weddi n g  t om orr ow . Th e coat l ook s  Ch oose th e word whi ch d o e s n ot b el o n g t o th e same gr ou p as th e oth er s . Thi s h o use i s one of th e  b eautif ul ones i n thi s n ei gh b orh ood . Th om as i s  hi s b est .  th e li gh t on . I t' s d ark h ere . Will you  t o fi ni sh your h omewo rk? Thi s i s th e sch ool  I used t o st ud y wh en I w as small . 1 Y ou  t ak e an ythi n g out of a sh o p wi th out pa yi n g f or i t . B y th e ti me you co me h ere , th e y  th e job . CD l ost al on g Th ese b oth child ren at h om e th e wi ser we b ecome 0 gi ven b ack —. 0 walk ed a si n gl e wh o at wi th fi x mem or y e x pensi v el y fi re fi gh t er mo st 0 S on P li can wh ose must n' t h ave fi ni sh ed p co ' l at e f or , B oth of th ese chi l d r en t o h o use w e b ec ome wi se ab o ut put ri gh t cA. '0 CO fa. a sol e = 0" Po .— 6 of b uild souveni r costl y ch ef much maki n g T urn 0 cr c o 7 , wh ere d o n' t h a ve t o wil l h ave fi ni sh ed f e w 6 cn ro o ve r B oth of th e y t o th e h ouse wi ser we b ec ome t o l ook ed f or hik ed a uni que wh ose f or o I th r S Co r G anni versar y z . C o L, 'Y t,. = ri e , „ m ore P F; w orki n g 4 z• Co b e abl e 5 . , ou gh t t o will b e fi ni sh ed a f e w 0- B oth th em h ome we b ecome wi ser k e pt u p rush ed an onl y wh om ( 9 ' meeti n g .1 CO 0 ez, co ok e r Cil n 0" sa yi n g D o Fo cr y z- 0 ' must w ould fi ni sh [...]... Theshirtcostmuch I Theshirtcost lessthan Ithoughttheshirtwas I didn'tthinktheshirt morethanI had I hadthought expensive too would beexpensive Ithoughttheshirtwouldcostmorethan it did Therestaurants inthis Therestaurants inthis Therestaurants inthis Therearenogood cityarenotasgood as I Thiscity doesn't haveanygoodrestaurants cityarenotso bad restaurants inthiscity cityareverygood thought u.) 0 ,C) Oo 27 He doesnot... beangrywith me home beforenine with me She is rich thatshe so can buyalmost anything Shecanafford to buy She is such richthat almostanything shecan buyalmost although she isterribly anything Despitethe factthat she isterriblyrich, she canafford tobuy anvthin Heused tostayup late She She isterriblyrich canafford to buy almostanything a 01 Thewoman ismyaunt Sheworksasaplastic surgeon The flight from Londonto... found anothergirlfriend a discovers lotabout herself on her longjourney which makesyouthinkaboutwhatwewant from life This isaverysadmovie, Patricia Denning isveryconvincingas Cecilia, butthestarof themovie is our gorgeous Perky, black Labradorwhosteals hearts Black Hollywood is the incinemas fromnextweek Where isthispassagemostprobably found? Inamovie book Inatalk show Inacinema poster Which of the... B: A: I have beenrunning fortwo hours bethirsty Really? You richer thatseen a bymymotheryesterday is rock singer asrichas anoutside 1 n 0 rn 0- Theman sorich than cir 288 himself asmuch rich as his brother his self La NJ 00 1 veryrich but he isn't Mr Johnson is rich own !his withasharp knife inthe kitchen interview 0) cut Tom's flame a 286 swears fame isn'teverything says cr good to bewell-known, but... comic are videos, goestothemovies Themostpopularreading or and books, moviemagazines, TVguides Very fewpeoplegotocity libraries this? Anannual book festival inwest Los Angeles is But how doyouexplain "soldout" yearafteryear Peoplewait half an hour foraparkingspaceto becomeavailable This outdoor festival is sponsored byanewspaper Itoccursevery April forone given weekend The festival featured 280 exhibitors... Theywantto Theyonlywatch They donot like build more TV, videosand moretimeon reading rent Anewspaper A bigcompanyAuniversity The local Sixmonths week One Onemonth Two days Earlythisyear Lastyear Tenyearsago Longtimeago Whosponsored this book festival? How long does festival last? the When didthe idea forthe book festivalstart in Los Angeles? A festival of books in Los Angeles Meetingwith l authors in Los...NJ IN) 0 Therearetwopeople inthisroom NJ N.) • Don't forget NJ NJ NJ Myhouse 1 The housewas 0 0 NJ i•-• ‘.0 Theseswallowsare famous NJ NJ .- 00 3 He hasa big farmand amoderncar will be arrested searched explored forustogo usgo... the hat isexpensive too such very Barking dogs Dogs barked Barked dogs Bark dogs NJ NJ ‘.0 Therich would be are is will so Itwas cold thatmy fingerswerequite numb heavy Janewasa little disappointed Inthissentence, "a little" means " enough little somewhat somehow Since Becauseof Despite Because menu account list bill NJ 1-0 La enough foryouto buythatpresent notalways happy beingtootired, wentto bed... foraweek a a t, ) a I Werarelyvisitourold I Wealwaysvisitourold 1Wevisitrarelyourold friends friends friends Didyourcousinmeet atthestation? Wasyourcousinmetat Didyourcousingoto thestation? thestation? Isthistheonlywaytotake himoutofthe problem? Is itanotherwayto Isn'tthereanyother Istheproblemof taking himouttheonly waytotake himoutof take himoutof the problem? the way? problem? a a Theteachersaid to... doctor last doctor lastweek Theteacherasked why Theteacheraskedwhy Theteacherasked him Theteachersaidto him notto be lateagain to benot lateagain hewas lateagain was he lateagain They don'tunderstand anythingatall They don'tunderstand asmuch aswe do Wearevery intelligent If we have been inthe If wewere intheoffice If wewere intheoffice we officenow, could Wearenot intheofficenow Wecan't helpyou we now, . arri ved , th e thi e ves  th e st ol en mone y . I d o n' t s peak J a panese , b ut J enn y  Sh e sai d sh e  f or fi ve h our s .  b ook s on thi s sh elf were. emi gr at e . Pl ease k ee p th e fi re  . I t' s cold h ere . S am r ead th e thi ef s not e . I n thi s sent ence , " not e" means  I ask ed hi m  h e h ad met. a n ythi n g s peci al th at yo u would lik e t o d o . Gi ve h e r a t el e ph on e numb er t o ri n g  sh e get s l ost . Y our work h a s b e en ver y good  thi s

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 00000001

 • 00000002

 • 00000003

 • 00000004

 • 00000005

 • 00000006

 • 00000007

 • 00000008

 • 00000009

 • 00000010

 • 00000011

 • 00000012

 • 00000013

 • 00000014

 • 00000015

 • 00000016

 • 00000017

 • 00000018

 • 00000019

 • 00000020

 • 00000021

 • 00000022

 • 00000023

 • 00000024

 • 00000025

 • 00000026

 • 00000027

 • 00000028

 • 00000029

 • 00000030

 • 00000031

 • 00000032

 • 00000033

 • 00000034

 • 00000035

 • 00000036

 • 00000037

 • 00000038

 • 00000039

 • 00000040

 • 00000041

 • 00000042

 • 00000043

 • 00000044

 • 00000045

 • 00000046

 • 00000047

 • 00000048

 • 00000049

 • 00000050

 • 00000051

 • 00000052

 • 00000053

 • 00000054

 • 00000055

 • 00000056

 • 00000057

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan