Bài trắc nghiệm mạng máy tính

8 1.9K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:32

Trắc nghiệm mạng máy tính 1. Trong chiến lược phân phối theo độ ưu tiên trong điều phối tiến trình của hệ điều hành, a. Sử dụng cả hai phương pháp phân phối độc quyền và không độc quyền. b. Sử dụng phương pháp phân phối không độc quyền. c. Sử dụng phương pháp phân phối độc quyền. d. Tất cả đều sai. e. Tất cả đều đúng 2. Các Track trên đĩa được chia thành các khối có kích thước cố định bằng nhau và được đánh địa chỉ, các khối này được gọi là a. Sector vật lý. b. Bad sector. c. Sector (cung từ). d. Sector logic. e. Tất cả đều đúng. 3. Chiến lược phân phối xoay vòng (Round Robin) trong điều phối tiến trình của hệ điều hành, Khi được cấp phát CPU a. Tiến trình sẽ sở hữu CPU cho đến khi kết thúc xử lý hay phải đợi tác vụ vào.ra hoàn thành. b. Tiến trình sẽ sở hữu CPU cho đến khi hết thời gian Quantum cho phép hoặc tiến trình kết thúc xử lý. c. A và B. d. Tất cả đều sai. 4. Trong số các hệ thống file (File system) sau đây, những hệ thống nào được đánh giá về độ bảo mật là cao nhất a. NTFS (New Technology File System). b. CDFS (CD-ROM File System). c. UDF (Universal Disk Format). d. FAT32 (File Allocation Table). e. Tất cả các hệ thống file này. 5. Nhiệm vụ phải chia sẻ không gian nhớ cho các tiến trình để HĐH có thể nạp (load) được nhiều tiến trình vào bộ nhớ. Có trong loại HĐH a. Hệ điều hành Window XP. b. Hệ điều hành đa nhiệm. c. Hệ điều hành đơn nhiệm. d. Hệ điều hành MS-DOS. e. Tất cả đều đúng. 6. Tiểu trình là một đơn vị làm việc cơ bản của hệ thống, được sinh ra từ một tiến trình. Mỗi tiến trình có thể có nhiều tiểu trình, mỗi tiểu trình còn có thể sinh ra nhiều tiểu trình con khác. a. Đúng b. Sai 7. Hệ điều hành có thể xử lý nhiều tiến trình đồng thời được gọi là a. Hệ điều hành đa xử lý. b. Hệ điều hành sử dụng mô hình đa tiểu trình. c. Hệ điều hành xử lý song song. d. Tất cả đều đúng. 8. Sự xử lý song song chỉ thực sự có trên hệ thống a. multiprocessor b. uniprocessor 9. Tài nguyên chỉ thời gian thực hiện lệnh của bộ xử lý và thời gian truy xuất dữ liệu trên bộ nhớ, được gọi là a. Tài nguyên hệ thống. b. Tài nguyên logic. c. Tài nguyên không gian. d. Tài nguyên thời gian. 10. Hệ điều hành là a. Hệ thống giúp người sử dụng khai thác các chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng và hiệu quả hơn. b. Hệ thống có chức năng giả lập một máy tính tính mở rộng và quản lý tài nguyên của hệ thống. c. Hệ thống các chương trình đóng vai trò trung gian giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng máy tính. d. Tất cả đều đúng e. A và B 11. Sự song song trong mô hình tiến trình của hệ thống uniprocessor gọi là song song giả bởi vì a. Sự song song ở đây là các tiến trình trong hệ thống cùng chia sẻ thời gian xử lý của CPU với tốc độ nhanh. b. Hệ thống uniprocessor chỉ có 1 CPU. c. Hệ thống uniprocessor có số lượng tiến trình được xử lý đồng thời rất ít. d. Tất cả đều sai 12. Khi tiến trình kết thúc thực hiện a. Tiến trình sẽ phát sinh thêm các tiểu trình con khác. b. Hệ điều hành sẽ thu hồi lại tài nguyên đã cấp phát để cấp phát cho các tiến trình khác. c. Tiến trình sẽ được hệ điều hành giải phóng ra khỏi bộ nhớ. d. B và C. e. Tất cả đều sai 13. Bộ phận điều phối tiến trình của hệ điều hành thu hồi CPU từ một tiến trình khi a. Tiến trình đã hoàn thành xử lý và kết thúc hoặc hết thời gian được quyền sử dụng CPU. b. Tiến trình đợi một tác vụ vào.ra hoặc đợi một sự kiện nào đó xảy ra. c. Tiến trình yêu cầu tài nguyên nhưng chưa được cấp phát. d. Tất cả đều đúng. 14. Tắc nghẽn là hiện tượng: Trong hệ thống có một tập các tiến trình, mà mỗi tiến trình trong tập này đều chờ được cấp ? , mà ? đó đang được một tiến trình khác trong tập này chiếm giữ a. Bộ nhớ. b. Tài nguyên. c. CPU. d. Tất cả đều đúng. 15. Để đảm bảo không gian nhớ cấp phát đồng thời cho nhiều tiến trình, hệ điều hành sẽ tiến hành tái thu hồi và tái định vị lại không gian nhớ tại thời điểm thích hợp. Được gọi là nhiệm vụ: a. Bảo vệ bộ nhớ. b. Quản lý bộ nhớ c. Tái định vị bộ nhớ. d. Chia sẻ bộ nhớ. e. Tất cả đều đúng. 16. Phương tiện dùng để truyền các tín hiệu điện tử giữa các máy tính được gọi là: a. Đường truyền hữu tuyến b. Đường truyền c. Cáp mạng d. Đường truyền vô tuyến 17. Topo mạng kết nối hỗn hợp a. Là sự phối hợp các kiểu kết nối khác nhau: điểm - điểm và điểm - nhiều điểm b. Không xác định rõ ràng về topo mạng c. Được sử dụng trong mô hình mạng phức tạp d. A và C 18. Đặc điểm nổi bật của mạng cục bộ a. Mạng cục bộ có tốc độ cao, ít lỗi b. Thường là sở hữu của một tổ chức, cá nhân c. Mạng có quy mô nhỏ d. Tất cả đều đúng 19. Mô hình mạng được gọi là mô hình phân tán chức năng & tập trung dữ liệu bởi vì a. Mạng ngang hàng - Vai trò và chức năng của các máy tính trên mạng đều như nhau b. Khách.chủ - dữ liệu được tập trung tại các máy trạm trên mạng, các chức năng và quyền hạn khai thác dữ liệu được phân bố trên máy chủ c. Khách.chủ - dữ liệu được tập trung tại một máy máy chủ, các chức năng và quyền hạn khai thác dữ liệu được phân bố đến các máy trạm khác trên mạng d. Tất cả đều sai 20. Chiến lược phân phối theo độ ưu tiên trong điều phối tiến trình của hệ điều hành a. Tiến trình tiếp theo được chọn để cấp CPU, là tiến trình có thứ tự cao nhất trong danh sách ready list. b. Cả hai phương pháp trên. c. Tiến trình tiếp theo được chọn để cấp CPU, là tiến trình có độ ưu tiên cao nhất tại thời điểm hiện tại. d. Tất cả đều sai. 21. Chiến lược FIFO trong điều phối tiến trình của hệ điều hành, sử dụng phương pháp phân phối a. Không độc quyền b. Độc quyềnC c. Cả hai phương pháp trên. d. Tất cả đều sai. 22. Chiến lược phân phối xoay vòng (Round Robin) trong điều phối tiến trình của hệ điều hành, a. Danh sách ready list được tổ chức theo kiểu danh sách nối vòng. b. Danh sách waiting list được tổ chức theo kiểu danh sách nối vòng. c. Danh sách waiting list được tổ chức theo kiểu danh sách hàng đợi (Queue). d. Danh sách ready list được tổ chức theo kiểu danh sách hàng đợi (Queue). 23. Bộ nhớ được tổ chức như một mảng hoặc một dòng các không gian địa chỉ bao gồm một dãy có thứ tự các byte hoặc word, gọi là a. Bộ nhớ logic. b. Bộ nhớ trong. c. Bộ nhớ vật lý. d. Bộ nhớ ngoài 24. Chiến lược phân phối xoay vòng trong điều phối tiến trình của hệ điều hành, sử dụng phương pháp phân phối a. Độc quyền. b. Không độc quyền. c. A và B. d. Tất cả đều sai 25. Mạng máy tính là: a. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau thông qua các đường truyền b. Tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông qua các đường truyền vật lý & tuân theo các quy ước truyền thông c. Là mạng của hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau bằng cáp mạng d. Tất cả đều đúng 26. Mô hình tham chiếu OSI 7 tầng a. Mô hình làm cơ sở cho việc kết nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán b. Là khung chuẩn về kiến trúc mạng để làm căn cứ cho các nhà thiết kế và chế tạo thiết bị mạng. c. Mô hình tham chiếu cho việc kết nối các hệ thống mở OSI. d. Tất cả đều đúng 27. Phương tiện dùng để truyền các tín hiệu điện tử giữa các máy tính được gọi là: a. Đường truyền hữu tuyến b. Cáp mạng c. Đường truyền d. Đường truyền vô tuyến 28. Tên gọi của phân loại mạng theo khoảng cách địa lý và sắp xếp tên gọi theo khoảng cách tăng dần được viết như sau: a. Mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng nội bộ, mạng internet b. Mạng đô thị, mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu c. Mạng nội bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu d. Mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng nội bộ 29. Kỹ thuật chuyển mạch mà trong đó các tín hiệu được truyền đi trên mạng được chia nhỏ thành các gói tin nhỏ hơn theo khuôn dạng quy định trước, gọi là kỹ thuật a. Chuyển mạch gói b. Chuyển mạch thông báo c. Chuyển mạch kênh d. Chuyển mạch tách gói 30. Mô hình mạng được gọi là mô hình phân tán chức năng & tập trung dữ liệu bởi vì a. Khách.chủ - dữ liệu được tập trung tại các máy trạm trên mạng, các chức năng và quyền hạn khai thác dữ liệu được phân bố trên máy chủ b. Mạng ngang hàng - Vai trò và chức năng của các máy tính trên mạng đều như nhau c. Khách.chủ - dữ liệu được tập trung tại một máy máy chủ, các chức năng và quyền hạn khai thác dữ liệu được phân bố đến các máy trạm khác trên mạng d. Tất cả đều sai 31. Điểm khác nhau cơ bản của cáp đồng trục, cáp trục xoắn và cáp quang: a. Cáp đồng trục và cáp trục xoắn dùng để dẫn tín hiệu mạng điện, cáp quang dẫn tín hiệu quang. b. Cáp quang dùng để dẫn tín hiệu giữa các nút mạng nằm cách xa nhau, trong môi trường phức tạp còn cáp đồng trục và cáp trục xoắn phù hợp với môi trường ổn định, khoảng cách giữa các nút mạng ngắn. c. Cáp đồng trục và cáp trục xoắn có lõi bằng kim loại dẫn điện, cáp quang có lõi là các chất liệu có độ thẩm quang thấp. d. Tất cả đều đúng e. A và B 32. Thiết bị mạng dùng để biến đổi tín hiệu số (digital) sang tín hiệu tương tự (analog) và ngược lại, được gọi là a. Bộ chuyển tiếp (Repeater). b. Switching Hub. c. Modem. d. Switch. 33. Thiết bị mạng vừa có chức năng giống như một Hub nhưng thường được dùng để kết nối giữa các hệ thống mạng lớn có nhiều phân đoạn mạng khác nhau: a. Modem. b. Switch. c. Bộ chuyển tiếp (Repeater). d. Switching Hub. e. Tất cả đều đúng 34. Cáp quang: a. Dùng để dẫn các tín hiệu mạng ở dạng là các xung ánh sáng. b. Gọi là ống dẫn sáng, có cấu tạo là các ống dẫn kim loại có độ thẩm thấu quang thấp. c. Gọi là ống dẫn quang, có cấu tạo là các ống nhựa hoặc thuỷ tinh có độ thẩm thấu quang thấp. d. Tất cả đều đúng e. A và C 35. Bên trong lõi của cáp đôi dây xoắn có: a. 8 sợi dẫn bọc nhựa được xoắn theo từng cặp với nhau. b. Có 4 cặp dây có màu: (một sợi màu + một sợi trắng vạch màu) cam, lục, xanh da trời và nâu. c. Có 4 sợi dùng để dẫn tín hiệu, 4 sợi còn lại dùng để dự phòng. d. Tất cả đều đúng. e. B và C 36. Cấu tạo chung của cáp mạng, gồm có: a. Có 4 cặp dây có màu: (một sợi màu + một sợi trắng vạch màu) cam, lục, xanh da trời và nâu. b. 8 sợi dẫn bọc nhựa được xoắn theo từng cặp với nhau. c. Có 4 sợi dùng để dẫn tín hiệu, 4 sợi còn lại dùng để dự phòng. d. Phương án khác. 37. Thiết bị dùng để nối dây cáp đồng trục với cổng vào máy tính (card mạng) được gọi là: a. Đầu nối BNC. b. Đầu nối chữ T. c. Đầu ghép nối RJ45. d. A và C. 38. Để đọc các trang web và hiển thị trên máy tính ta sử dụng: a. Trình duyệt web. b. OutLook Express. c. Internet Explorer. d. Phương án khác. 39. Dịch vụ Telnet a. Sẽ tạo ra một môi trường làm việc giúp cho người sử dụng có thể thao tác trên một máy tính ở xa như đang làm việc trên chính máy của mình. b. Dịch vụ đăng nhập từ xa. c. Dịch vụ giúp người sử dụng làm việc trên một máy tính khác từ xa qua mạng. d. Tất cả đều đúng. 40. Sau đây, đâu là một địa chỉ e-mail: a. vietnam123@dng.VNN.VN b. DANANG!dng.vnn.vn c. da+nang@hotmail.com d. www.ued.edu.vn 41. Trong IE, Để lưu tất cả nội dung của trang web đang hiển thị xuống đĩa cứng a. File.Save. b. Kích chuột phi -> chọn View Source c. File.Save as d. Tổ hợp phím Ctrl + S. 42. Địa chỉ tên miền gồm có: phần, mỗi phần được viết cách nhau bởi: ,được sắp xếp theo thứ tự: a. 4 - dấu chấm phẩy - www, tên tổ chức, định danh cấp quốc gia, định danh lĩnh vực của tổ chức. b. 3 - dấu phẩy - tên tổ chức, định danh cấp quốc gia, định danh lĩnh vực của tổ chức. c. 4 - dấu chấm - www, tên tổ chức, định danh lĩnh vực của tổ chức, định danh cấp quốc gia. d. 3 - dấu chấm - tên tổ chức, định danh cấp quốc gia, định danh lĩnh vực của tổ chức. 43. Hệ điều hành mạng và hệ điều hành bình thường có điểm khác nhau cơ bản đó là: a. HĐH mạng ngoài chức năng được trình bày ở đáp án B, HĐH không thể thực hiện điều hành sự hoạt động của máy tính. b. HĐH mạng ngoài chức năng giống như một HĐH bình thường khác, nó còn có thể quản lý tất cả các máy tính khác trong mạng, quản lý người dùng, quản lý tài nguyên mạng c. HĐH mạng quản lý sự hoạt động của mạng, quản lý các máy trạm, quản lý người dùng mạng d. B và C 44. Khi sử dụng một máy tính để vào mạng nội bộ (LAN) và sử dụng tài nguyên trên mạng, người sử dụng tối thiểu phải: a. Được sự cho phép của người có trách nhiệm. b. Là nhân viên của tổ chức đó. c. C Có tài khoản đăng nhập mạng (User name.Password). d. D Tất cả đều đúng. e. E A và B 45. Mô hình mạng khách.chủ (Client.Server) có những đặc điểm: a. A Phù hợp với nhu cầu khai thác mạng lớn, với tổ chức có quy mô lớn. b. B Có số lượng máy tính nhiều, sử dụng những dịch vụ mạng đòi hỏi máy phục vụ mạnh và bảo mật cao. c. C Có một hay nhiều máy chủ phục vụ một hoặc nhiều máy trạm. d. D Tất cả đều đúng. e. E B và C 46. Dịch vụ danh sách mail (mailing list): a. A Quản lý danh sách các địa chỉ email của người sử dụng. b. B Là một dịch vụ e-mail cho phép gửi cùng một lúc đến nhiều địa chỉ khác nhau chỉ cần gửi một lần về địa chỉ email quản lý. c. C Cho phép người sử dụng tổ chức các nhóm công tác, hội thảo, diễn đàn. d. D B và C. e. E Tất cả đều sai 47. Trên Internet, dịch vụ giúp người sử dụng có thể gửi thư cho nhau: a. A Web. b. B FTP. c. C E-mail. d. D Telnet. 48. Để kết nối vào mạng Internet, người sử dụng tối thiểu phải có những thiết bị: a. A Máy vi tính, modem, đường truyền điện thoại, quyền sử dụng tài nguyên. b. B Máy vi tính, card mạng, đường truyền điện thoại, tài khoản truy cập internet. c. C Máy vi tính, modem, đường truyền điện thoại, tài khoản truy cập internet. d. D A và C e. E Tất cả đều đúng. 49. Trong mỗi phiên làm việc trong mạng, máy tính được cấp một địa chỉ khác nhau và địa chỉ này do cung cấp; được gọi là cách cấp phát địa chỉ a. A Mạng - máy chủ - thay đổi. b. B IP - máy chủ - cố định. c. C IP - máy phục vụ - động. d. D Tất cả đều đúng. E A và B 50. Để thay đổi kích cở font hiển thị nội dung của trang web: a. A View.Text Size > chọn cở font. b. B View.Encoding.User Defined. c. C Tools.Internet Options, trong trang General -> Fonts. d. D Tất cả đều đúng. E Phương án khác . sau: a. Mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng nội bộ, mạng internet b. Mạng đô thị, mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu c. Mạng nội bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu d. Mạng đô. quyền. c. A và B. d. Tất cả đều sai 25. Mạng máy tính là: a. Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau thông qua các đường truyền b. Tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông. dữ liệu được phân bố trên máy chủ b. Mạng ngang hàng - Vai trò và chức năng của các máy tính trên mạng đều như nhau c. Khách.chủ - dữ liệu được tập trung tại một máy máy chủ, các chức năng và

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan