Câu hỏi trắc nghiệm Lập trình web

3 4.2K 38

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:30

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Câu 1. Tất cả các webform đều thừa kế từ lớp: a. Master Page b. Page Class c. Session Class d. Không có câu nào đúng. Câu 2. Tệp Global.asax được dùng để a. Cài đặt các sự kiện mức ứng dụng (application. và mức phiên làm việc (session. b. Khai báo các biến và các hàm toàn cục c. Không có tác dụng gì. d. Cả 3 đều sai. Câu 3. Tệp Web Usercontrol có đuôi gì? a. .Asmx b. .Ascx c. .Aspx d. .uct Câu 4. Trong .NET Framework, một Web page thuộc không gian tên nào dưới đây? a. System.Web.UI b. System.Windows c. System.Web.UI.Controls d. Cả 3 đều sai. Câu 5. Để kiểm tra có phải trang web được load lần đầu tiên hay được postback lại ta dùng thuộc tính gì của lớp Page a. IsFirstLoad b. IsNewPage c. IsPostBack d. DoPostBack. Câu 6. Dữ liệu trên các control của web form được lưu trữ trong. a. Cookie b. Query string c. ViewState d. Session. Câu 7. Validator Control nào không có trong ASP.NET a. RequiredValidator b. CompareValidator c. RangeValidator d. CustomValidator Câu 8. Việc kiểm chứng dữ liệu được thực hiện như thế nào: a. Chỉ kiểm chứng ở phía client sử dụng javascript. b. Nếu client không hỗ trợ javascript thì mới thực hiện kiểm chứng trên server. c. Kiểm chứng ở client, nếu thành công thì mới kiểm chứng ở server. d. Kiểm chứng ở client, nếu thất bại thì mới kiểm chứng ở server. Câu 9. Trong các Validation control, thuộc tính nào dùng để chi control mà nó kiểm chứng a. ControlToCompare b. ControlIDToCompare c. ControlToValidate d. ControlIDToValidate Câu 10. Các phát biểu nào sau đây là đúng đối với usercontrol a. Các usercontrol được lưu trong file có đuôi là .uct. b. Một file user control bắt đầu bằng directive <%@ Page >. c. Client không thể request trực tiếp Usercontrol mà usercontrol phải được nhúng vào một trang asp.net. d. Cả 3 đều đúng. Câu 11. Các user control đều thừa kế từ lớp a. System.Web.UI.Web.UserControl. b. System.Web.UI.UserControl. c. System.Web.UI.Control. d. System.Web.UI.Web.Control. Câu 12. Đối tượng nào dùng để mở kết nối tới một cơ sở dữ liệu SqlServer. a. System.Data.SqlClient.Connection. b. System.Data.SqlClient.SqlConnection. c. System.Data.Sql.Connection. d. System.Data.Sql.SqlConnection. Câu 13. Để thực thi một câu lệnh sql select ta sử dụng các phương thức nào của đối tượng SqlCommand. a. ExecuteNonQuery. b. ExecuteSelect. c. ExecuteReader. d. ExecuteQuery. Câu 14. Để đóng kết nối ta sử dụng phương thức nào của lớp SqlConection. a. Abandon(.) b. Disponse(.) c. Close(.) d. Exit(.) Câu 15. Phương thức của lớp SqlAdapter dùng để điền dữ liệu vào một DatasSet: a. FillDataSet(.) b. Fill(.) c. Load( d. LoadDataSet(.) Câu 16. Để nạp dữ liệu từ SqlDatareader vào datatable ta làm thế nào: a. reader.Fill(table.; b. table.Load(reader.; c. Dùng vòng lặp để đọc từng dòng của reader rồi thêm từng dòng vào table. d. Cả 3 đều sai. Câu 17. Để binding dữ liệu lên các control thì các bước nào dưới đây là không thể thiếu a. Gán DataMember. b. Gán DataSource c. Gọi phương thức Binding d. Gán DataValueField. Câu 18. Thuộc tính nào của lớp Page dùng để kiểm tra xem dữ liệu trên trang web có hợp lệ hay không. a. IsPostBack. b. IsValidate. c. IsValid. d. IsChecked Câu 19. Control nào dùng để kiểm chứng dữ liệu có nằm trong một dải nào đó hay không a. CompareValidator. b. RequiredFieldValidator. c. RangeValidator. d. RegularExpressionValidator. Câu 20. Để binding dữ liệu lên các control ta dùng phương thức: a. DataBinding( b. DataBind( c. DataBound( d. DataUpdate( Câu 21. Đối tượng Application sẽ bị hủy khi: a. Tắt trình duyệt. b. Quá thời hạn (Timeout c. Tắt IIS. d. Không bao giờ bị hủy trừ khi tắt máy server. . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẬP TRÌNH WEB Câu 1. Tất cả các webform đều thừa kế từ lớp: a. Master Page b. Page Class c. Session Class d. Không có câu nào đúng. Câu 2. Tệp Global.asax. đều đúng. Câu 11. Các user control đều thừa kế từ lớp a. System .Web. UI .Web. UserControl. b. System .Web. UI.UserControl. c. System .Web. UI.Control. d. System .Web. UI .Web. Control. Câu 12. Đối. đều sai. Câu 3. Tệp Web Usercontrol có đuôi gì? a. .Asmx b. .Ascx c. .Aspx d. .uct Câu 4. Trong .NET Framework, một Web page thuộc không gian tên nào dưới đây? a. System .Web. UI b.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan