Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lập trình Pascall

44 2.3K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:30

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: Lập Trình Pascal Câu hỏi: Pascal là một phần mềm chạy trên môi trường? A. HĐH Windows và HĐH MS_Dos B. Hệ điều hành Dos C. Hệ điều hành Windows D. Không cần HĐH nào Câu hỏi: Một chương trình Pascal gồm có 3 phần: Phần tiêu đề - Phần khai báo - Phần thân chương trình. Phần nào là phần bắt buộc phải có đối với mọi chương trình của Pascal? A. Phần thân chương trình B. Phần tiêu đề C. Phần khai báo D. Cả 3 phần trên Câu hỏi: Pascal có thể xử lý được bao nhiêu phép tính số học? A. 6 phép toán số học B. 4 phép tính số học C. 5 phép tính số học D. 7 Phép tính số học Câu hỏi: Lệnh IF THEN ELSE thuộc lệnh nào sau đây? A. Lệnh rẽ nhánh B. Lệnh chọn lựa C. Lệnh ghép D. Lệnh vòng lặp Câu hỏi: Lệnh CASE OF thuộc loại lệnh nào sau đây? A. Lệnh chọn lựa B. Lệnh rẽ nhánh C. Lệnh ghép D. Lệnh vòng lặp Câu hỏi: Lệnh WHILE DO thuộc loại lệnh nào sau đây? A. Lệnh vòng lặp B. Lệnh rẽ nhánh C. Lệnh chọn lựa D. Lệnh ghép Câu hỏi: Lựa chọn các phương án sau đây để điền vào phần cho đúng? ( =Hằng cận dưới Hằng cận trên;) A. Tên kiểu đoạn con B. Tên biến C. Tên kiểu liệt kê D. Tên kiểu dữ liệu mới Câu hỏi: Dòng lệnh nào sau đây dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím? A. Readln(a); B. Write('Nhap vao a:'); C. Writeln('Go va a:'); D. Cả 3 lệnh trên Câu hỏi: Hãy lựa chọn câu lệnh sai cho các dòng lệnh sau: A. Program Phuong Trinh Bac2; B. Program PhuongTrinhBac2; C. Program Phuong_Trinh_Bac2; D. Cả 3 câu trên Câu hỏi: Hãy lựa chọn câu lệnh sai cho các câu lệnh sau: A. GoToXY(85,4); Write('a'); B. GoToXY(10,4); Write('a'); C. GoToXY(10,10); Write('a'); D. GoToXY(4,10); Write('a'); Câu hỏi: Hãy lựa chọn câu lệnh đúng cho các câu lệnh sau: A. IF a>b THEN Write('a la so lon nhat'); B. IF a>b THEN; Write('a la so lon nhat'); C. IF a>b THEN Write('a la so lon nhat'); ELSE Write('b la so lon nhat'); D. IF a>b THEN; Write('a la so lon nhat') ELSE Write('b la so lon nhat'); Câu hỏi: Nếu có dòng lệnh sau đây: X1:=(-b+sqrt(delta))/(2*a); Khi đó khai báo biến X1 phải là biến dữ liệu kiểu? A. Real B. Integer C. Boolean D. Longint Câu hỏi: Để câu lệnh xoá màn hình (Clrscr) thực hiện được, phần khai báo phải dùng lệnh: A. Uses Crt; B. Var C. Label D. Type Câu hỏi: Các lệnh vòng lặp sau đây lệnh nào là lệnh vòng lặp có số lần lặp xác định: A. For To Do B. While Do C. Repeat Until D. Cả 3 lệnh trên Câu hỏi: Các lệnh sau đây lệnh nào là lệnh đúng? A. For i:=1 To 10 Do B. For i:=10 To 1 Do C. For i:=1 DowvTo 10 Do D. For i:='z' To 'a' Do Câu hỏi: Chọn câu lệnh sai cho các câu lệnh sau: A. Ho=String[256]; B. Ho=String[253]; C. Ho=String[254]; D. Ho=String[255]; Câu hỏi: Chọn câu lệnh sai cho các câu lệnh sau: A. TextCoLo(16); B. TextCoLo(13); C. TextCoLo(14); D. TextCoLo(15); Câu hỏi: Chọn câu lệnh sai cho các câu lệnh sau: A. Write('Nhap vao x, y:'); Readln(y,x); B. Write('Nhap vao x, y:'); Readln(x,y); C. Write('Nhap vao a, b, c:'); Readln(a,b,c); D. Write('Nhap vao a, b:'); Readln(a,b); Câu hỏi: Có công thức tính như sau: Delta=b 2 -4ac. Các dòng lệnh Pascal sau đây lệnh nào đúng? A. Delta:=Sqr(b)-4*a*c; B. Delta:=Sqr(b-4*a*c); C. Delta:=Sqr(b)-4ac; D. Delta:=(b*b-4ac); Câu hỏi: Nếu X là một biến số thực (Real) thì X có thể được sử dụng vào trong các lệnh nào sau đây? A. IF THEN ELSE B. For To Do C. While Do D. Repeat Until Câu hỏi: Chỉ ra câu lệnh sai trong các câu lệnh sau: A. IF c<d Then Max:=c; B. IF a>b Then Max:=a; C. IF a>b Then Max:=a Else Max:=b; D. IF c>d Then Max:=c Else Max:=d; Câu hỏi: Nếu n là một biến số nguyên (Integer) thì n có thể được sử dụng vào trong các câu lệnh Pascal nào sau đây? A. Cả 3 lệnh B. For To Do C. Repeat Until D. Case Of Câu hỏi: Câu lệnh nào dưới đây có kết quả là 4? A. 25 DIV 6; B. 25 DIV 9; C. 25 DIV 7; D. 25 DIV 5; Câu hỏi: Câu lệnh nào sau đây có kết quả là 1? A. MOD 7; B. 25 MOD 9; C. 25 MOD 6; D. 25 MOD 5; Câu hỏi: Nếu khai báo biến x thuộc kiểu Word (số nguyên mở rộng) thì x có phạm vi biểu diễn nào sau đây? A. 0 65535 B. -214783648 214783647 C. -32768 32767 D. 0 255 Câu hỏi: Nếu khai báo biến x thuộc kiểu Doule thì x có kích thước (tính bằng Byte) nào dưới đây? A. 8 Byte B. 6 Byte C. 4 Byte D. 10 Byte Câu hỏi: Nếu khai báo biến x thuộc kiểu Integer thì x có kích thước nào sau đây? A. 2 Byte B. 1 Byte C. 3 Byte D. 4 Byte Câu hỏi: Nếu có một kiểu liệt kê sau: Color=(Black, Blue, Green, Red, White); Các kiểu quan hệ sau quan hệ nào đúng? A. Black < Blue B. Black > Green C. Black > Blue D. Blue > Green Câu hỏi: Chọn phương án đúng trong các lựa chọn sau? A. S:=7*3; Case S Of B. S:=7/3*4; Case S Of C. S:=7/3; Case S Of D. S:=73/+3 Case S Of Câu hỏi: Số lần lặp được xác định như sau: (Giá trị cuối) - (Giá trị đầu) + 1: Câu khẳng định trên được áp dụng cho vòng lặp nào sau đây? A. For To Do B. For DownTo Do C. While Do D. Repeat Until Câu hỏi: "Giá trị đầu luôn nhỏ hơn giá trị cuối": Câu khẳng định trên được áp dụng cho vòng lặp nào sau đây? A. For To Do B. For DownTo Do C. While Do D. Repeat Until Câu hỏi: Trong các mảng 1 chiều dưới đây mảng nào có số phần tử là 21? A. T=Array [-1 19] Of Integer; B. T=Array ['A' 'Y'] Of Integer; C. T=Array [-1 21] Of Integer; D. T=Array ['A' 'Z'] Of Integer; Câu hỏi: Có 1 mảng 2 chiều sau: R=Array [1 4,'A' 'E'] Of Char; Xác định số phần tử của mảng R; A. 20 Phần tử B. 13 Phần tử C. 14 Phần tử D. 15 Phần tử Câu hỏi: Mảng nào sau đây là mảng 2 chiều "Vuông"? A. R=Array[3 6,'B' 'E'] Of Char; B. R=Array[1 5,'A' 'D'] Of Char; C. R=Array[3 5,'A' 'D'] Of Char; D. R=Array['A' 'D', 3 5] Of Char; Câu hỏi: Các lệnh sau đây lệnh nào thuộc dạng hàm? A. Sqrt(x); B. Readln(x); C. Write(x); D. Clrscr; Câu hỏi: Một chương trình Pascal giải và biện luận phương trình bậc 2. Phần nào sau đây bắt buộc phải có? A. Phần khai báo và thân chương trình B. Phần tiêu đề và thân chương trình C. Phần thân chương trình D. Cả 3 phần Câu hỏi: Khi viết chương trình Pascal có chương trình con thì sẽ hình thành 2 loại biến: Biến toàn cục (Global) và biến cục bộ (Local). Khi đó biến cục bộ? A. Là biến được khai báo trong chương trình con B. Là biến được khai báo trong chương trình chính C. Là biến được khai báo trong chương trình chính và chương trình con D. Là biến không cần phải khai báo Câu hỏi: Các khai báo hằng (CONST) nào sau đây đúng? A. CONST Pi=3.14; B. CONST Pi:=3.14; C. CONST Pi:3.14; D. CONST Pi=3.14. Câu hỏi: Nhóm lệnh nào sau đây đúng? A. Write('Nhap he so a,b:'); Readln(a,b); B. Write('Nhap he so a,b:'); Readln(ab); C. Write('Nhap he so a,b:'); Readln(a:b); D. Write('Nhap he so b,a:'); Readln(a,b); Câu hỏi: Nếu S là một biến nguyên (Integer). Cách viết ra màn hình nào sau đây đúng? A. Write(S); B. Write('S'); C. Write('S=,S:8:2'); D. Write('S la: S'); Câu hỏi: Lệnh: Uses Crt; Là một lệnh? A. Thủ tục xử lý màn hình B. Thủ tục xử lý đồ hoạ C. Hàm xử lý màn hình D. Hàm xử lý đồ hoạ Câu hỏi: GOTO là một lệnh? A. Lệnh nhảy không điều kiện B. Lệnh nhảy có điều kiện C. Lệnh nhảy có cấu trúc D. Không phải lệnh của 3 lựa chọn trên. Câu hỏi: Có công thức: s= )(*)(*)(* cpbpapp −−− . Cách biểu diễn công thức bằng Pascal dưới đây biểu diễn nào đúng? A. S:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); B. S:=Sqrt(p)*(p-a)*(p-b)*(p-c); C. S:=Sqrt(p*p-a)*(p-b)*(p-c)); D. S:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c); Câu hỏi: Có dòng lệnh để tính giai thừa sau: P:=1; For i:=1 To n Do P:=P*i; Nếu n=4 Kết quả của P sẽ là: A. 24 B. 21 C. 22 D. 23 Câu hỏi: Có dòng lệnh để tính giai thừa sau: P:=n; For i:=n-1 DownTo 1 Do P:=P*i; Nếu n=3 Kết quả của P sẽ là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 7 Câu hỏi: Nếu có hai chuỗi sau: 'Thanh Nam' "Thanh NAM" A. 'Thanh Nam' > 'Thanh NAM' B. 'Thanh Nam' = 'Thanh NAM' C. 'Thanh Nam' < 'Thanh NAM' D. Hai chuỗi trên không so sánh được. Câu hỏi: HoTen:='Le Dinh Trinh'; D:=Lenght(HoTen); Khi đó độ dài của D là? A. 13 B. 11 C. 12 D. 10 Câu hỏi: Nếu S:='12/03/1988' khi đó kiểu dữ liệu của biến S sẽ là: A. Dạng chuỗi B. Dạng ngày tháng C. Dạng số D. Không là các kiểu dữ liệu trên Câu hỏi: Để thoát ra khỏi chương trình Pascal cần sử dụng tổ hợp phím: A. Alt + x B. Ctrl + x C. Shift + x D. Cả 3 cách Câu hỏi: Để chạy một chương trình trong Pascal cần sử dụng tổ hợp phím: A. Alt + F9 B. Ctrl + F9 C. Shift + F9 D. Một trong 3 cách Câu hỏi: Để lưu một tệp tin trong Pascal cần sử dụng A. F2 B. Edit/Save C. Edit/Save As D. Một trong 3 cách Câu hỏi: Những từ sau đây từ nào không phải là tên chuẩn trong Pascal A. HoTen B. Integer C. Char D. Boolean Câu hỏi: Kết quả của biểu thức Logic (Boolean) có dung lượng bao nhiêu Byte A. 1 Byte B. 2 Byte C. 3 Byte D. 4 Byte Câu hỏi: Nếu x=1 y=1 thì x and y =? A. 1 B. 0 C. 2 D. 10 Câu hỏi: Nếu x=0 y=1 thì x or y =? A. 1 B. 0 C. 2 D. 10 Câu hỏi: Các câu lệnh sau câu lệnh nào là câu lệnh đơn giản? A. Lệnh gán (:=) B. If Then Else C. Case Of D. For To Do Câu hỏi: Trong các kiểu dữ liệu dưới đây kiểu nào là kiểu dữ liệu không đếm được? A. Single B. Byte C. Word D. Integer Câu hỏi: Trong vòng lặp For (Biến:=Giá trị đầu) To (Giá trị cuối) Do Biến, Giá trị đầu, Giá trị cuối phải có kiểu dữ liệu nào? A. Kiểu vô hướng đếm được B. Kiểu Real C. Kiểu Single D. Kiểu Extended Câu hỏi: Nếu S:=1/2 + 1/4 = ? Giá trị của S là: A. 0.75 B. 0.50 C. 1.75 D. 0.25 Câu hỏi: Các từ sau đây từ nào là từ tự đặt? A. HoTen B. Integer C. Real D. Char Câu hỏi: Tính cấu trúc của ngôn ngữ Pascal được thể hiện: A. Cả 3 lựa chọn B. Trong việc tổ chức các dữ liệu C. Trong việc tổ chức các câu lệnh D. Trong việc tổ chức các chương trình Câu hỏi: Điều gì làm cho Pascal trở thành một trong những ngôn ngữ cơ bản và phổ biến nhất hiện nay? A. Cả 3 lựa chọn B. Là một ngôn ngữ đầu tiên đưa ra và thể hiện được khái niệm lập trình có cấu trúc C. Là một ngôn ngữ chặt chẽ cả về mặt cú pháp và về mặt dữ liệu D. Là một ngôn ngữ có văn phạm sáng sủa, dễ hiểu, có khả năng đủ mạnh Câu hỏi: Khẳng định nào sau đây đúng? A. VAR, BEGIN, end là các từ khoá của Pascal được khái niệm lập trình có cấu trúc B. Các ký hiệu a, b, g, đ đều thuộc bộ ký tự cơ bản của pascal C. var, begin, integer, real là các từ khoá của pascal D. VAR, Var, vaR, var là các từ khoá khác nhau của Pascal Câu hỏi: Tên nào đặt sai quy định của Pascal? A. Noi sinh B. Giai_Phuong_Trinh_bac2; C. NgaySinh; D. Sv2007; Câu hỏi: Mục nào có các tên đều đặt đúng quy định của Pascal? A. Xx1, X2; B. x1, X-2; C. CONST, X-234; D. X[1], x2; Câu hỏi: Chọn câu sai: Trong một chương trình Pascal có thể không có: A. Phần thân chương trình B. Phần khai báo biến C. Phần tiêu đề chương trình D. Phần khai báo hằng Câu hỏi: Dấu hiệu kết thúc của một chương trình Pascal là: A. end. B. End; C. END; D. End! Câu hỏi: Trong pascal lệnh nào có tác dụng xoá màn hình A. clrscr; B. Clrsscr; C. Clrssr; D. Clrscl; Câu hỏi: Các khẳng định sau khẳng định nào sai trong Turbo Pascal: A. Để mở một tệp tin cũ gõ phím F1 B. Để lưu chương trình lên đĩa gõ phím F2 hoặc chọn File/Save C. Để tìm lỗi cú pháp của chương trình gõ phím Alt + F9 hay F9 D. Để chạy chương trình gõ Ctrl + F9 hoặc chọn lệnh Run/Run Câu hỏi: Có khai báo biến Var m,n: Integer; x,y: Real; Lệnh nào sau đây sai? A. n:=3.5; B. m:= -4; C. x:=6; D. y:=+10.5; [...]... Chương trình báo lỗi Câu hỏi: Chạy đoạn chương trình sau: Program GiaiThua; Var i,s:Integer; Begin s:=0; For i:=1 to 5 do s:=s*i; Writeln(s); End Kết quả in ra những gì:: A 0 B 120 C 5 D Chương trình báo lỗi Câu hỏi: Đoạn chương trình sau: Var i,j,S: Integer; Begin S:=0; For i:=1 To 5 Do For j:=1 To 3 Do S:=S+1; Write(S); End Chương trình sẽ in ra những gì? A 15 B 3 C 5 D Chương trình báo lỗi Câu hỏi: ... Pascal dùng phím chức năng nào để mở một chương trình Pascal: A F3 B Ctrl + F3 C F2 D Ctrl + F2 Câu hỏi: Trong Pascal dùng phím chức năng nào để lưu một chương trình Pascal A F2 B Ctrl + F2 C F3 D Ctrl + F3 Câu hỏi: Trong Pascal dùng tổ hợp phím nào để thoát khỏi chương trình Pascal A Alt + x B Ctrl + x C Shift + x D Alt + Ctrl + x Câu hỏi: Khi chạy chương trình Var a,b:String; Begin a:='Nguyen Van A';... chuc anh chi thi tot Câu hỏi: Khi chạy đoạn chương trình sau: Var i,s:Integer; Begin s:=0; i:=1; While i10; Giá trị sau cùng của i là: A 12 B 81 C 3 D 0 Câu hỏi: Cho khai... ch:='C' else ch:='A'; ! if i . NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: Lập Trình Pascal Câu hỏi: Pascal là một phần mềm chạy trên môi trường? A. HĐH Windows. 'a' Do Câu hỏi: Chọn câu lệnh sai cho các câu lệnh sau: A. Ho=String[256]; B. Ho=String[253]; C. Ho=String[254]; D. Ho=String[255]; Câu hỏi: Chọn câu lệnh sai cho các câu lệnh sau:. Câu hỏi: Nếu x=0 y=1 thì x or y =? A. 1 B. 0 C. 2 D. 10 Câu hỏi: Các câu lệnh sau câu lệnh nào là câu lệnh đơn giản? A. Lệnh gán (:=) B. If Then Else C. Case Of D. For To Do Câu hỏi:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan