Đề thi tuyển dụng môn tin học vào Agribank

5 2.2K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:27

Đ 1. MÔN TIN H C VĂN PHÒNGỀ Ọ Biên so n: PGS. TS. Bùi Th Tâm, ạ ế 21/2/2007 Ph n A.ầ Thi tr c nghi m, 30 phútắ ệ Hãy ch n đáp án đúng và ghi vào phi u tr l i (có th l a ch n m t ho c hai đáp án)ọ ế ả ờ ể ự ọ ộ ặ 1. B nh trong c a máy vi tính g m nh ng thành ph n nào ?ộ ớ ủ ồ ữ ầ A. Đĩa từ B. ROM và CD-ROM C. RAM và đĩa c ngứ D. RAM và ROM 2. CPU (Central Proccessor Unit) g m có các thành ph n chínhồ ầ A. B đi u khi n & Các thanh ghiộ ề ể B. B x lý s h c & Các thanh ghiộ ử ố ọ C. B đi u khi n & B x lý s h c và logicộ ề ể ộ ử ố ọ D. B tính toán & Các thanh ghiộ 3. M t GB t ng d ngộ ươ ươ A. 1000 MB B. 210 MB C. 1000000 KB D. 1024 MB 4. Phát bi u nào sau đây là đúng ?ể A. D li u khi đ a vào b nh RAM máy vi tính s đ c xu t lên màn hìnhữ ệ ư ộ ớ ẽ ượ ấ B. M t l p trình viên có th đ c và ghi trên b t kỳ v trí nào trong b nh chínhộ ậ ể ọ ấ ị ộ ớ C. Các thành ph n v t lý c a m t máy vi tính đ c g i chung là ph n c ngầ ậ ủ ộ ượ ọ ầ ứ D. Máy tính dùng đ gi i quy t các bài toán mà con ng i không làm đ c.ể ả ế ườ ượ 5. Dãy nh phân 1011100111100111 đ i sang h HEX làị ổ ệ A. CAF6 B. B9E7 C. B4F7 D. A8D8 6. Đáp án nào không ph i là xu h ng phát tri n c a b vi x lý ?ả ướ ể ủ ộ ử A. Đi n áp cung c p tăng.ệ ấ B. T n s đ ng h ngày càng cao.ầ ố ồ ồ C. T c đ truy c p b nh tăng lên.ố ộ ậ ộ ớ D. S transistor tăng lênố 7. C m t vi t t t nào không đ ch m ng máy tính:ụ ừ ế ắ ể ỉ ạ A. LAN B. MAN C. NAN D. GAN 8. Trong m ng máy tính Mô hình chu n v k t n i m OSI (Open Systemsạ ẩ ề ế ố ở Interconnection) s d ng mô hình m y t ng (layer) đ mô t quá trình trao đ i dòng d li uử ụ ấ ầ ể ả ổ ữ ệ A. 7 t ngầ B. 8 t ng.ầ C. 4 t ng.ầ D. 5 t ngầ 9. Ch c năng c a t p Command.com là gì ?ứ ủ ệ A. Qu n lý các l nh ngo i trú.ả ệ ạ B. Th c hi n các phép tính s h c và logic.ự ệ ố ọ C. Qu n lý các thi t b ngo i vi.ả ế ị ạ D. Trình thông d ch l nh và x lý các l nh n i trú.ị ệ ử ệ ộ 10. Ch n l nh chuy n v d u nh c c a DOS trong Windows XPọ ệ ể ề ấ ắ ủ A. Start / All Programs / Command Prompt B. Start / Programs / MS-DOS Prompt C. Start / All Programs / Accessories / MS-DOS Prompt D. Start / All Programs / Accessories / Command Prompt 11. Ch n l nh đúng trong Windows XP đ t o m t t pọ ệ ể ạ ộ ệ A. C:>COPY CON BAO/CAO.DOC B. C:>COPY CON “HA NOI.BAO CAO” C. C:>COPY CON HAI PHONG.TXT D. C:>COPY CON HA+MINH.TXT 12. L nh n i trú c a DOS g m các l nhệ ộ ủ ồ ệ A. COPY, DEL, FORMAT, TYPE, MD, XCOPY B. DIR, MOVE, RD, CD, MD, COPY CON, FDISK C. COPY, DEL, TYPE, PROMPT, DATE, CD, MD, RD D. DISKCOPY, DEL, TYPE, CD, DATE, TIME, PROMPT 13. Trong các phát bi u sau v l nh FDISK, phát bi u nào là sai ?ể ề ệ ể A. L nh Fdisk dùng đ phân chia l i đĩa c ngệ ể ạ ổ ứ B. L nh Fdisk dùng đ đ nh d ng l i đĩa c ngệ ể ị ạ ạ ổ ứ C. L nh Fdisk dùng đ xoá các phân khu không ph i c a DOS, xoá đĩa logic, xoá phân khuệ ể ả ủ ổ DOS m r ng, xoá phân khu DOS chính.ở ộ D. L nh Fdisk dùng đ t o phân khu DOS chính, t o phân khu DOS m r ng và các đĩaệ ể ạ ạ ở ộ ổ logic. 14. Đ có th kh i đ ng Windows XP d ng Safe Mode, sau khi b t máy c n n phím nào?ể ể ở ộ ở ạ ậ ầ ấ A. Ctrl + Alt + Del B. Del C. F1 D. F8 15. Đ s d ng lâu dài Windows XP có b n quy n,ể ử ụ ả ề A. B n ch c n s d ng CD key đi kèm theo đĩa Windowsạ ỉ ầ ử ụ B. B n c n ph i kích ho t (activate) Windows sau khi cài đ t trong vòng m t thángạ ầ ả ạ ặ ộ C. B n có th g i đi n tho i cho các đ i lý c a Microsoft đ kích ho t.ạ ể ọ ệ ạ ạ ủ ể ạ D. B n ch c n cài thêm ch ng trình Microsoft Office.ạ ỉ ầ ươ 16. Khi nhi u User cùng s d ng m t h th ng Windows XP, hãy ch n phát bi u đúngề ử ụ ộ ệ ố ọ ể A. Các User có th có cùng User Name.ể B. Các User có th có cùng m t Password.ể ộ C. Khi m t User đang s d ng, n u mu n m t User khác s d ng h th ng đó thì Userộ ử ụ ế ố ộ ử ụ ệ ố hi n th i ph i Log Off.ệ ờ ả D. Password c a các User không phân bi t ch hoa hay ch th ng.ủ ệ ữ ữ ườ 17. Tên t p có ph n m r ng nào không th c thi tr c ti p trên n n Windowsệ ầ ở ộ ự ự ế ề A. .BAT B. .PDF C. .EXE D. .DOC 18. Khi m m t t p văn b n A trong Word, thay đ i n i dung, r i dùng ch c năng Save As đở ộ ệ ả ổ ộ ồ ứ ể ghi v i tên m i, t p văn b n A sớ ớ ệ ả ẽ A. Thay đ i n i dungổ ộ B. B xoáị C. Không thay đ iổ D. B thay đ i tênị ổ 19. Trong Windows các Driver là A. Ch ng trình d y lái xe ô tôươ ạ B. Ch ng trình h ng d n s d ng Windowsươ ướ ẫ ử ụ C. Ch ng trình giúp ch y các ng d ng DOS trên Windows XP.ươ ạ ứ ụ D. Ch ng trình giúp Windows đi u khi n các thi t b ngo i viươ ề ể ế ị ạ 20. Ch n m nh đ đúng:ọ ệ ề A. B n có th kh i đ ng m t Windows Service ngay khi kh i đ ng máy.ạ ể ở ộ ộ ở ộ B. Windows Service là m t ng d ng b t kỳ ch y trên n n Windows.ộ ứ ụ ấ ạ ề C. Windows Service là m t ng d ng ch y ng m trên Windows.ộ ứ ụ ạ ầ D. Windows Service là ti n ích giúp b n th c thi m t ch ng trình khác vào m t th i đi mệ ạ ự ộ ươ ộ ờ ể nào đó trong ngày. 21. Cách nào sau đây không kh i đ ng đ c ng d ng trong Windows XP :ở ộ ượ ứ ụ A. Dùng l nh Start / All Programs đ vào menu d c ch a ch ng trình c n ch y, nháy vàoệ ể ọ ứ ươ ầ ạ m c ch ng trìnhụ ươ B. Nháy vào bi u t ng c a ch ng trình trên Desktopể ượ ủ ươ C. Vào Windows Explorer, nháy đúp vào t p th c thi c a ng d ngệ ự ủ ứ ụ D. Dùng l nh Start / Run, trong h p Open c a h p tho i gõ vào tên t p th c thi c a ng d ngệ ộ ủ ộ ạ ệ ự ủ ứ ụ và nháy OK. 22. Khi xoá t p (hay th m c) trên đĩa c ng cách nào sau đây t p v n còn l u trên đĩa c ngệ ư ụ ứ ệ ẫ ư ứ A. Trong Windows Explorer ch n t p, dùng l nh File / Delete, nháy Yes, sau đó làm r ngọ ệ ệ ỗ Recycle Bin B. V d u nh c c a DOS, vào th m c ch a t p, dùng l nh DEL đ xoáề ấ ắ ủ ư ụ ứ ệ ệ ể C. Trong Windows Explorer ch n t p, dùng l nh File / Delete, nháy Yesọ ệ ệ D. Trong Windows Explorer nháy ph i chu t vào t p đã ch n đ hi n menu d c, n phímả ộ ệ ọ ể ệ ọ ấ Shift đ ng th i ch n Delete.ồ ờ ọ 23. Đ sao chép nh c a toàn b m t c a s đang ho t đ ng (trong Windows XP) vàoể ả ủ ộ ộ ử ổ ạ ộ Clipboard đ sau này dán nh vào m t ng d ng khác ta c nể ả ộ ứ ụ ầ A. n phím Print Screenấ B. n t h p phím Alt + Print Screenấ ổ ợ C. n t h p phím Alt + F12ấ ổ ợ D. dùng l nh Edit / Copyệ 24. Khi so n th o văn b n ti ng Vi t trong Word 2003 các t ti ng Vi t đôi khi b g ch d iạ ả ả ế ệ ừ ế ệ ị ạ ướ b ng các đ ng g n sóng màu đ và màu xanh, mu n b các đ ng này thì dùng cách nàoằ ườ ợ ỏ ố ỏ ườ d i đâyướ A. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n các m c Check spellingệ ọ ớ ỏ ọ ụ as you type và Check grammar as you type. B. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n m c Check grammarệ ọ ớ ỏ ọ ụ with spelling. C. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, ch n m c Check spelling as youệ ọ ớ ọ ụ type và ch n m c Check grammar as you type.ọ ụ D. Dùng l nh Tools / Options, ch n l p Spelling & Grammar, b ch n m c Check grammar asệ ọ ớ ỏ ọ ụ you type. 25. Khi gõ ti ng Vi t trong Word 2003 dùng font Unicode hay x y ra hi n t ng nh y t ngế ệ ả ệ ượ ả ượ này ta dùng l nh Tools / Options, ch n l p Edit và ti p sau đóệ ọ ớ ế A. ch n m c Use smart cursoring.ọ ụ B. b ch n m c When selecting, automatically select entire wordỏ ọ ụ C. ch n m c Mark formatting inconsistenciesọ ụ D. b ch n m c Smart cut and pasteỏ ọ ụ Ph n Bầ . Thi th c hành, 90 phútự Yêu c u :ầ K t thúc bài thi c n m m t th m c có tên là “H tên thí sinh và s báo danh” th m cế ầ ở ộ ư ụ ọ ố ở ư ụ g c đĩa C, sau đó copy t t c các t p bài làm c a các câu vào th m c này. Ví d n u thíố ổ ấ ả ệ ủ ư ụ ụ ế sinh tên là Hà Th Lan v i s báo danh 25 thì tên th m c là “Ha Thi Lan 25″ .ị ớ ố ư ụ Câu 1 (40 đi m)ể 1. T o m t t p d li u đ tr n văn b n có tên là DanhSach.doc, t p này ch a m t b ng cóạ ộ ệ ữ ệ ể ộ ả ệ ứ ộ ả n i dung và hình th c trình bày nh sau:ộ ứ ư 2. Dùng l nh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge t o m t t p văn b n chính có tên làệ ạ ộ ệ ả GiayMoi.doc (theo m u trang sau nh ng không có ph n h tên, ch c danh và đ a ch ). T oẫ ở ư ầ ọ ứ ị ỉ ạ m i liên k t gi a văn b n chính v i t p d li u DanhSach.doc, sau đó chèn ChucDanh vào sauố ế ữ ả ớ ệ ữ ệ t “Kính g i”, tr ng HoTen vào dòng d i, tr ng DiaChi vào dòng ti p theo, ghi t p vàoừ ử ườ ướ ườ ế ệ đĩa v n v i tên t p là GiayMoi.doc.ẫ ớ ệ 3. Tr n t t c các b n ghi trong t p d li u vào văn b n chính đ đ c 6 trang gi y m i vàộ ấ ả ả ệ ữ ệ ả ể ượ ấ ờ ghi vào t p KetQua.doc. Hình th c cu i cùng c a gi y m i cho trang sau. Yêu c u v hìnhệ ứ ố ủ ấ ờ ở ầ ề th c c a gi y m i c n trình bày theo đúng m u, m t s đi m c th :ứ ủ ấ ờ ầ ẫ ộ ố ể ụ ể - Trang gi y kh A4, l trên và d i 2.5 cm, l trái 3 cm, l ph i 2.5 cm. Khung trang cáchấ ổ ề ướ ề ề ả ph n văn b n c b n phía đ u là 2 pt.ầ ả ở ả ố ề - Tiêu đ gi y m i font Times New Roman c 20, in đ m. Ph n n i dung văn b n font Timesề ấ ờ ỡ ậ ầ ộ ả New Roman c 14. Ph n văn b n trong t ng khung c a Bi u đ c n kh p v i khung. Phôngỡ ầ ả ừ ủ ể ồ ầ ớ ớ ch dùng đ u là font Unicode.ữ ề __________________ Câu 2 (40 đi m)ể 1. M m t s tính có tên là BangLuong.xls, t o m t b ng tính g m 3 b ng con đ tính l ngở ộ ổ ạ ộ ả ồ ả ể ươ c a ngân hàng. Yêu c u: đ u đ các b ng dùng font Arial c 14 đ m và nghiêng (ch dùngủ ầ ầ ề ả ỡ ậ ỉ font Unicode), ph n d li u trong b ng font Arial c 11, b ng có có các đ ng k ngang vàầ ữ ệ ả ỡ ả ườ ẻ d c.ọ 2. Đi n c t Phòng ban (b ng 1): dùng 2 ký t đ u c a c t Mã nhân viên (b ng 1) và tra trongề ộ ả ự ầ ủ ộ ả B ng 2 (KHDN – khách hàng doanh nghi p, KHCN – khách hàng cá nhân).ả ệ 3. Đi n c t Mã lo i nhân viên (b ng 1): dùng ký t cu i c a c t Mã nhân viên.ề ộ ạ ả ự ố ủ ộ 4. Đi n c t S năm công tác (c t F b ng 1): dùng 2 ký t gi a c a c t Mã nhân viên.ề ộ ố ộ ả ự ữ ủ ộ 5. Đi n c t H s l ng (c t G b ng 1): dùng c t Mã lo i và c t S năm công tác (b ng 1)ề ộ ệ ố ươ ộ ả ộ ạ ộ ố ả và tra trong B ng 3.ả 6. Tính c t L ng tháng (c t H b ng 1) = (L ng t i thi u 550000 đ ng / 26 ngày) * S ngàyộ ươ ộ ả ươ ố ể ồ ố công * H s l ng.ệ ố ươ 7. Đ i tên b ng tính Sheet1 thành Bang Luong và in b ng tính d ng Print Preview theo yêuổ ả ả ở ạ c u: in trên kh gi y A4 theo chi u ngang, trang có Footer. N i dung c a Footer g m: h vàầ ổ ấ ề ộ ủ ồ ọ tên, s báo danh c a thí sinh, ngày hi n t i (căn chính gi a Footer).ố ủ ệ ạ ở ữ Câu3 (20 đi m)ể Dùng m t đ a ch E-mail có s n c a b n (n u ch a có thì t o m i b ng trang webộ ị ỉ ẵ ủ ạ ế ư ạ ớ ằ mail.yahoo.com) đ g i m t th t i đ a ch ể ử ộ ư ớ ị ỉ thitin17@yahoo.com v i các yêu c u sau:ớ ầ - Trong m c Subject ghi S báo danh d thi c a thí sinh.ụ ố ự ủ - N i dung th ghi: h tên thí sinh, s báo danh, ngày sinh, tên tr ng thí sinh đang h c t p.ộ ư ọ ố ườ ọ ậ - Th có g i kèm m t t p văn b n đ c so n th o b ng Word (n i dung g m 4 câu th b tư ử ộ ệ ả ượ ạ ả ằ ộ ồ ơ ấ kỳ). . Đ 1. MÔN TIN H C VĂN PHÒNGỀ Ọ Biên so n: PGS. TS. Bùi Th Tâm, ạ ế 21/2/2007 Ph n A.ầ Thi tr c nghi m, 30 phútắ ệ Hãy ch n đáp án đúng và ghi vào phi u tr l i (có th l a. Programs đ vào menu d c ch a ch ng trình c n ch y, nháy vàoệ ể ọ ứ ươ ầ ạ m c ch ng trìnhụ ươ B. Nháy vào bi u t ng c a ch ng trình trên Desktopể ượ ủ ươ C. Vào Windows Explorer, nháy đúp vào t p. Explorer, nháy đúp vào t p th c thi c a ng d ngệ ự ủ ứ ụ D. Dùng l nh Start / Run, trong h p Open c a h p tho i gõ vào tên t p th c thi c a ng d ngệ ộ ủ ộ ạ ệ ự ủ ứ ụ và nháy OK. 22. Khi xoá t p

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan