Lập trình thực hành với C++

8 906 3
Lập trình thực hành với C++

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tài liệu tự học C++, thực hành C++

Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 1 CHƯƠNG 5 – ADO.NET Từ ứng dụng, ta có thể kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu bằng 2 phương pháp sau: 1. Kết nối thường xuyên 2. Kết nối không thường xuyên Phần 1. Kết nối thường xuyên 1. Các bước thực hiện Bước 1: Sử dụng Connection để kết nối đến cơ sở dữ liệu Bước 2: Thiết lập câu lệnh thực thi: Insert, Select, Update, Delete Bước 3: Thực hiện lệnh • Mở kết nối • Thực thi câu lệnh, xử lý dữ liệu trả về • Đóng kết nối 2. Ví dụ mẫu Thiết kế giao diện gồm các phần như hình sau: - Khi Load form các dữ liệu từ bảng Customers trong CSDL Northwind của SQL Server 2000 sẽ được hiển thị trên ListView và DataGridView - Khi chọn 1 dòng trên ListView hoặc DataGridView, dữ liệu của dòng tương ứng sẽ hiển thị trên các TextBox - Khi click vào nút Insert, dữ liệu trong các Textbox được thêm vào cơ sở dữ liệu - Khi click vào nút Update, record được chọn sẽ được chỉnh sửa và cập nhật vào CSDL - Khi click nút Delete, record được chọn sẽ bị xóa khỏi CSDL Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 2 Ví dụ 1: đọc dữ liệu từ bảng Customers trong CSDL Northwind của SQL Server 2000 và hiển thị lên ListView và DataGridView // 1. Thiết lập kết nối string strConn = "server=.; Database = Northwind; uid=sa; pwd=;"; SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Thiết lập câu lệnh string sqlSelect = "select CustomerID, CompanyName, Address, City from Customers"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlSelect, cnNorth); cmdNorth.Connection.Open(); // 3. Thực hiện lệnh SqlDataReader reader = cmdNorth.ExecuteReader(); // Lấy dữ liệu để hiển thị, xử lý . qua đối tượng Reader // Xem ví dụ 1.1 hoặc ví dụ 1.2 // … // Đóng kết nối cmdNorth.Connection.Close(); Ví dụ 1.1: Đoạn chương trình sau mô tả việc đọc dữ liệu từ đối tượng reader và hiển thị lên ListView CustomerInfo cm; // Xem ví dụ 1.3 while (reader.Read()) { cm = new CustomerInfo(); cm.CustId = reader.GetString(0); cm.ContactName = reader.GetString(1); if (reader.IsDBNull(2)) cm.CustAddress = ""; else cm.CustAddress =reader.GetString(2); if (reader.IsDBNull(3)) cm.City = ""; else cm.City =reader.GetString(3); ListViewItem lvItem = new ListViewItem(cm.CustId); lvItem.SubItems.Add(cm.ContactName); lvItem.SubItems.Add(cm.CustAddress); lvItem.SubItems.Add(cm.City); lvItem.Tag = cm; lsvCustomer.Items.Add(lvItem); } Ví dụ 1.2: Đoạn chương trình sau mô tả việc đọc dữ liệu từ đối tượng reader và hiển thị lên DataGridView ArrayList list = new ArrayList(); CustomerInfo cm; // Xem ví dụ 1.3 while (reader.Read()) { cm = new CustomerInfo(); cm.CustId = reader.GetString(0); cm.ContactName = reader.GetString(1); if (reader.IsDBNull(2)) cm.CustAddress = ""; else cm.CustAddress =reader.GetString(2); if (reader.IsDBNull(3)) cm.City = ""; else cm.City =reader.GetString(3); list.Add(cm); Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 3 } dataGridView1.DataSource = list; Ví dụ 1.3: CustomerInfo là lớp mô tả các thông tin về đối tượng Customer. CustomerInfo được viết như sau: public class CustomerInfo { string custId; string contactName; string custAddress; string city; public CustomerInfo() { } public CustomerInfo(string custId, string contactName, string custAddress, string city) { this.custId = custId; this.contactName = contactName; this.custAddress = custAddress; this.city = city; } public string CustId { get {return custId;} set {custId = value;} } public string ContactName { get {return contactName;} set {contactName = value;} } public string CustAddress { get {return custAddress;} set {custAddress = value;} } public string City { get {return city;} set {city = value;} } } Ví dụ 2: Lấy dữ liệu từ các Textbox: txtID, txtName, txtẢddress và txtCity để lưu vào Database và cập nhật mới dữ liệu hiển thị trên form private void cmdInsert_Click(object sender, System.EventArgs e) { // 1. Kết nối string strConn = "server=(local); Database = Northwind; uid=sa; pwd=;"; SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Thiết đặt câu lệnh thực thi string sqlInsert= "insert into Customers(CustomerID, " + "CompanyName, Address, City) values(@CustomerID, @CompanyName, "+ "@Address, @City)"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlInsert, cnNorth); cmdNorth.Parameters.Add("@CustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@CompanyName", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@Address", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@City", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters[0].Value = txtID.Text; cmdNorth.Parameters[1].Value = txtName.Text; cmdNorth.Parameters[2].Value = txtAddress.Text; Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 4 cmdNorth.Parameters[3].Value = txtCity.Text; // 3. Thực thi lệnh cmdNorth.Connection.Open(); int kq = cmdNorth.ExecuteNonQuery(); if (kq > 0) { MessageBox.Show("Dữ liệu đã cập nhật!"); // Gọi lại hàm Load dữ liệu ở Ví dụ 1 } else { MessageBox.Show("Có lỗi xãy ra!"); } cmdNorth.Connection.Close(); } Ví dụ 3: Chọn 1 dòng trên ListView dữ liệu tương ứng sẽ hiển thị trên các TextBox. private void lsvCustomer_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e) { if (lsvCustomer.SelectedItems.Count == 0) return; CustomerInfo cm = lvCustomer.SelectedItems[0].Tag as CustomerInfo; txtID.Text = cm.CustId; txtName.Text = cm.ContactName; txtAddress.Text = cm.CustAddress; txtCity.Text = cm.City; } Ví dụ 4: Lưu dữ liệu sau khi đã hiệu chỉnh trên TextBox vào CSDL private void cmdUpdate_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (lsvCustomer.SelectedItems.Count == 0) return; // Lấy thông tin về đối tượng đang được chọn CustomerInfo old = lsvCustomer.SelectedItems[0].Tag as CustomerInfo; // Lấy thông tin sau khi đã chỉnh sửa CustomerInfo cm = new CustomerInfo(txtID.Text, txtName.Text, txtAddress.Text, txtCity.Text); // 1. Đối tượng kết nối string strConn = "server=(local); Database = Northwind; uid=sa; pwd=;" SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Câu lệnh thực thi string sqlUpdate ="update Customers set CustomerID = "+ "@CustomerID, CompanyName = @CompanyName, Address = @Address, "+ "City = @City where CustomerID = @OrigCustomerID"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlUpdate, cnNorth); cmdNorth.Parameters.Add("@CustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@CompanyName", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@Address", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@City", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters.Add("@OrigCustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters[0].Value = cm.CustId; cmdNorth.Parameters[1].Value = cm.ContactName; cmdNorth.Parameters[2].Value = cm.CustAddress; cmdNorth.Parameters[3].Value = cm.City; cmdNorth.Parameters[4].Value = old.CustId; // 3. Thực thi lệnh cmdNorth.Connection.Open(); int kq = cmdNorth.ExecuteNonQuery(); if (kq > 0) { MessageBox.Show("Cập nhật thành công!"); //Gọi lại phương thức Load dữ liệu ở Ví dụ 1 } else Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 5 MessageBox.Show("Lỗi!"); cmdNorth.Connection.Close(); } Ví dụ 5: Xóa dòng được chọn private void cmdDelete_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (lsvCustomer.SelectedItems.Count == 0) return; // Lấy thông tin về đối tượng đang được chọn CustomerInfo cm = lsvCustomer.SelectedItems[0].Tag as CustomerInfo; // 1. Đối tượng kết nối string strConn = "server=(local); Database = Northwind; uid=sa; pwd=;" SqlConnection cnNorth = new SqlConnection(strConn); // 2. Câu lệnh thực thi string sqlUpdate ="Delete from Customers where CustomerID=@CustomerID"; SqlCommand cmdNorth = new SqlCommand(sqlUpdate, cnNorth); cmdNorth.Parameters.Add("@CustomerID", SqlDbType.NChar); cmdNorth.Parameters[0].Value = cm.CustId; // 3. Thực thi lệnh cmdNorth.Connection.Open(); int kq = cmdNorth.ExecuteNonQuery(); if (kq > 0) { MessageBox.Show("Cập nhật thành công!"); //Gọi lại phương thức Load dữ liệu ở Ví dụ 1 } else MessageBox.Show("Lỗi!"); cmdNorth.Connection.Close(); } 3. Bài tập Bài 1: Thiết kế CSDL và Xây dựng ứng dụng quản lý thông tin khách hàng với các yêu cầu sau: - Form Đăng nhập: để đăng nhập trước khi sử dụng ứng dụng - Kiểm tra dữ liệu rỗng trước khi thực hiện việc xử lý đăng nhập - Nếu đăng nhập thành công thì cho phép sử dụng phần Quản lý - Form Quản lý: có giao diện như hình bên dưới, form này để xem, thêm, sửa, xóa thông tin của khách hàng. Các thông tin cần quản lý bao gồm: mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, email, hình ảnh o Thông tin khách hàng sẽ hiển thị ngay khi vào form Quản lý o Thêm mới: thêm mới 1 khách hàng vào CSDL o Cập nhật: Chỉnh sửa thông tin 1 khách hàng trong CSDL o Xóa: Xóa thông tin một khách hàng Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 6 Phần 2. Kết nối không thường xuyên (Disconnected Architecture) 1. Các bước thực hiện Bước 1: Sử dụng Connection để kết nối đến cơ sở dữ liệu Bước 2: Tạo đối tượng DataSet Bước 3: Tạo đối tượng DataAdapter và các câu lệnh thực thi trên dữ liệu Bước 4: Đổ dữ liệu vào DataSet Bước 5: Tương tác, xử lý dữ liệu trên DataSet Bước 6: Lưu vào CSDL 2. Ví dụ mẫu Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 7 public partial class Form1 : Form { private DataSet ds; private SqlConnection objConn; private SqlDataAdapter objDa; private string STRCONN = "Server=.;Database=BMS;uid=sa;pwd=;"; public Form1() { InitializeComponent(); } private void loadData() { objConn = new SqlConnection(STRCONN); ds = new DataSet(); objDa = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Books", objConn); //Tạo các câu lệnh Insert, Update, Delete tự động SqlCommandBuilder cmb = new SqlCommandBuilder(objDa); objDa.Fill(ds, "Books"); //Do du lieu len DataGridView dataGridView1.DataSource = ds; dataGridView1.DataMember = "Books"; //Bind du lieu len TextBox txtID.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.BookID"); txtTypeID.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.TypeID"); txtTitle.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Title"); txtPublisher.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Publisher"); txtAuthor.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Author"); txtPrice.DataBindings.Add("Text", ds, "Books.Price"); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { loadData(); } private void cmdDelete_Click(object sender, EventArgs e) { int i = (int)this.BindingContext[ds, "Books"].Position; ds.Tables[0].Rows[i].Delete(); objDa.Update(ds, "Books"); } private void cmdAddNew_Click(object sender, EventArgs e) { txtID.Enabled = true; txtTypeID.Enabled = true; txtTitle.Enabled = true; txtAuthor.Enabled = true; txtPublisher.Enabled = true; txtPrice.Enabled = true; this.BindingContext[ds, "Books"].AddNew(); } private void cmdUpdate_Click(object sender, EventArgs e) { //txtID.Enabled = true; txtTypeID.Enabled = true; Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 8 txtTitle.Enabled = true; txtAuthor.Enabled = true; txtPublisher.Enabled = true; txtPrice.Enabled = true; } private void cmdSave_Click(object sender, EventArgs e) { objDa.Update(ds,"Books"); } } 3. Một số đoạn code mẫu // Get current Rowposition CurrencyManager cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[ds,"Books"]; long rowPosition = (long)cm.Position; // Combobox Databinding cboTypeID.DataSource = ds; cboTypeID.DisplayMember = "Books.TypeName"; cboTypeID.ValueMember = "Books.TypeID"; // Position to prev Record in Customer private void btnPrev_Click(object sender, System.EventArgs e) { if (this.BindingContext[ds,"Books"].Position > 0) { this.BindingContext[ds,"Books"].Position--; } } // Position to next Record in Customer private void btnNext_Click(object sender, System.EventArgs e) { CurrencyManager cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[ds,"Books"]; if (cm.Position < cm.Count - 1) { cm.Position++; } } 4. Bài tập Sử dụng Disconnected Architecture để làm lại bài tập ở Phần 1 . cơ sở dữ liệu Bước 2: Thiết lập câu lệnh thực thi: Insert, Select, Update, Delete Bước 3: Thực hiện lệnh • Mở kết nối • Thực thi câu lệnh, xử lý dữ liệu. Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email:

Ngày đăng: 17/08/2012, 09:11

Hình ảnh liên quan

Thiết kế giao diện gồm các phần như hình sau: - Lập trình thực hành với C++

hi.

ết kế giao diện gồm các phần như hình sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 2 - Lập trình thực hành với C++

ue.

Aptech | Trần Văn Long – Email: tvlongsp@gmail.com Trang 2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ví dụ 1: đọc dữ liệu từ bảng Customers trong CSDL Northwind của SQL Server 2000 và hiển thị lên ListView và DataGridView hiển thị lên ListView và DataGridView  - Lập trình thực hành với C++

d.

ụ 1: đọc dữ liệu từ bảng Customers trong CSDL Northwind của SQL Server 2000 và hiển thị lên ListView và DataGridView hiển thị lên ListView và DataGridView Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Form Quản lý: có giao diện như hình bên dưới, form này để xem, thêm, sửa, xóa thông tin của khách hàng - Lập trình thực hành với C++

orm.

Quản lý: có giao diện như hình bên dưới, form này để xem, thêm, sửa, xóa thông tin của khách hàng Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan