Đề cương ôn tập khối 3

2 275 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 23:00

Đề Cương Ôn Tập Môn : Tin Học Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu tượng chương trình vẽ Paint trong số những chưong trình sau : a. b. c. d. Câu 2: Để chọn màu vẽ, em nhấn nút ………chuột lên hộp màu. Để chọn màu nền em nhấn nút ………chuột lên hộp màu. a. Chuột phải – chuột trái b. Chuột trái – chuột phải c. Đúp chuột – phải chuột d. Trái chuột – đúp chuột Câu 3: Trong số những công cụ sau,công cụ nào dùng để tô màu ? a. b. c. d. Câu 4: Có mấy bứơc để vẽ được một đoạn thẳng ? a. 2 b.3 c.4 d.5 Câu 5: Khi vẽ đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em cần nhấn giũ phím nào sau đây ? a. Ctrl b. ALT c. SHIFT d. Enter Câu 6: Có bao nhiêu bước để di chuyển hình ? a. 2 b. 3 c.4 d.5 Câu 7 : Hãy chỉ ra công cụ chọn một phần hình vẽ trong số những công cụ sau : a. b. c. Cả a và b d. không có công cụ nào Câu 8 : Em hãy chỉ ra công cụ sao chép màu trong số những công cụ bên dưới : a. b. c. d. Câu 9 : hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau : a. b. c. d. Câu 10: có mấy cách để khởi động phần mềm Word ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 11: con trỏ soạn thảo có hình dạng nào sau đây ? a. b. c. d. Câu 12 : Nhiệm vụ của phím ENTER dùng để làm gì ? a. Lưu lại văn bản b. Mở trang mới c. Xuống dòng mới d. Thoát khỏi Word Câu 13 : Để gõ chữ hoa, em cần nhấn giữ phím nào sau đây ? a. SHIFT b. CTRL c. ENTER d. ALT Câu 14 : Đối với phím có 2 kí hiệu (kí hiệu trên và kí hiệu dưới),để gõ được kí hiệu trên em cần nhấn giữ phím ……….? a. Ctrl b. Alt c. Shift d. Enter Giáo viên : Nguyễn Hải Dương 1 Câu 15 : Phím “Backspace” dùng để xóa chữ bên …………con trỏ soạn thảo, Phím “Delete” dùng để xóa chữ bên ………. con trỏ soạn thảo ? a. bên trái – bên phải b. bên phải – bên trái c. phía trên d. phía dưới Câu 16: Có mấy cách gõ dấu tiếng việt ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 17 : Để có từ “Trường Học”gõ theo kiểu TELEX em gõ như thế nào ? a. Tru7owngf Hocj b. Truwo7ng2 Hocj c. Truwowng2 Hoc5 d. Truwowngf Hocj Câu 18 : Để có từ “Mùa Hạ” gõ theo kiểu VNI em gõ như thế nào ? a. Muaf Ha5 b. Mua2 Ha5 c. Mua2 Ha5 d. Mua2 Haj Câu 19 : Em hãy điền vào chỗ trống (….) để được câu và cách gõ hoàn chỉnh ? Để có từ Kiểu TELEX Kiểu VNI Làn Gió Mát Lan… Gios Mat… Lan2 Gio… Mat…. Bông Điên Điển Bo…ng D…ieen Ddie…n… Bo…ng D9ie…n D…ie6n… ……………………… Hoa Muwo…if Giowf Hoa Mu…o7i… Gio7…. Chị …… Em…… Chi… Nga…. Em Na…ng Chi…Nga….Em Na…ng Chiếc ………. Chie…cs Vong…. Chie6c…. Vong…… Hoa B……. Hoa Buwo….i…. Hoa Bu…o7i3 Đủng Đỉnh D…ung… Ddinh… D9ung….D…inh… ……………… Ba….Trie…uj Ba2 Trie…u…. ………Đằng Bach….D…a…ng…. Bach… D9a….ng2 Ông Bụt O…ng But… O…ng But…. Xe …… Hàng Xe Cho….Hang… Xe Cho… Hang…. Hết Giáo viên : Nguyễn Hải Dương 2 . chuyển hình ? a. 2 b. 3 c.4 d.5 Câu 7 : Hãy chỉ ra công cụ chọn một phần hình vẽ trong số những công cụ sau : a. b. c. Cả a và b d. không có công cụ nào Câu 8 : Em hãy chỉ ra công cụ sao chép màu. Đề Cương Ôn Tập Môn : Tin Học Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu tượng chương trình vẽ Paint trong số những chưong. chuột d. Trái chuột – đúp chuột Câu 3: Trong số những công cụ sau,công cụ nào dùng để tô màu ? a. b. c. d. Câu 4: Có mấy bứơc để vẽ được một đoạn thẳng ? a. 2 b .3 c.4 d.5 Câu 5: Khi vẽ đoạn thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập khối 3, Đề cương ôn tập khối 3, Đề cương ôn tập khối 3

Từ khóa liên quan