0

sự tích hồ gươm

14 386 0
  • sự tích hồ gươm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 01:00

Sù tÝch hå g ¬m ( TruyÒn thuyÕt) Kiểm tra bài cũ Nêu nội dung, ý nghĩa truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh? - Giải thích hiện t ợng bão lũ xảy ra hàng năm ở vùng châu thổ Bắc Bộ - Thể hiện ớc mơ, khát vọng chiến thắng thiên tai của ng ời Việt Cổ - Ca ngợi công lao trị thuỷ của các vua Hùng Hå g ¬m Sù tÝch hå g ¬m ( TruyÒn thuyÕt) TiÕt 13: H íng dÉn ®äc thªm: sù tÝch hå g ¬m II.§äc , hiÓu văn bản 1. §äc,chó thÝch 2.Bè côc: I.Tìm hiểu chung 3.Phân tích a.Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần 2 Phần Tiết 13: H ớng dẫn đọc thêm: sự tích hồ g ơm * Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn m ợn g ơm thần - Lí do: + Giặc Minh đô hộ làm nhiều điều bạo ng ợc khiến nhân dân căm ghét đến tận x ơng tuỷ + Khởi nghĩa Lam Sơn buổi đầu còn non yếu th ờng xuyên bị thua Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa => - Cách Long Quân cho m ợn g ơm + Lê Thận nhặt đ ợc l ỡi g ơm ở d ới n ớc + Lê Lợi nhặt đ ợc chuôi g ơm trên ngọn cây đa + Tra l ỡi g ơm vào chuôi thì vừa khít nh in + Lê Thận dâng g ơm cho Lê Lợi Nhân dân tất cả các vùng miền, đồng lòng hợp sức tạo thành sức mạnh đoàn kết chống giặc => Cuộc chiến đấu mang tính chất nhân dân, toàn dân Tiết 13: H ớng dẫn đọc thêm: sự tích hồ g ơm - Tác dụng của thanh g ơm thần: + Nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng + G ơm thần tung hoành khắp các trận địa khiến quân Minh bạt vía + G ơm thần mở đ ờng cho họ đánh tràn ra mãi cho đến khi không còn tên giặc nào trên đất n ớc => Tác dụng màu nhiệm làm nên chiến thắng vẻ vang - Lí do: + Giặc Minh đô hộ làm nhiều điều bạo ng ợc khiến nhân dân căm ghét đến tận x ơng tuỷ + Khởi nghĩa Lam Sơn buổi đầu còn non yếu th ờng xuyên bị thua - Cách Long Quân cho m ợn g ơm + Lê Thận nhặt đ ợc l ỡi g ơm ở d ới n ớc + Lê Lợi nhặt đ ợc chuôi g ơm trên ngọn cây đa + Tra l ỡi g ơm vào chuôi thì vừa khít nh in + Lê Thận dâng g ơm cho Lê Lợi => Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa => Cuộc chiến đấu mang tính chất nhân dân, toàn dân * Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn m ợn g ơm thần TiÕt 13: H íng dÉn ®äc thªm: sù tÝch hå g ¬m II§äc , hiÓu văn bản 1. §äc,chó thÝch 2.Bè côc: 2 Phần I.Tìm hiểu chung 3.Phân tích a.Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa,toàn dân ,nhờ gươm thần đã chiến thắng vẻ vang b.Long Quân đòi lại gươm thần Tiết 13: H ớng dẫn đọc thêm: sự tích hồ g ơm * Đức Long Quân đòi g ơm thần - Lí do: + Đất n ớc hoà bình + Lê Lợi lên làm vua và dời đô về Thăng Long - Cảnh đòi g ơm và trao lại g ơm thần: + Vua ngự thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Rùa Vàng ngoi lên đòi g ơm + Vua trao g ơm, Rùa đớp lấy, lặn xuống hồ Để lai cho hồ một cái tên đầy ý nghĩa: Hồ G ơm (Hồ Hoàn Kiếm) => - Giải thích nguồn gốc tên goi hồ G ơm - Thể hiện khát vọng yêu chuộng hoà bình của dân tộc TiÕt 13: H íng dÉn ®äc thªm: sù tÝch hå g ¬m II§äc , hiÓu văn bản 1. §äc,chó thÝch 2.Bè côc: 2 Phần I.Tìm hiểu chung 3.Phân tích a.Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa,toàn dân ,nhờ gươm thần đã chiến thắng vẻ vang b.Long Quân đòi lại gươm thần Khi đất nước đã thanh bình,Long Quân đòi lại gươm thần [...]... cả dân tộc Tiết 13: H ớng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gơm CNG C - Nội dung: + Ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân, toàn dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn + Giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Gơm + Thể hiện khát vọng hoà bình của dân tộc - Nghệ thuật: Sự kết hợp giữa những yếu tố hiện thực và những chi tiết tởng tợng kì ảo tạo nên sự hấp dẫn và sức thuyết phục cho văn bản...Tiết 13: H ớng dẫn đọc thêm: sự tích hồ gơm I.Tỡm hiu chung IIĐọc , hiểu vn bn 1 Đọc,chú thích 2.Bố cục: 2 Phn 3.Phõn tớch 4.Tng kt 4.1.Ni dung 4.2.Ngh thut 4.3.Ghi nh(SGK 43) III Luyện tập CNG THO LUN Nhóm 1+2 Vì sao tác giả dân gian . quanh hồ Tả Vọng. Rùa Vàng ngoi lên đòi g ơm + Vua trao g ơm, Rùa đớp lấy, lặn xuống hồ Để lai cho hồ một cái tên đầy ý nghĩa: Hồ G ơm (Hồ Hoàn Kiếm) => - Giải thích nguồn gốc tên goi hồ. §äc,chó thÝch 2.Bè côc: I.Tìm hiểu chung 3.Phân tích a.Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần 2 Phần Tiết 13: H ớng dẫn đọc thêm: sự tích hồ g ơm * Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn. chung 3.Phân tích a.Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần Cuộc chiến đấu mang tính chất chính nghĩa,toàn dân ,nhờ gươm thần đã chiến thắng vẻ vang b.Long Quân đòi lại gươm thần Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: sự tích hồ gươm, sự tích hồ gươm, sự tích hồ gươm