0

chương trình cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới giai đoạn từ năm 2001 - 2010

36 1,553 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 22:56

chương trình cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới giai đoạn từ năm 2001 - 2010 Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật Mở đầu I. Lý do chọn đề tài Trang Ngy nay, ci cách hnh chính l vn mang tớnh ton cu. C nc ang phát trin v các nc phát trin u xem ci cách hnh chính nh mt ng lc mnh m thúc y tng trng kinh t, phát trin dân ch v các mt khác ca i sng xã hi. Vit Nam, công cuc i mi ton din t nc c bt u t nm 1986, tính n nay ã gn 20 nm. Trong khong thi gian ó, ng thi vi vic i mi v kinh t thì ci cách hnh chính cng c tin hnh. Cuc ci cách hnh chính c thc hin tng bc thn trng v ã thu c nhiu kt qu rt áng khích l. Ci cách hnh chính ang th hin từng vai trò quan trng ca mình trong vic y nhanh s phát trin t nc.Tuy nhiên Vit Nam ang cũng rt nhiu vn kinh t - xã hi ó tn ti t lâu v mi ny sinh cn phi c gii quyt tích cc v có hiu qu. Bên cnh ó, bi cnh ton cu hóa ang t ra trc Vit Nam nhng thách thc v c hi mi òi hi phi có nhng c gng cao . iu ó cng có ngha l quá trình ci cách hnh chính Vit Nam cũng rt nhiu vn t ra cn c tip tc gii quyt. Cần chú trng ci cách hnh chính Vit Nam đó l phi tin hnh mt cuc ci cách hnh chính có tính chất cách mạng t qun lý lp trung quan liêu, bao cp sang qun lý trong iu kin kinh t th trng v m rng dân ch Vì vậy, tôi chọn đề tài nội dung chủ yếu của chơng trình cải cách hành chớnh trong thời kỳ đổi mới giai đoạn từ năm 2001-2010nhằm bit rõ vấn đ này Bài tập lớn Môn: Luật hiến pháp 1 Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật 1. Nhiệm vụ và mục đích - Nhiệm vụ Khi ngiên cứu về vấn đề này ta cần làm rõ. Bối cảnh ra đời của cải cách hành chính. Những nội dung của cái cách hành chớnh trong những năm qua? Những dự tính trong tơng lai? Đặc biệt cải cách hành chính có ý ngĩa nh thế nào? Những cải các đó đã đem lại ợc những lợi ích gì?đất nớc ngày càng phát triễn thì những cải cách đó phải thay đổi nh thế nào? cần có những biện pháp gì để phù hợp với thực trạng của đất nớc? Gồm có những chơng trình hành động nào? -Mục đích Khi đã làm rõ vấn đề trên ta có thể thấy ợc rằng cải cách hành chính không những không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính mà còn làm cho hệ thống này trỡ nên có hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ợc tốt hơn so với trớc, chất lợng các thể chế quản lý đồng bộ khả thi đi vào cuộc sống hơn cơ chế hoạt động chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lợng đội ngủ cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan nhà nớc sau khi tiến hành cải cách hành chính đạt hiệu quả quản lý cao hơn và đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế xã hội quốc gia. 2. Đối tợng phạm vi nghiên cứu - Đối tợng Những cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mớitrong những năm 2001- 2010 và một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính để làm sáng tỏ vấn đề trên Nội dung của cải cách hành chính từ thực tiễn của tĩnh sơn la Phạm vi nghiên cứu Bài tập lớn Môn: Luật hiến pháp 2 Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật Nội dung của các lân đại hội. Đại hội lần thứ VI(12-1986). Đại hội lần thứ VII(6-1991). Đại hội lần thứ VIII(6-1996) Những dự tính của cải cách hành chính trong hững năm 2001-2010 3. Phơng pháp nghiên cứu Phân Tích kết hợp, phơng pháp so sánh, phơng pháp thống kê. Trong đó phơng pháp phân tích là chủ đạo nhằm làm sáng tỏ vấn đề. 4. ý nghĩa của việc nghiên cứu Qua việc ngiên cứu làm rõ vấn đề trên ta nhận tháy Nội dung của những đợt cải cỏch có ý ngĩa vô cùng to lớn Chơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nớc giai đoạn 2001-2010. Lần đầu tiên trong quá trình cải cách, chính phủ có một chơng trình có tính chiến lợc, dài hạn xác định rõ 4 lĩnh vực cải cáchcải cách thể chế. Xây dng b máy hành chính xây dựng và phát triển đợc đội ngủ cán bộ công chức và cải cách tài chính công, định rõ các mục tiêu nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo thắng lợi công cuộc cải cách chơng trình tổng thể sẽ là công cụ quan trọng để chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ơng và chính quyền địa phơng các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính Bài tập lớn Môn: Luật hiến pháp 3 Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật Nội dung Chơng I Khái quát các nội dung cải cách hành chính 1.Cải cách hành chính qua các lần đại hội Khỏi quỏt hnh chớnh nh nc Vit Nam.mn T chc Nh nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam bao gm 4 cp l trung ng, tnh, huyn v xó. - cp Trung ng cú Quc hi, Ch tch nc, Chớnh ph, To ỏn nhõn dõn ti cao, Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao. Quc hi l c quan i biu cao nht ca nhõn dõn, c quan quyn lc nh nc cao nht ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit, do nhõn dõn trc tip bu ra vi nhim k l 5 nm. Quc hi bu ra Ch tch nc, Th tng Chớnh ph, Chỏnh ỏn To ỏn nhõn dõn ti cao, Vin trng Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao. - Chớnh quyn a phng (cp tnh, huyn v xó) cú Hi ng nhõn dõn do nhõn dõn bu ra trc tip vi nhim k 5 nm. Hi ng nhõn dõn bu ra U ban nhõn dõn l c quan hnh chớnh nh nc a phng. - Chớnh ph v U ban nhõn dõn cỏc cp hp thnh h thng c quan hnh chớnh nh nc Vit N Ci cỏch hnh chớnh Vit Nam l cụng vic mi m, din ra trong iu kin thiu kin thc v kinh nghim v qun lý hnh chớnh nh nc trong thi k mi, cú nhiu vn phi va lm, va tỡm tũi rỳt kinh nghim. Vỡ vy, vic hỡnh Bài tập lớn Môn: Luật hiến pháp 4 Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật thnh quan nim v nhng nguyờn tc c bn ch o cụng cuc ci cỏch hnh chớnh cng nh vic ra nhng ni dung, phng hng, ch trng, gii phỏp thc hin trong tng giai on l mt quỏ trỡnh tỡm tũi sỏng to khụng ngng, l mt quỏ trỡnh nhn thc liờn tc, thng nht trong tin trỡnh i mi c khi u t i hi ln th VI ca ng Cng sn Vit Nam nm 1986. T xỏc nh nhng nguyờn nhõn ca tỡnh hỡnh khng hong kinh t xó hi trm trng, i hi VI ó ch rừ nguyờn nhõn ca mi nguyờn nhõn l cụng tỏc t chc v ra ch trng thc hin mt cuc ci cỏch ln v t chc b mỏy cỏc c quan nh nc. Thc hin Ngh quyt i hi VI, t chc b mỏy nh nc ó c sp xp li mt bc theo hng gn nh, bt u mi. Tuy nhiờn, nhỡn chung t chc v biờn ch ca b mỏy nh nc vn cũn quỏ cng knh, nng n. n i hi VII, ng xỏc nh tip tc ci cỏch b mỏy nh nc v ra nhng nhim v v sa i Hin phỏp, ci tin t chc v hot ng ca Quc hi, sa i c cu t chc v phng thc hot ng ca Chớnh ph, ca chớnh quyn a phng. Trờn c s nhng nhim v do i hi VII ra, trong nhim k ny ó tin hnh t sp xp ln th hai k t i hi VI h thng chớnh tr nc ta bao gm ng, Nh nc, Mt trn v cỏc on th nhõn dõn. Cng lnh xõy dng t nc trong thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, chin lc n nh v phỏt trin kinh t xó hi n nm 2000 do i hi VII thụng qua ó khng nh bc tin v lý lun, nhn thc v nn hnh chớnh nh nc. Cng lnh ó nờu: v Nh nc phi cú quyn lc v cú kh nng nh ra lut phỏp v t chc, qun lý mi mt i sng xó hi bng phỏp lut. Sa i h thng t chc nh nc, ci cỏch b mỏy hnh chớnh, kin ton cỏc c quan lp phỏp thc hin cú hiu qu chc nng qun lý ca Nh nc. Chin lc cng nờu trng tõm ci cỏch nhm vo h thng hnh chớnh vi ni dung chớnh l xõy dng mt h thng hnh chớnh v qun lý hnh chớnh nh nc thụng sut, cú quyn lc, nng lc, hiuqu. Bài tập lớn Môn: Luật hiến pháp 5 Th¸i ThÞ Thu Thủ Líp:49B2 – Lt Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, tháng 4/1992, Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thơng qua Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp 1980. Hiến pháp 1992 thể hiện sự nhận thức đầy đủ hơn về phân cơng, phối hợp giữa 3 quyền lập pháp, hành pháp và pháp trong tổng thể quyền lực thống nhất của Nhà nước. Sau Đại hội VII, từ 1992 đến 1995 là giai đoạn phát triển mạnh duy, quan niệm, nhận thức của Đảng về nền hành chính nhà nước và về cải cách hành chính. Hội nghị Trung ương 8 khố VII (1/1995) đánh dấu bước phát triển mới về xây dựng và phát triển nền hành chính nhà nước. Cải cách một bước nền hành chính nhà nước được xác định là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hồn thiện Nhà nước, với mục tiêu là xây dựng một nền hành chính trong sạch có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hố để quản lý có hiệu lực và hiệu quả cơng việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. Lần đầu tiên 3 nội dung chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước được trình bày một cách hệ thống trong Nghị quyết Trung ương 8, đó là cải cách thể chế của nền hành chính, chấn chỉnh tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khố VII đã mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn chuyển biến thật sự trong cải cách hành chính ở nước ta. Có thể nói Nghị quyết Trung ương 8 (khố VII) có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của 20 năm đổi mới vừa qua. Tiếp tục khẳng định cải cách hành chínhtrọng tâm của việc xây dựng, hồn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt, Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VIII (năm 1996) nhấn mạnh u cầu tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, dựa trên cơ sở pháp luật, coi đó là một giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 1996-2000. Bµi tËp lín M«n: Lt hiÕn ph¸p 6 Th¸i ThÞ Thu Thủ Líp:49B2 – Lt Với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 8 (khố VII) một cách tích cực theo chương trình, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội VIII nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế mới; cải tiến quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, và sắp xếp lại bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, hợp nhất một số cơ quan quản lý chun ngành về kinh tế trên cơ sở xác định rõ và thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành. Theo đó, 4 điểm bổ sung quan trọng trong định hướng cải cách được Nghị quyết đề ra là: - Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp hành chính; - Tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hố sự phân cấp quản lý nhà nước giữa các cơ quan của Chính phủ với chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Đổi mới chế độ cơng chức và cơng vụ (bao gồm sửa đổi quy chế thi tuyển, bồi dưỡng, đào tạo mới và trẻ hố đội ngũ cán bộ, cơng chức, kiên quyết xử lý và sa thải những người thối hố, biến chất; tăng cường biện pháp và phối hợp lực lượng đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền trong bộ máy quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế nhà nước); - Thành lập Tồ án hành chính và thực hiện xã hội hố đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ cơng. Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khố VIII) họp tháng 6 năm 1997 ra Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong những chủ trương và giải pháp lớn về cải cách hành chính được nhấn mạnh trong Nghị quyết quan trọng này là bảo đảm thực hiện dân chủ hóa đời sống chính trị của xã hội, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ nhà nước, trong giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của cán bộ, cơng chức. Từ đó, Chính phủ ban hành các quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bµi tËp lín M«n: Lt hiÕn ph¸p 7 Th¸i ThÞ Thu Thủ Líp:49B2 – Lt Trong việc xây dựng chiến lược về cán bộ cho thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước đến năm 2020, Nghị quyết Trung ương 3 đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất và năng lực, coi đó là yếu tố quyết định đến chất lượng bộ máy nhà nước. Cán bộ lãnh đạo phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tồn diện, được bố trí, điều động theo nhu cầu và lợi ích của đất nước. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Nghị quyết Trung ương 7 (khố VIII), đã biểu thị một quyết tâm chính trị rất lớn về việc tiếp tục tiến hành cải cách hành chính, đặt cải cách hành chính trong tổng thể của đổi mới hệ thống chính trị. Từ việc kiểm điểm tình hình và rút kinh nghiệm thực tiễn, Đảng đã đi đến khẳng định, trong điều kiện một đảng cầm quyền, sự đổi mới chưa đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị là trở ngại lớn của cơng cuộc cải cách hành chính trong thời gian qua. Khơng thể tiến hành cải cách riêng nền hành chính tách rời sự đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các đồn thể nhân dân. Cũng khơng thể cải cách hành chính một cách biệt lập mà khơng đồng thời đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan lập pháp, cơ quan pháp. Từ nhận thức đó, Nghị quyết Trung ương 7 (khố VIII) đề ra chủ trương tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, với việc kiên quyết sắp xếp một bước bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tinh giảm biên chế, cải cách chính sách tiền lương. Đại hội IX (năm 2001) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hố đã đưa ra một loạt chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính thời Bµi tËp lín M«n: Lt hiÕn ph¸p 8 Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật gian ti nh iu chnh chc nng v ci tin phng thc hot ng ca Chớnh ph, nguyờn tc b qun lý a ngnh, a lnh vc; phõn cụng, phõn cp; tỏch c quan hnh chớnh cụng quyn vi t chc s nghip, dch v cụng; tip tc ci cỏch doanh nghip nh nc, tỏch rừ chc nng qun lý nh nc vi sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip; tip tc ci cỏch th tc hnh chớnh; xõy dng i ng cỏn b, cụng chc trong sch, cú nng lc; thit lp trt t k cng, chng quan liờu, tham nhng 2. Khái niệm và những nội dung cần có trong cải cách hành chính từ năm 2001-2010 2. 1 Bối cảnh ra đời Đại hội đại biểu Đảng cng sản Việt Nam lần thứ IX(tháng 4-2001) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nớc đang trong sạch vững mạnh, tng bớc hiện đại hóa đa ra hàng loạt chủ trơng, giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cải cách hành chính thời gian nh điều chỉnh chức năng và cải tiến phơng thức hoạt động của chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa nghành, đa lĩnh vực, phân công, phân cấp tách quản lý nhà nớc với hoạt động sán xuất kinh doanh, tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nớc , tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ; xây dựng đội ngủ cán bộ công chức trong sạch có năng lực , thiết lập trật tự kỹ cơng, chống quan liêu tham nhũng Để thực hiện nghị quết Đại hội IX của đảng. Thủ tớng chính phủ đã chỉ đạo phi nhanh chóng xây dựng cho đợc một chơng trình cải cách hành chính có chiến lợc , dài hạn của chính phủ. Sau mt thời gian chuẩn bị,ngày 17/9/2001. Thủ tớng chính phủ đã quyết định số 136/2001QĐ-TTg phê Duyệt chơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nớc giai đoạn 2001-2010 2.2 Mc tiờu chung Bài tập lớn Môn: Luật hiến pháp 9 Th¸i ThÞ Thu Thủ Líp:49B2 – Lt Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chun nghiệp, hiện đại hố, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo ngun tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng u cầu của cơng cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với u cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chín mục tiêu cụ thê 1. Hồn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ cơng nghiệp hố, hiện đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính. 1.Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong q trình xây dựng thể chế, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. 2. Xố bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hồn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng cơng khai, đơn giản và thuận tiện cho dân. 3. Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; chuyển được một số cơng việc và dịch vụ khơng cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ đảm nhận. 4. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo ngun tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mơ tồn xã hội bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. Bµi tËp lín M«n: Lt hiÕn ph¸p 10 [...]... cách hành chính 1 Cải cách hành chính qua các lần đại hội 2 Khái niệm và các nội dung cần có trong cải cách hành chính từ năm 2001 3 2010 2.1 Bối cảnh ra đời 2.2 Mục tiêu chung 2.3 Nội dung của cải cách 3 Các giải pháp thực hiện Chơng 2 Thực trạng nền hành chính nhà nớc ta hiện nay I Quá trình cải cách hành chính trong 5 năm qua (2001. .. đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 2010 3 Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2006 2010 III Một số nội dung trọng tâm trong công cuộc cải cách hành chính năm 24 24 25 26 2009 từ thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn 1 Về cải cách thể chế 2 Về cải cách tổ chức bộ máy 3 Xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ công chức 4 Cải cách tài chính công ... hin vi Chớnh ph, Th tng Chớnh ph CHƯƠNG II Thực trạng nền hành chính nhà nớc ta hiện nay I Quá trình cải cách hành chính trong 5 năm qua (2001 2005) 1 Kt qu t c ca ci cỏch hnh chớnh trong 5 nm qua (200 1- 2005) Thc hin chng trỡnh tng th CCHC nh nc (200 1- 2010) cụng cuc ci cỏch hnh chớnh ó t c nhng thnh tu quan trng, gúp phn thc hin thng li nhim v phỏt trin v n nh kinh t - xó hi, bo m quc phũng, an ninh... của cải cách hành chính trong 5 năm qua (2001 2005) 2 Những hạn chế yếu kém của nền hành chính nhà nớc 9 9 10 12 15 17 17 17 20 Bài tập lớn 35 2 2 3 4 4 4 Môn: Luật hiến pháp Thái Thị Thu Thuỷ Lớp:49B2 Luật 3 Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém II Các nhiệm vụ và giải pháp u tiên cải cách hành chính giai đoạn 2006 23 2010 1 Mục tiêu, yêu cầu 2 Bối cảnh đẩy mạnh cải. .. tng cng hiu lc v hiu qu III Một số nội dung trọng tâm trong công cuộc cải cách hành chính năm 2009 từ thực tiễn tại tĩnh LNG SN Nhm tip tc trin khai v c th hoỏ cỏc ni dung v ci cỏch hnh chớnh ban hnh kốm theo Quyt nh s 421/Q-UBND ngy 13/3/2007 ca UBND tnh v phờ duyt Chng trỡnh ci cỏch hnh chớnh tnh Lng Sn giai on 200 6-2 010 v Chng trỡnh hnh ng s 78/CTr-UBND ngy 30/01/2008 ca UBND tnh v thc hin Ngh quyt... phơng thức hoạt động của chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa nghành, đa lĩnh vực, phân công, phân cấp tách quản lý nhà nớc với hoạt động sán xuất kinh doanh, tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nớc , tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ; xây dựng đội ngủ cán bộ công chức trong sạch có năng lực , thiết lập trật tự kỹ cơng, chống quan... pháp thực hiện Nm gii phỏp thc hin - Tng cng cụng tỏc ch o, iu hnh - Thc - Thc hin hin ci ci cỏch cỏch hnh hnh chớnh chớnh ng ng b b vi t i mi Trung h ng thng ti a chớnh tr phng - B trớ ngun ti chớnh v nhõn lc - Tng cng cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn By chng trỡnh hnh ng By chng trỡnh hnh ng thc hin Chng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh nh nc giai on 200 1- 2010, bao gm: - Chng trỡnh 1: i mi cụng tỏc xõy... trỡ - Chng trỡnh 2: Nghiờn cu xỏc nh vai trũ, chc nng v c cu t chc ca cỏc c quan trong h thng hnh chớnh nh nc giai on I (200 3-2 005) do B Ni v v Vn phũng Chớnh ph ch trỡ - Chng trỡnh 3: Chng trỡnh tinh gin biờn ch do B Ni v ch trỡ - Chng trỡnh 4: Xõy dng, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc nh nc giai on I (200 3-2 005) do B Ni v ch trỡ - Chng trỡnh 5: Chng trỡnh ci cỏch tin lng do B Ni v ch trỡ - Chng... c xỏc nh trong Lut t chc Hi ng nhõn dõn v U ban nhõn dõn (sa i) Xỏc nh rừ tớnh cht, c cu t chc, ch lm vic ca chớnh quyn cp xó 6 n nm 2010, i ng cỏn b, cụng chc cú s lng, c cu hp lý, chuyờn sạch vững mạnh, tng bớc hiện đại hóa đa ra hàng loạt chủ trơng, giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cải cách hành chính thời gian nh điều chỉnh chức năng và cải tiến phơng thức hoạt động của chính phủ,... Chớnh ph - iu chnh c cu t chc b mỏy bờn trong ca cỏc b, c quan ngang b, c quan thuc Chớnh ph - Ci cỏch t chc b mỏy chớnh quyn a phng - Ci tin phng thc qun lý, l li lm vic ca c quan hnh chớnh cỏc cp - Thc hin tng bc hin i hoỏ nn hnh chớnh i mi, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc - i mi cụng tỏc qun lý cỏn b, cụng chc - Ci cỏch tin lng v cỏc ch , chớnh sỏch ói ng - o to, bi dng cỏn b, cụng chc - Nõng . nghiên cứu - Đối tợng Những cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới và trong những năm 200 1- 2010 và một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính để. tôi chọn đề tài nội dung chủ yếu của chơng trình cải cách hành chớnh trong thời kỳ đổi mới giai đoạn từ năm 200 1- 2010nhằm bit rõ vấn đ này Bài tập lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: chương trình cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới giai đoạn từ năm 2001 - 2010, chương trình cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới giai đoạn từ năm 2001 - 2010, , Nhiệm vụ và mục đích - Nhiệm vụ Đối tợng phạm vi nghiên cứu - Đối tợng Phơng pháp nghiên cứu ý nghĩa của việc nghiên cứu, Những nội dung của cải cách Ci cỏch th ch, Kết quả đạt được của cải cách hành chính trong 5 năm qua2001-2005, Những hạn chế, yếu kém của nền hành chính nhà nước, Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém, Mục tiêu, u cầu: Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 1. Chính phủ, các bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện vai trò chức năng, 2. Để xây dựng và làm cho bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh cần, Về cải cách thể chế Về cải cách tổ chức, bộ máy

Từ khóa liên quan