Cách làm bài văn nghị luận xã hội

19 1.9K 0
Cách làm bài văn nghị luận xã hội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1- PHN I: VÀI NÉT V VNăNGH LUN: 1. CÁC LOIăVNăNGH LUN: Vnăngh lun là mt th loi có có truyn thngălơuăđi, có giá tr và tác dng ht sc to lnătrongătrng kì lch s dngănc và gi nc ca dân tc ta. Cnăc vƠoăđiătng ngh lună(đ tài), có th chiaăvnăngh lun thành 2 loi chính: a. Ngh lunăvnăhc: Bàn v các vnăđ vnăchng-ngh thutănhămt tác phm hocăđon trích tác phmăvnăhc, mt vnăđ lí lunăvnăhc, mt nhnăđnh vnăhc sầTiêuăbiuălƠăcácăvnăbn Nguyn ình Chiu, ngôi sao sáng trong vn ngh ca dân tc ca PhmăVnăng, Mt thi đi trong thi ca ca HoƠiăThanhầ b. Ngh lun xã hi: Bàn v các vnăđ xã hi-chính tr nhămtătătngăđo lí, mt li sng, mt hin tng tích cc hoc tiêu cc caăđi sng, mt vnăđ thiênănhiên,ămôiătrngầLoiănƠyăthng có 3 kiu bài ngh lun xã hi mà hc sinh THPT phi hcăvƠăthiătrongăchngătrình:ăNgh lun v mtătătngăđo lí, ngh lun v mt hinătngăđi sng, ngh lun v mt vnăđ xã hiăđt ra trong tác phmăvnăhc. 2.ăIM GING NHAU GIA CÁC LOIăVNăNGH LUN: a. Mcăđích: - u nhm phát biu trc tip tătng, tình cm,ătháiăđ,ăquanăđim caăngi vit. - u nhmătácăđngăđn nhn thc và tình cm caăngiăđc,ăngi nghe, t đóăthuyt phcăngiăđc ngiăngheătinăvƠăhƠnhăđngătheoăquanăđimămƠăngi vităđƣăth hin. b. cătrng:ăcătrngăcăbn caăvnăngh lun ậ vƠăcngălƠăsc hp dn ch yu ca loiăvnănƠyăậ là: lp lun thng nht, cht ch; lí l sc so, thông minh; dn chng chính xác, chân thc, giàu sc thuyt phc. c. S kt hp gia lí l và tình cm: Vnăngh lun nói chung là sn phm caătăduyălôăgích,ăsuyălí, ăvìăth ý t phi rõ ràng, lp lun phi cht ch,ăvnăphongăphi sáng sa, boăđmăđ chính xác, giàu sc thuyt phc, ăTuyănhiên,ănóiănhăth không cóănghaălƠăvnăngh lun ch trình bày vnăđ mt cách khô khan, truătng, t chi mi cm xúc và hình nh. Trái li munătngăthêmăsc thuyt phc, bên cnh vic "gõ" vƠoălíătrí,ăbƠiăvnăngh lun cnătácăđng mnh m vào tình cm caăngiăđc. Mun th ngi vităvnăngh lun cn phi có tình cm, cm xúc caoăđ. Ngôn ng vnăngh lunăcngăcn phi hp dn, lôi cun bng các t ng giàu hình nh và có sc biu cm cao. CÁCHăLÀMăBÀIăVNăNGH LUN Xà HI Giáo viên: PHM HUăCNG Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2- PHN II: NHNGăLUăÝăKHIăLÀMăCÁCăKIU BÀI NGH LUN Xà HI I. CÁC KIU BÀI NGH LUN Xà HI: a. Ngh lun v mtătătng,ăđo lí: iătng ca kiu bài này là mt ý kin, mt quan nim v tă tng,ăđoălí.ăTătng,ăđo lí y có th cóăỦănghaătích ccănhăli sngăđp,ătìnhăyêuăthng,ăvaiătròăca lí tng trong cuc sng,ăcngăcóăth là nhng quan nim sai lm cn phê phán và t đóăxácălp quan nim đúng. b. Ngh lun v mt hinătngăđi sng:  tài ngh lun là các hinătngăđi sngăđángăđcăsuyănghă trong cuc sng hàng ngày, nht là các hinătng liên quan trc tipăđn tui tr. Các hinătng này có th cóăỦănghaătíchăccănhăỦăchí,ăngh lc,ătìnhăyêuăthngầnhngăcngăcóăth là nhng hinătng tiêu cc cnăphêăphánănhăs li nhác, nhng thói quen xuầ c. Ngh lun v mt vnăđ xã hiăđt ra trong tác phmăvnăhc:  tài ngh lun là các vnăđ xã hi mà nhƠăvnăđt ra trong tác phmăvnăhc. 2. NHNGăLUăÝăQUANăTRNG KHI LÀM CÁC KIU BÀI NGH LUN Xà HI: a. Các kiuăbƠiănƠyăđu nm  CơuăII,ă3ăđim, PHN CHUNG CHO TT C THÍăSINH,ătrongă thiăi hc-Caoăđng và Tt nghip hin hành. Loiăđ này yêu cu thí sinh vn dng kin thc xã hi và đi sng đ vit bài ngh lun xã hi. b.  thi gii hn c th dungălng bài ngh lun xã hi: ngn gn (không quá 600 t đi vi kì thi H,C và không quá 400 t đi vi kì thi Tt nghip PT). c. Ngi vit cn nêu và phân tích các hinătngăđi sngăcóăliênăquanăđ làm sáng t quanăđim và s đánhăgiáăca mình. d. Khi làm bài, cn nêu và phân tích các dn chng trong lch s,ătrongăđi sng.ăCngăcóăth ly dn chngăvnăhcănhngăcn có mcăđ (khôngănênăquáă30%)ăđ tránh lc sang bài ngh lunăvnăhc. e. ThíăsinhăthiăHănênălƠmăcơuănƠyătrongăvòngă54ăphút,ăthíăsinhăthiăTNănênălƠm câu này trong vòng 45 phút. g. Bài làm nên có m và kt bài, nên vit thành mtăbƠiăvnăhoƠnăchnh. h.  thiăH,Căch riăvƠoă2ăkiu bài ngh lun xã hi: ăNgh lun v mtătătng,ăđo lí ăNgh lun v mt hinătngăđi sng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3- PHN III: NGH LUN V MT HINăTNGăI SNG: 1. Khái nim: Ngh lun v mt s vic, hinătngătrongăđi sng xã hi là bàn v mt mt s vic, hinătng có ý nghaăđi vi xã hi. S vic, hinătngăđi sng y có th đángăkhen,ăđángăchê,ăhayăcóăvnăđ đángăsuyă ngh. 2.ăim ging và khác nhau gia Ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng và Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí: - Bài Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí có phn ging vi bài Ngh lun v mt s vic, hinătng trongăđi sng xã hi  ch: + Sau khi phân tích, bàn lun,ăngi vit cn rút ra nhngătătng,ăđo lí sng, rút ra bài hc nhn thc và hƠnhăđng. +ăuălƠăvnăngh lun nên phi tuân th yêu cu chung caăbƠiăvnăngh lun, nht là v lp lun, lí l, dn chng, trình bày và din đt. - Bài Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí khác vi bài Ngh lun v mt s vic, hinătngătrongăđi sng xã hi  ch: + Bài Ngh lun v mt s vic, hinătngătrongăđi sng xã hi xut phát t s thcăđi sng mà nêu ra nêuăraătătng, bày t tháiăđ. + Bài Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí sau khi gii thích, phân tích thì vn dng các s thtăđi sngăđ chng minh, nhm tr li khngăđnh hay ph đnh mtătătngănƠoăđó. + Ngh lun v mt vnăđ tătngăđoălíăthng dùng khái nim truătngăhn,ălíăl nhiuăhn,ăcácăphépă lp lun gii thích, phân tích, chng minh, tng hpăcngăthngăđc s dng nhiuăhn. 3. Yêu cu ca bài ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng: - V ni dung: + Phiănêuărõăđc s vic, hinătng có vnăđ +ăPhơnătíchăđc mtăđúngăậ sai, li ậ hi ca s vic, hinătngăđi sng y + Ch ra nguyên nhân và bày t tháiăđ, ý kin, nhnăđnh caăngi vit. - V hình thc: + Bài vit phi có b cc mch lc + Bài vit phi có lunăđim rõ ràng, lun c xác thc, phép lp lun phù hp + Bài vit phi có liăvnăchínhăxác,ăsngăđng, trình bày schăđp. 4. Nhngăđim cnăluăýătrongăđ bài ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng: - Có s vic, hinătng tt, cn ca ngi, biuădng - Có s vic, hinătng không tt, cnăuăỦ,ăphêăphán,ănhc nh. - Cóăđ cung cp sn s vic, hinătngădi dng mt truyn k, mt muătinăđ ngi làm bài s dng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4- - Cóăđ không cung cp ni dung sn, mà ch giătên,ăngi làm bài phi trình bày, mô t s vic, hin tngăđó. - Mnh lnhătrongăđ thng là: “nêu suy ngh ca mình”, “nêu nhn xét”, “nêu ý kin”, “bày t thái đ”, “trình bày suy ngh”… 5. Ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sngăthng có 3 loi nh: - Trìnhă bƠyă suyă nghă v 1 hină tng trongă đi sng xã hi:ă nhă Ủă chí,ă ngh lc hoc tình yêu thngầ - Trình bày suyănghăv t 2 hinătngătrongăđi sng xã hi tr lên:ănhăchoăvƠănhn, thành và biầLoi này cn xem xét quan h gia 2 hinătng. - T 1 hinătng thiên nhiên,ătrìnhăbƠyăsuyănghăv đi sng xã hiănh:ăGia mt vùng siăđáăkhôă cn, cây hoa di vn mc lên và n nhngăđóaăhoaăthtăđpầSuyănghăca anh, ch v hinătng trên. 6. Cách làm bài ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng: Mun làm tt mt bƠiăvnăngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng cn thc hin ttă4ăbcăsauăđơy: a.ăBc 1: Tìm hiuăđ và tìm ý cho bài vit b.ăBc 2: Lp dàn ý cho bài vit: - M bài: + Gii thiu s vic, hinătng cn bàn lun + M raăhng gii quyt vnăđ:ăThngălƠătrìnhăbƠyăsuyăngh - Thân bài: + Phân tích các mt, các biu hin ca s vic, hinătngăđi sng cn bàn lun +ăNêuăđánhăgiá,ănhnăđnh v mtăđúngăậ sai, li ậ hi, lí gii mt tích ccăcngănhăhn ch ca s vic, hinătng y, bày t tháiăđ đng tình, biuădngăhayălênăán,ăphêăphán. + Ch ra nguyên nhân ca ca s vic, hinătng y,ănêuăphngăhng khc phc mt tiêu cc, phát huy mt tích cc ca s vic, hinătng. + Liên h vi bn thân và thc t đi sng, rút ra bài hc nhn thcăvƠăhƠnhăđng.( xut bài hc v cách sng, cách ng x nóiăchungăvƠăđi vi bn thân nói riêng.) - Kt bài: +ăánhăgiáăchungăv s vic, hinătngăđi sngăđƣăbƠnălun + Phát trin, m rng, nâng cao vnăđ. c.ăBc 3: Vităbàiăvnătheoădànăýăđưălp d.ăc li, kim tra, sa li và hoàn thin bài vit: - Sa li chính t, dùng t, ng phápầ - Chú ý liên kt mch lc giaăcácăcơuătrongăđonăvnăvƠăgia các phnătrongăbƠiăvn. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5- PHN IV: TÀI LIU THAM KHO V NGH LUN Xà HI A. Mt s đ vn ngh lun tọỊng chng tọình tọung hc ca M : 1. S bt li ca thc phmăMăđi vi hcăsinh,ăsinhăviênănc ngoài. 2. Tình trng nhà tù: S trng pht hay ci to giáo dc? 3. Nhng hot dngănhƠătrng s lƠmătngăócăsángăto cho tr emătrc tuiăđnătrng. 4. Chì trong du ha: mt du hiu ca tình trng ô nhim. 5. S trôi ni ca du và m trongănc: li và bt li? 6. Gây tnăthngătrongăbóngăđá:ăcóăth ngnăchnăđc không? 7. Sc truyn tin rng rãi ca ti vi? 8. Cht cácbon và sc kheăconăngi. 10. Nhngăkhóăkhnăcaăngi Nht khi nói ting Anh. (Th.s Phm HuăCngă(Cngvn)ătng hp và dch t nguyên bn ting Anh trong sách Joy M. Reid, The process of composition, Colorado State University, 1982) B. Mt s đ vn tọung hc ca Cng hoà liên bang c : 1. "Hãy nhn rõ bn thân anh". Câu cách ngôn yăcóăỦănghaăgìăđi vi bn tr? 2.ăNgiăgiƠăvƠăngi tr khác nhau  ch nƠo,ăvìăsaoănhăvy ? 3. Anh-xtanh nói : "Tng tng quan trng hn kin thc" . Anh (ch)ăcóăđng ý vi ý kinăđóăkhông? 4. “Cuc sng rt bun t", nhiu bnăthanhăniênănóiănhăvy, anh (ch) có nhng li khuyên nào? (Theoăi Xuân Yn,ăLuăTnh,ăChuăChngăTàiăcungăcp ậ Dn theo G.S TrnăìnhăS, i mi dy hc làm vn  THPT, Tp chí Vn hc và tui tr, s 8 ậ 2003). C.  vn ca Ucrai-na dỊ nhà s ịhm ni ting Xu-khôm-lin-xki đ xut: 1. Thành thc là th nào ? 2.ăVìăsaoăconăngi phi sng  trênăđi ? 3. Vì sao chúng ta cn có kin thc ? 4. Vì sao mà tôi sng  trênăđi ? 5. V. Huy-gô nói : "Con ngi ta đc sáng to ra không phi đ mang xích xing mà đ tung cánh bay ln trên bu tri". Hƣyăsuyănghăv s phn ca nhân loi. 6. Rút-xô nói : "Bt c công dân nào mà không làm vic đu là gic.” 7. M. Gor-ki nói : "Cá nhân dù là v đi, rt cuc cng là yu đui" . 8.ăChúngătaăvƠăngi ln. D. Nhng đ thi Vn tọỊng kì thi i hc  Trung Quc : 1.ă thi tnh An Huy: Vit mt bài vi ch đ “Hiu cuc sng, hiu cha m”. 2.ă thi ca Bc Kinh: Vit mt bài vit vi tiêu đ “Mt nét chm phá v Bc Kinh”. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6- 3.ă thi tnh Trit Giang: “Cuc sng cn ngh ngi, cuc sng không ngi ngh”. Em có suy ngh gì v vn đ này? Hãy vit bài vit không di 800 ch vi ch đ này, có th vit v mt mt cng có th vit v c hai mt. 4.ă thi ca thành ph Thng Hi: Hãy vit mt bài vit vi ch đ “Tôi mun nm cht tay bn”. 5.ă thi tnh Giang Tô: L Tn nói, trc kia th gii vn không có đng, ngi đi nhiu nên đã to ra đng. Cng có ngi nói, th gii vn ngay t đu đã có đng, ngi đi nhiu nên đng b mt đi. Ly ch đ “Con ngi và con đng” đ vit mt bài dài khong 800 ch. 6.ă thi tnh Qungăông: Mt nhà điêu khc đang khc mt tng đá, bc tng vn cha thành hình, dn dn, đu, vai đã l ra, cui cùng nhà điêu khc đã tc ra tng mt thiên s xinh đp. Mt bé gái nhìn thy lin hi: Làm sao ông bit trong tng đá có giu thiên s? Nhà điêu khc nói: trong đá vn không có thiên s nhng ta đã dn ht tâm tríđ tc. Ly thiên s trong lòng nhà điêu khc làm ch đ đ vit mt bài dài 800 ch. 7.ă thi tnh T Xuyên: Trong cuc sng có rt nhiu câu hi, có ngi ham hi, có ngi ngi hi. Hãy ly “Hi” làm ch đ và vit mt bài không di 800 ch. 8.ă thi tnh Giang Tây: Có con chim yn n sau khi p trng tr nên rt béo, không th bay đc cao. M ca chim yn khuyên nó nên tng cng tp luyn đ gim béo, nh th mi có th bay đc cao. Ly “Chim yn gim béo” làm ch đ, t đt tiêu đ và vit mt bài 800 ch. 9.ă thi tnhăSnăông: Có mt câu chuyn ng ngôn nh sau: ng t di đt nhìn lên, con ngi đu thy sao tri lp lánh, sáng ngi, nhng khi con ngi tin gn sao tri s phát hin ra rng các ngôi sao cng ging nh trái đt - g gh, không bng phng, xung quanh đy bi bm. T câu chuyn ng ngôn này em cm ng đc điu gì? Ly đó làm ch đ và vit mt bài vit dài 800 ch. 10.ă  thi thành ph Trùng Khánh: (1) Hãy vit mt bài vit 200 ch miêu t mt bn xe. (2) Bc đi và dng li là hin tng thng gp trong cuc sng, nó đã giúp ta có đc nhng suy ngh và liên tng v t nhiên, xã hi, lch s, nhân sinh. Hãy ly ch đ “Bc đi và dng li” đ vit mt bài vit 600 ch. 11.ă thi tnh Liêu Ninh: Ly “ôi vai” làm ch đ và vit mt bài vit dài 800 ch. (ăCngvnătng hp và dch t http://China Daily.cn) Và di đây là mt s đ vn ca Trung Quc 1998: 1. Bn 2. Ngnăđèn. 3. Xin M hãy yên tâm. 4. T quc trong lòng tôi. 5. Tác hi ca thuc lá. 6.Vi danh d caănhƠătrng. 7. Con ngi phi có khí tit. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 7- 8.ăSuyănghăt ngn la. 9.ăc sách phi hiu sâu. 10. Thiu tôi thì ch vnăđôngăsao? (Dn theo G.S TrnăìnhăS, i mi dy hc làm vn  THPT, Tp chí Vn hc và tui tr, s 8 ậ 2003) E. SÁCH CN C CHO PHN NGH LUN Xà HI: 1. Nhiu tác gi, Vn ngh lun đu th k XX,ăNXBăVnăhc, HN.2003 2. Nhiu tác gi, Nâng cao k nng làm bài vn ngh lun, NXB Giáo dc, HN, 2005 3.ă Ngc Thng, Vai trò ca lp lun trong vn ngh lun, Tp chí Vn hc và Tui tr, 1-2005 4.ă Ngc Thng, Lun đim ca bài vn ngh lun, Tp chí Vn hc và Tui tr, 11-2006 5.ă Ngc Thng, Làm vn(chngăVn ngh lun),ăNXBăi hcăSăphm, HN. 2007 6. Danh ngôn th gii ( hoc Danh ngôn c kim ông Tây) 7. Nhiu tác gi, Ht ging tâm hn, NXB Thành ph H Chí Minh, 2004 8. Nhiu tác gi, Quà tng cuc sng, NXB Tr, TP HCM, 2006 9. Nhiu tác gi, Hãy can đm và tt bng, NXB Tr, 2004 10. Nhiu tác gi, Sao không dám c m, NXB Tr, 2003 11. Nhiu tác gi, Phép màu nhim ca đi, NXB Tr, TP HCM, 2004 12. Nhiu tác gi, Lòng tt là mt món quà, NXB Tr, TP HCM, 2004 13. T sách Mãi mãi tui hai mi, NXB Công an nhân dân. 14. Nhiu tác gi, Nhng tm lòng cao c, NXB Tr, TP HCM, 2004 15. Nhiu tác gi, Vt lên s phn, NXB Tr, TP HCM 2006 16. Nhiu tác gi, iu kì diu t cách nhìn cuc sng, NXB Tr, TP HCM 2006 17. Nhiu tác gi, Dám thành công, NXB Tr, 2008. 18. Nhiu tác gi, Nguyên lý ca thành công,ăNXBăVnăhóaăthôngătin,ă2009. 19. T sách Sng đp. 20. Nhiu tác gi, Ngi Trung quc xu xí 21. Nhiu tác gi, Phm cht và thói h tt xu ca ngi Vit 22. Nhiu tác gi, Truyn cc ngn 23. Chuyn vui ch ngha, NxbăVnăhóa-Thông tin, HN, 1996 24. Nhiu tác gi, Kho tàng c hc tinh hoa,ăNXBăVnăhóaăthôngătin,ăHN,ă2003 25. T.s Moóc-ti-măGi.ăÉt-l,ăNhng t tng ln t nhng tác phm v đi,ăNXBăVnăhóaăthôngătin,ăHN,ă 2004 26. Nhiu tác gi, B sách 10 vn câu hi vì sao, NXB Khoa hcăkăthut, HN. 2001 27. Ngha trang Trng sn lung linh ánh nn, Vietnamnet, 27-7-2004 28. Bách khoa toàn th m: www.wikipedia.org.vn Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 8- 29. Nguoiduongthoi.com.vn G. MT S TÀI LIU KHÁC: 1. Ngôi nhà nh có Tình yêu ln (Bài vită nàyăđưăđngătrênăVnExpress.netăngàyă 24/09/2010.ăXemăti: http://bit.ly/9vQuMi. Bài này thy Phm Huă Cng vită choă conă gái,ă nhngă cóă th coiă nhă tàiă liu tham kho b íchă choă đ vn sau: Miăgiaăđìnhălàămt t măyêuăthng.ăSuyănghăca anh ch? ) Tng Khánh Chi ca ba m và các Con trong Hi Nghé tháng Mi, nhân dp các Con tròn mt tui. Chaăđ rngăđ Con có th vuiăđùa,ăchy nhyătungătng,ăcngăchngă đp, sang trngăvƠăđyăđ tin nghiầănhăngôiănhƠăca bao bn bè cùng tui viăCon,ănhngăđóăvn là T MăYểUăTHNG,ălƠăniă yêuăthng,ăđùm bc và che ch cho Con.  đó,ăBaăM đƣ,ăđangăgn bó cùng nhau và s cùngăvunăđp cho hnh phúc bình d ca mình; cùng san s nim vui, ni bun; cùng chung vai gánh vác; cùng nuôi dyăvƠăchmăchútăchoăCon.  đó,ănuăđôiălúcăBaăM còn to ting vi nhau, thìăcngăch là do còn btăđngăquanăđim trong vicăchmă sóc và dy d Con,ăđ làm sao Con ln khôn và vngăvƠngăhnănaătrongăđi.  đó,ăm có th càu nhàu sut 8 tingăđng h vìăBaăđƣăung mt ccăbiaă5ănghìn,ănhngăli sn sàng b ra hàng triuăđngăđ mua loi bm tt nht cho Con.  đó,ăConăs bi bô nhng tingănóiăđu tiên, và chp chng nhngăbcăđiăth nhtătrongăđi.  đó,ămi tingăci trong tro caăConăđu có sc mnh lan truyn thành nhng nim vui ln,ăđuăkhiă lên nim hnh phúc vô b. Và mi ting khóc hn ti caăConăđu khin Ba M xót xa, lo lngăđn tht lòngầ  đó,ăConăkhôngăbaoăgi phi nghe nhng li có th làm tnăthngălòngăt trngăvƠălƠmăđauăđn trái tim bé bng ca mình.  đó,ăbt c lúcănƠoăConăcngăcóăth gcăđu lên vai Ba M đ khóc khi bun bã, ôm c Ba M khi hnh phúcăsngăvui,ălaoăvƠoăvòngătayăyêuăthngăca Ba M đ tìm s bình yên che ch, hay nm bên M và th th v nhngărungăđngăđuăđiầă  đó,ămi cánh ca ca ngôi nhà luôn rng m vƠăbaoădungănhătráiătimăca Ba M, luôn ch đónăConămi ln Con tr v sau nhng chuynăđiăxaầ Khi nhngăsuyănghănƠyăhin dinătrongăđu, Ba va vit cho Con, va lng l lauănc mt ậ nhng dòng nc mtăsungăsng, cmăđng và hnhăphúc.ăConăđngăci khi thy Ba yuăđui và không nén ni tình cm ca mình. Ch nhngăngiămƠăBaăyêuăthngănht mi có th làm cho Ba nh l. Và ch khi Con hiu đc giá tr ca nhngădòngănc mt, Con mi bit trân trng, nâng niu, gìn gi nhng n ciầ Ba vn cm thy áy náy, thy mình có li khiăchaămuaăđc cho M và Con mtăngôiănhƠătoăđp,ăđ đy và sang trng.ăNhngăBaăvnăđangăc gng ht mình và Ba tin rng mtăngƠyăkhôngăxa,ăcămăy s tr thành hin thc. Dù th,ăConăcngăđng bao gi quên cái T MăYểUăTHNGănh bé và bình d bây gi. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 9- Conăcngăđng quên rng, trong khi Con có mt T MăYểUăTHNGăthìănhiuăngi bn nh ca Con trên mi minăđtănc vn còn chu nhiu thit thòi mt mát. Nhiu bnăkhôngăđc  bên Ba M ca mình,ă khôngă cóă đc mt mái nhà bình d,ă khôngă đc che ch yêuă thng,ă khôngă đcă đn trngầCƠngăln khôn, Con càng phi bităđng cm và san s cùng nhng bn nh thit thòi, dù ch là món quà bình d hay mt liăyêuăthng,ăanăi,ăđngăviênầăCƠngăln khôn, Con càng phi bit trân trng T MăYểUăTHNGănh bé mƠămìnhăđangăcó. Con , ngôi nhà nh y Ba M đƣădng lên t hai bàn tay trng.ăBaăđƣălƠmăvic mitămƠiăđ có tin mua nó, còn M thì to tn vun vén, lo toan, sp xp, dngăxơyầăNhngăchínhăỦăthc trách nhim và tình yêu Ba M dành cho nhau và cho Con, chính công sc ca M, và nht là s xut hin caăConăđƣălƠmăchoănóăthc s tr thành T M, tr thành TH GIIăYểUăTHNG.ăConăbit không, nu không có Tình yêu, mi ngôi nhà s ch là nm m lnhăgiá.ăiu y, Ba M mun con ghi nh,ănhăBaăđƣătng nhc M ngay t nhngăngƠyăđu Ba M gn bó cùng nhau: “Anh dng ngôi nhà theo quy lut Tình yêu Chng cn đn nhng lâu đài lnh giá Ch tin ni nào có Em đn  Ch sng bng hi th ca Em thôi” Khiătrng thành, Con gái bé bng ca Ba M cngăs có mt mái nhà riêng. Ba M tin rng,ăConăcngăs làm ht scămìnhăđ mái nhà y tr thành T MăYểUăTHNGăngp tràn tingăci hnhăphúc;ăđ hiă m ca tình yêu và ý thc trách nhim, ca s đng cm, s chia, thân thinầs tràn ngp trong mi ngóc ngách nh bé nht caăngôiănhƠầ Ba M yêu Con và yêu T M ca mình. Ba M ca Con Phm HuăCng Ngun: www.socxinh.net 2.ăBcăđiăđuăđi ca Con và bài hc t đôiăchân (Bài vitănàyăđưăđngătrênăVnExpress.netăngàyă24/09/2010.ăXemăti: Bài này thy Phm HuăCng vităchoăconăgái,ănhngăcóăth coiănhătàiăliu tham kho b íchăchoăđ vn sau:ăăSuyănghăca anh ch v bcăđiăvàăđôiăchânăcaăconăngi? ) Gi Khánh Chi ca ba và các Con trng Hi Nghé tháng Mi Gn 40 tui miăcóăđc hnh phúc làm cha, nên ba hi hp,ăsungăsng và cmăđngăđn nghn ngào khi Con chp chngăbcăđiăth nhtătrongăđi. Ba hiu rngăconăđƣărt n lc, thm chí phiăvt qua rt nhiu vt v,ăkhóăkhnầđ đng vngăvƠăbcăđiătrênăđôiăchơnăbéăbng ca mình.ăNhngănhng vt v, khóăkhnăy chng là gì phi không Con, biăđ có th đng thng bng hai chi sau trên mtăđt,ăloƠiăngi đƣăphi tri qua hàng vnănmătin hóa, triăquaăvôăvƠnăđauăđn, nhc nhnầ Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 10- Dù nhngăbcăđiăđu tiên ca Con ch vô cùng nh bé,ănhngăvi Ba, liăcóăỦănghaătoăln, thiêng liêng. Conă đng nnălòngăvƠă đng bao gi coiă thng nhngă bc chân nh y. Con thy không, chính nh nhngăbcăchơnăbéătíăxíuămƠăđƠnăkinăđƣăvt qua nhiu chngăđngădƠiăđ kim mi và mang thcănă v t m ca mình. Và khi riăkhoangăđ b Eagle caătƠuăAppolloă11ăđ tr thƠnhăngiăđuătiênăđt chân lên mtătrng,ăbc chân nh bé caănhƠăduăhƠnhăvătr NeilăAmstrongăngiăMăđƣătr thƠnhăbcăđiălch s: "ây ch là mt bc đi nh ca mt ngi, nhng li là bc tin ln ca toàn nhân loi!" Lnăđu tiên lò dò chp chng tpăđi,ăch bcăđcăvƠiăbc, Con li ngi bt xung. Gingănhăsauăkhiă làm vicăngi ta cnăđc ngh ngi,ăđóăcngălƠăđiuăbìnhăthng Con . Con hãy nh rng, trong khi BC I,ăngiătaăcngăphi bit DNG LI, và phi c gng DNGăÚNGăLÚC. Con bităkhông,ătrênăđngăđiăvƠăđngăđi,ăaiăcngăcóălúcălmăđng, lc li. Nu có lúc chng may Con b lcăđng,ăthìăđiu quan trng không phiălƠătngătcămƠălƠătìmăđng quay tr li. Nhng lúc y,ăConănênăbìnhătnhăhiăthmăvƠătt nht là hi nhngăngi già. Chc chn s có nhiuăngi tt bng ch cho Con mtăđngăđiăđúng. Khiăđngătrc mtăngƣăba,ăngƣăt,ăngƣănm,ăngƣăsáuầtrênăđng, Con cnăbìnhătnhăvƠătnhătáoătìmăđng đi đúng,ădùăđóăcóăth chaăhnăđƣălƠăconăđng ngn nht và ít tr ngi nht.ăNgiătaătrongăđi,ăaiăcngă tng ít nht mt ln phiăđngătrc nhng la chnăkhóăkhn.ăCóănhng la chn sai lmăvƠăđauăđn khin ta hi hn c đi,ănhngăcngăcóănhng la chn đúngăđn và sáng sut m raăchoăconăngi nhng chân tri mi, nhng ng đng mi, nhng nim hy vng mi. Con phiădngăcm la chn cho mình mt liăđiăriêng,ădùăđóăch là li nh. Li nh,ănhngăli có th là mt liăđiăxaăConă. Khiăbcăđi,ădùăphi dùngăđôiămt caămìnhăđ quanăsátăđngăđiătrênămtăđt,ănhngăConăcngăđng quên có lúc phiăngc nhìn tri. Nu ch mi mê nhìn ngm mây tri,ăngi ta có th s mt mng vì nhngă“ gƠ”,ă“nhng cng t thn l thiên”ăvƠăvôăvƠnăcm by khác trên mtăđt.ăNhngănu ch cmăđu nhìn xungăđt,ăngi ta s không bao gi thyăđc nhngăcánhăchimăđangăchaoăling gia khong không bao la và nhng vì sao lung linh taăsángầ ngăhƠnhăcùngăđôiăchơnăkhôngăch cóăđôiămtătinhătng, mà còn cn có mt th lc mnh m, mt ý chí kiênăđnh, mt bnălnhăvng vàng, mt khi óc sáng sut và mt tmălòngăthngăyêuăConă. Nhngăđiu đóăs giúpăConăvt qua các tr ngiătrênăđngăđi. “Mi con đng đu dn đn Roma”, ch cn con bn b và n lcătheoăđuiăconăđng mìnhăđƣăchn.ăiu quan trng nht là con phi vng tin vào sc mình trong vicăvt qua miăkhóăkhnăcáchătr đ đnăđcăcáiăđíchăcui cùng:“ng đi khó không phi vì ngn sông, cách núi mà vì lòng ngi ngi núi e sông” (Nguyn Bá Hc) Khiăbcăđi,ănhng ngiăbìnhăthngăvƠăchơnăchínhăthng thngăngi, ngngăcaoăđuăvƠăđt hai bàn chân trên mtăđt. Con có th qu giăđ nơngăđ mt em bé va vpăngƣ,ăđ dìu mtăngiăgiƠăcôăđnăva khuu xungătrênăđngầ,ănhngăConăphi nh rng không bao gi đc phép h mìnhăđiăbngăđu gi, nhtălƠătrc quynăuy,ăđa v, tinătƠiầ“Trc mt trí tu v đi, tôi cúi đâu. Trc lòng tt, tôi qu gi!” (V.Hugo).ăNgi ta ch nên qu giătrc bàn th t tiên,ătrcăcôngănăsinhăthƠnhăvƠădng dc ca cha [...]... n xã h i i Th y Ph m H ng n ti m ch p nh, Xa Di m m c b Cách làm bài Ngh lu n xã h i màu h ng m m V, c g ng c m t ch y ra ng n a, em xách cái c ng nh N u không có m t phóng viên tên là Truy n Di m c a t u làng, m t i chi u", thì ch c Xa Di m s ch t phi n lá cây khô r ng xu ng, l ng l ng b cu Cô phóng viên này sau khi bi t tin t b nh vi Di a tr 8 tu i t lo h u s m ng Internet toàn Trung Qu c t m t bài. .. m!" T tc m u ch i m t phép l , t t c s ng R t nhi i t thành ph vào b nh vi c a Xa Di m làm m ng Internet xa l tr Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t u hy v ng giây phút Xa Di ng nhi c tr v v i cu c ih m nh y p ánh sáng T n: 1900 58-58-12 - Trang | 16- Khóa h c Ngh lu n xã h i Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i Trong phòng b Sau khi Xa Di m m t, ông b l ng quyên góp nào Hai tháng hoá tr , Xa... ghi thêm m n i này, và tôi r t ngoan!" Ph m H u C Hocmai.vn ng d ch t Xiahua.net (Trung qu c) ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 18- Khóa h c Ngh lu n xã h i PH N V: BÀI T P T Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i LUY N: a anh, ch v v i h c có ph ng duy nh l p thân, l p nghi p hay không? a anh (ch ) v vi c cho và nh n i m): Quan ni m c a anh ch v ti t ki m Giáo viên: Ph m H... m hy v Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t c c ch t vào mùa thu Thân th g y gò c a em gi ng m t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 13- Khóa h c Ngh lu n xã h i Th y Ph m H ng bông hoa n theo mùa Khi hoa vàng n kh p m c nh Cách làm bài t và nh ng chi Ngh lu n xã h i ng kh th y i xa Em t nguy n b u tr , và dùng toàn b 540 nghìn Nhân dân t (g n 1,1 t ng ti chia thành 7 ph n, mang sinh m nh chính mình chia ra... cha ph i gi u dán lên vách c M i lúc nhìn th i, ng Dù con không có m Hocmai.vn s ng vui v ng chung c a h c trò Vi t nh phúc! T n: 1900 58-58-12 - Trang | 14- Khóa h c Ngh lu n xã h i L Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i c u ng s a, nh ch p sau khi Xa Di m quay l i b nh vi n v i s ti c quyên Tháng 5/2005, Xa Di hi n c ch ng b ch y máu cam M t bu i sáng ng d cr am nh r a m n thành màu h ng...Khóa h c Ngh lu n xã h i m Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i c lòng nhân ái c luôn kiêu ng th a chính mình Sau này, dù Con có xe Bugatti Veyron, Porsche Cayenne hay siêu xe Ferrari, Rolls th a thì chi c xe hi nt ng trên non thiêng Yên... ng n, xót xa Khi Con là công dân trong m t c Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 ng r n ng dân - Trang | 11- Khóa h c Ngh lu n xã h i t Th y Ph m H i con c a m Cách làm bài c, Con không bao gi c phé Con có th hi ng c phép th m, d Ngh lu n xã h i c s ph n c c n i kh c c, c a ng bào c n i ngh n ngào c a Ba khi ch ng ki n nh v c hác tuy t t c nh ng gì yêu quý nh t mà c i ph n ph i d ngói... b vào m m n c p truy n máu, truy n d ch cho em Nhìn Xa Di u b t khóc T t c m u mu c Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 17- Khóa h c Ngh lu n xã h i Th y Ph m H Tám tu i Xa Di ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i nh t Không ai ch p nh n s th t Phóng viên Truy n Di m vu t vu khóc không thành ti t bé xíu l nh d t s không bao gi g i cô là Dì n không bao gi M ng T Xuyênonline ,... thiêng liêng a gói mì tôm, m t ng u tr thành báu v ng chung c a h c trò Vi t t mi c s ch, m t t ng t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 12- Khóa h c Ngh lu n xã h i n truy nh ng anh b Th y Ph m H Cách làm bài n Con s c m ph c và lòng bi ic H ng Con ng Ngh lu n xã h i i v i nh ng chi thân c u ch là nh bi t sát cánh cùng nhân dân, bi thành nh i lính bình c, chia s v i dân, nên h tr n c a nhân dân Và chính công... t mình làm b , không có s a m nh ng thìa cháo hoa Vì th , Xa Di m t nh ngoan và hi u bi c, y n mua s a b i, l m b i, Xa Di a tr vô cùng trên dây Kh ng, l n khôn d n, vô cùng thông minh và ngoan ngoãn Hà u nói, nh a tr b b i Và m c nh t v nuôi, bao gi u yêu Xa Di m Dù em t nh nh t nâng n lên d n Nh a tr s ph gi n áo, n nh i T lúc 5 tu i, em r t bi t ý th c giúp cha làm vi c nhà, tc a tr u bi t làm thành . biu cm cao. CÁCHăLÀMăBÀIăVNăNGH LUN Xà HI Giáo viên: PHM HUăCNG Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn–. hinătngădi dng mt truyn k, mt muătinăđ ngi làm bài s dng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca. riăvƠoă2ăkiu bài ngh lun xã hi: ăNgh lun v mtătătng,ăđo lí ăNgh lun v mt hinătngăđi sng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài

Ngày đăng: 15/02/2015, 23:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan