đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh

103 1.8K 4
đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 1. TENSES 1. Present simple ( Hiện tại đơn ) a. Form ( hình thức)  Khẳng đònh: I / you / we / they + verb …… He / she / it + verb (+ s / es )……  Phủ đònh : I / you / we / they + don’t + verb…. He / she / it + doesn’t + verb……  Nghi vấn : Do + I / you / we / they + verb… ? Does + he / she / it + verb……? b. Use ( cách dùng )  Diễn tả hành động xảy ra thường xuyên hoặc một thói quen ở hiện tại. Ex: Do you often go to the cinema ? We sometimes go sailing at weekends. He smokes twenty cigarettes a day. We go to the country every weekend.  Cách nhận biết: always (luôn luôn), often (thường), usually/generally (thường thường), sometimes (thỉnh thoảng), rarely/seldom (hiếm khi), never (không bao giờ), every + time (hằng, mọi ….) once / twice …+ a + time (một / hai … lần ) 2. Present continuous ( Hiện tại tiếp diễn ) a. Form ( hình thức)  Khẳng đònh: S + am / are / is + V-ing …….  Phủ đònh : S + am / are / is + not + V-ing ……  Nghi vấn : Am / Are / Is + S + V-ing ……? b. Use ( cách dùng )  Diễn tả hành động đang xảy ra vào lúc nói Ex: What’s that smell ? Something is burning in the kitchen . Why are you wearing that funny hat ? I work in a bakery everyday . But I’m working in a shop this week .  Cách nhận biết: now , right now / right at the moment / at present, today , this + time 3. Simple past ( Quá khứ đơn ) a. Form ( hình thức)  Khẳng đònh: S + V2 / V-ed ……  Phủ đònh : S + didn’t + V1 ….  Nghi vấn : Did + S + V1 … ? b. Use ( cách dùng )  Diễn tả hành động xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm hoặc khoảng thời gian xác đònh trong quá khứ . Ex: He met her yesterday. He lived in Hanoi from 1990 to 2000. They didn’t meet each other last night.  Cách nhận biết: yesterday, ago, last + time , in + year , from… to . 4. Past continuous ( Quá khứ tiếp diễn ) a. Form ( hình thức)  Khẳng đònh: S + were / was + V-ing …….  Phủ đònh : S + were / was + not + V-ing ……  Nghi vấn : Were / Was + S + V-ing ……? b. Use ( cách dùng ) 1 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010  Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm xác đònh trong quá khứ . Ex: What were you doing at 8.00 last night ? I was watching television . When I got home , the children were crying and the dog was barking .  Diễn tả hành động bò gián đoạn . Ex: While I was having a bath, the phone rang . He was making some coffee when we arrived .  Diễn tả hai hành động đang diễn ra cùng một lúc. Ex: I was learning my lesson while my parents were watching TV at 8.30 last night. While he was playing football, we were listening to music.  Cách nhận biết: At that moment ( vào lúc đó) At that time ( vào lúc đó) At this time yesterday ( vào lúc này hôm qua) At this time last night ( vào lúc này tối hôm qua) At 4 (5, 6 …) o'clock yesterday (vào lúc 4 (5, 6…) giờ hôm qua.) All day yesterday ( suốt ngày hôm qua) 5. Present perfect ( Hiện tại hoàn thành ) a. Form ( Hình thức ) Khẳng đònh : I/ you /we /they + have + V3 / V-ed …. He /she /it + has + V3 / V-ed Phủ đònh : S + have / has + not + V3 / V-ed … Nghi vấn : Have / has + S + V3 / V-ed …. ? b. Use (Cách dùng )  Dùng để chỉ hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại : Ex: I have learnt English for 4 years . My mother has decorated the house since yesterday. He has seen that actor many times.  Cách nhận biết: for (suốt) since (kể từ) up to now / so far / until now / up to present (cho tới nay ) for ages ( đã lâu ) just (vừa mới) already (rồi) recently / lately (gần đây) never ever still (vẫn) not…yet (chưa) several times = many times (nhiều lần) NOTES:  FOR + khoảng thời gian Ex: for 3 hours , for a long time  SINCE + mốc thời gian Ex: since 1968 , since last Christmas 6. Present perfect continuous ( Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ) a. Form (Hình thức) Khẳng đònh : I/ you /we /they + have + been + V- ing …. He /she /it + has + been + V- ing Phủ đònh : S + have / has + not + been + V- ing … Nghi vấn : Have / has + S + been + V- ing …. ? b. Use (Cách dùng )  Nhấn mạnh sự liên tục của hành động kéo dài từ trong quá khứ và vẫn còn đang tiếp diễn. Ex: I’ve been working for the same company for twelve years. How long have you been playing football ? 7. Past perfect ( Quá khứ hoàn thành ) a. Form ( Hình thức ) Khẳng đònh : S + had + V3 / V-ed … Phủ đònh : S + had + not + V3 / V-ed … Nghi vấn : Had + S + V3 / V-ed …. ? b. Use (Cách dùng ) 2 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010  Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc thời điểm khác trong quá khứ .  Cách nhận biết: before, after, by the time, when, as soon as. Ex: My parents had already eaten by the time I got home. Until yesterday , I had never heard about it . 8. Past perfect continuous ( Quá khứ hoàn thành tiếp diễn ) a. Form ( Hình thức ) Khẳng đònh : S + had + been + V-ing … Phủ đònh : S + had + not + been + V-ing … Nghi vấn : Had + S + been + V-ing …. ? b. Use (Cách dùng )  Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của một hành động xảy ra trước một hành động khác hay một thời điểm khác cũng trong quá khứ. Ex: She had been studying English before she came here for classes. The police had been looking for the criminal for two years before they caught him . 9. Simple future ( Tương lai đơn ) a.Form ( Hình thức ) Khẳng đònh : S + will / shall + V1 … Phủ đònh : S + will / shall + not + V1 … Nghi vấn : Will / Shall + S + V1 …. ? b.Use (Cách dùng )  Diễn tả hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai : tomorrow , next + time,soon, sonmeday Ex: He will finish his work tomorrow. We shall have our examination next month.  Diễn đạt một đề nghò , một yêu cầu , hay sự mời mọc ( thường ở dạng câu hỏi ). Ex: Will you go shopping with me now ? 10. Future continuous ( Tương lai tiếp diễn ) a.Form ( Hình thức ) Khẳng đònh : S + will / shall + be + V-ing … Phủ đònh : S + will / shall + be + not + V-ing … Nghi vấn : Will / Shall + S + be + V-ing …. ? b.Use (Cách dùng )  Diễn tả hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm xác đònh trong tương lai. Ex: Don’t phone at 8.00 . I’ll be having supper. This time tomorrow I ‘ll be flying to New York .  Dùng để hỏi về những kế hoạch hay dự tính của ngưới khác , nhất là khi chúng ta muốn cái gì đó hay muốn người nào làm điều gì đó . Ex: “ Will you be using your bicycle this evening? “ “ No, you can take it “ “ Will you be passing the post office when you go out ? “ “ Yes , why ? 11. Future perfect ( Tương lai hoàn thành ) a.Form ( Hình thức ) Khẳng đònh : S + will / shall + have + V3 / V-ed … Phủ đònh : S + will / shall + not + have + V3 / V-ed … Nghi vấn : Will / Shall + S + have + V3 / V-ed …. ? b.Use (Cách dùng )  Diễn tả hành động sẽ hoàn thành trước một hành động khác hoặc thời điểm khác trong tương lai . Ex: The taxi will have arrived by the time you finish dressing . By next Christmas, he will have lived in Dalat for 5 years. 2 . VERB FORMS A / LIST OF VERBS FOLLOWED BY V-ING 1. admit thừa nhận 2. advise khuyên bảo 3. allow cho phép 4. avoid tránh né, tránh xa 5. complete hoàn thành 6. consider cân nhắc, xem xét 7. continue tiếp tục 8. can’t help không thể không 9. can’t stand không thể chòu được 3 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 10. delay hoãn lại 11. deny phủ nhận 12. discuss thảo luận 13. dislike không thích 14. enjoy thích thú 15. encourage khuyến khích 16. finish hoàn thành, kết thúc 17. forbid cấm đoán 18. give up từ bỏ 19. keep (on) cứ , cứ tiếp tục 20. mention đề cập đến , nói về 21. mind chú ý,quan tâm 22. miss bỏ lỡ 23. permit cho phép 24. postpone trì hoãn 25. practise luyện tập , thực hành 26. quit bỏ , từ bỏ , ngừng nghỉ 27. recommend đề nghò 28. resent giận , oán giận 29. resist cưỡng lại , chống lại 30. suggest đề nghò 31. tolerate khoan dung , tha thứ 32. understand hiểu B / LIST OF VERBS FOLLOWED BY TO - INFINITIVE 1. afford có đủ tiền 2. agree đồng ý 3. appear dường như 4. arrange sắp đặt , thu sếp 5. ask yêu cầu 6. beg năn nỉ , cầu xin 7. consent ưng thuận 8. decide quyết đònh 9. demand đòi hỏi 10. deserve đáng , xứng đáng 11. expect mong đợi 12. fail quên , thất bại 13. hesitate do dự 14. hope hy vọng 15. learn học 16. manage xoay xở 17. mean có ý , muốn nói 18. offer đề nghò 19. plan lập kế hoạch 20. prepare chuẩn bò 21. pretend làm ra vẻ , giả vờ 22. promise hứa 23. refuse từ chối 24. seem trông có vẻ 25. struggle đấu tranh , gắng sức 26. swear thề 27. threaten đe dọa 28. volunteer tình nguyện 29. wait đợi 30. want muốn 31. wish ước muốn C / LIST OF VERBS FOLLOWED BY AN OBJECT + TO - INFINITIVE 1. advise khuyên bảo 2. allow cho phép 3. ask yêu cầu 4. beg năn nỉ 5. cause khiến cho , gây ra 6. challenge thách thức 7. convince thuyết phục 8. dare thách thức 9. encourage khuyến khích 10. expect mong đợi 11. forbid cấm , ngăn cấm 12. force bắt buộc , ép buộc 13. instruct chỉ dẫn , hướng dẫn 14. invite mời 15. need cần 16. order ra lệnh 17. permit cho phêp 18. persuade thuyết phục 19. remind nhắc nhở 20. require yêu cầu , đòi hỏi 21. teach dạy 22. tell bảo 23. urge thúc , thúc giục 24. want muốn 25. warn cảnh báo 26. recommend đề nghò D/LIST OF VERBS FOLLOWED BY EITHER A V.ING OR A TO - INFINITIVE ( with a difference in meaning ) 1 . Stop : ♣ stop + v.ing : ngừng làm công việc đang làm. Ex : He was writing; and when I came in, he stopped writing and looked at me. ♣ stop + to infinitive : ngừng lại để làm một việc khác. (a purpose) Ex : He was speaking on the phone when the door bell rang. He stopped to answer the door 2 . Forget / Remember : ♣ forget / remember + v.ing : quên hoặc nhớ điều gì đã xảy ra trong qúa khứ. Ex : I remember playing with dolls when I was a child. I never forget winning the scholarship last year. ♣ forget / remember + to infinitive : quên hoặc nhớ thực hiện trách nhiệm, bổn phận hay công việc nào đó trong hiện tại hoặc tương lai. Ex : I always remember to lock the front door before going to school. Don’t forget to phone me when you return home tomorrow. 3 . Regret : ♣ regret + v.ing : tiếc điều gì đã xảy ra trong qúa khứ. Ex : I regret lending him money. He never paid it back to me. ♣ regret + to infinitive : tiếc là phải nói hoặc thông báo cho ai về điều gì không hay. Ex : I regret to tell you that you failed the college entrance examination. 4 . Need : ♣S(vật) + need + v.ing / to be + V3 : (passive meaning) cần phải được . Ex : My house is rather old. It needs repainting. ♣S(người) + need + to infinitive : cần phải làm điều gì (mà chưa làm được) Ex : She needs to study harder so that she can pass the final test. 5 . Try : ♣ try + v.ing : thử làm điều gì để xem có được hay không. ♣ try + to infinitive : cố gắng 4 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 E / SPECIAL EXPRESSIONS FOLLOWED BY THE ING-FORM 1 . have fun / have a good time : thích thú, vui vẻ. 2 . have trouble / have difficulty / have a hard time / have a difficult time : gặp khó khăn trong việc gì. 3 . spend / waste + (time) + v.ing 4 . sit / stand / lie + (place) + v.ing 5 . find / catch + object + v.ing : thấy hay bắt gặp ai đang làm gì. 6 . to be no good / no use + v.ing : vô ích 7 . to be worth / worthwhile + v.ing : đáng, xứng đáng. 8 . to be busy + v.ing : bận làm gì. 9 . There is no point in + v.ing 10. can’t stand = can’t help: khơng thể khơng 11. look forward to: mong đợi 12. be/get used to : quen với F / GO + V.ING 1. go birdwatching : đi xem triển lãm chim 2. go camping : đi cắm trại 3. go dancing : đi khiêu vũ 4. go fishing : đi câu cá 5. go hiking : đi bộ 6. go hunting : đi săn 7. go jogging : đi chạy bộ 8. go mountain climbing : đi leo núi 9. go sailing : đi chèo thuyền 10. go shopping : đi mua sắm 11. go window shopping : đi dạo 12. go swimming : đi bơi G / S + V + O + BARE INFINITIVE / V.ING 1. feel : cảm thấy 2. hear : nghe 3. listen toa : lắng nghe 4. notice : chú ý 5. observe : quan sát 6. perceive : cảm nhận 7. see : thấy 8. watch : xem 9. hark at : nghe kìa 10. smell : ngửi 11. look at : nhìn H / V + O + BARE INFINITIVE have : nhờ make : bắt let : để, cho phép help : giúp đỡ I/ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 1. IT IS TIME + S + V ED/2 : Đến giờ để chúng ta làm gì: Ex: It's time we went. 2. S + WOULD RATHER + S + V ED/ 2 Ai muốn/ thích ai làm gì hơn Ex: I would rather you did the test well. 3. S + SUGGEST + V-ING: Ai đề nghò nên làm chuyện gì Ex: I suggest fixing the faucet. 4. S + SUGGEST + (THAT) + S + SHOULD + V: Ai đề nghò ai nên làm chuyện gì Ex: I suggest that we should turn off the faucet. 3. TAG QUESTIONS Affirmative statement, negative tag? Negative statement, affirmative tag? Eg: They won’t answer the questions, will they? Helen can speak English very well, can’t she? My mother is very beautiful, isn’t she? Hoa makes the questions, doesn’t she? Nam didn’t agree with you, did he? My father went to the cinema, didn’t he? SPECIAL CASES ( Trêng hỵp ®Ỉc biƯt): a. PhÇn ®u«i cđa “ I am” lµ “ Aren’t I ” . Eg: I’m going to do it again, aren’t I? b. Imperatives and Requests ( C©u mƯnh lƯnh vµ c©u yªu cÇu): •. Imperatives: + Cã phÇn ®u«i lµ “won’t you?” vµ diƠn t¶ lêi mêi: Eg: Take your seat, won’t you? (Mêi «ng ngåi) + Cã phÇn ®u«i lµ “will you?” vµ diƠn t¶ lêi yªu cÇu . Eg: Open the door, will you? ( Xin vui lßng më cưa) •. Requests: Eg: Please keep silient, will you? (Vui lßng gi÷ im lỈng) Please don’t make noise, will you? ( Xin vui lßng ®õng lµm ån) c. PhÇn ®u«i cđa c©u víi “ Let’s + V ” : lµ “Shall we ?” 5 T TING ANH CNG ễN TP THI TT NGHIP 2010 Eg: Lets go swimming, shall we? (Chúng ta đi bơi nhé) d. Nothing, đợc thay là thế bằng It ở câu hỏi đuôi: Eg : Nothing gives you more pleasure than listening to music, does it ? e. Noone, Nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, everyone đợc thay thế bằng They Eg: Someone remembered to leave the messages, didnt they? L u ý: Nothing, Nobody, đợc dùng trong mệnh đề chính, động từ ở câu hỏi đuôi sẽ phải ở dạng thức xác định. Eg: Nobody phoned while I was out, did they? This/ That đợc thay thế là It. Eg: This wont take long, will it? These/ Those đợc thay thế là They. Eg: Those are nice, arent they? 4. COMPARISION OF ADJECTIVES AND ADVERBS (Cỏc hỡnh thc so sỏnh ca tớnh t v trng t) a. Absolute ( So sỏnh bng): Khng nh : bng, nh Ex: My sister is as tall as me. Ph nh : khụng bng E x : She does not work so/as hard as her friends (do). b. Comparative ( Sú sỏnh hn ) Vi tớnh t v trng t ngn: : . hn Ex: Ann is taller than me. Vi tớnh t v trng t di Ex: This exercise is more difficult than that one. NOTES: Tớnh t (trng t) ngn gm cỏc tớnh t cú mt õm tit v cỏc tớnh t cú 2 õm tit m tn cựng bng: -y, -ow, -er, -le, -et Ex: Happy happier narrow narrower quiet quieter Clever Cleverer simple simpler Tớnh t ngn tn cựng l mt ph õm, trc nú l mt nguyờn õm thỡ gp ụi ph õm cui trc khi thờm ER Ex: Hot hotter big bigger c. Superlative ( So sỏnh nht ) Vi tớnh t v trng t ngn: Ex: The Nile is the longest river in the world. Vi tớnh t v trng t di Ex: That was the most interesting story I've ever read Cỏc trng hp bt qui tc: Adj./Adv Comparative Superlative Good, well better the best Bad, badly worse the worst Many, much more the most Little less the least Far farther/further the farthest/furthest Ex: They all behaved badly, but Peter behaved the worst. Anne feels much better today. d. Double Comparison ( Sú sỏnh kộp) a. So sỏnh kộp miờu t s vic ngy cng phỏt trin: Ex: The standard of living is getting better and better. The tests are more and more difficult. b. So sỏnh kộp miờu t hai s vic cựng song song phỏt trin, thay i s kin ny s kốm theo thay i s kin kia. 6 THE + Adj. + EST MORE + Adj./ Adv. + THAN Adj./Adv. + ER + THAN NOT SO/AS + Adj/Adv + AS AS + Adj/Adv + AS THE MOST Adj./Adv. Short Adj.: Adj. + ER and Adj. + ER Long Adj.: More and more +Adj. The + adj./adv. + er, the + adj./adv. + er The more + adj./adv., the more + adj./adv. TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Ex: The more you learn, the better you know about the world. 5. RELATIVE CLAUSES  Mệnh đề quan hệ giới hạn  Relative pronouns : WHO – WHOM – WHICH – WHOSE - THAT 1. The woman is my mother. She wears a hat.  The woman who / that wears a hat is my mother . 2. My mother is the person. I always think of her.  My mother is the person whom / that I always think of . 3. The bicycle is beautiful. You are looking at it.  The bicycle which / that you are looking at is beautiful. 4. The book is my teacher’s . It is on the table.  The book which / that is on the table is my teacher’s. 5. He is the boy. His father is the director of this company.  He is the boy whose father is the director of this company .  Relative adverbs : WHERE – WHEN – WHY 1. WHERE : được dùng để thay thế “ giới từ + which” : “ in which, at which, on which…” khi nói về nơi chốn. Ex: I went to the office. My father works in the office.  I went to the office in which my father works.  I went to the office where my father works. 2. WHEN: được dùng để thay thế “giới từ + which” : “ in which , at which, on which ….” khi nói về thời gian Ex: You can visit me on Sundays. I am usually free on Sundays.  You can visit me on Sundays on which I am usually free .  You can visit me on Sundays when I am usually free . 3. WHY : được dùng để thay thế “ for + which” khi nói về lý do Ex: He refused my invitation. The reason is unknown.  The reason why he refused my invitation is unknown. NOTE : “ where , when , why “ không bao giờ đi sau giới từ .  Mệnh đề quan hệ không giới hạn : là mệnh đề bổ sung, đặt sau danh từ đã được xác đònh, và được ngăn cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy 7 Chức năng Mệnh đề quan hệ giới hạn Mệnh đề quan hệ không giới hạn Chủ ngữ Người WHO/THAT WHO Vật WHICH/THAT WHICH Tân ngữ Người WHOM/THAT/ WHOM Vật WHICH/THAT/ WHICH Sở hữu Người WHOSE WHOSE Vật WHOSE/ OF WHICH WHOSE/ OF WHICH TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Ex: Michael Jackson is an American singer. I saw him on TV yesterday.  Michael Jackson , whom I saw on TV yesterday , is an American singer. NOTES a. “That” thường được dùng trong các trường hợp sau:  Khi từ đi trước chỉ người và vật . Ex: The girls and flowers that he painted were vivid.  Sau so sánh nhất khi danh từ đi trước làm tân ngữ và sau những từ như : the first, the last, the only, the very, any, all, nothing, anything, everything, few, nobody, … Ex: You are the person that I have been looking for. She is the ugliest girl that I’ve ever seen. I have never seen anyone that is as lovely as she . b. “That” không bao giờ được dùng trong các trường hợp sau:  Đại từ quan hệ có giới từ đứng trước Ex: The house in which / in that I live is my father’s. That is the man from whom / from that I borrowed the car.  Mệnh đề quan hệ không giới hạn Ex: Viet Nam, which / that is in the south-east Asia, exports rice. c. Trong mệnh đề quan hệ không xác đònh ( không giới hạn ) , danh từ xác đònh thường là :  Danh từ riêng : Nam, Hong , Mr. Smith, Mrs. Green ….  Đại từ chỉ đònh : this , that , these, those  Tính từ sở hữu : my, your , our , their , his, her . Ex:  Mr. Pike is very nice. He is my neighbor.  Mr. Pike , who is my neighbor , is very nice.  This matter is of great importance. You should pay attention to it  This matter , to which you should pay attention, is of great importance.  Do you see my pen ? I’ve just written the lesson with it .  Do you see my pen, with which I’ve just written the lesson 6. STRUCTURES OF “USE” a. Be used to + Ving /Noun/ Noun phrases : = be accustomed to + V-ing = get used to + V-ing : quen với, thích hợp với Ex : Women are used to being independent. I am used to hot weather. b. Used to + bare infinitive : đã từng, thường ( thói quen trong q khứ ) ( didn’t use to + V1 / Did + S + use to + V1?) Ex : He used to smoke a lot of cigarette. c. Use + noun : dùng Ex : I have used this book for many years. d. Be used for + Ving / be used to + V1 : được dùng để ( cơng dụng của một vật ) Ex : Money is used for buying and selling goods. = Money is used to buy and sell goods. 7. WISH CLAUSES Ex: I wish I would fly to Hanoi tomorrow. She wish she had enough time to study now. They wish they had come to the party last night. 8. CONDITIONAL SENTENCES Loại Main clauses If clause 1. Điều kiện có thể xảy ra ở tương lai Simple present (hiện tại đơn) will/shall … + V1 2. Điều kiện khơng thể xảy ra ở hiện tại Simple past (Q khứ đơn ) (be  were ) would /should /… + V1 8 1. Mong ước khơng thể xảy ra ở tương lai: WOULD + V1 2. Mong ước trái sự thật ở hiện tại : Q khứ đơn (be were) 3. Mong ước trái sự thật ở q khứ : Q khứ hồn thành TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 3. Điều kiện khơng thể xảy ra ở q khứ Past perfect (Q khứ hồn thành ) would/should… + have + V3/V-ed Note: 1. Unless = If … not ( nếu khơng, trừ phi) Ex :Unless it rains, we will go to the movies = If it doesn’t rain, we will go to the movies Unless they attended class regularly, they couldn’t understand the lesson = If they didn’t attend class regularly, they couldn’t understand the lesson 2. As long as / provided / providing (that) : với điều kiện là Ex: You can borrow my book as long as you use it carefully. You can play providing (that) you don’t make so much noise. 3. Suppose, supposing: giả sử Ex: Supposing you won a lot of money, what would you do? 4. In case: phòng khi, trong trường hợp Ex: Take an umbrella with you in case it rains. 9. PASSIVE VOICE ( câu bị động) Ex: Active: Mr. Smith taught English. Passive: English was taught by Mr. Smith. BẢNG TĨM TẮT CÁC THÌ Ở BỊ ĐỘNG TENSE ( Thì ) ACTIVE ( Câu chủ động ) PASSIVE ( Câu bò động ) 1. Simple present ( Hiện tại đơn ) S + Verb ( s / es ) S + am / is / are + V3 / V-ed 2. Present continuous ( HTTD ) S + am / is / are + V-ing S + am /is /are + being + V3 /V-ed 3. Simple past (Quá khứ đơn ) S + V2 / V-ed S + was / were + V3 / V-ed 4. Past continuous ( QKTD ) S + was / were + V-ing S + was / were + being + V3 / V-ed 5. Present perfect ( HTHT ) S + have / has + V3 / V-ed S + have / has + been + V3 / V-ed 6. Modal verbs 7. Past perfect (QKHT) S + will/shall/can/could/must…+ V3 / V-ed S + have/has/ought to + V1… S + had + V3/ Ved S + will/shall/can/could/must+ be + V3/V-ed S + have/has/ought to + be + V3/V-ed… S + had + been + V3/ Ved NOTES 1. Bị động 2 mênh đề ( believe, know, think, say, report…) Câu chủ động : Câu bị động : Ex : 1. People believe that 13 is an unlucky number  It is believed that 13 is an unlucky number  13 is believed to be an unlucky number 2. They know that the prisoner escaped from the jail.  It is known that the prisoner escaped from the jail.  The prisoner is known to have escaped from the jail. 2. Bị động ở thể truyền khuyến Model 1 : 9 People / they + V1 (consider/ know / believe/ say /…) + …that + S + V2 + … It + is / was + past participle (V1) + that + S + V2 +… to infinitive …. (khi V2 ở hiện tại hoặc tương lai) S + be + past participle (V1) + to have + V3/V-ed …. (khi V2 ở q khứ) S + have + Object ( người ) + V-bare infinitive + Object (Vật) TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Câu chủ động : Câu bị động : Ex : I had the garage repair my car I had my car repaired by the garage Model 2 : Câu chủ động : Câu bị động : Ex : I get her to make some coffee. I get some coffee made. 10. PHRASES and CLAUSES OF PURPOSE ( Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích ) a. Phrases of purpose ( Cụm từ chỉ mục đích ) Ex : I learn English to study abroad. = I learn English in order to study abroad. He got up early so as not to miss the train. = He got up early in order not to miss the train. b. Clauses of purpose (Mệnh đề chỉ mục đích ) Ex : I’m buying some paint so that I can paint my room. = I’m buying some paint in order that I can paint my room. 11. SOME USEFUL STRUCTURES 1. MODEL 1 BECAUSE / SINCE / AS/ NOW THAT/ SEEING THAT / FOR + CLAUSE Ex: a. Because she behaves well, everybody loves her. = Because of her good behavior, everybody loves her. b. As he behaved badly, he must be punished. = Because of his bad behavior, he must be punished. c. Since I can’t read Italian, I have to read English. = Because of my ability to read Italian, I have to read English. 2. MODEL 2 Ex Although it rains, we go to school on time. = Despite / In spite of the rain, we go to school on time. 3. MODEL 3 Ex: I find it hard to live on my salary. I think it a good thing to be accurate 4. MODEL 4 : (Ai) mất (thời gian) bao lâu để làm gì Ex: It takes me half an hour to ride to school. 10 BECAUSE OF / DUE TO/ OWING TO + NOUN / NOUN PHRASE / GERUNDS ALTHOUGH / THOUGH / EVEN THOUGH /DESPITE THE FACT THAT + CLAUSE DESPITE / IN SPITE OF + NOUN / NOUN PHRASE / GERUNDS To–infinitive In order (not) to / so as (not ) to + V1 So that + S + modal verbs + V1 ( will / would / can /could… ) In order that S + V (find/consider/believe/make . . .) + it + ADJ / NOUN + TO–inf It takes/took + (somebody) + (time) + to-inf S + have + Object ( vật ) + V3 /Ved + by O (người) S + Get + Object ( người ) + to infinitive + Object (Vật) S + Get + Object (Vật) + V3/ Ved [...]... D going 50 The 22nd Sea Games were successfully organize although it was the first time Vietnam hosted A were B although C hosted D organize 24 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ƠN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2 I/ Find the word that has its underlined part pronounced differently from the other three in each question 1) A/ phones B/ streets C/ books D/ makes 2) A/ missed... zoo if it is nice on Sunday B/ We will go to zoo if it is nice on Sunday C/ We will go to the zoo if it is nice on Sunday D/ We go to the zoo if it is nice Sunday 27 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ƠN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 3 I Phonetics 1 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group 1 a young b about c account d sound 2 a astronaut... víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp VÝ dơ : a half-holiday nưa kú nghØ, a half-share : nưa cỉ phÇn 16 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 - dïng tríc c¸c tû sè nh 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth - Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lƯ VÝ dơ: five dolars a kilo; four times a day - Dïng trong c¸c thµnh ng÷ tríc c¸c danh tõ... build a new room for the children, the children may study better A B C D 50 New York was originally called New Amsterdam although it was founded by the Dutch A B C D 33 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Đề ơn thi TN THPT 5 Questions 1-4 : Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest : 1 A economy B industry C qualify D priority 2 A right B private C communist... same Well, that's very kind of you, but I think I can manage, thanks 3 ) CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC: 20 TỔ TIẾNG ANH - May I ? - Can I .? Could I -May I go out ? -Do you think I could -I wonder if I could -Is it all right if I - Would you mind if I + QKĐ - Would you mind if I smoked ? - Do you mind if I + HTĐ Do you mind if I smoke ? ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Trả lời đồng ý Trả lời khơng...TỔ TIẾNG ANH 5 CLASUES OF RESULT ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 S + V + too + adj/adv + ( for + O ) + to infinitive S + V + adj / adv + enough + ( for + O ) + to infinitive S + V + enough + noun + to-inf / for something S + V + so + adj / adv S + V + so +much / many + noun + THAT + CLAUSE S + V + such ( a... tµi liƯu hc sù kiƯn mang tÝnh lÞch sư VÝ dơ: Mathematics, Sociology VÝ dơ: The constitution, the Magna Carta Tríc tªn c¸c nhãm d©n téc thi u sè Tríc tªn c¸c ngµy lƠ, tÕt VÝ dơ: VÝ dơ: Christmas, thanksgiving The Indians, the Aztecs 18 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Nªn dïng tríc tªn c¸c nh¹c cơ VÝ dơ: To play the piano Tríc tªn c¸c m«n häc cơ thĨ VÝ dơ: The applied Math The theoretical... TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 c Chủ ngữ đi với : with, as well as, along with, together with , in addition to, accompanied by … động từ hoà hợp với chủ ngữ đầu tiên Ex: John, as well as my other classmates, passes the exam d Sau chủ ngữ giả: “there”, động từ tuỳ vào chủ ngữ chính hoặc chủ ngữ gần nhất : Ex: There is a desk in the room There are at least several players the ball e Danh... D household 13 Books are still a cheap way to get information and A entertain B entertaining C entertainer D entertainment 14 This woman has her whole life to helping others A initiated B appealed C dedicated D struggled 22 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 15 The Games really became a festival that impressed sports A enthusiasts B enthusiasm C enthuse D enthusiastic 16 A... to me  The doctor told me to stay in bed for a few days 13 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 2 NEGATIVE (Phủ định) Ex : “ Don’t wait,” he said to me  He asked me not to wait “ Never do that again ,” she said to her son  She told her son never to do that 15 RELATIVE CLAUSES REPLACED BY PARTICIPLES & TO-INFINITIVES ( Mệnh đề quan hệ được thay thế bởi phân từ và động từ ngun mẫu có TO . help không thể không 9. can’t stand không thể chòu được 3 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 10. delay hoãn lại 11. deny phủ nhận 12. discuss thảo luận 13. dislike không thích 14 Try : ♣ try + v.ing : thử làm điều gì để xem có được hay không. ♣ try + to infinitive : cố gắng 4 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 E / SPECIAL EXPRESSIONS FOLLOWED BY THE ING-FORM. adj./adv., the more + adj./adv. TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Ex: The more you learn, the better you know about the world. 5. RELATIVE CLAUSES  Mệnh đề quan hệ giới hạn  Relative

Ngày đăng: 13/02/2015, 22:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

  •  Relative pronouns : WHO – WHOM – WHICH – WHOSE - THAT

  •  Relative adverbs : WHERE – WHEN – WHY

  • BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ Ở BỊ ĐỘNG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan