chuyên đề luyện thi đại học môn tiếng anh

43 2.1K 2
chuyên đề luyện thi đại học môn tiếng anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 1 PHẦN 1: CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH 1. Present Simple Tense: (Hiện tại đơn)  Thường dùng để diễn tả hành động xảy ra thường xuyên hoặc là một sự thật không thể phủ nhận.  Để nhận dạng hiện tại đơn, trong câu thường có những trạng từ sau: Usually, often, sometimes, occasionally, frequently, today, present day, nowadays, always, every day, every time…  Công thức: S + is/am/are/V1 (V1 là động từ thường chia ở cột số 1 trong bảng động từ bất qui tắc)  Example:  I am a student.  He often goes to school at 6 A.M.  She doesn't want to work overtime every Saturday.  Do they enjoy watching TV at home everyday? 2. Present Continuous Tense (Present Progressive): (Thì hiện tại tiếp diễn)  Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.  Để nhận dạng hiện tại tiếp diễn, trong câu thường có những từ hoặc cụm từ sau: currently, at the moment, now, right now…  Công thức: S + is/am/are + V-ing  Example:  I am currently walking.  Are you teaching at the moment?  She is not studying English now.  Chú ý: Với những động từ sau: know, understand, have, believe, hate, need, hear, love, appear, see, like, seem, smell, want, taste, wish, sound, own. Không được chia những động từ này ở dạng tiếp diễn khi nó diễn tả trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất sự việc.  Example:  I have a lot of books.  I think you will pass the final.  Khi những động từ trên chuyển sang trạng thái hành động thì bạn được quyền chia ở dạng tiếp diễn.  Example:  I am having dinner with my friends.  I am thinking of my future job. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 2 3. Present Perfect Tense: (Hiện tại hoàn thành)  Dùng để diễn tả hành động diễn ra trong quá khứ (Một hoặc nhiều lần) kéo dài và hoàn thành ở hiện tại, thời điểm xảy ra thường không xác định.  Để nhận dạng thì hiện tại hoàn thành, trong câu thường có những từ sau: since + mốc thời gian, for+ khoảng thời gian không xác định, already, yet (câu nghi vấn), now that (giờ đây mà), till now, until now, so far (cho đến giờ), recently, lately (gần đây), before, 3 times, 5 times, several times, never, ever…  Bạn cần phải học thuộc bảng động từ bất qui tắc để có thể sử dụng chúng bất cứ khi nào bạn cần.  Công thức: S + has/have +Ved/V3 (Nếu động từ có qui tắc thì chúng ta chỉ việc thêm “ed” sau động từ (lưu ý với một số động từ tận cùng là "y" ta phải biến thành "i" rồi mới thêm "ed", còn động từ bất qui tắc thì chúng ta sẽ dùng cột 3 của động từ đó.)  Example:  I have watched the cartoon 5 times. ( 5 times)  I have already done my homework assignments. (Already có thể đứng sau "have" hoặc có thể đứng cuối câu.)  Have you seen him yet? (Yet dùng trong câu phủ định và nghi vấn.)  She has not studied English well yet = She has yet to study English well.  I have not seen him before. 4. Present Perfect Continuous/Present Perfect Progressive: (Hiện tại hoàn thành tiếp diễn)  Công thức: S + has/have + been +V-ing  Dùng y chang như hiện tại hoàn thành, chỉ khác một điều: * Present Perfect: Hành động diễn ra ở quá khứ và đã chấm dứt ở hiện tại. Ex: I have waited you for half an hour. (Tôi đã chờ anh nửa tiếng đồng hồ rồi và bây giờ tôi không chờ anh nữa.) * Present Perfect Continuous: Hành động diễn ra ở quá khứ, vẫn đang diễn ra ở hiện tại, có khả năng tiếp diễn ở tương lai và chưa biết khi nào chấm dứt. Ex: I have been waiting you for half an hour. (Tôi đã chờ anh nửa tiếng đồng hồ rồi và bây giờ tôi vẫn chờ, hy vọng anh sẽ đến.) 5. Simple Past (Thì quá khứ đơn)  Dùng để diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ (không liên quan đến hiện tại).  Để nhận dạng thì quá khứ, trong câu thường có các từ sau: yesterday, at that moment, ago, last + time (last week, last month, last couple months, last year, last night…)  Công thức: S + V-ed/V2 (V2 là động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất qui tắc, còn nếu động từ có qui tắc thì chỉ cần thêm “ed” đằng sau động từ nhưng lưu ý với một số động từ tận cùng bằng “y” thì ta biến “y” thành “i” rồi thêm “ed”, ví dụ: study -> studied.  Example: Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 3  She studied really hard last semester.  Did they finish homework last night?  I didn’t want to go shopping with her last couple days. 6. Past Progressive (Quá khứ tiếp diễn)  Dùng để diễn tả một hành động cụ thể đang diễn ra trong quá khứ.  Công thức: S + was/were + V-ing  Example:  She was playing basketball at 9 A.M. yesterday.  They weren’t watching TV at 9 P.M. last night.  Was he doing homework at 3 P.M. yesterday.  Thì quá khứ tiếp diễn thường đi kèm với 2 từ “when & while” dùng để chỉ một hành động đang xảy ra, bỗng dưng có hành động khác xen vào. Sau “When” phải là "Simple Past", sau “While” phải là "Past Progressive."  Công thức:  S + Simple Past + While + S + Past Progressive  S + Past Progressive + When + S + Simple Past  Example:  He knocked the door while I was taking a shower (Anh ta gõ cửa khi tôi đang tắm)  I was taking a walk when she called me. (Tôi đang đi dạo thì cô ta gọi tôi)  Dùng "while" trong câu để diễn tả 2 hành động cùng lúc xảy ra trong quá khứ.  Công thức: S + Past Progressive + While + S + Past Progressive  Example:  I was watching TV while my children were doing their homework last night. 7. Past Perfect (Quá khứ hoàn thành)  Trong câu thường có 2 hành động xảy ra trong quá khứ,một hành động xảy ra trước (chia thì quá khứ hoàn thành), một hành động xảy ra sau(chia thì quá khứ).  Để nhận dạng thì quá khứ hoàn thành, trong câu thường có: After, before, when.  Công thức chung: S + had +V3/Ved (V3 nghĩa là động từ nằm ở cột 3 trong bảng động từ bất qui tắc, nếu nó là động từ có qui tắc thì chỉ việc thêm “ed” sau nó.)  Công thức có after, before, when:  S + Simple Past + After + S + Past Perfect hoặc After + S + Past Perfect, S + Simple Past . Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 4  S + Past Perfect + Before + S + Simple Past hoặc Before + S + Simple Past, S + Past Perfect.  S + Simple Past +When + Past Perfect hoặc When + S + Simple Past, S + Past Perfect.  Example:  I went travelling after I had finished my final exams. (Tôi đi du lịch sau khi tôi thi xong.)  After I had finished my final exams, I went travelling. (Sau khi tôi thi xong, tôi đi du lịch.)  Obama had run for office before he won the second term. (Obama đã vận động tranh cử trước khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2.)  Before Obama won the second term, he had run for office. (Trước khi Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2, ông đã vận động tranh cử.)  When Obama came into office in 2009, he had previously been the senator of Illinois. (Trước khi đắc cử Tổng Thống năm 2009, Obama là Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Illinois.)  Obama had previously been the senator of Illinois when Obama came into office in 2009. (Obama là Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Illinois trước khi đắc cử Tổng Thống năm 2009) 8. Past Perfect Progressive (Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)  Dùng để diễn tả hành động xảy ra liên tục cho đến một thời điểm xác định trong quá khứ.  Tuy nhiên ngày nay thì này ít được dùng và thay vào đó ta dùng Past Perfect.  Để nhận dạng thì này, trong câu thường có “before” kết hợp với “Since + mốc thời gian, For + khoảng thời gian.”  Công thức: S + had been + V-ing  Example:  I had been studying English for 4 years before. 9. Simple Future (Tương lai đơn)  Dùng để diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm trong tương lai nhưng không có thời gian cụ thể.  Để nhận dạng Simple Future, trong câu thường có các từ hoặc cụm từ trạng ngữ chỉ thời gian sau: tomorrow, next + time (next day, next couple hours, next time, next month, next year…), in the future, in future = from now on, later…  Công thức: S + Will/Shall/Can/May + V1 (V1 là động từ nguyên mẫu không “to” gọi là bare infinitive)  Example:  I will come back home next month. (Tôi sẽ về nhà vào tháng tới nhưng không biết ngày nào.) Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 5  Dùng “Can” để đưa ra một lời đề nghị có tính khả thi.  Can I make an appointment with your boss tomorrow? (Tôi có thể hẹn gặp sếp bạn vào ngày mai được không.)  Dùng “May” để đưa ra một lời đề nghị lịch sự.  May I have your name? (bạn tên gì thế?)  “Shall & Will” đều có nghĩa và cách dùng như nhau, “Shall” chỉ dùng với “I & We”. Tuy nhiên ngày nay, trong văn phong Mỹ, người ta dùng “Will” cho tất cả các ngôi. “Shall” được dùng trong một số trường hợp sau:  Mời ai đó làm gì đó:  Shall we go out for lunch? = Would you like to have lunch with us? (Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?)  Trả giá khi mua hàng  Shall we say $10? (Cái này giá 10 dollars được không vậy?)  Đề nghị lịch sự:  Shall I take your laptop a few seconds? (Mình mượn máy tính bạn xíu được không?  Trong hợp đồng kinh tế để ràng buộc hai bên tuân thủ các điều khoản hợp đồng (Shall =Must)  The two parties shall/must be responsible for all articles indicated in the agreement. (Cả hai bên phải tuân thủ các qui tắc được ghi trong hợp đồng.) 10. Near Future (Tương lai gần)  Diễn tả một hành động chắc chắn xảy ra trong một tương lai gần so với thời điểm đang nói. Mẫu câu này thường phổ biến trong văn nói của người Mỹ bản xứ.  Để nhận dạng Near Future, trong câu thường đi kèm với các từ hoặc cụm từ sau: In a moment, at 3 P.M. this afternoon, at 9 A.M. tomorrow morning  Công thức: S + is/am/are + going + to + V1 = S + is/am/are + gonna + V1 (V1 = V_bare infinitive là đông từ nguyên mẫu. Lưu ý: Cấu trúc thứ 2 chỉ dùng trong văn nói.)  Example:  I am going to take a test in a moment = I am gonna take a test in a moment (Lát nữa tôi sẽ có bài kiểm tra.)  I am gonna have a trip to Singapore next summer time. (Hè tới tôi sẽ đi du lịch Singapore.) Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 6 11. Future Progressive (Tương lai tiếp diễn)  Dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai vào một thời điểm xác định.  Công thức: S + will/shall + be + V-ing  Example:  You will be taking the final at 9 A.M. tomorrow morning, so be aware of time. (Ngày mai con có bài thi học kỳ lúc 9h sáng, nhớ canh thời gian nha con.)  Good luck with the final! We will be thinking of you. (Chúc con thi tốt nhé! Bố mẹ đang mong kết quả.)  Dùng để diễn ta hai hành động xảy ra song song khi kết hợp với Present Continuous (hiện tại tiếp diễn.)  I am learning the final review questions now, but by the time tomorrow I will be taking the final. (Hiện giờ tôi đang ôn lại bài, giờ này ngày mai tôi sẽ thi học kỳ.)  Thể hiện một sự kiện tương lai đã được xác định  Obama will be making his speech on the shooting in Newtown on December 20th, 2012. (Obama sẽ có bài diễn văn về vụ xả súng ở Newtown vào 20/12/2012.)  Thể hiện sự mong đợi có thể xảy ra trong tương lai nhưng không mang ý định của người nói.  Example:  I hope I will be seeing you one day (Hy vọng tôi sẽ gặp lại bạn trong một ngày gần đây.)  I expect I will be hearing from you soon. (Hy vọng bạn sẽ hồi âm sớm cho tôi.)  Thể hiện sự dự đoán cho tương lai.  Keep silent; they will be having a meeting. ( Suỵt, nhè nhẹ vì họ đang họp.)  Thể hiện mong muốn một cách lịch sự về kế hoạch của người khác.  Will you be staying with us tonight? (Tối nay em sẽ ở lại đây chơi chứ.) 12. Future Perfect (Tương lai hoàn thành)  Dùng để diễn tả một hành động kéo dài sẽ phải hoàn tất vào một thời điểm nhất định trong tương lai.  Để nhận dạng Future Perfect, trong câu thường có các từ và cụm từ sau: By the end of; By the time…  Công thức: S + will/shall + have + V3 (V3 – Past Participle động từ nằm ở cột số 3 trong bảng động từ bất qui tắc, nếu là động từ có qui tắc thì chỉ việc thêm “ed” sau động từ đó. Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 7 Lưu ý với những động từ tận cùng là “y”, ta phải biến thành “i” sau đó thêm “ed”. Ex: study -> studied.  Example:  I will have finished my Master program by the end of next semester. (Tôi sẽ hoàn tất chương trình cao học vào cuối học kỳ tới.)  By the time you study hard, you will have passed the final easily. (Nếu bạn học hành chăm chỉ hơn thì bạn đã thi đậu rồi.) 13. Future Perfect Continuous (Tương lai hoàn thành tiếp diễn)  Dùng để diễn tả một hành động đã đang xảy ra cho tới một thời điểm nhất định trong tương lai, hoặc một hành động nào đó xảy ra trong bao lâu cho đến một thời điểm trong tương lai.  Để nhận dạng Future Perfect Continuous, trong câu thường có các từ và cụm từ sau: By the time + mệnh đề thời gian ở hiện tại đơn; by + ngày/giờ…  Công thức: S + will + have + been + V-ing  Example:  I will have been working here for three years by the end of next month. (Tôi đã đang làm việc ở đây được 3 năm tính đến hết tháng sau.)  Jane will have been studying for five hours by the time you arrive. (Khi bạn đến thì Jane nó đã đang học bài được 5 tiếng rồi.)  She will have been working for 3 hours by seven this morning. (Kể từ 7h sáng nay thì cô ta đã làm việc được 3 tiếng rồi.) BÀI TẬP ÁP DỤNG PHẦN 1 1. John …………tennis once or twice a week. A. usually B. is usually playing C. usually plays (Simple Present) D. have usually played 2. It was noisy next door . Our neighbors ………………….a party . A.had B. were having (Past Continuous) C. had had D. have had 3. It …………dark . Shall I turn on the light ? A.is getting (Present Continuous) Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 8 B. get C. got D. has got 4. Tom: ‘I ……………… for Christine . Do you know where she is ?’ David: ‘She has gone out.’ A. look B. looked C. am looking (Present Continuous) D. looks 5. Nga: ‘What were you doing at 7 o’clock yesterday evening?’ Huong: ‘I …………………….my clothes.’ A. am ironing B. have ironed C. ironed D. was ironing (Past Continuous) 6. Calvin:“Are you ready , Ann ?” Ann: “ Yes , I …………………………….” A. am coming (Present Continuous) B. come C. came D. have came 7. Why ……………….at me like that ? What’s the matter ? A. do you look B. have you looked C. did you look D. are you looking (Present Continuous) 8. I …………along the street when I suddenly heard footsteps behind me . A. was walking (Past Continuous) B. am walking Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 9 C. walk D. walked 9. She ……………….German for two years. A. has learnt (Present Perfect) B. is learning C. learn D. learns 10. The earth ……………….round the Sun . A. go B. went C. goes (Simple Present) D. has gone 11. I come from Canada . Where ……………you ……….from ? A. do – come (Simple Present) B. did – come C. are – coming D. have come 12. When I last ………………Jane , she …………… to find a job . A. see – trying B. saw – was trying (Simple Past - Past Continuous) C. have seen – tried D. saw – tried 13. ………………….you go to the dentist ? A. How often are B. How often do (Simple Present) C. How often does D. How are 14. Ann ………………tea very often. A. doesn’t drink (Simple Present) Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com https://www.facebook.com/quocbao153 Page 10 B. don’t drink C. didn’t drink D. hasn’t drunken 15. It’s a nice day . I ……………we go out for a walk A. suggested B. suggest (Simple Present) C. is suggesting D. are suggesting 16. Now I ….for what I said about you . It wasn’t true and shouldn’t have said it. A. do apologize (Simple Present) B. apologized C. was apologized D. apologizing 17. Tim was tired . He …………… hard all day. A. has been studying B. studies C. studied D. had been studying (Past Perfect Continuous) 18. Bad driving often ………………….many accidents. A. caused B. cause C. causes (Simple Present) D. has caused 19. The Olympic Games …………………every four years A. take place B. takes place (Simple Present) C. took place D. is taking place 20. What time …………… the banks close in Britain ? [...]... Bảo http://www.yeutienganh123.com  Nếu V1 ở hiện tại đơn (say, think…) thì ta chỉ thay đổi mệnh đề đầu sang thì hiện tại đơn, còn mệnh đề sau "that" giữ nguyên  Công thức: It is said/thought that + S2 + V2  Example: They say that he is a teacher -> It is said that he is a teacher  Nếu V1 ở quá khứ đơn (said, thought…) thì ta chỉ thay đổi mệnh đề đầu sang thì quá khứ, còn mệnh đề sau "that" giữ nguyên... behind 34 They have to hold the meeting in this narrow room A The meeting had to be hold in this narrow room B.The meeting has to be hold in this narrow room C.The meeting has to be holded in this narrow room D The meeting has to be held in this narrow room (Passive Voice of "have/has to") https://www.facebook.com/quocbao153 Page 29 Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com 35 They showed his photograph... thought D He is thought to have been born in a rich family (Passive Voice of "People think that ) 42 It is impossible to do this work right now A It is impossible for this work to be done right now (Passive Voice of "impossible") B It is impossible for to be done this work right now C This work is impossible to do right now D This work is impossible to be done 43 Close the windows of the room A Let the windows... https://www.facebook.com/quocbao153 Page 32 Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com D Our plan might cancel due to lack of funds 50 This car / need / wash / before / it / use / tomorrow A.This car needs to washed before I use it tomorrow B.This car needs to be washed before it is used tomorrow (Passive Voice of "need") C This car needs washing before it uses tomorrow D This car needs to be washing before it is used tomorrow... trong câu có mệnh đề quan hệ Công thức: The + N + Relative Pronoun + Subclause https://www.facebook.com/quocbao153 Page 34 Lê Quốc Bảo       http://www.yeutienganh123.com Example: The lady who teaches you English is my aunt (Bà giáo dạy bạn môn Tiếng Anh là dì tôi đó) Dùng để chỉ một vật của riêng ai đó Example: She is in the house (cô ta đang ở trong nhà cô ta) Dùng trước một danh từ số ít để... (V3 là quá khứ phân từ của động từ V1) Example:  It is possible/impossible to lock this door -> This door can/cannot be locked  It is possible/impossible to lock this door -> It is possible/impossible for this door to be locked 18 Passive voice of “important/essential” (Dạng bị động của “important/essential”) (cần thi t làm gì )    Active: It +be + important/essential + to + V1 + O1 Passive: O1... done on the drug soon (Passive Voice of "be going to") D Further tests are going to be done the drug soon 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C This book ought to be read on the spot (Passive Voice of "ought to") D This book ought to have been read on the spot 48 We / believe/ human life / can/ prolong / drug A We believe... này không phổ biến lắm tuy nhiên thỉnh thoảng nó cũng hay xuất hiện trên báo chí Admin đưa vào để các bạn tham khảo, các bạn yên tâm, thi Đại Học sẽ không có dạng này 10 Passive Voice of Verbs of Opinion (Dạng bị động của động từ chỉ ý kiến)    Active: S1 + V1(say/think/believe/know/find/report/rumor/consider/suppose…)+ that + S2 + V2 Passive: Có 2 cách đổi sang dạng bị động Cách 1 (Dùng “It” làm... “a” thường được đặt trước       Danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (consonant): a knife, a house, a country… Danh từ bắt đầu bằng một bán nguyên âm(Semi-vowel): a university… Danh từ không xác định (vị trí, đặc điểm, tính chất) hoặc lần đầu tiên được nhắc đến trong câu Example: I want to buy a hat - Tôi muốn mua một cái nón (không biết cái nón nào, màu trắng, xanh, hay đỏ…) Thành ngữ chỉ số lượng:... vào để các bạn tham khảo, các bạn yên tâm, thi Đại Học sẽ không có dạng này 7 Passive Voice of Present Perfect & Past Perfect (Dạng bị động của hiện tại hoàn thành và Quá khứ hoàn thành)    Active: S1 + has/have/had + V3 + O1 Passive: O1 + has/have/had + been + V3 + (by S1) Example: https://www.facebook.com/quocbao153 Page 18 Lê Quốc Bảo http://www.yeutienganh123.com  I have finished my homework . aware of time. (Ngày mai con có bài thi học kỳ lúc 9h sáng, nhớ canh thời gian nha con.)  Good luck with the final! We will be thinking of you. (Chúc con thi tốt nhé! Bố mẹ đang mong kết quả.). hoàn tất chương trình cao học vào cuối học kỳ tới.)  By the time you study hard, you will have passed the final easily. (Nếu bạn học hành chăm chỉ hơn thì bạn đã thi đậu rồi.) 13. Future. đến thì Jane nó đã đang học bài được 5 tiếng rồi.)  She will have been working for 3 hours by seven this morning. (Kể từ 7h sáng nay thì cô ta đã làm việc được 3 tiếng rồi.) BÀI TẬP ÁP

Ngày đăng: 11/02/2015, 16:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan