0

thuyết trình vi sinh môi trường

36 250 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 20:03

10/30/14 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG NHÓM 1: NGUYỄN THỊ KIM THANH LƯU THỊ HUẾ CHÂU TUYẾT XUÂN NGUYỄN VĂN HÙNG LÊ XUÂN TOÀN 10/30/14 2 ỨNG DỤNG CỦA VSV TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG • CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VSV HIẾU KHÍ. • BỂ AEROTANK • CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VSV KỴ KHÍ. • BỂ 10/30/14 3 BỂ AEROTANK 10/30/14 4 KHÁI NIỆM Bể Aerotank là công trình nhân tạo xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, trong đó người ta cung cấp ôxi và khuấy trộn nước thải với bùn hoạt tính. 10/30/14 5 MỘT SỐ LOẠI BỂ AEROTANK 10/30/14 6 Aerotank tải trọng thấp (Aerotank truyền thống) Bể lắng 1 Aerotank Nước thải Bể lắng 2 BOD < 400mg/l Hiệu suất xử lý BOD đạt 80-95% Xả bùn tươi Xả ra nguồn tiếp nhận Tuần hoàn bùn hoạt tính Bùn dư Xử lý bùn 10/30/14 7 Aerotank tải trọng cao một bậc Aerotank Bùn tuần hoàn Nước vào Bùn cặn Thu hồi và xử lý bùn Nước ra Không khí Bể lắng 1 Bể lắng 2 • BOD cao > 500 mg/l • Thổi khí liên tục (6-8h) 10/30/14 8 Aerotank tải trọng cao nhiều bậc • BOD > 500 mg/l • Chất rắn lơ lửng pH = 6,5 – 9 • t 0 = 6 - 32 0 C Bể lắng 1 Bể Aerotank Bể lắng 2 Bùn hoạt tính Xả bùn hoạt tính Xả bùn tươi Xả ra nguồn tiếp nhận Nước thải 10/30/14 9 Aerotank tải trọng cao xen kẽ bể lắng bùn Kk vào Bùn thải Bùn tuần hoàn Bùn tuần hoàn Thu hồi và xử lí bùn Bể lắng 1 Bể lắng 2 Bể lắng 3 • Tải trọng BOD > 1,3kg BOD tính trên 1 kg chất thải hữu cơ trong ngày. • Hiệu suất xử lý BOD 70 – 75% 10/30/14 10 Nước thải Bùn tuần hoàn Xử lý bùn Xả ra nguồn tiếp nhận VỊ TRÍ CỦA BỂ AEROTANK Bể lắng 1 Aerotank Bể lắng 2 [...]... Bùn hoạt tính dư Bể Aerotank: kết hợp quá trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) và dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng và phát triển thành bông bùn và màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước bằng trọng lực Bùn tuần hoàn: duy trì mật độ sinh khối cao Bù 10/30/14 n dư: được đưa đến hệ thống xử lý bùn và thải bỏ 11 Biện pháp sinh học Q trình xử lý sinh học hiếu khí Oxy hố và tổng hợp tế... CÁC Q TRÌNH SINH HỐ XẢY RA TRONG BỂ AEROTANK 1) Q trình tăng sinh khối 2) Q trình chuyển hóa cơ chất 3) Q trình khử Nitơ và Phospho 10/30/14 18 1) Q trình tăng sinh khối 10/30/14 19 2) Q trình chuyển hóa cơ chất Oxi hố và tổng hợp tế bào: Chất hcơ O2 Dinh dưỡng (N,P) CO2 H2O Phần khơng phân hủy sinh học 10/30/14 20 2) Q trình chuyển hóa cơ chất Phân hủy nội bào: O2 CO2 H2O N,P Phần khơng phân hủy sinh. .. 10/30/14 21 Q trình khử nito và nitrat hóa Hợp chất hữu cơ chứa nito Q trình thủy phân bởi enzyme của vi khuẩn Q trình nitrat hóa O2 Và q trình khử NH4+ Q trình đồng hóa NO2 O2 NO3 Sinh khối tế bào vi sinh vật Khử nito N2 thốt vào khơng khí 10/30/14 Tế bào sống và tế bào chết theo bùn ra ngồi 22 Q trình khử phospho ATP Hợp chất phospho Tham gia tổng hợp Axit nucleic phospholipic Tế bào vi sinh vật 10/30/14... CO2 H2O Phần khơng phân hủy sinh học 10/30/14 12 BỂ AEROTANK Bể Aeroten Bể lắng 2 Đầu vào Đầu ra Bùn hoạt tính tuần hồn Bùn hoạt tính dư Bể Aerotank: kết hợp quá trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) và dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng và phát triển thành bông bùn và màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước bằng trọng lực Bùn tuần hoàn: duy trì mật độ sinh khối cao Bù 10/30/14 n... bào chết theo bùn ra ngồi 22 Q trình khử phospho ATP Hợp chất phospho Tham gia tổng hợp Axit nucleic phospholipic Tế bào vi sinh vật 10/30/14 23 Một số vi sinh vật trong bể Aerotank 10/30/14 24 Hệ vi sinh vật bao gồm:  Vi khuẩn  Tảo  Nấm  Ngun sinh động vật  Trùng bánh xe  Giun tròn  Một số động vật khơng xương sống khác 10/30/14 25 Bacilus 10/30/14 26 Nấ m Geotrichum 10/30/14 27 Tảo Sợi tảo... Tái sử dụng nước bùn Nguồn tiếp nhận Phân bón Bùn khô Bãi rác Đốt 35 NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỂ AEROTANK • Nhân vi n vận hành cần được đào tạo về chun mơn • Chất lượng nước thải sau xử lý có thể bị ảnh hưởng nếu một trong những cơng trình đơn vị trong trạm khơng được vận hành đúng các u cầu kỹ thuật • Bùn sau q trình xử lý cần được thu gom và xử lý định kỳ 10/30/14 36 ... Nồng độ chất lơ lửng 10/30/14 31 ƯU ĐIỂM CỦA BỂ AEROTANK • Cơng nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải • Nồng độ các chất ơ nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành • Diện tích đất sử dụng tối thiểu • Cơng trình thiết kế dạng modul, dễ mở rộng, nâng cơng suất xử lý 10/30/14 32 XLNT cơng nghiệp chế biến thủy sản Song chắn rác Bể Aeroten Bể lắng II Bể lọc áp lực Nước... xúc chlorine Máy ép bùn 10/30/14 Bể nén bùn Cl2 Bánh bùn 33 XLNT cơng nghiệp chế biến mì ăn liền Song chắn rác Bể lắng cát Bể tách dầu Bể lắng đợt I Xử lý bậc 1 Nước thải Aeroten Bể lắng đợt II Xử lý sinh học Chlorine Nước thải sau xử lý Bể tiếp xúc Khử nước Xử lý bùn 10/30/14 Bể nén bùn Phân hủy bùn 34 Chứa bùn Bánh bùn XLNT cơng nghiệp bột giấy – giấy Dòch đen Xử lý sơ bộ Hóa chất điều chỉnh pH DD . d ưỡng ưỡng (N,P) (N,P) Quá trình xử lý sinh học hiếu khí Quá trình xử lý sinh học hiếu khí 10/30/14 13 Bể Aerotank: kết hợp quá trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) và dính bám (màng sinh học). Vi sinh vật sinh. 11 Bể Aerotank: kết hợp quá trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) và dính bám (màng sinh học). Vi sinh vật sinh trưởng và phát triển thành bông bùn và màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi. 10/30/14 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG NHÓM 1: NGUYỄN THỊ KIM THANH LƯU THỊ HUẾ CHÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình vi sinh môi trường, thuyết trình vi sinh môi trường,