0

Đồ án xử lý nước thải bệnh viện 500 m3/ ngày

68 281 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:37

M Đ UỞ Ầ 1. S c n thi t c a đ tàiự ầ ế ủ ề N c th i b nh vi n là m t trong nh ng m i quan tâm, lo ng i sâu s c đ i v i cácướ ả ệ ệ ộ ữ ố ạ ắ ố ớ nhà qu n lý môi tr ng và xã h i vì chúng có th gây ô nhi m môi tr ng nghiêmả ườ ộ ể ễ ườ tr ng và nguy hi m đ n đ i s ng con ng i. Vì v y vi c nghiên c u, tìm ra gi i phápọ ể ế ờ ố ườ ậ ệ ứ ả công ngh thích h p đ x lý hi u qu n c th i b nh vi n đ m b o các tiêu chu nệ ợ ể ử ệ ả ướ ả ệ ệ ả ả ẩ cho phép khi th i ra môi tr ng đã đ c các nhà làm môi tr ng trong và ngoài n cả ườ ượ ườ ướ quan tâm.Do đó vi c x lý n c th i b nh vi n tr c khi th i vào ngu n ti p nh nệ ử ướ ả ệ ệ ướ ả ồ ế ậ là m t yêu c u thi t y u. Hi n nay, các n c trên th gi i và n c ta đã ng d ngộ ầ ế ế ệ ướ ế ớ ướ ứ ụ nhi u gi i pháp công ngh khác nhau đ x lý hi u qu và an toàn n c th i b nhề ả ệ ể ử ệ ả ướ ả ệ vi n, trong đó th ng s d ng ph bi n là công ngh sinh h c.ệ ườ ử ụ ổ ế ệ ọ 2. M c tiêu c a đ tàiụ ủ ề Thi t k h th ng x lý n c th i b nh vi n đ t tiêu chu n Vi t Nam lo i A đế ế ệ ố ử ướ ả ệ ệ ạ ẩ ệ ạ ể th i vào ngu n ti p nh n v i công su t 500mả ồ ế ậ ớ ấ 3 /ngđ. 3. N i dung c a đ tàiộ ủ ề  Đánh giá v thành ph n, tính ch t n c th i b nh vi n.ề ầ ấ ướ ả ệ ệ  Nêu các ph ng pháp x lý n c th i b nh vi n.ươ ử ướ ả ệ ệ  Đ xu t ph ng án t i u, tính toán chi ti t các công trình đ n v trong hề ấ ươ ố ư ế ơ ị ệ th ng x lý đó.ố ử 4. Ph ng pháp th c hi nươ ự ệ • Thu th p s li u, tra c u tài li u.ậ ố ệ ứ ệ • Tìm hi u th c t h th ng x lý n c th i m t s b nh vi n.ể ự ế ệ ố ử ướ ả ở ộ ố ệ ệ • Tính toán, thi t k h th ng x lý n c th i đ t tiêu chu n đã đ ra.ế ế ệ ố ử ướ ả ạ ẩ ề 5. Gi i h n c a đ tàiớ ạ ủ ề Thi t k h th ng x lý n c th i b nh vi n v i công su t 500mế ế ệ ố ử ướ ả ệ ệ ớ ấ 3 /ngđ. 6. Ý nghĩa kinh t - xã h iế ộ V m t kinh tề ặ ế  Góp ph n hoàn ch nh c s h t ng cho nh ng b nh vi n ch a có h th ng xầ ỉ ở ở ạ ầ ữ ệ ệ ư ệ ố ử lý n c th i đ t chu n.ướ ả ạ ẩ 1  Gi m thi u s ô nhi m môi tr ng đ ng nghĩa v i vi c b o v ngu n tàiả ể ự ễ ườ ồ ớ ệ ả ệ ồ nguyên thiên nhiên.  T o vi c làm cho ng i dân khi tri n khai d án .ạ ệ ườ ể ự V xã h iề ộ  Gi m thi u s tác đ ng đên môi tr ng, s c kh e c ng đ ng, góp ph n nângả ể ự ộ ườ ứ ỏ ộ ồ ầ cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dân khu v c.ấ ượ ộ ố ủ ườ ở ự  Vi c xây d ng h th ng còn là ch tr ng đúng đ n theo đ nh h ng phát tri nệ ự ệ ố ủ ươ ắ ị ướ ể c a Đ ng và Nhà n c.ủ ả ướ 2 DANH M C CÁC T VI T T TỤ Ừ Ế Ắ NTBV: N c th i b nh vi nướ ả ệ ệ CTC: Trung tâm T v n- Chuy n giao công ngh n c s ch và môi tr ng.ư ấ ể ệ ướ ạ ườ BOD (Biological Oxygen Demand): Nhu c u oxy sinh h c.ầ ọ COD (Chemical Oxygen Demand): Nhu c u oxy hoá h c.ầ ọ SS (Suspended Solids): Ch t r n l l ng.ấ ắ ơ ử BORDA: Hi p h i Nghiên c u và Phát tri n Bremen-T ch c phi chính ph c a Đ cệ ộ ứ ể ổ ứ ủ ủ ứ DEWATS (Decentralized Wastewater Treatment Systems): H th ng x lý n c th iệ ố ử ướ ả phân tán BR: B ph n ng k khí.ể ả ứ ị AF:B l ng k khí .ể ắ ị AOP:Advanced Oxydation Processes TCVN: Tiêu chu n Vi t Namẩ ệ 3 Ch ng 1ươ T NG QUAN V N C TH I B NH VI NỔ Ề ƯỚ Ả Ệ Ệ 1.1 Ngu n g c n c th i b nh vi nồ ố ướ ả ệ ệ T nhi u ngu n:ừ ề ồ  Sinh ho t c a b nh nhân, ng i nuôi b nh nhân, cán b và công nhân viên c aạ ủ ệ ườ ệ ộ ủ b nh vi n;ệ ệ  Pha ch thu c;ế ố  T y khu n;ẩ ẩ  Lau chùi phòng làm vi c;ệ  Phòng b nh nhân…ệ 1.2 Thành ph n, tính ch t n c th i b nh vi nầ ấ ướ ả ệ ệ Các thành ph n chính gây ô nhi m môi tr ng do n c th i b nh vi n gây ra là:ầ ễ ườ ướ ả ệ ệ  Các ch t h u c ;ấ ữ ơ  Các ch t dinh d ng c a ni-t (N), ph t-pho (P);ấ ưỡ ủ ơ ố  Các ch t r n l l ng;ấ ắ ơ ử  Các vi trùng, vi khu n gây b nh: Salmonella, t c u, liên c u, virus đ ng tiêuẩ ệ ụ ầ ầ ườ hóa, b i li t, các lo i kí sinh trùng, amip, n m…ạ ệ ạ ấ  Các m m b nh sinh h c khác trong máu, m , d ch, đ m, phân c a ng i b nh;ầ ệ ọ ủ ị ờ ủ ườ ệ  Các lo i hóa ch t đ c h i t c th và ch ph m đi u tr , th m chí c ch tạ ấ ộ ạ ừ ơ ể ế ẩ ề ị ậ ả ấ phóng x .ạ Theo k t qu phân tích c a các c quan ch c năng, ế ả ủ ơ ứ 80% n c th i t b nh vi nướ ả ừ ệ ệ là n c th i bình th ng (t ng t n c th i sinh ho t) ch có 20% là nh ng ch tướ ả ườ ươ ự ướ ả ạ ỉ ữ ấ th i nguy h i bao g m ch t th i nhi m khu n t các b nh nhân, các s n ph m c aả ạ ồ ấ ả ễ ẩ ừ ệ ả ẩ ủ máu, các m u ch n đoán b h y, hóa ch t phát sinh t trong quá trình gi i ph u, l cẫ ẩ ị ủ ấ ừ ả ẫ ọ máu, hút máu, b o qu n các m u xét nghi m, kh khu n. V i 20% ch t th i nguy h iả ả ẫ ệ ử ẩ ớ ấ ả ạ này cũng đ đ các vi trùng gây b nh lây lan ra môi tr ng xung quanh. Đ c bi t, n uủ ể ệ ườ ặ ệ ế các lo i thu c đi u tr b nh ung th ho c các s n ph m chuy n hóa c a chúng…ạ ố ề ị ệ ư ặ ả ẩ ể ủ 4 không đ c x lý đúng mà đã x th i ra bên ngoài s có kh năng gây quái thai, ungượ ử ả ả ẽ ả th cho nh ng ng i ti p xúc v i chúng.ư ữ ườ ế ớ B ng 1: Thành ph n và tính ch t n c th i b nh vi nả ầ ấ ướ ả ệ ệ STT Thông s ô nhi mố ễ Đ n vơ ị K t quế ả TCVN 6772-2000 M c Iứ 1 pH mg/l 6.0 - 8.0 5-9 2 BOD 5 mgO 2 /l 493 30 3 COD mgO 2 /l 420 - 4 TSS mg/l 263 50 5 T ng Nit Kjeldahl(Nổ ơ K ) mg/l 65 - 6 T ng Photpho Pổ mg/l 12 - 7 NO 3 - mg/l 0,18 30 8 T ng Coliformsổ KL/100ml 4,9 4 10 6 1000 ( Theo ngu n n c th i c a Trung tâm ph c h i ch c năng.)ồ ướ ả ủ ụ ồ ứ 5 Ch ng 2ươ M T S CÔNG NGH X LÝỘ Ố Ệ Ử N C TH I B NH VI N ĐÃ Đ C ÁP D NGƯỚ Ả Ệ Ệ ƯỢ Ụ 3.1 Ao h sinh h c (ao h n đ nh n c th i-Waste Water Stabilization pondsồ ọ ồ ổ ị ướ ả and lagoons) C s khoa h c c a ph ng pháp này là d a vào kh năng t làm s ch c aơ ở ọ ủ ươ ự ả ự ạ ủ n c, ch y u là vi sinh v t và các th y sinh khác, các ch t nhi m b n b phân h yướ ủ ế ậ ủ ấ ễ ẩ ị ủ thành các ch t khí và n c.Căn c theo đ c tính toàn t i và tu n hoàn c a các vi sinhấ ướ ứ ặ ạ ầ ủ và sau đó là c ch x lý mà ng i ta phân bi t 3 lo i h : H k khí, h hi u-k khíơ ế ử ườ ệ ạ ồ ồ ỵ ồ ế ỵ và h hi u khí.ồ ế 3.1.1 H k khíồ ỵ Dùng đ l ng và phân h y c n l ng b ng ph ng pháp sinh hóa t nhiên d aể ắ ủ ặ ắ ằ ươ ự ự trên c s s ng và ho t đ ng c a vi sinh k khí.ơ ở ố ạ ộ ủ ỵ Lo i h này th ng dùng đ x lý n c th i công nghi p có đ nhi m b n l n, ítạ ồ ườ ể ử ướ ả ệ ộ ễ ẩ ớ dùng đ x lý n c th i sinh ho t vì nó gây mùi khó ch u. H k khí ph i đ t cách xaể ử ướ ả ạ ị ồ ỵ ả ặ nhà và xí nghi p th c ph m 1,5-2km.ở ệ ự ẩ Đ duy trì đi u ki n k khí và gi m cho h trong mùa đông thì chi u sâu h ph iể ề ệ ỵ ữ ấ ồ ề ồ ả l n, th ng là 2,4-3,6m.ớ ườ H có 2 ngăn làm vi c đ d phòng khi x bùn trong h .ồ ệ ể ự ả ồ C a x n c vào h ph i đ t chìm, đ m b o vi c phân b c n l ng đ ng đ u trongử ả ướ ồ ả ặ ả ả ệ ố ặ ắ ồ ề h .ồ C a tháo n c ra kh i h thi t k theo ki u thu n c b m t và có t m ngăn đ bùnử ướ ỏ ồ ế ế ể ướ ề ặ ấ ể không thoát ra cùng v i n c.ớ ướ 3.1.2 H hi u-k khí (Facultativồ ế ỵ ) 6 H facultativ là lo i h th ng g p trong t nhiên, nó đ c s d ng r ng rãiồ ạ ồ ườ ặ ự ướ ử ụ ộ nh t trong các h sinh h c.ấ ồ ọ Trong h này x y ra 2 quá trình song song: quá trình oxy hóa hi u khí ch t nhi mồ ả ế ấ ễ b n h u c và quá trình phân h y metan c n l ng.ẩ ữ ơ ủ ặ ắ Đ c đi m c a lo i h này xét theo chi u sâu c a nó có th chia ra 3 vùng: l pặ ể ủ ạ ồ ề ủ ể ớ trên là vùng hi u khí, l p gi a là vùng trung gian, còn l p d i là vùng k khí.ế ớ ữ ớ ướ ỵ Ngu n oxy c n thi t cho quá trình oxy hóa các ch t h u c trong h ch y uồ ầ ế ấ ữ ơ ồ ủ ế nh quang h p c a rong t o d i tác d ng c a b c x m t tr i và khu ch tán quaờ ợ ủ ả ướ ụ ủ ứ ạ ặ ờ ế m t n c d i tác d ng c a sóng gió, hàm l ng oxy hòa tan vào ban ngày nhi u h nặ ướ ướ ụ ủ ượ ề ơ ban đêm. Do s xâm nh p c a oxy hòa tan ch có hi u qu đ sâu 1m nên ngu nự ậ ủ ỉ ệ ả ở ộ ồ oxy hòa tan ch y u cũng ch l p n c phía trên.ủ ế ỉ ở ớ ướ Quá trình phân hu k khí l p bùn đáy h ph thu c vào đi u ki n nhi t đ .ỷ ỵ ớ ở ồ ụ ộ ề ệ ệ ộ Quá trình này làm gi m t i tr ng h u c trong h và sinh ra các s n ph m lên menả ả ọ ữ ơ ồ ả ẩ đ a vào trong n c.ư ướ Trong h th ng hình thành t ng phân cách nhi t: vùng n c phía trên nóng mồ ườ ầ ệ ướ ấ h n vùng n c phía. gi a là t ng phân cách đôi khi cũng có l i. Đó là tr ng h pơ ướ Ở ữ ầ ợ ườ ợ nh ng ngày hè do s quang h p c a t o, tiêu th nhi u COữ ự ợ ủ ả ụ ề 2 làm cho pH c a n c hủ ướ ồ tăng lên, có khi t i 9,8 (v t quá tiêu chu n t i u c a vi khu n) khi đó t t nh t làớ ượ ẩ ố ư ủ ẩ ố ấ không nên xáo tr n h đ cho các vi khu n đáy đ c che ch b i t ng phân cách.ộ ồ ể ẩ ở ượ ở ở ầ Nhìn chung t ng phân cách nhi t là không có l i, b i vì trong giai đo n phân t ngầ ệ ợ ở ạ ầ các loài t o s t p trung thành m t l p dày phía trên t ng phân cách. T o s ch tả ẽ ậ ộ ớ ở ầ ả ẽ ế làm cho các vi khu n thi u oxy và h b quá t i các ch t h u c . Trong tr ng h pẩ ề ồ ị ả ấ ữ ơ ườ ợ này s xáo tr n là c n thi t đ t o phân tán tránh s tích t .ự ộ ầ ế ể ả ự ụ Các y u t t nhiên nh h ng t i s xáo tr n là gió và nhi t đ :ế ố ự ả ưở ớ ự ộ ệ ộ Khi gió th i s gây sóng m t n c gây nên s xáo tr n. H có di n tích b m tổ ẽ ặ ướ ự ộ ồ ệ ề ặ l n thì s xáo tr n b ng gió t t h n h có di n tích b m t b .ớ ự ộ ằ ố ơ ồ ệ ề ặ ể Ban ngày nhi t đ c a l p n c phía trên cao h n nhi t đ c a l p n c phíaệ ộ ủ ớ ướ ơ ệ ộ ủ ớ ướ d i. Do s chênh l ch nhi t đ mà t i tr ng c a n c cũng chênh l ch t o nên sướ ự ệ ệ ộ ả ọ ủ ướ ệ ạ ự đ i l u n c trong h theo chi u đ ng.ố ư ướ ở ồ ề ứ 7 N u gió xáo tr n theo h ng hai chi u (chi u ngang và chi u đ ng) thì s chênhế ộ ướ ề ề ề ứ ự l ch nhi t đ t o nên xáo tr n ch theo m t chi u th ng đ ng. K t h p gi a s c gióệ ệ ộ ạ ộ ỉ ộ ề ẳ ứ ế ợ ữ ứ và chênh l ch nhi t đ t o nên s xáo tr n toàn ph n.ệ ệ ộ ạ ự ộ ầ Chi u sâu c a h nh h ng l n đ n s xáo tr n, t i các quá trình oxy hóa vàề ủ ồ ả ưở ớ ế ự ộ ớ phân h y trong h . Chi u sâu trong h th ng l y vào kho ng 0,9-1,5m.ủ ồ ề ồ ườ ấ ả T l chi u dài, chi u r ng h th ng l y b ng 1:1 ho c 2:1. nh ng vùng cóỷ ệ ề ề ộ ồ ườ ấ ằ ặ Ở ữ nhi u gió nên làm h có di n tích r ng, còn vùng ít gió nên àm h có nhi uề ồ ệ ộ ở ồ ề ngăn.N u đ t đáy h d th m n c thì ph i ph l p đ t xét dày 15cm. B h có đáyế ấ ồ ễ ấ ướ ả ủ ớ ấ ờ ồ d c, nên tr ng c trên b h .ố ồ ỏ ờ ồ 3.1.3 H hi u khíồ ế H hi u khí là h có quá trình oxy hóa các ch t h u c nh các vi sinh v t hi uồ ế ồ ấ ữ ơ ờ ậ ế khí. Lo i h này đ c phân thành 2 nhóm:ạ ồ ượ H làm thoáng t nhiên: oxy cung c p cho quá trình oxy hóa ch y u do sồ ự ấ ủ ế ự khu ch tán không khí qua m t n c và quá trình quang h p c a các th c v t n cế ặ ướ ợ ủ ự ậ ướ nh rong t o. Đ đ m b o cho ánh sáng có th xuyên qua, chi u sâu c a h ph i béư ả ể ả ả ể ề ủ ồ ả kho ng 30-40cm. S c ch a tiêu chu n l y theo BOD kho ng 250-300 kg/ha.ngày.ả ứ ứ ẩ ấ ả Th i gian n c l u trong h kho ng 3-12 ngày.ờ ướ ư ồ ả Do đ sâu bé, th i gian l u n c dài nên di n tích h l n. Vì th nó ch h p lyộ ờ ư ướ ệ ồ ớ ế ỉ ợ v kinh t khi k t h p vi c x lý n c th i v i vi c nuôi tr ng th y s n cho m cề ế ế ợ ệ ử ướ ả ớ ệ ồ ủ ả ự đích chăn nuôi và công nghi p.ệ H hi u khí làm thoáng b ng nhân t o: ngu n oxy cung c p cho quá trình sinhồ ế ằ ạ ồ ấ hóa là b ng các thi t b nh b m khí nén ho c máy khu y c h c. Vì đ c ti p khíằ ế ị ư ơ ặ ấ ơ ọ ượ ế nhân t o nên chi u sâu c a h có th t 2-4,5m. S c ch a tiêu chu n kho ng 400 kg/ạ ề ủ ồ ể ừ ứ ứ ẩ ả ha.ngày. Th i gian n c l u trong h kho ng 1-3 ngày.ờ ướ ư ồ ả H hi u khí làm thoáng nhân t o, do chi u sâu h l n, vi c làm thoáng cũng khóồ ế ạ ề ồ ớ ệ đ m b o toàn ph n nên chúng làm vi c nh h hi u-k khí.ả ả ầ ệ ư ồ ế ỵ 3.2 B ph n ng sinh h c hi u khí - Aerotenể ả ứ ọ ế B ph n ng sinh h c hi u khí – Aeroten là công trình bê tông c t thép hình kh i chể ả ứ ọ ế ố ố ữ nh t ho c hình tròn, cũng có tr ng h p ng i ta ch t o các Aerotan b ng s t thépậ ặ ừơ ợ ườ ế ạ ằ ắ 8 hình kh i tr . Thông d ng nh t hi n nay là các Aeroten hình b kh i ch nh t. N cố ụ ụ ấ ệ ể ố ữ ậ ướ th i ch y qua su t chi u dài c a b và đ c s c khí, khu y nh m tăng c ng l ngả ả ố ề ủ ể ượ ụ ấ ằ ườ ượ khí oxi hòa tan và tăng c ng quá trình oxi hóa ch t b n h u c có trong n c.ườ ấ ẩ ữ ơ ướ N c th i sau khi đã đ c x lý s b còn ch a ph n l n các ch t h u c d ngướ ả ượ ử ơ ộ ứ ầ ớ ấ ữ ơ ở ạ hòa tan cùng các ch t l l ng đi vào Aeroten. Các ch t l l ng này là m t s ch t r nấ ơ ử ấ ơ ử ộ ố ấ ắ và có th là các ch t h u c ch a ph i là d ng hòa tan. Các ch t l l ng làm n i viể ấ ữ ơ ư ả ạ ấ ơ ử ơ khu n bám vào đ c trú, sinh s n và phát tri n, d n thành các h t c n bông. Các h tẩ ể ư ả ể ầ ạ ặ ạ này d n d n to và l l ng trong n c. Chính vì v y x lý n c th i Aeroten đ cầ ầ ơ ử ướ ậ ử ướ ả ở ượ g i là quá trình x lý v i sinh v t l l ng c a qu n th vi sinh v t. Các bông c n nàyọ ử ớ ậ ơ ử ủ ầ ể ậ ặ cũng chính là bùn ho t tính.ạ Bùn ho t tính là lo i bùn x p ch a nhi u vi sinh v t có kh năng oxi hóa và khoángạ ạ ố ứ ề ậ ả hóa các ch t h u c ch a trong n c th i.ấ ữ ơ ứ ướ ả Đ gi cho bùn ho t tính tr ng thái l l ng và đ đ m b o oxi dung cho quá trìnhể ữ ạ ở ạ ơ ử ể ả ả oxi hóa các ch t h u c thì ph i luôn luôn đ m b o vi c thoáng gió. S l ng bùnấ ữ ơ ả ả ả ệ ố ượ tu n hoàn và s l ng không khí c n c p l y ph thu c vào đ m vào m c đ yêuầ ố ượ ầ ấ ấ ụ ộ ộ ẩ ứ ộ c u x lý n c th i.Th i gian n c l u trong b aeroten không lâu quá 12 giầ ử ướ ả ờ ướ ư ể ờ (th ng là 4 -8 gi ).ườ ờ N c th i v i bùn ho t tính tu n hoàn sau khi qua b aeroten cho qua b l ng đ t 2.ướ ả ớ ạ ầ ể ể ắ ợ đây bùn l ng m t ph n đ a tr l i Aeroten, ph n khác đ a t i b nén bùn.Ở ắ ộ ầ ư ở ạ ầ ư ớ ể Do k t qu c a vi c sinh sôi n y n các vi sinh v t cũng nh vi c tách các ch t b nế ả ủ ệ ả ở ậ ư ệ ấ ẩ ra kh i n c th i mà s l ng bùn ho t tính ngày m t gia tăng. S l ng bùn th aỏ ướ ả ố ượ ạ ộ ố ượ ừ ch ng nh ng không giúp ích cho vi c x lý n c th i, ng c l i, n u không l y điẳ ữ ệ ử ướ ả ượ ạ ế ấ thì còn là m t tr ng i l n. Đ m c a bùn ho t tính kho ng 98-99%, tr c khi đ aộ ở ạ ớ ộ ẩ ủ ạ ả ướ ư lên b metan c n làm gi m th tích.ể ầ ả ể Quá trình oxi hóa các ch t b n h u c x y ra trong aeroten qua ba giai đo n:ấ ẩ ữ ơ ả ạ - Giai đo n th nh tạ ứ ấ : t c đ oxi hóa b ng t c đ tiêu th oxi. giai đo nố ộ ằ ố ộ ụ Ở ạ này bùn ho t tính hình thành và phát tri n. Hàm l ng oxi c n cho vi sinh v tạ ể ượ ầ ậ sinh tr ng, đ c bi t th i gian đ u tiên th c ăn dinh d ng trong n c th iưở ặ ệ ở ờ ầ ứ ưỡ ướ ả r t phong phú, l ng sinh kh i trong th i gian này r t. Sau khi vi sinh v tấ ượ ố ờ ấ ậ 9 thích nghi v i môi tr ng, chúng sinh tr ng r t m nh theo c p s nhân. Vìớ ườ ưở ấ ạ ấ ố v y, l ng tiêu th oxi tăng cao d n.ậ ượ ụ ầ - Gian đo n haiạ : vi sinh v t phát tri n n đ nh và t c đ tiêu th oxi cũng ậ ể ổ ị ố ộ ụ ở m c g n nh ít thay đ i. Chính giai đo n này các ch t b n h u c b phânứ ầ ư ổ ở ạ ấ ẩ ữ ơ ị h y nhi u nh t.ủ ề ấ Ho t l c enzym c a bùn ho t tính trong giai đo n này cũng đ t t i m c c c đ iạ ự ủ ạ ạ ạ ớ ứ ự ạ và kéo dài trong m t t i gian ti p theo. Đi m c c đ i c a enzym oxi hóa c a bùnộ ờ ế ể ự ạ ủ ủ ho t tính th ng đ t th i đi m sau khi l ng bùn ho t tính (sinh kh i vi sinhạ ườ ạ ở ờ ể ượ ạ ố v t) t i m c n đ nh.ậ ớ ứ ổ ị Qua các thông s ho t đ ng c a aeroten cho th y gian đo n th nh t t c đố ạ ộ ủ ấ ở ạ ứ ấ ố ộ tiêu th oxi (hay t c đ oxi hóa) r t cao, có khi g p 3 l n giai đo n th hai.ụ ố ộ ấ ấ ầ ở ạ ứ - Giai đo n th ba:ạ ứ sau m t th i gian khá dài t c đ oxi hóa c m ch ng (h uộ ờ ố ộ ầ ừ ầ nh ít thay đ i) và có chi u h ng gi m, l i th y t c đ tiêu th oxi tăng lên.ư ổ ề ướ ả ạ ấ ố ộ ụ Đây là giai đo n nitrat hóa các mu i amon.ạ ố Sau cùng, nhu c u oxi l i gi m và c n ph i k t thúc quá trình làm vi c c a aerotenầ ạ ả ầ ả ế ệ ủ (làm vi c theo m ). đây c n l u ý r ng, sau khi oxi hóa đ c 80-95% BOD trongệ ẻ Ở ầ ư ằ ượ n c th i, n u không khu y đ o ho c th i khí, bùn ho t tính s l ng xu ng đáy, c nướ ả ế ấ ả ặ ổ ạ ẽ ắ ố ầ ph i l y bùn c n ra kh i n c. N u không k p th i tách bùn, n c s b ô nhi m thả ấ ặ ỏ ướ ế ị ờ ướ ẽ ị ễ ứ c p, nghĩa là sinh kh i vi sinh v t trong bùn (chi m t i 70% kh i l ng c n bùn) sấ ố ậ ế ớ ố ượ ặ ẽ b t phân. T bào vi khu n có hàm l ng protein r t cao (60-80% so v i ch t khô),ị ự ế ẩ ượ ấ ớ ấ ngoài ra còn có các h p ch t ch a ch t béo, hidratcacbon, các ch t khoáng…khi b tợ ấ ứ ấ ấ ị ự phân s làm ô nhi m ngu n n c.ẽ ễ ồ ướ 3.3 Công ngh l c sinh h c nh gi t- Biofilterệ ọ ọ ỏ ọ L c nh gi t là lo i b l c sinh h c v i v t li u ti p xúc không ng p n c.ọ ỏ ọ ạ ể ọ ọ ớ ậ ệ ế ậ ướ Biôphin nh gi t dung đ x lý sinh hóa n c th i hoàn toàn v i hàm l ng BODỏ ọ ể ử ướ ả ớ ượ c a n c sau khi x lý đ t 15 mg/l.ủ ướ ử ạ B biôphin xây d ng d i d ng hình tròn hay hình ch nh t có t ng đ c và đáy kép.ể ự ướ ạ ữ ậ ườ ặ Đáy trên là t m đan đ l p v t li u l c, đáy d i li n kh i không th m n c. Chi uấ ỡ ớ ậ ệ ọ ướ ề ố ấ ướ ề cao gi a hai l p đáy l y kho ng 0,4-0,6 m, đ d c h ng v máng thu I >= 0,01. Dữ ớ ấ ả ộ ố ướ ề ộ 10 [...]... bệnh viện Ung Bướu Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải Hầm chứa nước thải sau xử lý Bồn pha trộn hóa chất Hóa chất để xử lý nước thải 21 Sơ đồ công nghệ xư lý nước thải bệnh viện Ung Bướu: NTBV Bể tiếp nhận Tháp khử mùi Bể lọc sinh học Bể lọc áp lực Bể lọc THT Bể khử trùng NT N NTN: nguồn tiếp nhận 22 Chương 4 ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Máy cấp khí Lựa chọn sơ đồ công nghệ của trạm xử lý. .. cho xử lý nước thải phân tán từ các cụm dân cư, bệnh viện, khách sạn, trang trại, các lò giết mổ gia súc, gia cầm và cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển Nguyên lý hoạt động DEWATS- hệ thống xử lý nước thải phân tán, là một giải pháp mới cho xử lý nước thải hữu cơ với qui mô dưới 1000m3 /ngày đêm.Hệ thống DEWATS gồm có bốn bước xử lý cơ bản với các công trình đặc trưng: - Xử lý. .. 2005 3.6 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện BIOFASTTM Serie ATC BIOFASTTM là hệ thống xử lý nước thải theo module (modulair packed wastewater treatment system) ATC C/Z là 2 loại chuyên dụng cho các bệnh viện đa khoa từ 30 đến 1000 giường Đây là hệ thống đáng tin cậy nhất, với chế độ bảo hành miễn phí 3 năm Hệ thống xử lý nước thải BIOFASTTM 34C/Z có năng lực xử lý 40 m3 nước thải mỗi ngày (quy mô khoảng... lý nước thải bệnh viện 4.1 Dựa vào các yếu tố cơ bản sau:  Công suất của trạm xử lý;  Thành phần và đặc tính của nước thải;  Mức độ cần thiết xử lý nước thải;  Tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn tiếp nhận;  Điều kiện mặt bằng và đặc điểm địa chất thủy văn của khu vực;  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 4.2 Các phương án xử lý nước thải bệnh viện Từ những yếu tố cơ bản trên có thể đề xuất 3 phương án. .. gồm có 3 container Tùy theo dung tích nước thải cần xử lý mà các container sẽ có kích cỡ khác nhau Loại lớn nhất là cùng kích thước với container 40 feet (2,4m x 2,4m x 12m), năng lực xử lý 80 m3 /ngày, tương đương bệnh viện 400 giường Khi cần dung tích xử lý lớn hơn 100 m3/ ngày đêm, ta lắp thêm các container, hoạt động song song Các container xử lý nước thải (bệnh viện) được PETECH Corp sản xuất theo... trùng nước thải Ưu điểm của thiết bị là tăng khả năng tiếp xúc của nước thải với vi sinh vật và oxy có trong nước nhờ lớp đệm vi sinh có độ rỗng cao, bề mặt riêng lớn; quá trình trao đổi chất và oxy hóa đạt hiệu quả rất cao • Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện CN-2000 Trên nguyên lý của thiết bị xử lý nước thải V-69, thiết bị xử lý nước thải CN-2000 được thiết kế chế tạo theo dạng tháp sinh học với quá... với nước ra ở bể aeroten: nước ra khỏi lọc sinh học thường ít bùn cặn hơn ra từ aeroten Nồng độ bùn cặn ở đây thường nhỏ hơn 500 mg/l, không xảy ra hiện tượng lắng hạn chế Tải trọng bề mặt của lắng 2 sau lọc phun vào khoảng 16-25 m3/ m2 .ngày 3.4 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo nguyên lý hợp khối Nguyên lý hoạt động Nguyên lý hợp khối cho phép thực hiện kết hợp nhiều quá trình cơ bản xử lý nước. .. để xử lý nước thải bệnh viện, và so sánh chọn 1 phương án thích hợp và có hiệu quả kinh tế-kỹ thuật để tính toán chi tiết các công trình đơn vị trong phương án xử lý đó 23 Phương án 1 NTBV Song chắn rác Bể điều hòa Máy thổi khí Nướ c tách bùn Bể lắng 1 Bể Aerotank Bùn tuần hoàn Bể lắng 2 Bể nén bùn Bể khử trùng Sân phơi bùn Nguồn tiếp nhận Phân bón  Thuyết minh sơ đồ công nghệ phương án 1 Nước thải. .. phương án trên và mức độ cần thiết xử lý là đạt tiêu chuẩn loại A để thải vào nguồn tiếp nhận nên nhóm chọn phương án 3 được coi là phương án tối ưu để tính toán 30 CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG ÁN 3 Xác định lưu lượng tính toán: Q= 500m3/ng.đ Qh = 500 = 20,83 m3/h 24 Qs = 500 = 0, 0058 m3/s 24*3600 5.1 Song chắn rác 31 Nhiệm vụ : giữ lại các tạp chất có kích thước lớn, nhờ đó tránh... tăng khả năng khử nitơ Thiết bị CN-2000 có công suất 120 - 150 m3/ ngày đêm (trung bình 20 giờ), được ứng dụng để xử lý các nguồn nước thải có ô nhiễm hữu cơ và nitơ Các thông số nước thải đầu vào: BOD5/COD ³ 0,5, BOD £ 350 mg/l, nồng độ các độc tố có hại cho các quá trình xử lý bằng vi sinh đạt mức cho phép 3.5 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo mô hình DEWATS 13 Công nghệ DEWATS đã và đang được . n.ừ ỏ ạ ướ ể Nguyên lý ho t đ ngạ ộ DEWATS- h th ng x lý n c th i phân tán, là m t gi i pháp m i cho x lý n cệ ố ử ướ ả ộ ả ớ ử ướ th i h u c v i qui mô d i 1000mả ữ ơ ớ ướ 3 /ngày đêm.H th ng. kho ng 400 kg/ạ ề ủ ồ ể ừ ứ ứ ẩ ả ha .ngày. Th i gian n c l u trong h kho ng 1-3 ngày. ờ ướ ư ồ ả H hi u khí làm thoáng nhân t o, do chi u sâu h l n, vi c làm thoáng cũng khóồ ế ạ ề ồ ớ ệ đ m b o. ạ N c th i tr c khi đ a vào x lý l c phun (nh gi t) c n ph i qua x lý s b đướ ả ướ ư ử ở ọ ỏ ọ ầ ả ử ơ ộ ể tránh t c ngh n các khe trong v t li u. N c sau khi x lý l c sinh h c th ngắ ẽ ậ ệ ướ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án xử lý nước thải bệnh viện 500 m3/ ngày, Đồ án xử lý nước thải bệnh viện 500 m3/ ngày,