nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

28 360 0
nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời cảm ơn Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với TS. Lê Văn Chiều và ThS.Nguyễn Thị Liên đã tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cha mẹ, bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ và động viên chúng em hoàn thành đề tài này.    !" 1 Mục lục MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 4 3. Lợi ích của đề tài 6 4. Nhiệm vụ của đề tài 6 Chương 1 TỔNG QUAN 7 1.3.4. Công nghệ NanoVAST (Tổ hợp vật liệu NC-MF và NC-F20 kết nối với các kỹ thuật khác) 11 1.3.5. Keo tụ - Kết tủa 12 1.3.6. Oxi hóa 13 1.4. Cơ sở lí thuyết của đề tài 13 Chương 2 THỰC NGHIỆM 15 2.1. Dụng cụ và hóa chất: 15 2.2. Thu mẫu nước: 16 2.3. Khảo sát hàm lượng Sắt và Asen trong mẫu nước ngầm 16 2.4. Các bước làm một thí nghiệm 16 2.5. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Asen 18 2.6. Ảnh hưởng của H2O2 đến khả năng oxi – hóa Asen(III) 18 2.7. Xử lí Asen trong nước có hàm lượng sắt ít 19 2.8. Kiểm tra E.Coli và Coliform trong nước sau xử lý 19 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 3.1. Thu mẫu nước 19 3.2. Khảo sát hàm lượng Sắt và Asen trong các mẫu nước ngầm 20 2 3.3. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Asen 21 3.4. Ảnh hưởng của H2O2 đến khả năng oxi – hóa Asen(III) 23 3.5. Xử lý Asen trong nước có hàm lượng sắt ít 24 3.6. Kiểm tra E.Coli và Coliform trong nước sau xử lý 25 KẾT QUẢ 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài #!$%&'()*+(',-&. /012&3$45%6712&$%/$8 9:;<'=$%9>7?@&=;.$6 AB@&C9D4>$%/7E(A)'( FF712&G(&. 4&H >9IE+D >$J6K77@&C9D,9IE+D$&$8 *>/ @5$J;.6D>,E@&KL5?5 2M;.9,12&&;=$%! &9D($8-I>NON(P47!&9D  4Q42(B4>;.$B*20E(A=*R9F =STU6 VB;N$NN>2-&>W'>74X>B '=&9D4>$%Y,;$%Z['D>\]1^ _[KL > ` a($%,@&bIL55% cd>4';D&'e4&f&>gdeh$N$NNi WA ` $8(%H ` ,Y:'j$%)N(%F ` N8N-F'%0FkN,E5N4W6]l E(AFFm>(9.(Y&PF ` (n $&$8Nb*5(9:;<44G;>75(4P F ` ;.4?EN?(*)24>(2(o(*>4P6 4 p$NN$J;.$JN;<D>E ` W W['>7*+9q(&9D4>$%5E>&'*W'r $FE2-'7EF&>;>( ` ( ` 9*>4PEF *>6 1%>,NN/sN$J;.$89:;< =$%97*RH* ` NNN$ `  (%HE5IGr9&J&PW(I sD- 5kr^ “Nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn”. 4> sD9:;<E `  '2 9t;!E5$9B4J&$%>Yc;;k   e  h9qiW9:'j$%!C9D6 2. Tính sáng tạo của đề tài g]i(%$%,&&A&) F;;k  e  u c;<<( '2;!E5EF7hE58N(%9 B4JW'>7*+C9D4&E+$%/=JE:4$%6 &>A2W4 744GW$J;.N ;<6 g v,(%=$%N/9q(C9D&>/*b 9.>Y&c$  e  hRE>Y& C9DcwwwhC9Dc1h6 gv,(%=$%N/9q)N^*b99q c;9qih(%<?7>))NN<C9D6 5 3. Lợi ích của đề tài gxNN/IE'>7*+&9D4>$%*R N$  NN  >Y   -& &  4>    E `   $J  (%  H  (. ` ' ` 9t(. ` ;<9 ` 4J' ='$8>-4P>Y&(E:46 gxNN/ 4 W$J;.9,4>H( FF=$%*kF!&9DWA'W['>7 *+&9D(E:4$%W,9>7*RN$NN ;!A ` R*>(29IE+D>?P(F `  =6 4. Nhiệm vụ của đề tài gPWH=$%*kF!&9D0k&N$W 'A&rn$%W5? ` 6 g) n$%5E>&7H(C9D Yk'$89q(C9D4>n6 g5? ` (%IF ` *b9;/R9> 9E'>7*+C9^  "FF ` *>6  :;<9 ` 4J6  :;<9 ` 4J(%'$8$%&E& RP4&E ` N,$>E'>7*+C96  Kb9.>Y&c  e  h6  Kb99qiR$J-4P)NN<C96 6 g) n$%9&? ` DN.?E5-9q( C9D6 gv=JEW4&$%9&Y:'jlEay6>'(]>'z>4 EF6 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Tổng quan về Asen 1.1.1. Asen C9DcC9h' ,Nb*5I4>(+4)I 4>$%*W(I4>W>$J6C9' ,& rN.?14>*2,/> VD;D'DDN6C9W=74>8N)(F>BH(%*, I&4k'^gT{T({|64>$%AC9=7@ 5 0;78N)(F'&9D&SC9c1hU&9DSC9cwwwhU6C9c1h';7 =7@ 5@&C94>$%*B(C9cwwwh';7@ 5@& C94>$%/6 1.1.2. Tác hại của Asen đối với sức khỏe &9D'*2E;>9:;<$%, I&&9D0=&>4>E>J&;cC9( 8N)@&'H)AE}22h6C9DN (~(29Y)CpF-&(56•)N@&4P&Y? 4&9DI5N 4(&;D ;4>D&f&(*R74&(% N,N&>*+N,N>4 '&&FY&(P5I5-4P E:C€{'-&%'$8F)N@&W(b8N 7 Cp69@&ND4FY?4F3' W7> ;7FY >7&(9IFY&6]&2N4&>b)  ;n%5XI4,'>7I&-&6] 2I*&>=9A& b;&9AP@&(5I 4;&$;& $Nb$o(*-&3 $W;n%>7:6bI 55%cdehGkI %7@&&9D'[4>$%,6 1.2. Tìm hiểu về nước ngầm Việt Nam 1.2.1. Nước ngầm $%/'i'>7$%R*;$%*B)4> EF&4•@&)(4>EDI@&7>( 8 EF&4• 9A'F(%&6V(k>B ;7?<(o'2EF,E5$8r'/I&E W)N'$8$%W9:;<$86•12&(2 E&   $%  /  ' Nb  *5    P  I^5 >5 E>&5E>& $%666v,(%Fk‚7 $=)N$%@ 5'$%/6 1.2.2. Thực trạng ô nhiễm Asen trong nước ngầm ở Việt Nam 1P04>E2 5E?c&&D4>*h/5&49D4> $%/012&0;$%;7&49DDSC9cwwwhU8N) &49DH?&>)6"5NYs(%EFE?& & :>7c'4&(>'Dh&49DD*k>Y &&49D&DSC9c1hU? 6"(A*kF!C9D&>)'0=*R9F=( =*R9F]:>6ƒK(ƒK]$8)7>*0N9& %4>JE}>'>DD(p'D9>DD$%/0&( /    B  ?  /  ,  &    '  I&    9q  c4>h &&D9D(&>6"5-N.)>) =@& 9qW'5|„''4&['?c['hc4*P„['h4> a$%/0Cx&(ƒ=N(>(…[' c4*PT['h4>a$%/0/(> SU6A2;2@&9q4)-&4r4>(2'>74X>B '=&49D4>$%/(P&49D&DE58N(% †DcwwwhW†DC9e   4=*k'>74&E+$%/EE5@&(% †Dceh T 6"(A=*R_=*&>=(i N?&&$&'HE(A'$8C9D &>6 9 Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc 1.3. Các phương pháp xử lý asen trong nước ngầm 1. 3.1. Xử lý bằng công nghệ xử lý giàn mưa $%=& $%5E>&$J=7;$%;7 †D { V { 6x$&;<>Y > Wb†D T{  ( V { (9,.&?E:E$C9cwwwh3$8>Y >'$8+6 1.3.2. Xử lý bằng bể lắng v. 'N$NN9:'jC9D;.&$J9:;< N$NN 3/,(%$&iE'$%$8 'q‡(;qB4J(>Y W'q('>7*+Asen6 10 [...]... Asen trong nước ngầm cùng với việc loại bỏ sắt và mangan Những nghiên cứu này cũng đã chỉ rằng hàm lượng Asen trong nước sau khi xử lý bằng phương pháp trên phụ thuộc nhiều vào thành phần các hợp chất khác trong nước nguồn và 12 trong đa số trường hợp, không cho phép đạt nồng độ Asen thấp dưới tiêu chuẩn, do vậy cần tiếp tục xử lý bằng các phương pháp khác 1.3.6 Oxi hóa Oxi hóa bằng các chất oxi. .. oxi hóa mạnh: Các chất oxi hóa được phép sử dụng trong cấp nước như Clo, KmnO4, H2O2, Ozon Oxi hóa điện hóa: Có thể xử lý nước chứa Asen bằng phương pháp dùng điện cực là hợp kim và áp dụng cho các hộ sử dụng nước quy mô nhỏ Oxy- quang hóa: Công nghệ loại bỏ Asenite (As(III)) và cả các chất hòa tan khác như Sắt, Phosphorus, Sulfur, khỏi nước bằng cách đưa chất oxy hóa và chất hấp phụ quang hóa: ... oC) 2.3 Khảo sát hàm lượng Sắt và Asen trong mẫu nước ngầm Lấy các mẫu nước ngầm đã chọn để đo nồng độ Fe và As ban đầu có trong các mẫu nước đó tại Trung tâm phân tích và giám định thực phẩm quốc gia – Viện Công nghiệp thực phẩm Kí hiệu các mẫu như sau: Thanh Oai (TO1); Đông La, Hoài Đức (ĐL1); Hà Đông (HĐ1) Hình 2.1: Lấy nước ngầm ở Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 2.4 Các bước làm Mỗi một một thí nghiệm... Nội, chủ yếu để xử lý sắt và mangan, cho phép loại bỏ 50 – 80% Asen có trong nước ngầm mạch sâu khu vực Hà Nội Nghiên cứu gần đây của CETASD và Viện Công nghệ Môi trường Liên bang Thụy Sĩ cho thấy đối với các hộ gia đình sử dụng giếng khoan đơn lẻ, nơi có hàm lượng sắt cao trong nước ngầm, mô hình làm thoáng nước ngầm bằng cách phun mưa trên bề mặt bể lọc cát (lọc chậm), phổ biến ở các hộ gia đình... hiđroxit bị tan một nên giảm chất hấp phụ Asen do đó lượng Asen còn lại cao hơn, đồng thời lượng sắt cũng tăng lên Nước sau xử lý bằng chanh rất trong, cảm quan tốt, lượng chanh cho vào ít nên không ảnh hưởng nhiều đến pH của nước (sau xử lý pH≈7) Nước này đã gần như có thể sử dụng được luôn 22 Hình 3.1: Các mẫu nước ở khu vực Đông La sau khi phơi nắng 3.4 Ảnh hưởng của H2O2 đến khả năng oxi – hóa. .. nồng độ Sắt /Asen ở Thanh Oai, Hà Đông, Hoài Đức lần lượt là 98/1; 77/1; 113/1 Nồng độ sắt cao ở Thanh Oai, Hoài Đức sẽ tốt cho quá trình loại bỏ Asen ra khỏi nước ngầm 3.3 Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Asen pH được điều chỉnh bằng lượng nước cốt chanh cho vào các mẫu nước lấy tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội Tiến hành làm thí nghiệm với các mẫu theo mục 2.5 Mẫu nước không xử lý bằng chanh sau... phí xử lý chính là các chất oxy hóa này 1.4 Cơ sở lí thuyết của đề tài Trên cơ sở nguyên lý phản ứng oxi hóa quang hóa với nguồn năng lượng từ ánh sáng măăt trời, kết hợp điều chỉnh pH bằng nước cốt chanh phù hợp cho quá trình oxi hóa Fe(II) thành Fe(III), As(III) thành As(V), làm tăng cường khả năng hấp phụ As(V) trên hiđroxit sắt mới sinh dẫn đến làm tăng khả năng loại bỏ As trong nước 13 Nước ngầm. .. Hà Đông , Hà Nội là những khu vực mà các nhà khoa học đã nhận định trong nước ngầm 19 có Asen Khi mới lấy lên nước ngầm đều chưa có màu vàng, để trong không khí khoảng 1h đồng hồ nước chuyển dần sang màu vàng Nguyên nhân là do trong nước mới lấy lên sắt ở dạng Fe(II), khi tiếp xúc với không khí Fe(II) bị oxi hóa thành Fe(III) nên nước chuyển sang màu vàng Quan sát dưới đáy của thiết bị đựng nước. .. 3.5: Kết quả đo khuẩn e.coli và coliform trong nước sau xử lý Các mẫu nước sau xử lý đều đạt tiêu chuẩn về mặt sinh học, ít hơn cả mức độ cho phép của e coli và coliform Trong điều kiện không thể đun sôi nước có thể uống trực tiếp Tuy nhiên, nước đun sôi luôn được khuyến cáo sử dụng 25 KẾT QUẢ Sau một thời gian nghiên cứu và làm thí nghiệm chúng em đã thu được các kết quả sau: 1 Khi dùng chanh và ánh... nhiều cặn rắn (trong bể lắng) chứa nồng độ cao của asen và chi phí sẽ tăng lên do tốn thiết bị (thiết bị lắng Thiết bị lọc thô và vật liệu CIM…) 1.3.5 Keo tụ - Kết tủa Cộng kết tủa – lắng – lọc đồng thời với quá trình xử lý sắt và/hoặc mangan có sẵn trong nước ngầm tự nhiên Đây là phương pháp xử lý đơn giản nhất, bằng cách bơm nước ngầm từ giếng khoan, sau đó làm thoáng để ôxy hóa sắt, mangan, . > ` a($%,@&bIL55% cd>4';D&'e4&f&>gdeh$N$NNi WA ` $8(%H ` ,Y:'j$%)N(%F ` N8N-F'%0FkN,E5N4W6]l E(AFFm>(9.(Y&PF ` (n $&$8Nb*5(9:;<44G;>75(4P F ` ;.4?EN?(*)24>(2(o(*>4P6 4 p$NN$J;.$JN;<D>E ` W W['>7*+9q(&9D4>$%5E>&'*W'r $FE2-'7EF&>;>( ` ( ` 9*>4PEF *>6 1%>,NN/sN$J;.$89:;< =$%97*RH* ` NNN$ `  (%HE5IGr9&J&PW(I sD- 5kr^ Nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn . 4> sD9:;<E ` . 4=*k'>74&E+$%/EE5@&(% †Dceh T 6"(A=*R_=*&>=(i N?&&$&'HE(A'$8C9D &>6 9 Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc 1.3. Các phương pháp xử lý asen trong nước ngầm 1. 3.1. Xử lý bằng công nghệ xử lý giàn mưa $%=& $%5E>&$J=7;$%;7 †D { V { 6x$&;<>Y. khả năng oxi – hóa Asen( III) 23 3.5. Xử lý Asen trong nước có hàm lượng sắt ít 24 3.6. Kiểm tra E.Coli và Coliform trong nước sau xử lý 25 KẾT QUẢ 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn

Ngày đăng: 25/12/2014, 14:31

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỞ ĐẦU

  • 1. Lý do chọn đề tài

  • 3. Lợi ích của đề tài

  • 4. Nhiệm vụ của đề tài

  • Chương 1 TỔNG QUAN

   • 1.3.4. Công nghệ NanoVAST (Tổ hợp vật liệu NC-MF và NC-F20 kết nối với các kỹ thuật khác)

   • 1.3.5. Keo tụ - Kết tủa

   • 1.3.6. Oxi hóa

   • 1.4. Cơ sở lí thuyết của đề tài

   • Chương 2 THỰC NGHIỆM

    • 2.1. Dụng cụ và hóa chất:

    • 2.2. Thu mẫu nước:

    • 2.3. Khảo sát hàm lượng Sắt và Asen trong mẫu nước ngầm

    • 2.4. Các bước làm một thí nghiệm

    • 2.5. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Asen

    • 2.6. Ảnh hưởng của H2O2 đến khả năng oxi – hóa Asen(III)

    • 2.7. Xử lí Asen trong nước có hàm lượng sắt ít.

    • 2.8. Kiểm tra E.Coli và Coliform trong nước sau xử lý

    • Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

     • 3.1. Thu mẫu nước

     • 3.2. Khảo sát hàm lượng Sắt và Asen trong các mẫu nước ngầm

     • 3.3. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Asen

     • 3.4. Ảnh hưởng của H2O2 đến khả năng oxi – hóa Asen(III)

     • 3.5. Xử lý Asen trong nước có hàm lượng sắt ít.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan