0

bài giảng môi trường trầm tích phần i trầm tích tam giác châu

18 1,614 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 21:14

The Nile Delta Mississipi Delta [...]... vị tam giác châu • Tam giác châu trong (trên cạn) (subaerial delta plain) • Tam giác châu ngo i (dư i nước) (subaqueous delta front & prodelta) Các đơn vị tam giác châu Tam giác châu trong Tam giác châu ngòai TAM GIÁC CHÂU TRONG • Đồng bằng cao (Upper delta plain) ảnh hưởng sông chủ yếu • Đồng bằng thấp (Lower delta plain) ảnh hưởng biển chủ yếu TAM GIÁC CHÂU NGO I • Delta front • Prodelta TAM GIÁC CHÂU... CHÂU TRONG • Đồng bằng cao (Upper delta plain) - Sông chẻ nhánh (Trung tâm phát tán) - Đê tự nhiên - Bưng sau đê, Đồng lụt - Bưng lầy • Đồng bằng thấp (Lower delta plain) - Gờ bờ biển (Giồng cát) - B i thủy triều - Đầm mặn TAM GIÁC CHÂU NGO I • Delta front: cát cửa sông, dấu vết sinh vật hiếm • Prodelta: cát cực mịn, bùn, bùn-sét, sét Sinh vật biển d i dào, nhiều hóa thạch và hang đào . châu • Tam giác châu trong (trên cạn) (subaerial delta plain) • Tam giác châu ngo i (dư i nước) (subaqueous delta front & prodelta) Các đơn vị tam giác châu Tam giác châu trong Tam giác châu. delta Rhone: wave-dominated Mississippi: river-dominated Ganges- Brahmaputra: tide-dominated Phân lo i tam giác châu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng môi trường trầm tích phần i trầm tích tam giác châu, bài giảng môi trường trầm tích phần i trầm tích tam giác châu,