0

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

197 244 0
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 11:14

1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS Microsoft Accesslà một HệQuản TrịCơSởDữLiệu (QTCSDL) tương tác người sửdụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổchức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Accesscho ta các khảnăng thao tác dữliệu, khảnăng liên kết và công cụtruy vấn mạnh mẽgiúp quá trình tìm kiếm thông tin nhanh. Người sửdụng có thểchỉ dùng một truy vấn đểlàm việc với các dạng cơsởdữliệu khác nhau. Ngoài ra, có thểthay đổi truy vấn bất kỳlúc nào và xem nhiều cách hiển thịdữliệu khác nhau chỉcần động tác nhấp chuột.Từ khóa:Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access,tài liệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access,giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu access,các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng,giáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệu,giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access