Bộ đề ôn tập Đại Học Cao Đẳng môn Lịch Sử

151 606 0
Bộ đề ôn tập Đại Học Cao Đẳng môn Lịch Sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

 Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Mơn Lịch sử Trang 1 CHÂU TIẾN LỘC Diễn đàn : suhoctre.hisforum.net Bộ đề ôn tập Kì thi tuyển sinh đại học & cao đẳng TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7 - 2010  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 2 PHẦN 1. BỘ ĐỀ LUYỆN TẬP   Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 3 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 1 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Nêu chủ trương ñiều chỉnh chiến lược cách mạng thế giới ñược ñề ra tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935). Những chủ trương ñó ñã tác ñộng ñến tình hình Việt Nam trong những năm 1936 – 1939 như thế nào ? Câu II (3,0 ñiểm) Bằng những sự kiện lịch sử trong thời kì tiền khởi nghĩa và trong thời gian tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945, hãy chứng minh rằng Cách mạng tháng Tám ñi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. Câu III (2,0 ñiểm) Trình bày những ñiểm giống và khác nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Hãy trình bày sự hình thành hai hệ thống xã hội ñối lập ở châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Trình bày vai trò quốc tế của Liên bang Xô viết từ năm 1945 ñến năm 1991. Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 4 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 2 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Phân tích ñiều kiện bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với ñỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh. Câu II (3,0 ñiểm) Nêu và nhận xét nhiệm vụ cách mạng ñược ñề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 – 1930), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). Câu III (2,0 ñiểm) Hãy chứng tỏ rằng trong quá trình thực hiện công cuộc ñổi mới ñất nước 1986 – 2010, Việt Nam ngày càng “tham gia tích cực vào các hoạt ñộng của cộng ñồng quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới hiện ñại”. PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Trình bày sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu trong những năm 1945 – 1973. Những nhân tố nào thúc ñẩy sự phát triển kinh tế ñó? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Những nhân tố nào thúc ñẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 5 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 3 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Nêu những hoạt ñộng yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm 1920 – 1925. Câu II (2,0 ñiểm) Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy nêu rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu III (3,0 ñiểm) Quân và dân miền Bắc ñã ñánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của ñế quốc Mĩ như thế nào ? Nêu ý nghĩa của những thắng lợi ñó ñối với tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1945). PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua ñó, hãy cho biết thế nào là những thời cơ và những thách thức ñối với các dân tộc khi bước vào thế kỷ XXI ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Tại sao hai siêu cường Liên Xô và Mĩ lại tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh ? Nêu những biến ñổi to lớn của tình hình kinh tế thế giới sau sự kiện ñó. Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 6 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 4 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Nêu rõ sự ra ñời và hoạt ñộng của Xô viết – Nghệ Tĩnh. Câu II (3,0 ñiểm) Trình bày và nhận xét nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam ñược ñề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 – 1930), Đại hội ñại biểu lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương (2 – 1951) và Đại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao ñộng Việt Nam (9 – 1960). Câu III (2,0 ñiểm) Phân tích vai trò hậu phương của miền Bắc từ sau Hiệp ñịnh Pari về Việt Nam (1973) chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Thế nào là khoa học ñã trở thành lược lượng sản xuất trực tiếp ? Nêu những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trong nửa sau thế kỷ XX. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Hãy nêu những nét nổi bật của quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỷ XX. Trình bày nguyên nhân dẫn tới tình hình ñó. Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 7 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 5 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941). Câu II (3,0 ñiểm) Tại sao nói từ sau chiến thắng Biên giới thu - ñông 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ñã có những bước phát triển mới, giữ vững và phát huy quyền chủ ñộng trên chiến trường chính Bắc Bộ ? Câu III (2,0 ñiểm) Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1975), Việt Nam chuyển sang giai ñoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trong những ñiều kiện thuận lợi và khó khăn như thế nào ? PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Nêu những thành quả của cuộc ñấu tranh giành ñộc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai và những khó khăn mà châu lục này ñang phải ñối mặt trên bước ñường phát triển. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Trình bày những nét chính về tình hình nước Mĩ trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Mục tiêu cơ bản của chiến lược Cam kết và mở rộng dưới thời Tổng thống B.Clintơn có ñiểm gì giống so với các ñời Tổng thống trước ñó ? Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 8 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 6 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Tại sao ngày 9 - 3 - 1945, Nhật ñảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương ? Nêu chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ñề ra trong chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành ñộng của chúng ta”. Câu II (3,0 ñiểm) Từ năm 1930 ñến năm 1945, qua các thời kỳ lịch sử, Đảng ta ñã giải quyết hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào ? Phân tích sự sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết hai nhiệm vụ ñó. Câu III (2,0 ñiểm) Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Lao ñộng Việt Nam ngày 2 - 3 - 1975 nêu rõ: “Thời cơ chiến lược ñã ñến, ta có ñiều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam…”. Nghị quyết ñó ñã ñưa ñến thắng lợi nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 ? PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Nêu những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai và những thành tựu, khó khăn của các nước này trong thời kỳ xây dựng và phát triển ñất nước (ñến năm 2000). Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Trình bày và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ; giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong những năm 70 và 80 của thế kỷ XX. Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 9 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 7 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (1,0 ñiểm) Trình bày hoàn cảnh ra ñời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Câu II (3,0 ñiểm) Tại sao Đảng Cộng sản Đông Dương ñề ra ñường lối kháng chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện ñã thể hiện trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của ñế quốc Mĩ (1946 – 1954) như thế nào ? Câu III (3,0 ñiểm) Bốn thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam có ý nghĩa ñánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của ñế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam ? Hãy giải thích vì sao ? PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Nêu những quyết ñịnh quan trọng của Hội nghị cấp cao Ianta (2 – 1945) và phân tích hệ quả của những quyết ñịnh ñó. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Trình bày những nét chính về chính sách ñối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh. Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh:  Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 10 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 8 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I (2,0 ñiểm) Trình bày mối quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ với việc kí kết Hiệp ñịnh Giơnevơ về Đông Dương năm 1954. Ý nghĩa quốc tế của chiến thắng Điện Biên Phủ ? Câu II (3,0 ñiểm) Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị ñặc biệt (3 – 1964) : “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta ñã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người ñều ñổi mới”. Câu III (2,0 ñiểm) Nêu những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội ở nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 – 1990 thực hiện ñường lối Đổi mới. PHẦN RIÊNG (3,0 ñiểm) Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 ñiểm) Trình bày quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) từ ñầu thập niên 50 ñến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX. Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñiểm) Trình bày hoàn cảnh ra ñời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali năm 1976. Triển vọng của ASEAN ? Hết Thí sinh không ñược sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: [...]... tình hình các nư c Trung Đông luôn căng th ng, không n ñ nh ? Hãy trình bày m t s nét chính v s kh i ñ u c a cu c xung ñ t gi a Ixraen v i Palextin và tình hình khu v c t năm 1993 ñ n năm 2005 H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 11 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU... trình Nâng cao (3,0 ñi m) Chi n tranh l nh là gì ? Phân tích nh ng nh hư ng c a cu c Chi n tranh l nh ñ n tình hình châu Á H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 14 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU L C B S Đ THI TH H C TR S 13 KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2011 Môn thi:... năm 70 ñ n năm 2000 ? H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 15 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU L C B S Đ THI TH H C TR S 14 KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2011 Môn thi: L CH S ; Kh i: C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát ñ PH N LÀM CHUNG CHO T T C... qu c a th ng l i ñó H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 17 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU L C B S Đ THI TH H C TR S 16 KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2011 Môn thi: L CH S ; Kh i: C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát ñ PH N LÀM CHUNG CHO T T C... ng Pháp (1946 - 1954) H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 30 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU L C B S Đ THI TH H C TR S 29 KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2011 Môn thi: L CH S ; Kh i: C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát ñ PH N LÀM CHUNG CHO T T C... ch này là ñ nh cao c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u nư c (1954 - 1975)? H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 34 Châu Ti n L c B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s PH N 2 ĐÁP ÁN 32 Đ LUY N T P Trang 35 Châu Ti n L c Đ LUY N T P S B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s HƯ NG... H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 23 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU L C B S Đ THI TH H C TR S 22 KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2011 Môn thi: L CH S ; Kh i: C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát ñ PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 ñi m) Câu... không” năm 1972 Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao (3,0 ñi m) Trong th i kỳ 1954 – 1975, Vi t Nam tr thành nơi di n ra s ki n có t m quan tr ng qu c t to l n và có tính th i ñ i sâu s c là do nh ng nguyên nhân nào ? H t Thí sinh không ñư c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: ; S báo danh: Trang 26 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn. .. Đ I H C NĂM 2011 Môn thi: L CH S ; Kh i: C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát ñ PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 ñi m) Câu I (2,0 ñi m) Trình bày tình hình giai c p công nhân và giai c p nông dân Vi t Nam dư i tác ñ ng c a Chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a th c dân Pháp Câu II (3,0 ñi m) Ch ng minh r ng phong trào cách m ng 1930 - 1931 v i ñ nh cao là Xô vi t Ngh... báo danh: Trang 27 B ñ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch s Châu Ti n L c CÂU L C B S Đ THI TH H C TR S 26 KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2011 Môn thi: L CH S ; Kh i: C Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát ñ PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 ñi m) Câu I (1,0 ñi m) S ki n l ch s nào là m c ñánh d u phong trào công nhân Vi t Nam hoàn toàn tr thành m t phong trào t giác? . Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 3 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 1 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời. Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 4 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 2 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời. Châu Tiến Lộc Bộ ñề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Trang 17 CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 15 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời

Ngày đăng: 02/11/2014, 16:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan