0

Bài tập tài chính doanh nghiệp

6 563 3
  • Bài tập tài chính doanh nghiệp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 22:05

Bài số 1Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng Việt Nam:200.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%,chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã có thuế GTGT): 33.000.000đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuếGTGT: 30.000.000 đồng, thuế GTGT: 3.000.000 đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm. . là 11 %/ tháng. Tính theo lãi suất kép. Bài làm Số tiền phải gửi là PV = 1/ ( 1. 620 x ( 1+ 0 ,11 ) 1 + 1/ ( 1. 620 x ( 1+ 0 ,11 ) 2 +1/ ( 1. 620 x ( 1+ 0 ,11 ) 3 + 1/ ( 1. 620 x ( 1+ 0 ,11 ) 4 + 1/ . 0 ,11 ) 3 + 1/ ( 1. 620 x ( 1+ 0 ,11 ) 4 + 1/ ( 2000 x ( 1+ 0 ,11 ) 5 = 1 / 17 98,2 + 1/ 1996,002 +1/ 2 215 ,56222 +1/ 2459,274064 +1/ 3370 ,11 6 31= 2. 211 . 815 ( đồng ) Bài số 5 Một người đưa tin trên thông. bạn vào ngày 1/ 1/2 010 nếu ngân hàng trả lãi kép hàng năm là 8%? FVA4 = 250 x (1+ 8%) 4 + 250 x (1+ 8%) 3 + 250 x (1+ 8%) 2 + 250 x (1+ 8%) 1 = 340 ,12 224 + 314 ,928 +2 91, 6 + 270 = 12 16,65024 USD +
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tài chính doanh nghiệp, Bài tập tài chính doanh nghiệp, Bài tập tài chính doanh nghiệp