10 đề toán thi thử đại học Mỹ Đức A

10 690 0
10 đề toán thi thử đại học Mỹ Đức A

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học.

Đề luyện thi đại học năm 2013  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 đ) Câu I (2 đ) )* ( ) + , , y x m x m= − + +   /  01)'22345'6)*278 , 94:  /;<4:!='>6?@?.)'@.;AB!'C<D! , 274: ''>E'! Câu II: (2 đ)  F1%GH!'>9! )! ,  , ) )! ) ,'! x c x x x x + = + , 1%GH!'>9! ( ) , I I  ,  I J , x x x x   + − + = +  ÷   Câu III (1 đ) C!'C%K!  + , + )  inx I dx x x π π − = + + ∫ Câu IV (1 đ) .9!;%@.L;2 !;274?@.LM9!<9!!;@8<?@. 8,<?;@.8N  ?8F"?M'>!4:@.?L.!!)!)!27-@/2 'C!':'C0*'AB!.'O?< Câu V (1 đ).x, y, zM)*'=AGH!'PQ! , , , x y z xyz+ + ≤ 9'>6M7!!R'S<: ' , , , x y z A x yz y zx z xy = + + + + + II/ PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (A hoặc B)) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI: (2 đ)  >!T'%U!27B'"4VW?4:-,X/24G#!'U!∆WY8Z[' %GH!'>9!4G#!'>\!4]^'∆_,4:?@%K!<B')∆@2 !'`2 ;AB!'C<D!, , >!0 !!VWa4:-X+X,/?@-(X,X+/24G#!'U!A  ,   , x y z− + = = − Z['%GH!'>9!4G#!'U!∆ 4]'>!4:S@?^'A2)!)!27-/x + y – 2z = 0 Câu VII (1 đ).)*%zM!B%GH!'>9!z 2 + z + 1 = 0C!'>6<:' , , , ,   A z z z z     = + + +  ÷  ÷     B. Theo chương nâng cao Câu VI: (2 đ)  >!T'%U!VW?4G#!'>\! / ( ) , , + ,Jx y− + = 2-X(/Z['%GH!'>9! 4G#!'U!]^' /'`?@)8I@ , >!0 !!VWa?2['%GH!'>9!T'%U! 4]-X(X,/?@-XXI/2'[%W&27 T'-/ ( ) ( ) ( ) , , ,  ,  ,x y z− + − + + = Câu VII (1 đ).)*%zM!B%GH!'>9!z 2 + z + 1 = 0C!'>6<:' , , I + I +   A z z z z     = + + +  ÷  ÷     Đề luyện thi đại học năm 2013 , ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I.(2,0 điểm)  b1)')=<[!'c!22345'6 /-H S)* ,  − +− = x x y  ,9'>c! /-H 4: BA? )4A +=AB 24G#!'U! AB 2 !;274G#!'U! xy = Câu II. (2,0 điểm) F1%GH!'>9!  I,)!, /)!,-)I),)! = − +−+ x xxxx ,F1B%GH!'>9!      =++ =−++ ,IN, ,++ ,, ,,+ yxyx yyxx Câu III.(1,0 điểm)C!AB!'C9!%U!7`!<_45'6)* , + /,M!- x xx y − + = 2'>E! Câu IV.(1,0 điểm).9!;% ABCDS ;4 ABCD M9!d!e'27 ?,? aADaAB == ; dT'%U! /-SAC 2 /-ABCD <D! N  F" H M'>!4:S AB @['T'<c! SAB M 'K!'`4f!  S  2'T'%U!2 !;27T'%U!4C!':'C0*;% ABCDS 2'C!<!0C!T'!`'[%9!;% AHCS Câu V. (1,0 điểm) .)*'=AGH!  zyx ??  'PQ!  /-I, ,,, zyxxyzyx ++=+++ 9'>6 !P!R'S<:'  , ,, + + + +++= yzx zyxP II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm)Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a, hoặc b) a. Theo chương trình Chuẩn Câu VIa.(2,0 điểm)>!T'%U!'"4 ?Oxy ' XABC %GH!'>9!4G#!'U! 4G#!24G#!'>!'[!0g'h4f!AM!MGi'M I, =−− yx 2 jNI =−− yx 9'"4 4f!B2C<[''K4G#!'>\!!`'[%' ABC M /XJ-−I ,>!0 !!'"4  ?Oxyz  4:  /?IXX-/?,XX,-/?XX- −−− CBA  24G#!'U!  , , ,   − == − − ∆ zyx Z['%GH!'>9!T';'K'4G#!'U! ? ∆ 4]4:A2^'T' %U! /-ABC 'O'4G#!'>\!)<!0C!4G#!'>\!!P!R' Câu VIIa.(1,0 điểm)9)*%z 'PQ! ziiz −=− I 2 z z j − M)*'!1 b. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 điểm)>!T'%U!'"4 ?Oxy 4G#!'>\! J,+/- ,, =−+−+ yxyxC F"I M'K4G#!'>\! /-C G#!'U! ∆ 4] /IX- −M ^' /-C '`4:A2BZ['%GH!'>9! 4G#!'U! ∆ <['' IAB ;AB!'C<D!$2`!ABM`!M7!!R' ,>!0 !!'"4  ?Oxyz  4:  /?XX- −M 4G#!'U!     , ,  − = − + = − ∆ zyx  2T' %U! ,/- =−++ zyxP 9'"44:A'T'%U! /-P <['4G#!'U! AM 2 !; 27 ∆ 201!'h4:A4[!4G#!'U! ∆ <D!  , II Câu VIIb.(1,0 điểm).)*% , ? zz 'PQ!  ,, >==− zzzz Q'C!  +  , + ,          +         = z z z z A (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Đề luyện thi đại học năm 2013 I ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I.(2,0 điểm) .)* I  /,-/,- I + ,I ++++−= xmxmxy ;45'6-C m /? m M')* b1)')=<[!'c!22345'6S)*4Q0 ,=m  ,F" A M4:S-C m /27'>E'!9m)'[%'[!S-C m /'` A '`27'>E '"4'';AB!'C<D! I   Câu II. (2,0 điểm) F1%GH!'>9! ) )!, )! I '/),- − +=− x x x xx ,F1<R'%GH!'>9! ,  ,  , ,x x x+ − + + ≥ Câu III.(1,0 điểm)C!'C%K! ∫ − −− =    , A ,I/j,- , xI xx x  Câu IV. (1,0 điểm) .  9!  ;% ABCDS  ;  4  ABCD  M  9!  '!  2 !  '`    2  L? AD DC,AB 2AD= = ?T'<c!@.M'4k`!,2'T'%U!2 !;27T' %U! /-ABCD C!':0*;% ABCDS 201!d,4G#!'U!@.2'O Câu V.(1,0 điểm).)*'=AGH!a?b?c9'>6M7!!R'S<:' //-/-- ,   ,,, +++ − +++ = cba cba P  II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm)Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần-%!?T</ a. Theo chương trình Chuẩn Câu VIa. (2,0 điểm)  >! T'%U! 27 B '>E  ?Oxy  4:  /X-M  24G#! 'U! +?JI , =−+=−− yxdyxd  Z['%GH!'>9!'l!]'S4G#!'U! d  4] M  2^' , ? dd M!MGi''` BA? ) I, =− MBMA ,>!0 !!27B'>E'"4 ?Oxyz 4: /XX-/?XX,- HA Z['%GH!'>9! T'%U! /-P 4] HA? ) /-P ^' OzOy? M!MGi''` CB? 'PQ!AB!'CS' ABC <D! N+ Câu VIIa.(1,0 điểm)9'e%i%4:<:Am!)*%a'PQ! ( ) ( )   , i z i z z+ + − = +  b. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 điểm)>!T'%U!27B'>E ?Oxy 4: /IX+-/?,X- BA 9'"44: M )  IJ=∠MAB 201!'h M 4[!4G#!'U! AB <D! ,   ,>!0 !!27B'>E'"4 ?Oxyz 4: /XIXN-/?,XX- −KC Z['%GH!'>9! T'%U! /- α 4] KC? ) /- α ^' OyOx? '` BA? 'PQ!':'CS'AB! OABC <D!I Câu VIIb.(1,0 điểm).)*%a'PQ! 4 z i z 1 − = + C!'>6 ( ) A 1 1 i z= + + (((((((((((((((((((((((((((((((( Đề luyện thi đại học năm 2013 + ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I.(2,0 điểm) .)* I ,  $ I I I y x x x= − − +  b1)')=<[!'c!22345'6 /S)* ,Z['%GH!'>9!4G#!'U!A)!)!27'>E!2^' /'`I4:%K!<B''>!4;; 4:?@)'V@K!'`V27VM*'"4 Câu II. (2,0 điểm) F1%GH!'>9! ( ) ( ) , )  )  ,  )!  )! ) x x x x x − = + + ,94:%GH!'>9!);!B ( ) , ,+ + , , + , , +m x x x x− + − − − = −  Câu III.(1,0 điểm)C!'C%K! , + I N ) + c x I dx sin x.sin x π π π =   +  ÷   ∫ Câu IV.(1,0 điểm).9!;% ABCDS ;4 ABCD M9!'X4G#!n , I ,AC a , BD a= = 2^'!'`VXT'%U! /-SAC 2-@L/o!2 !;27T'%U! /-ABCD @['01! 'hV4[!T'%U!-@/<D! I + a C!':'C0*;% ABCDS 'O2)!;d @2.L Câu V.(1,0 điểm).)*'=AGH! zyx ?? .!!>D! ( ) ( ) ( ) , , , , , , I I j xyz x y z x y z x y z xy yz zx + + + + + + ≤ + + + + II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm)Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần-%!?T</ a. Theo chương trình Chuẩn Câu VIa.(2,0 điểm) >!T'%U!'"4 ?Oxy '@.;4f!'AW+,8X`!@.)!)! 27A?4G#!@;%GH!'>9!WYYI8X'>!4:`!.M-X/9'"44f! '@. ,>!0 !!'"4 ?Oxyz ,T'%U!-/W,Ya8X-p/WIYIaY824G#! 'U!   ,   x y z d : . − − = = Z['%GH!'>9!4G#!'U! ?∆ !D'>!-/?)!)!27-p/2^'A Câu VIIa.(1,0 điểm)F1%GH!'>9! , ,, z + = '>c!'e%. b. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 điểm) >!T'%U!'"4 ?Oxy Me%%GH!'>9!4G#!'>\! /;'K'4G#!'U!A,WI8 ^','>EVW?V'O,AK!;4A<D!!2<D!, ,  >!  0 !  !  '"  4  ?Oxyz    T'  %U!  + I  ( P ): x y z− + = 2    4G#!  'U!  , I  + I  , I   , x y z x y z d : ;d : − + − − = = = = − .!!A  ?A , n!22['%GH!'>9!4G#!'U! ∆!D'>!-/?45!'#^'1,4G#!'U!4Q Câu VIIb.(1,0 điểm)1<R'%GH!'>9! ( ) ( ) , , I  N  q log x log x+ + − ≥ − − (((((((((((((((((((((((((((( Đề luyện thi đại học năm 2013 J ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) .)*   , x y x − = − -/ b1)')=<[!'c!22345'6)*-/ ,.!!4G#!'U!-A/WY8M !^'45'6)*-/'`,4:%K!<B'?@ 27"9) AB OA OB≥ + uuur uuur 27VM*'"4 Câu II(2 điểm)  F1%GH!'>9! , I ,)! ) )! ), ) , , )! , + x x x x x x π   + = + −  ÷   , 94:%GH!'>9!);!B'= ( ) ( ) , I , +  +x m x m x x+ + + = − + Câu III(1 điểm)C!'C%K! + ,  )!  +'! x I dx x π = + ∫  Câu IV(1 điểm).9!;%@.L;4@.LM9!'!2 !'`2L?@8L 8,?.L8L4k2!D'>!T'%U!2 !;27T'%U!-@.L/C!':'C 0*;%@.L2'!S;dT'%U!-@./2-@.L/ Câu V( 1 điểm/.?<?r'PQ!Y<Y8.!!>D!    ,    a b c b c a a b c a b c + + +   + + ≤ + +  ÷ − − −   II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm)Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần-%!?T</ a. Theo chương trình Chuẩn Câu VIa-,4:/  >!T'%U!27B'>E'`4Oxy9!d!e'ABCD;AB!'C<D!,?'KIM 4:S4G#!'U! 03: 1 =−− yxd 2 06: 2 =−+ yxd >!4:S`!LM 4:Sd  27'>EOx9'`44f!S9!d!e' , >!0 !!27B'"4VWa?'AB!@.L<['-X,X/?@-(,XXI/? ,X(X/? L-XIX/Z['%GH!'>9!T'%U!-/4]?@)01!'h.4[!-/R%,M! 01!'hL4[!-/ Câu VIIa(1 điểm)9B)*S)*`!W , S0'>:! ( ) , I $ n x + <['!''e%2'PQ! , + , , , , ,  ,+N n n n n C C C − + + + = b. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 điểm) >c!T'%U!'"4VW4: ( ) XqA − 4G#!'U!  I  d x y+ − = Q2['%GH! '>9!4G#!'U! ∆ '`27 d ';  +J 2 ∆ '01!<D! , J ,>!0 !!27B'"4VWT' ( ) , , ,  , + , j S x y z x y z+ + − + + − = Z['%GH!'>9!T'%U! ( ) α '>EVW2 ( ) α ^'T''>c!'O'4G#!'>\!;<! 0C!<D! ,  Câu VIIb.(1,0 điểm).)*%a'PQ!4k0B! z = 9'>6M7!!R'?'>6!P!R'S  IA z z= + + −  Đề luyện thi đại học năm 2013 N ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) .)* ( ) ( ) I , , I , I , , I= + − + − +y x m x m m x ;45'6M  / b1)')=<[!'c!22345'6 /S)*08 ,.!!>D!  /M !;4:='>627" ,≠ − 94:4`!'U!!* 4:='>6S  /!e!4:s-,X(,j/M'>!4: Câu II (2 điểm) F1%GH!'>9! ( ) , I '!  J I'!  + , )! ) + π   + = + −  ÷   x+ x x x ,F1<R'%GH!'>9! ( ) ( ) , , $, , , , , I x x x x x x − − − + − < − − Câu III (1 điểm)C!'C%K! ( ) ( )   I , , x x x x x x e e e e I dx e e − − − + + + + = + ∫  Câu IV (1 điểm).9!Mt!'>E ABCD A B C D ′ ′ ′ ′ ;4M9!2 !`! a :@4k< 4:  ?@ ?L ′ ′ ′ G#!'U! CD ′ '`27T'%U! ( ) ABCD ;  N Q'C!':'C0*Mt!'>E 4Q201!'h4[!T'%U! ( ) CDD C ′ ′ 'O a  Câu V ( 1 điểm).<)*'= ? ?x y z '4`! [ ] X 9'>6M7!!R'S<:')  ( ) ( ) ( )       x y z P x y z y z z x x y = + + + − − − + + + + + +  II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm)Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần-%!?T</ a. Theo chương trình Chuẩn Câu VIa (2 điểm) >!T'%U!27B'>E'`4Oxy'@.27-NXI/?@-+X(I/? ( ) jX ,C − −  Z['%GH!'>9!4G#!'>\!;'Ks'`!@.2'[%W&27`!@?. ,>!0 !!27B'"4VWa?4:-(XX,/?@-IXJX(,/2T'%U!-/ ;%GH!'>9!W,Y,a+894:.'T'%U!-/)' @.2 !K!'` Câu VIIa (1 điểm)F"  z 2 , z M,!B%S%GH!'>9! , ,  z z− + =  C!'>6S<:' , ,  ,  , , A z z z z= + +  b. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 điểm) >!T'%U!27B'>E'`4Oxy4:-X,/24G#!'U!AW,Y,89'>c! A4:@?.)'@.2 !'`@2@8,@. ,>!0 !!VWaT'%U! ( )  J x y z α + − + = 24G#!'U!    + I I  X    ,    x y z x y z d d − − − − = = = = − − − 9'"44:?@M!MGi''>c!  , ?d d ) 4G#!'U!@)!)!27 ( ) α 24`!@;4A<D! N  Câu VIIb.(1,0 điểm)9 4!S)*%z 2 <[' ( ) ( ) ( ) , + q , J , I  i z i i i i + − − + = − −  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Đề luyện thi đại học năm 2013 q ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7đ) Câu I -,4:/ .)*8(W I YIW(,-/  b1)')=<[!'c!22345'6S)*-/ , 9%GH!'>9!4G#!'U!-A/4]4:-(,X/)01!'h4:=4`S -/4[!-A/MM7!!R' Câu II-,4:/  F1%GH!'>9! $  I '! N '! I))I)!)! II −=       +       − + ππ xx xxxx  , 94:%GH!'>9!);!B IJ/+-,, , =−++++− xmxmx Câu III-4:/C! ∫ = , N , )! /M!-)!) π π dx x xx I Câu IV:-4:/.Mt!'>E'@.u@u.u;T'<c!M9!2 !`!F"L?v? wM'>!4:4`!@.?u.u?.u@uC!01!dLv2uw Câu V-4:/.W??aM)*'='PQ!WYYa8XWYrXYrXaY+r 9'>6M7!!R'S<:' + + + + + + = z z y y x x Q II/ PHẦN RIÊNG -C)!f4Gi"!M''>!<!/ Theo chương trình chuẩn Câu VI.a: -,4:/  .'@.K!?4@.;%GH!'>9!WI8X`!@;%GH!'>9! WJ8G#!'U!`!.4]-(+X/9'"44f!. , >!0 !!VWa'AB!@.L27-X(,XI/?@-X,X(/? XNXI/?L-JX,XI/ Z['%GH!'>9!T'-/!`'[%'AB!@.L Câu VIIa:-4/>c!`!@?@.?.S'@.M!MGi'?,?2!4:%K!<B'0 ?@?.-!r,/9)*!<[')*';I4f!MR'h!YI4:4QMNN Theo chương trình nâng cao Câu VI.b: -,4:/  .'@.;-(X,/?'>"!'KF-X/?'>='K-X(I/ 9'`4@?.2'K4G#!'>\!!`'[%'@. , >!0 !!VWa'AB!@.L27-X(,XI/?@-X,X(/? XNXI/?L-JX,XI/ Z['%GH!'>9!T'%U!-/'>EVa245!'#^'T'-/'O'4G#!'>\!;<! 0C!<D!+-/MT'!`'[%'AB!@.L Câu VIIb-4/F1%GH!'>9!M , -, W (/M + -, WY (,/8 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( luyn thi i hc nm 2013 $ THI TH TUYN SINH I HC NM 2013 !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH -q?4:/ Cõu I.-,?4:/.)* + , , , , , y x m x m= + ?27 m M')*'= b1)')=<[!'c!22345'6S)*4Q!27 ,m = ,x46! m 4:45'6)*4Q;I4:='>6'`'!';AB!'C<D! J ,j Cõu II. -,?4:/ F1%GH!'>9! j )!-, / )- / ,)! , , ' I + = + x c x x x ,F1B%GH!'>9!: ( ) , , + +N N N + + $ + x y x y y x y y x y y + + + = + + + = . Cõu III.-?4:/C!'C%K! , , , I x dx x x- + - ũ Cõu IV.-?4:/Trong không gian cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình thoi cạnh a, Góc ABC bằng 60 0 , chiều cao SO của hình chóp bằng I , a , trong đó O là giao điểm của AC và BD, Gọi M trung điểm AD, (P) là mặt phẳng qua BM, Song song với SA, cắt SC tại K. Tính thể tích khối chóp K.BCDM. Cõu V.-?4:/.)*'=AGH! zyx ?? '1Q! x y z+ + = .!!>D! , , , I , + W a aW x y z + + + + + B. PHN RIấNG-I?4:/Thớ sinh ch c lm mt trong hai phn-%!?T</ a. Theo chng trỡnh Chun: Cõu VIa.-,?4:/ >!T'%U!27B'"4VW?,4G#!'U!A ,WYI8?A , IWY+YJ8 9'"44:'A 24:'A , ) + OM ON+ = uuuur uuur r 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 đờng thẳng , zyx d == ;d 2 , x y z+ = = . Tìm toạ độ các điểm M thuộc d 1 , N thuộc d 2 sao cho MN song song với mặt phẳng (P) x-y+z=0 và ,=MN Cõu VIIa.-?4:/Trong các số phức z thoả mãn điều kiện I , I , z i + = . Tìm số phức z có modul nhỏ nhất. b. Theo chng trỡnh Nõng cao Cõu VIb. -,?4:/ >!T'%U!VW-v/ , , N j x y + = G#!'U!A]w 2^'-v/'`? .!!>D!'l! MF NF + ;'>60 !%E'26'>CA , >!0 !!27B'`4VWa?9!Me%%GH!@.Lu@u.uLu; V?@-XX/?L-XX/? u-XX/F"?M'>!4:@?.Z['%GH!'>9!T'%U!-/u.2'`27%-VW/ ; 27 ) N c = Cõu VIIb.-?4:/F1%GH!'>9! / , y-I/,z- =+++ i izizi Đề luyện thi đại học năm 2013 j ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH(7 điểm) Câu I -,4:/.)*8W + (IW , Y-/  b1)')=<[!'c!22345'6S)*-/278, , 9)4G#!'U!-A/8(,WY^'-/'`<4:%K!<B';!4AGH! Câu II-,4:/  F1%GH!'>9!,)! I W-)!WY)W/8)! , W-,)W/Y)!W)W , F1B%GH!'>9!   , , + N N , , I xy xy x x xy x xy − −  + =   − + + = − +   Câu III-4:/C!AB!'C9!%U!7`!<_4G#!8W? , +y x= − 2'>E'! Câu IV-4:/.'AB!@.L<[''@.K!?@8.8?-@./⊥-@.L/? BDC ∧ 8j  ? @L8<? BCD ∧ 8I  C!':'C'AB!@.L Câu V-4:/.W?M)*'='PQ!W , Y , ,W+Y+8.!!>D! ( ) ( ) , , , I ,  , I + , I + I I ,x y xy x y − + − + + − + − ≤ II/PHẦN TỰ CHỌN -C)!f4Gi"!M''>!%!/ a. Theo chương trình chuẩn-I4:/ Câu VI.a: -,4:/  .vM%;'>EM7!<D!$?'c4:w  - , I− X/2w , - , I X/94:'vM%) !9!,'c4:AG7';2 ! , >!0 !!VWa,4G#!'U!  ,I $   + x t y t z t = − +   ∆ = − +   =  X , I ,  , , x y z − + ∆ = = − {e%%GH!'>9!4G#!'U!∆2 !;27T'%U!VW^'45!'#,4G#!'U!'>c! Câu VIIa-4:/'0)`!;N%\!'>"!G!;04[!!f'>"'>!4;;N!2+ !db)`!%E2E'O!c!'^4[!'>G7%E2E'>G72|%\!f!e!'!G# C!W)R');C'!R','>!+!d4Gi!f'>" b. Theo chương trình nâng cao-I4:/ Câu VI.b -,4:/:   >!T'%U!VW,4G#!'U!A  ,WY,8XA , NWIY82v-X/F"sM 4:SA  2A , {e%%GH!'>9!4G#!'U!A]v2^'A  ?A , M!MGi''`?@) s8s@≠ , .4G#!'U!      , x y z− − ∆ = = − 2T'%U!-/W,Ya89'∆?@' VW)@)!)!27-/24A , IJAB =  Câu VIIb-4:/.)* , ,  x mx m y x + + = − F"?@M,4:='>6S45'6)* 94:4G#!'>\!4G#!0C!@'[%W&27'>E! Đề luyện thi đại học năm 2013  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013  !!" #!$%&' (((((((((((((((((((((((((((((( I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) .)* I , N j y x x x= − + − -/ / b1)')=<[!'c!22345'6)* ,/ F"-L/M4G#!'U!]4:-X(/2;B)*;09'R'1'>6S04:-L/ ^'-/'`I4:%K!<B'?@?.)@.8 ,,  Câu II(2 điểm)F1%GH!'>9! ( ) , ,  $  ,) )! , I )! I I , I x cos x x cos x x π π   + + = + + + +  ÷    ,9'>6S')*4:B);!B , + J , I + + I I N  x x x mx x −       ≤  ÷  ÷       − + =  Câu III(1 điểm)C!'C%K! ∫ +++ J  I+N xx dx  Câu IV(1 điểm).Mt!'>E'@.u@u.u;u@.M9!;%'4k?`!4 @<D!?`!<c!u8F"}M;dT'%U!-@./2-u@./ C!'!}2':'CS0*;%u@@u.u. Câu V( 1 điểm/.W~' [ ] X .!!>D! ( ) ( ) , I , , , y x y x xy x y + + ≥ + + II/ PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2) 1. Theo chương trình chuẩn Câu VI.a (2 điểm)  >!T'%U!VW?'@.;@IWYJ(II8X4G#!qWY(I8X '>!'[!@WYN(,+8-M'>!4:./ 9%GH!'>9!4G#!'U!.2@. ,>!0 !!VWa?,4G#!'U!-L  /?-L , /;%GH!'>9!M!MGi'M I  I  , x y z+ + = = − X   I , J  x y z+ − − = = − Z['%GH!'>9!4G#!'U!A4]4:-XX/^'1-L  /2-L , / Câu VII.a(1 điểm).;<!c)*'=!c!5Nd)*0!'h!4 ''>!4;!R''[' %1;T',d)*q?$2d)*!M !4!`!! 2. Theo chương trình nâng cao Câu VI.b (2 điểm) >!T'%U!VW%O<M-/'KV?'c4:'VW2'[%W&274G#! 'U!-L/W((,8'`4:;!4<D!+Q2['%GH!'>9!S-/ ,.-A  /   ,   x y z − + = = − 2-A , / , J  I J x y y− − = = − − Z['%'-A/]-X(X,/?2 !;-A  /2'`27-A , /;N   Câu VII.b(1 điểm).!!>D!'`4:<R'0•'>c!45'68  , , J , x x x + + '[%'[!M !^', 4G#!'Be!'`'!';AB!'C0 !4l . !!27B'>E'"4 ?Oxyz 4: /XX-/?XX,- HA Z['%GH!'>9! T'%U! /-P 4] HA? ) /-P ^' OzOy? M!MGi''` CB? 'PQ! A B!'CS' ABC <D! N+ Câu. điểm).9!;% ABCDS ;4 ABCD M9!'X4G#!n , I ,AC a , BD a= = 2^'!'`VXT'%U! /-SAC 2-@L/o!2 !;27T'%U! /-ABCD @['01! 'hV4[!T'%U!-@/<D! I + a C!':'C0*;% ABCDS 'O2)!;d @2.L Câu. xmxmxy ;45'6-C m /? m M')* b1)')=<[!'c!22345'6S)*4Q0 ,=m  ,F" A M4:S-C m /27'>E'!9m)'[%'[!S-C m /'` A '`27'>E '"4''; A B!'C<D! I   Câu II. (2,0 điểm) F1%GH!'>9! ) )!, )! I '/),- − +=− x x x xx ,F1<R'%GH!'>9! , 

Ngày đăng: 23/09/2014, 20:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan