Phương pháp luyện tập về khảo sát hàm số luyện thi đại học

22 1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 21:26

•Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .•Biện luận số nghiệm phương trình , số giao điểm giữa hai đồ thị .•Phương trình tiếp tuyến tại một điểm cho trước .•Phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc .•Phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm .•Phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước .•Phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng cho trước .•Một số dạng toán liên quan đến đơn điệu , cực trị , giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất và đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối . PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ I. Đặt vấn đề Nhằm giúp học sinh có định hướng tốt môn toán cho kỳ thi TN THPT , ta đưa ra một số bài toán khảo sát hàm số nằm trong nội dung kiến chương trình ,để học sinh có cơ hội làm quen được dạng toán của kỳ thi . Với một số bài toán dưới đây không là tất cả , mà nó chỉ là nét điển hình chung để phác hoạ lên kiến thức yêu cầu của một bài toán khảo sát hàm số . Mong HĐBM cùng với các thầy cô cùng tham luận để nâng cao chất lượng dạy và học toán của tỉnh nhà . II. Nội dung thực hiện Yêu cầu kiến thức • Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . • Biện luận số nghiệm phương trình , số giao điểm giữa hai đồ thị . • Phương trình tiếp tuyến tại một điểm cho trước . • Phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc . • Phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm . • Phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước . • Phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng cho trước . • Một số dạng toán liên quan đến đơn điệu , cực trị , giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất và đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối . Yêu cầu đối với học sinh • Phải bảo đảm tất cả mọi học sinh đều thành thạo trong việc khảo sát và vẽ được đồ thị ba hàm số 3 2 4 2 ax b y ax bx cx d; y ax bx c; y cx d + = + + + = + + = + theo đúng mẫu của SGD gởi đến. GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 1 Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ • Phải bảo đảm mọi học sinh thực hiện tốt các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số . • Phải thường xuyên ôn tập cho học sinh (Bằng cách ra đề tương tự bắt học sinh làm tại nhà ). III. Bài toán luyện tập a. Hàm số bậc ba ( ) 0a ≠ Bài 1. Cho hàm số 3 3 2y x x= − + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực của phương 3 3 2 0x x m− + − = . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm ( ) 2;4M . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 1 2 x = . 5. Viết phương trình của (C) tại các điểm có tung độ 0y = . Bài 2. Cho hàm số 3 2 3 4y x x= − + − (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực của phương 3 2 3 0x x m− + = . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là 1 2 x = . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến 9 4 k = . 5. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ( ) : 3 2010d y x= + . Bài 3. Cho hàm số 3 4 3 1y x x= − − (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 2 3 2 y = ax + bx +cx + d Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 2. Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm thực phương trình : − + = 3 3 0 4 x x m 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ( ) 1 15 : 2010 9 d y x= − + 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 2 : 2010 72 x d y = − + 5. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết tiếp tuyến đi qua điểm ( ) 1, 4M − . Bài 4. Cho hàm số 3 2 2 3 1y x x= - - (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 1 2 : 2010 3 d y x= + 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua ( ) 2;3M và tiếp xúc với đồ thị (C). 4. Tìm m để đường thẳng ( ) 2 : 1d y mx= − cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt . 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C). Bài 5. Cho hàm số 3 2 2 3 1y x x= - + - (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 3 Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 1 2 : 2010 3 d y x= − + 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 1; 4 M    ÷   và tiếp xúc với đồ thị (C). 4. Tìm m để đường thẳng ( ) 2 : 1d y mx= − cắt đồ thị (C) tại một điểm duy nhất . 5. Tìm m để đường thẳng ( ) ( ) 3 : 1d y m x= − cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt . Bài 6. Cho hàm số ( ) ( ) 2 2 1y x x= - + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm m để đồ thị (C’) ( ) ( ) 2 2y x m= − − cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 1 3 : 2010 8 d y x= − + 4. Tìm m để đường thẳng ( ) ( ) 2 : 1d y m x= + cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt . 5. Viết phương trình parabol đi qua các điểm cực đai, cực tiểu và điểm ( ) 3;4M − . Bài 7. Cho hàm số 3 2 2 3 1 3 x y x x= − + + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình : 3 2 6 9 3 0x x x m− + + − = 3. Tìm tất cả các tâm đối xứng của đồ thị (C) . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hệ số góc tiếp tuyến nhỏ nhất . 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm 7 4; 3 M    ÷   và tiếp xúc đồ thị (C) . Bài 8. Cho hàm số ( ) 3 2 3 1 2y x m x= − + + − 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 0m = . GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 4 Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 2. Biện luận theo k số nghiệm thực của phương trình : 3 2 3 2 0x x k− − = . 3. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu .Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu . 4. Tìm m để hàm số đạt cực đại tại 2x = . 5. Tìm tất cả những điểm ( ) M C∈ sao cho ta kẻ được đúng một tiếp tuyến đến (C) . Bài 9. Cho hàm số 3 2 8 4 16 27 9 9 y x x x= − − + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình : 3 2 8 12 48 0x x x m+ − − = 3. Tìm tất cả các tâm đối xứng của đồ thị (C) . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hệ số góc tiếp tuyến lớn nhất . 5. Tìm k để phương trình 3 2 8 12 48 0x x x k+ − + = có hai nghiệm thực trên đoạn [ ] 2;2− . Bài 10. Cho hàm số ( ) 3 4 3 1 1y x m x= − + + ( ) m C 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C 0 ) của hàm số khi 0m = . 2. Dựa vào đồ thị (C 0 ) biện luận theo k số nghiệm thực của phương trình : 3 4 3 0x x k− + = 3. Tìm m để họ đồ thị (C m ) có hai cực trị . 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của họ đồ thị (C m ). 5. Tìm quĩ tích cực trị của họ đồ thị (C m ) . b. Hàm số trùng phương ( ) 0a ≠ Bài 1. Cho hàm số 4 2 2y x x= − (C) GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 5 4 2 y = ax + bx + c Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 4 2 2x x m− = 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ 2x = . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ 8y = . 5. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 24 . Bài 2. Cho hàm số 4 2 2 1y x x= − + − (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 4 2 2x x m− = . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ 2x = . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ 9y = − . 5. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 24 Bài 3. Cho hàm số 4 2 1y x x= + + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 4 2 2x x m− = . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ 21 16 y = . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ( ) 1 : 6 2010d y x= + . 5. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 2 1 : 2010 6 d y x= + . Bài 4. Cho hàm số 4 2 1y x x= − + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 4 2 0x x m− + + = GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 6 Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ 3 16 y = . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 2. 5. Tìm các điểm trên trục tung sao cho từ đó kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C) . Bài 5. Cho hàm số 4 2 1 2 4 y x x= − (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm m để phương trình 4 2 8x x m− + = có 4 nghiệm thực phân biệt. 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ( ) 1 : 15 2010d y x= + . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 2 8 : 2010 45 d y x= − + . 5. Viết phương trình parabol đi qua các điểm cực trị của đồ thị (C) . Bài 6. Cho hàm số 4 2 1 2 1 4 y x x= − + − (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm m để phương trình 4 2 8 4x x m− + = có 2 nghiệm thực phân biệt . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 1x = . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) : 8 231 1 0d x y− + = . 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm ( ) 0; 1M − và tiếp xúc với đồ thị (C) . Bài 7. Cho hàm số 4 2 2 3y x x= − + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 7 Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 2. Dựa vào đồ thị (C) , hãy giải bất phương trình 4 2 2 8x x− + > − . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 3 . 5. Tìm m để đường thẳng ( ) : 3d y mx= + cắt đồ thị (C) tại 4 điểm phân biệt . Bài 8. Cho hàm số 4 2 5 3 2 2 x y mx m= − + 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 1m = . 2. Biện luận theo k số nghiệm thực của phương trình 4 2 6 0x x k− + = . 3. Dựa vào đồ thị (C) , hãy giải bất phương trình 4 2 3 4 2 x x− < − . 4. Tìm m để hàm số (1) đạt cực tiểu tại 3x = . 5. Tìm m để hàm số (1) có 3 cực trị . Bài 9. Cho hàm số 4 2 2 2y x mx m m= + + + 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 2m = − . 2. Biện luận theo k số nghiệm thực của phương trình 4 2 4 0x x k− + = . 3. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại 1x = − . 4. Tìm m để hàm số có 1 cực trị . 5. Tìm m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị và 3 điểm cực trị đó lập thành một tam giác có một góc 120 0 . Bài 10. Cho hàm số ( ) 4 2 2 9 10y mx m x= + − + (1) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 1m = . 2. Tìm k để phương trình 4 2 8 10 0x x k− + = có hai nghiệm thực phân biệt . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) : 2 45 1 0d x y+ − = . 4. Tìm m để hàm số có một điểm cực trị . 5. Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị . GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 8 ax + b y = cx +d Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ c. Hàm số hữu tỉ Bài 1. Cho hàm số 2 1 1 x y x + = + (C) 1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 1 2 x = . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ 1 2 y = − . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến 3k = − . 5. Tìm m để đường thẳng ( ) 5 : 2 3 d y mx m= + − cắt (C) tại 2 điểm phân biệt . Bài 2. Cho hàm số 1 1 x y x + = − (C) 1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ 1 2 y = . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ( ) 1 9 : 2010 2 d y x= − + . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 2 1 : 1 8 d y x= − . 5. Tìm m để đường thẳng ( ) 3 1 : 2 3 d y mx m= + + cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ âm . Bài 3. Cho hàm số 1 1 x y x − = + (C) GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 9 Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục tung . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 1 8 1 : 9 3 d y x= − + . 5. Tìm m để đường thẳng ( ) 2 1 : 2 3 d y mx m= − + cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương . Bài 4. Cho hàm số 3 1 1 x y x + = − (C) 1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất . 3. Tìm m để đường thẳng ( ) 1 : 2 7d y mx m= − − cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B phân biệt .Tìm tập hợp trung điểm I của đoạn thẳng AB . 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ) 2 : 2 0d x y+ − = . 5. Tìm những điểm trên đồ thị (C) có toạ độ với hoành độ và tung độ đều là số nguyên . Bài 5. Cho hàm số 2 2 x y x + = − (C) 1. Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ hai . 3. Viết phương trình đường thẳng qua điểm ( ) 3;4M và tiếp xúc với đồ thị (C) . 4. Tìm m để đường thẳng ( ) 1 : 3d y mx m= + − đồ thị (C) tại hai điểm A, B phân biệt .Tìm tập hợp trung điểm I của đoạn thẳng AB . GV:Nguyễn Văn Rinh Trường THPT Hồng Ngự I 10 [...]... Tìm m để phương trình 2 x −2 = m có 4 nghiệm phân biệt x +2 BÀI GIẢI a Hàm số bậc ba GV:Nguyễn Văn Rinh y = ax 3 + bx 2 + cx + d 12 ( a ≠ 0) Trường THPT Hồng Ngự I Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ Bài 1 Cho hàm số y = x 3 − 3x + 2 (C) 1 Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm của phương x 3 − 3x + 2 − m = 0 3 Viết phương. .. 2 + c ( a ≠ 0) b Hàm số trùng phương Bài 1 Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 (C) 1 Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình x 4 − 2 x 2 = m 3 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = 2 4 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ y = 8 5 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến... tung độ của M là y0 = 8 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M là y = 24x − 56 3 GV:Nguyễn Văn Rinh 2 18 Trường THPT Hồng Ngự I Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ y= c Hàm số hữu tỉ Bài 1 Cho hàm số y = ax + b cx + d 2x + 1 x +1 (C) 6 Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 7 Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 1 2 8 Viết phương trình tiếp tuyến... Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 3 Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) và đường thẳng ( d1 ) : y = − x 4 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số g (t ) = 2sin 2t − 4  π trên 0;  sin 2t + 1  2 5 Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng ( d 2 ) : y = Bài 9 Cho hàm số y = x+2 x −1 −x − 3 2 (C) 1 Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 Tìm những...Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ 5 Tìm những điểm trên đồ thị (C) có toạ độ với hoành độ và tung độ đều là số nguyên Bài 6 Cho hàm số y = 3− x 2x −1 (C) 1 Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến song song với đường phân giác của góc phần tư thứ hai   3 Viết phương trình đường thẳng qua điểm M  −3; ÷ và... ( ± 2; 0 )  y 2 1 − 2 -2 2 -1 1 x 2 -1 -2 Nhận xét: Hàm số đã cho là hàm số chẵn nên đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng 2 (điểm) Số nghiệm thực của phương trình x 4 − 2x 2 = m bằng số giao điểm của đồ thị (C) của hàm số y = x 4 − 2x2 và đường thẳng (d): y = m Dựa vào đồ thị ta có: Với m < −1 , (d) và (C) không có điểm chung, do đó phương trình vô nghiệm GV:Nguyễn Văn Rinh 17 Trường THPT... độ đều là số nguyên 5 Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên (C) đến hai đường tiệm cận của (C) là một hằng số Bài 7 Cho hàm số y = x+4 x +1 (C) 1 Khào sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 Tìm m để đường thẳng ( d ) : x − y + m = 0 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B Tìm tập hợp trung điểm I của đoạn thẳng AB 3 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số g (t )... = 2 và xlim y = 2 ⇒ y = 2 là tiệm cận ngang →−∞ →+∞ b) Bảng biến thi n y' = 1 ( x + 1) 2 > 0, ∀x ≠ −1 Bảng biến thi n: x -∞ y’ y 2 GV:Nguyễn Văn Rinh -1 +∞ + + 2 +∞ -∞ 19 Trường THPT Hồng Ngự I Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ CÂU ĐÁP ÁN Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞; −1) và ( −1; +∞ ) ĐIỂM Hàm số không có cực trị 3) Đồ thị • Giao điểm của đồ thị với các trục... CÂU 1 (x điểm) ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 (điểm) 1) Tập xác định: D = ¡ 2) Sự biến thi n a) Giới hạn lim y = +∞ x →±∞ b) Bảng biến thi n y ' = 4x 3 − 4x = 4x ( x 2 − 1) y ' = 0 ⇔ x = 0 và x = ±1 Bảng biến thi n: x -∞ y’ – +∞ y 0 -1 0 – + 0 0 -1 +∞ 1 + +∞ -1 Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −1;0 ) và ( 1; +∞ ) , nghịch biến trên các khoảng ( −∞; −1) và ( 0;1) Hàm số đạt cực đại tại x = 0 , y CÑ = 0 , đạt cực tiểu... ba nghiệm 3 (điểm) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M ( 2; 4 ) là y ' ( 2 ) = 9 GV:Nguyễn Văn Rinh 14 Trường THPT Hồng Ngự I Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ CÂU ĐÁP ÁN Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M là y = 9x − 14 4 (điểm) ĐIỂM 1 1 2 2 9 1 1 1 Hệ số góc của tiếp tuyến tại tiếp điểm  ; ÷ là y '  ÷ = − 4 2 2 2 9 13 1 1 Phương tình tiếp tuyến . PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ Hội Đồng Bộ Môn Toán – Tỉnh Đồng Tháp CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ I. Đặt vấn đề Nhằm giúp học sinh có định hướng tốt môn toán cho kỳ thi TN. CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ b. Hàm số trùng phương ( ) 0a ≠ Bài 1. Cho hàm số 4 2 2y x x= − (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 4. toán luyện tập a. Hàm số bậc ba ( ) 0a ≠ Bài 1. Cho hàm số 3 3 2y x x= − + (C) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực của phương

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan