Tài liệu ôn luyện HSG tiếng anh 9

73 3.4K 6
Tài liệu ôn luyện HSG tiếng anh 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BUỔI 1:THE TENSES A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the present simple tense and the present prgressive tense and do some exercisesB. ProcedureI. Các thì cơ bản trong tiếng Anh1. Thì hiện tại đơn giản.a. Động từ “ TOBE” Nghĩa tiếng Việt: Thì, là, ở Có 3 dạng : am, is , are. Cách chia động từ :Chủ ngữ là I động từ Tobe chia là am , viết là I am = I’m. He, She, It, Danh từ số ít Tobe chia là is . You, We, They, danh từ số nhiều Tobe chia là are.

Planning date:13/08/2011 BUỔI 1:THE TENSES A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the present simple tense and the present prgressive tense and do some exercises B. Procedure I. Các thì cơ bản trong tiếng Anh 1. Thì hiện tại đơn giản. a. Động từ “ TOBE” * Nghĩa tiếng Việt: Thì, là, ở * Có 3 dạng : am, is , are. * Cách chia động từ : Chủ ngữ là I động từ Tobe chia là am , viết là I am = I’m. He, She, It, Danh từ số ít Tobe chia là is . You, We, They, danh từ số nhiều Tobe chia là are. * Cấu trúc: Thể khẳng định: S + am / is / are + … Thể phủ định : S + am not / isn’t / aren’t + … Lưu ý : I am not = I’m not. Thể nghi vấn : Are / Is + S + … ? Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì đổi thành “You” . Đối với những học sinh yếu cân có bài tập thay thế các danh chung, danh từ riêng với các đại từ nhân xưng và ngược lại. Ví dụ: Mai = she Nam = He Nam and Mai = They b. Động từ thường. Thể khẳng định : I, We, You, They, danh từ số nhiều + V He, She, It, danh từ số ít + V-s / es . Thể phủ định : I / We / You /They /danh từ số nhiều + don’t + V …. He / She / It / danh từ số ít + doesn’t + V …. Thể nghi vấn : Do + you / they / danh từ số nhiều + V …? Yes, I/ we/ they do . ; No, I / we / they don’t. Does + he/ she / it / danh từ số ít + V …? Yes, he / she / it + does . / No, he / she / it + doesn’t. Cách dùng: a. Diễn tả một thói quen ở hiện tại. VD: I come to class on time. She has lunch at home. b. Diễn tả một sự thật bất biến, một chân lí luôn luôn đúng. VD: The Sun rises in the morning and sets in the evening. Năm học : 2010-2011 34 Các trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì hiện tại đơn giản. - In the morning/ afternoon/ evening… - Every day / morning/ afternoon / evening / week / month / year / Monday …. summer … . + Often, usually, frequently: thường. + always , constantly: luôn luôn + sometimes, occosionally : thỉnh thoảng + seldom, rarely : ít khi, hiếm khi * chia động từ trong ngoặc ở thì hTđ a. my best friend ( speak ) English very well b. Mr Thanh ( teach ) Math in my school c.We ( not study ) in the same class d.Song’s sisters ( go ) to work by bus every day? e.He ( not have ) go t9o Mexico this summer f. Our teacher ( help ) us to do these exercises?\ g. My brother and I ( visit ) our parents twice a month h. She (live ) for work at half past seven 2. Thì hiện tại tiếp diễn. Thể khẳng định: S + am / is / are + V- ing …. Lưu ý: động từ Tobe được chia theo chủ ngữ Thể phủ định: S + am not / isn’t / aren’t + V-ing …. Thể nghi vấn: Is / Are + S + V-ing …. Yes, S + am / is / are. ; No, S + am not / isn’t / aren’t. * Cách dùng: a. Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. VD: I’m learning English now. Lan and Nam are watching TV at the moment. My mother is cooking dinner. b. Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương gần, đã có kế hoạch từ trước. VD: My grand mother is coming to see my family next week. c. Nói về sự đang thay đổi. VD: The population of the world is rising very fast. Các trạng từ: now, at the moment, at present, at this time. Look, listen, be careful…. -Chỉ một hành động bất thường - Where is Ba? + He is having a bath • Những động từ liệt kê trong bảng ở dưới đây không được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn mặc dù có thể trong một số trường hợp, vì thế ta dùng hiện tại đơn để thay thế. Năm học : 2010-2011 35 know believe hear see smell wish understand hate love like want II. Practice: 1. chia động từ trong ngoặc ở thì HTĐ hay HTTD a.oranges ( be) rich in vitamin C b. Tom ( not enjoy ) jogging in the early morning but his sister does c. Where is your sister , Huong ? - She ( clean ) the floor upstairs d. It often ( get ) hot in your country in July ? e. Look ! The birds (fly) in a very straight line f. How often you ( visit ) your grandmother? - Twice a week g. The flight A33 to Ha Noi ( take off) at 12.15 tommorow afternoon h. She usually ( wear ) Jeans, but now She ( wear) loose pants i. My mother usually ( do ) the shopping, but today I ( shop ) as she isn’t well. k.The Red river ( flow ) to the pacific Ocean? III. Homework:- learn by heart the structures and the use - Redo the exercises Năm học : 2010-2011 36 Planning date:15/08/2011 BUỔI 2:THE TENSES A. The aims: By the end of the esson ss are able to use “ to be going to” and the present simple future tense and do some exercises B. Procedure: I. Thì tương lai gần.( to be going to ) * Cấu trúc: Thể khẳng định: S + am / is / are + going to + V …. Lưu ý: động từ Tobe được chia theo chủ ngữ. Thể phủ định: S + am not / isn’t / aren’t + going to + V …. Thể nghi vấn: Are / Is + S + going to + V … ? Yes, S + am / is / are. ; No, S + amnot / isn’t / aren’t. * Cách dùng: Diễn đạt hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai mà có kế hoạch từ trước. Eg: My father is retiring. Where are you going to spend your holidays? * Các trạng từ chỉ thời gian dùng trong thì tương lai gần. - Tomorrow , tomorrow morning / afternoon / evening. - Next week / month / year. - Next + thứ trong tuần: Monday, Tuesday … - Next + mùa : next summer ,… II. Thì tương lai đơn giản. * Cấu trúc: Thể khẳng định: S + will + V …. Thể phủ định: S + won’t + V … (won’t = will not) Thể nghi vấn: Will + S + V …? Yes, S will. / No, S won’t. Lưu ý: Có thể dùng Shall I + V … ? dùng để xin phép được làm gì? Có thể dùng Shall we + V …? đề nghị người khác cùng làm gì. (= Let’s + V …) Will you + V …, please? Yêu cầu ai đó làm gì. * Cách dùng: a. Diễn tả hành động, sự việc sẽ xảy ra tại thời điểm nào đó trong tương lai. VD: He will finish his homework tomorrow. Năm học : 2010-2011 37 Manchester United will win the cup. b. Một hành động, sự việc được quyết đinh tại thời điểm nói mà không co ý định từ trước. VD: Lan is ill. I will go to see her now. c. Dự đoán về sự việc trong tương lai. VD: Be careful! You will hurt yourself. d. Hứa hẹn sẽ làm gì. VD: I promise I’ll learn harder next school year. Thank you for lending me the money. I’ll pay you back soon. * Các trạng từ chỉ thời gian dùng trong thì tương lai đơn giản. - Tomorrow , tomorrow morning / afternoon / evening. - Next week / month / year. - Next + thứ trong tuần: Monday, Tuesday … - Next + mùa : next summer ,… - soon: chẳng bao lâu nũa - in + khoảng thòi gian - I’m sure - I think / hope; perhaps: có lẽ Note: Hai hành động xảy ra nối với nhau = “when”, nếu hành động này ở thì hiện tại đơn thì hành động kia chia ở tương lai đơn và ngược lại. Ex: When he comes, I will phone you III. practice: 1.cho dạng động từ ở thì tơng lai đơn giản a. His wife hopes he (change) his mind about emigrateing b. He doesn’t think that he ( like) Australia c. If you learn another language you ( get ) a better Job d. We ( not get ) home till eight o’clock? e. Peter and that girl ( get ) married in two days? f. His boss ( pay) him well if he works well? g. Do you think that he ( recognize ) me? h.Their daughter ( miss) TV programme this everning. i. our mother ( lend ) it to you if you ask her k. We ( get ) good marks if we study hard 2.cho dạng động từ ở thì tơng lai dự định. a. They ( leave) tomorrow morning b. Where Jonh ( wait) for us?- No, we ( wait) for him c. your friends ( clean) the dinning room this morning? d. What the words ( be ) like into hundred year’s time? f. Look! Those children ( fall) off their bikes? III. Homework:- learn by heart the structures and the use - Redo the exercises Năm học : 2010-2011 38 Planning date:05/09/2011 BUỔI 3:THE TENSES A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the simple past tense and the past progressive tense B. Procedure: I.The simple past tense.( Thì quá khứ đơn giản). 1. Động từ “ TOBE” * Nghĩa tiếng Việt: Thì, là, ở. * Có 2 dạng : was / were * Cách chia động từ : Chủ ngữ là : I , He, She, It, Danh từ số ít Tobe chia là was . You, We, They, danh từ số nhiều Tobe chia là were. * Cấu trúc: Thể khẳng định: S + was / were + … Thể phủ định : S + wasn’t / weren’t + … Lưu ý : I am not = I’m not. Thể nghi vấn : Was / Were + S + … ? Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì đổi thành “You” . 2. Động từ thường. Lưu ý: Các chủ ngữ đều chia như nhau. * Cấu trúc: Thể khẳng định: S + V –d, ed / V (cột 2) trong bảng động từ bất quy tắc…. Thể phủ định: S + didn’t + V …… Thể nghi vấn: Did + S + V ………….? Yes, S did . / No, S + didn’t. * Cách dùng: a. Diễn tả một hành động sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. VD: I watched TV last night. My family went to Paris last summer. b. Diễn tả hành động có tính thói quen trong quá khứ. Năm học : 2010-2011 39 VD: He played tennis on Sunday last year. He worked in this factory from 1975 to 1990. * Cách đọc đuôi động từ ở thì qúa khứ với đuôi “ed”. - ed được đọc là / t/ khi động từ nguyên thể có âm tận cùng là / f /, / k /, / p /, / s/ hoặc chữ cái tận cùng là “ch” hoặc “sh” VD: laughed, asked, helped, pushed, dressed, produced, watched …. - ed được đọc là / id / khi những động từ nguyên thể có chữ cái tận cùng là t và d. VD: needed, wanted, watied, added …. - ed được đọc là / d / khi những động từ nguyên mẫu là các âm còn lại. VD: enjoyed, lived, filled, seemed * Các trạng từ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ đơn giản. - yesterday, yesterday morning / afternoon/ evening - last night / week / month / year - last + thứ trong tuần : Monday, Tuesday …. - last + mùa trong năm: summer …. - in + năm : 1978, 2008 … - khoảng thời gian + ago ( a week ago, two days ago ….) II. Thì quá khứ tiếp diễn. * Cấu trúc: Thể khẳng định: I / He / She / It / danh từ số ít + was + V-ing …. You / We / They / danh từ số nhiều + were + V-ing …. Thể phủ định : I / He / She / It / danh từ số ít + wasn’t + V-ing …. You / We / They / danh từ số nhiều + weren’t + V-ing …. Thể nghi vấn: Was + he / she / it / danh từ số it + V-ing ….? Yes, he / she / it + was.; No, he / she / it + wasn’t. Were + you / they / danh từ số nhiều + V-ing ….? Yes, I was.; Yes, we / they were.; / No, I wasn’t. ; No, we / they were. Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì đổi thành “You” . * Cách dùng: a. Diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. VD: I was learning English at 8 o’clock last night. They were watching TV at 5 o’clock yesterday afternoon. b. Diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào. When + S + V (past simple) , S + was / were + V-ing …. While + S + was / were + V-ing…, S + V (past simple) … VD: When Tom arived, we were having dinner. While I was having a shower, the phone rang. c. Diễn tả 2 hành động cùng song song xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. S + was / were + V-ing … while S + was / were + V-ing … While S + was / were + V-ing …, S + was / were + V-ing… Năm học : 2010-2011 40 VD: While I was reading a newspapaer, Lan was doing her homework. They were playing soccer while we were playing table tennis. III.Practice: 1.chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn 1.They (sell) their old house last week 2.All the students ( read) the test carrefully? 3.Their parents( not/walk) to the concert yesterday. 4.We (spend) two weeks in Japan. The weather (be)very nice 5.The rain( stop)in the middle of the afternoon? 6.I and my friends (realise) our error at once 7.Mr Thanh(speak) to his friends three days ago? 8.We (not eat)lunch at the cafeteria with them 9.His brother (drive) his carvery too fast to work this morning 2. chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn. 1.The children were frightened because it (get) dark 2.He uasully wears sandles but when I saw him he (wear) boots 3.Who you (talk) on the phone as I came in ?I talk to Mr Smith 4.our sister (stand) at the bus stop. I asked her what bus she (wait) 5.Two men(fight)at a street corner and a policeman ( try) to stop them 6.The traffic (make) so much noise that I couldn’t hear what he (say) 7.While he (fish), some one came to the house and leftbhis note 8.Just as I (wonder) what to do this exercise, the phone rang 9.The house was in great disoder because he (decorate) it IV. Homework: - redo the exercises - learn by heart the structures Năm học : 2010-2011 41 Planning date:08/09/2011 BUỔI 4:THE TENSES A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the present perfect tense. B. Procedure: I. the present perfect tense. (Thì hiện tại hoàn thành) * Cấu trúc: Thể khẳng định: I / You / We / They / danh từ số nhiều + have + P.P … He / She / It / danh từ số ít + has + P.P …. Lưu ý: P.P là quá khứ phân từ. Có quy tắc thêm “ed”, bất quy tắc tra cột 3 bảng động từ bất quy tắc. Thể phủ định: I / You / We / They / danh từ số nhiều + haven’t + P.P … He / She / It / danh từ số ít + hasn’t + P.P …. Thể nghi vấn: Have + you / they / danh từ số nhiều + P.P …. ? Yes, I / we / they have. ; No, I / we / they + haven’t. Has + he / she / it / danh từ số ít + P.P …? Yes, he / she / it + has. ; No, he / she / it + hasn’t. Lưu ý : thông thường đổi từ thế khẳng định sang thể nghi vấn chủ ngữ là “I / We” thì đổi thành “You” . * Cách dùng: a. Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại thường dùng với since, for. VD: They have lived here for ten years. Lan has learned English since she was six years old. Lưu ý : For + khoảng thời gian / Since + điểm thời gian. VD: Since For 8 o’clock Chrismas Two hours A week Năm học : 2010-2011 42 Monday Lunchtime Ten minutes Five years May 12 th S + V (s.past) A long time Ages Last year Yesterday Three days Six months * Để đặt câu hỏi cho cụm từ “ since …, for …” dùng từ để hỏi “ HOW LONG” How long + have / has + S + P.P … ? VD: How long have you lived here? How long has your father worked in this factory? b. Diễn tả hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ không xác định được thời gian co thể dùng với already, just, ever, yet. Lưu ý: Yet chỉ dùng ở thể phủ định và nghi vấn; never dùng trong thể khẳng định mang nghĩa phủ định. VD: I have seen that film. Lam has been in China. c. Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. VD: We have seen this play many times. *. Chú ý: Trong câu thường có các trạng từ: already, not…yet, so far, up to now, lately, recently, since, for, never, this/ it is the first / second time… , several times / 3 times… II. Thì quá khứ hoàn thành 1. Công thức: S + had + PP 2. Cách dùng: • Dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác hoặc trước một thời điểm khác trong quá khứ. • Trong câu có hai động, hành động nào xảy ra trước, ta dùng thì quá khứ hoàn thành, còn hành động nào xảy ra sau, ta dùng thì quá khứ đơn. Ex: After John had washed his clothes, he began to study. George had waited for one hour before the bus came • BEFORE quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành • AFTER quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn • Quá khứ hoàn thành BEFORE quá khứ đơn • Quá khứ đơn AFTER quá khứ hoàn thành III.Practice: 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành a. They (not speak) to each other since they quarelled b.I wonder where he ( live) since then c.Their child ( try) to learn English for years, but he (not succeed) yet d.She already ( drink) three cups of tea since I ( sit) here Năm học : 2010-2011 43 [...]... ngầm, khi mơ hồ hoặc không quan trọng Eg: People speak English in many countries in the world Không được tách hoặc bỏ các phần tử của động từ kép (look up, take off, …) khi chuyển sang câu bị động Eg: Dung looked after my son yesterday 49 Năm học : 2010-2011 Nếu câu chủ động có hình thức: S + V + O + bare_inf (động từ nguyên mẫu không TO) khi chuyển sang câu bị động, nguyên mẫu không TO phải chuyển thành... Tom wished 7 You’re making a lot of noise I wish 8 I’m sorry that I didn’t finish my homework last night I wish 9 Kieu My stains her white dress Kieu My wishes 10.Khanh lost her handbag Khanh wished Exercise 3: Choose the best answer: 1 My students ……………uniform on Sunday A wear B wearing C to wear D are wearing 2 We ……… each other... to + be + PP …(by + O): Ex: They used to call me “John” → I used to be called “John” 51 Năm học : 2010-2011 Các nội động từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động My leg hurts Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng không được chuyển thành câu bị động The US takes charge: Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì... dùng: Miêu tả những sự kiện xảy ra với người và vật thường bị tác động bởi người và vật khác Chúng ta dùng động từ ở câu bị động khi chúng ta quan tâm đến hành động hơn, khi chúng ta không biết người hành động hoặc khi thấy không nhất thiết phải đề cập đến người thực hiện hành động b Cấu trúc chung: BE + PAST PARTICIPLE c Quy tắc chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động: - Tân ngữ trong câu chủ động làm... for five years → This car has been used for five years VII Quá khứ hoàn thành Active: S + had + V-PII + O Passive: S + had been + PII….…(by + O) Ex: She had typed the letter by 9 pm yesterday .→ The letter had been typed by 9 pm yesterday VIII Các động từ khuyết thiếu: - S + should / may / might / can / could / must / ought to / would + be + PP … - S + have to / has to + be + PII …(by + O) Ex: We have... động từ ở câu chủ động - Chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ của câu bị động và thêm giới từ by trước nó Active: S + V + O Passive: S + BE + PP +( by +O)  Chú ý: Không thể đổi câu chủ động sang cõu bị động nếu động từ trong câu chủ động không cú túc từ Ex: The plane landed 1 hour ago Nếu động từ trong câu chủ động cú 2 túc từ, khi chuyển sang bị động, ta lấy bất kì túc từ nào xuống làm chủ từ cũng được... date:03/12/2010 BUỔI 9: PASSIVE VOICE :By the end of the leson ss will be able to do some exercises and know how to use the special passive voice B.Procedure: I Practice: Exercise1: Change the following sentences into the passive voice 52 Năm học : 2010-2011 1 The council has postponed the meeting …………………………………………………………………………… 2 Alexandre Eiffel designed the Eiffel Tower for the Paris World’s Fair of 18 89 ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………… 16 She ought to do all the housework ……………………………………………………………………………… 17 my mother had written the letter before 198 5 ……………………………………………………………………………… 18 I am cleaning my room 56 Năm học : 2010-2011 ……………………………………………………………………………… 19 They should phone her before the meeting ……………………………………………………………………………… 20 Somebody has cleaned the room ……………………………………………………………………………… 21.Bill... Indirect Speeches) 1 Giới thiệu: Trong câu trực tiếp thông tin đi thẳng từ ngời thứ nhất sang ngời thứ hai (ngời thứ nhất nói trực tiếp với ngời thứ hai) Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép " " - tức là lời núi đợc được đặt trong dấu ngoặc kép Ví dụ: 1- He said, “I learn English” 2- "I love you," she said • Trong câu gián tiếp, thông tin đi từ người thứ nhất qua người thứ hai đến... TIẾPGIÁN TIẾP he, she Đại từ Chủ ngữ I nhân xưng we they you they him, her Tõn ngữ me us them you them his, her Đại từ Phẩm định my sở hữu our their your their his, her Định danh mine ours theirs yours theirs b Các thay đổi ở trạng từ không gian và thời gian: Trực tiếp Giỏn tiếp This That That That These Those Here There Now Then Today That day Ago Before Tomorrow The next day / the following day The day . định : I, We, You, They, danh từ số nhiều + V He, She, It, danh từ số ít + V-s / es . Thể phủ định : I / We / You /They /danh từ số nhiều + don’t + V …. He / She / It / danh từ số ít + doesn’t. có tính thói quen trong quá khứ. Năm học : 2010-2011 39 VD: He played tennis on Sunday last year. He worked in this factory from 197 5 to 199 0. * Cách đọc đuôi động từ ở thì qúa khứ với đuôi “ed”. -. tense and do some exercises B. Procedure I. Các thì cơ bản trong tiếng Anh 1. Thì hiện tại đơn giản. a. Động từ “ TOBE” * Nghĩa tiếng Việt: Thì, là, ở * Có 3 dạng : am, is , are. * Cách chia động

Ngày đăng: 03/09/2014, 19:57

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1.1 used to.

  • 1.2 get / be used to.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan