Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ part 3 docx

22 394 0
Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ part 3 docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA TRẺ

 • Mục lục

 • Phần 1. Nhóm trò chơi rèn luyện khéo léo

 • 1. Chơi quặp

 • 2. Chơi cuỗm

 • 3. Cắp cua bỏ giỏ

 • 4. Đánh búng

 • 5. Đánh chắt

 • 6. Chơi rải gianh

 • 7. Tập tầm vông

 • 8. Chi chi chành chành

 • 9. Chuyển thẻ

 • 10. Cướp cù

 • 11. Bành xô

 • 12. Ném còn

 • 13. Kéo cưa lừa xẻ

 • 14. Kéo co

 • 15. Ném vòng cổ vịt

 • 16. Ném vòng cổ chai

 • 17. Đánh đu

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan