Lập trình biên dịch trong CPP Edit Plus

2 947 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 09:17

Lập trình biên dịch trong CPP Edit Plus Hướng dẫn sử dụng EditPlus để title='trình biên dịch'>biên dịch chương trình C++ 1. Cài đặt Turbo C++3.0 • Thư mục cài đặt: giả sử là D:\TC30 • Các thư mục quan trọng cần lưu ý: o Bin: chứa các chương trình biên dịch, link, tạo project. o Lib: chứa thư viện hàm (đã dịch) o Include: chứa các khai báo thư viện hàm 2. Cấu hình TurboC++ 3.0 để có thể biên dịch 1 chương trình viết bằng ngôn ngữ C++ trong cơ chế dòng lệnh (command line) • Đặt đường dẫn PATH trong Windows đến thư mục Bin (có chứa file TCC.exe và TLINK.exe): o Trong System Properties, chọn tab Advanced, click chọn “Environment Variables”. o Trong System Variables, chọn mục Path, click chọn Edit. o Thêm vào cuối ô “Variable value” đường dẫn: D:\TC30\BIN; • Chỉnh sửa nội dung file TURBOC.cfg trong thư mục Bin (nếu không có thì tự tạo): • Thử biên dịch trong cơ chế dòng lệnh: nếu có kết quả như hình dưới đây là đã cấu hình thành công. 3. Cấu hình Tool trong Editplus để biên dịch chương trình C++ • Mở chương trình Editplus lên • Chọn mục Tools/Configure user tools • Click chọn Add Tool / Program • Đặt cấu hình: o Menu text: Bien dich C++ o Command: Tcc.exe o Argument: click chọn “File Name” o Initial directory: click chọn “File Directory” 4. Thử biên dịch trong Editplus • Tạo 1 file C++: chẳng hạn Vidu.cpp • Chọn Tools / Bien dich C++ • Thực thi file C++ đó. . cấu hình thành công. 3. Cấu hình Tool trong Editplus để biên dịch chương trình C++ • Mở chương trình Editplus lên • Chọn mục Tools/Configure user. directory: click chọn “File Directory” 4. Thử biên dịch trong Editplus • Tạo 1 file C++: chẳng hạn Vidu .cpp • Chọn Tools / Bien dich C++ • Thực thi

Hình ảnh liên quan

2. Cấu hình TurboC++ 3.0 để có thể biên dịch 1 chương trình viết bằng ngôn ngữ C++ trong cơ chế dòng lệnh (command line)  - Lập trình biên dịch trong CPP Edit Plus

2..

Cấu hình TurboC++ 3.0 để có thể biên dịch 1 chương trình viết bằng ngôn ngữ C++ trong cơ chế dòng lệnh (command line) Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Cấu hình Tool trong Editplus để biên dịch chương trình C++ - Lập trình biên dịch trong CPP Edit Plus

3..

Cấu hình Tool trong Editplus để biên dịch chương trình C++ Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Cấu hình Tool trong Editplus để biên dịch chương trình C++ - Lập trình biên dịch trong CPP Edit Plus

3..

Cấu hình Tool trong Editplus để biên dịch chương trình C++ Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan