Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

98 596 1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

[...]... PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN NHÀ ĐẤT 1.1 Chức năng, nhiệm vụ quản nhà đất cấp quận /huyện Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung uơng tới cơ sở Trong lĩnh vực đất đai, Uỷ ban nhân dân quận /huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn[4]: - Thực hiện giao đất, cho thuê đất, ... trong hệ thống Hệ thống bao gồm năm thành phần chính: 1 Một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu tích hợp (Integrated Database Management System), bao gồm: CSDL quan hệ, dữ liệu không gian, dữ liệu mô tả 2 Một hệ thống các ứng dụng bao gồm các chương trình thực hiện các chức năng quản đất đai và nhà, quản các loại GCN, … 3 Hệ thống quản các biến động đất đai và nhà trên địa bàn quận/ huyện 4 Quản lý. .. nhật và quản dữ liệu hệ thống báo cáo phục vụ điều hành và quản có 4 chức năng chính gồm: 1) Quản hệ thống biểu mẫu thống đất đai 2) Cập nhật số liệu theo biểu mẫu thống đất đai Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 19 3) Quản hệ thống biểu mẫu báo cáo 4) Cập nhật hệ thống báo cáo 1.5.1 Trình tự thực hiện thống đất đai 1) Việc thống đất đai... năng nhiệm vụ quản đất đai và nhà của cấp quận /huyện, phương án lựa chọn mô hình tập trung là thích hợp Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đất đai và nhà là tập hợp các lớp dữ liệu thông tin địa chính trong lĩnh vực quản đất đai, nhà ở nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản địa chính, nhà đất của tỉnh/thành phố, của quận /huyện Các dữ liệu cần quản gồm: - Các dữ liệu về địa hình (Hệ thống điểm... phòng đăng ký đất nhà có trách nhiệm lập sổ cấp giấy chứng nhận, sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở để phục vụ cho việc quản lý, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện và phục vụ yêu cầu quản đất đai, nhà ở 4 Văn phòng đăng ký đất nhà quận /huyện lưu trữ, quản hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận, bản lưu Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận bị thu hồi và sổ quản đăng ký quyền sở hưu nhà ở 5 Hồ sơ về cấp Giấy chứng... vụ công tác quản tại Quận/ huyện và các đơn vị trực thuộc Phê duyệt dữ liệu Thông tin cung cấp cho các yêu cầu khai thác khác Dữ liệu phục vụ điều hành và quản CSDL nhà, đất Hình 1.1: Quy trình nghiệp vụ khai thác thông tin phục vụ điều hành, quản đất đai và nhà 1.3 Quy trình xây dựng CSDL phục vụ công tác điều hành quản nhà đất Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin đất đai và nhà và qui... chính: Đối tượng điểm (Point), đối tượng đường (Line) và đối tượng vùng (Region) Nguồn dữ liệu địa chính - nhà đất là từ các bản đồ số và tài liệu thu thập từ các cơ quan quản Tài nguyên - Môi trường và nhà đất cung cấp Các dữ liệu bản đồ từ các chuyên ngành quản đô thị do các cơ quan quản liên quan cấp 2.2.1.2 Dữ liệu thuộc tính Mỗi lớp bản đồ GIS có một bảng thuộc tính đi kèm Mỗi đối tượng. .. phƣờng/xã Quản Cơ sở dữ liệu tại Quận/ Huyện Khai thác thông tin,tạo lập, nhận và gửi báo cáo, trích xuất dữ liệu, Tiếp nhận, cập nhật, xử lý, chuyển đổi dữ liệu và quản CƠ SỞ DỮ LIỆU CHÍNH TẠI TRỤ SỞ CẤP QUẬN/ HUYỆN Khai thác thông tin tại Quận/ Huyện Quản Cơ sở dữ liệu Phòng TN-MT Quận /huyện Khai thác thông tin Hình 2.1: Mô hình tổ chức CSDL quản đất đai và nhà cấp Quận / Huyện Số hóa... thửa đất, nhà và công trình 5 In ấn các mẫu GCN hiện hành dễ dàng Có thể cập nhật hiệu chỉnh theo yêu cầu của các mẫu phôi in thực tế 6 Quản danh mục mã số hành chính (phục vụ cấp GCN) theo Quyết định 124/2004/QĐ-TTg 7 Kết xuất các báo cáo về tình hình cấp GCN theo qui định 8 Kết xuất các thông tin ban đầu cho hệ thống 1.5 Quy trình quản dữ liệu thống kê, báo cáo phục vụ điều hành và quản đất. .. sử dụng đất và sở hữu nhàcấp theo Nghị định 181/CP - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình cấp theo Nghị định 95/2005/CP - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhàcấp theo Nghị định 90/2006/CP 2 Các loại GCN cấp mới bao gồm: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhàcấp theo Nghị định 181/CP - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình cấp theo Nghị 123doc.vn

Ngày đăng: 22/03/2013, 14:48

Hình ảnh liên quan

Mô hình quy trình nghiệp vụ xác định, tạo lập, lưu trữ, cung cấp và tổ - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

h.

ình quy trình nghiệp vụ xác định, tạo lập, lưu trữ, cung cấp và tổ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.2: Quy trình tổng quát xây dựng CSDL đất đai - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 1.2.

Quy trình tổng quát xây dựng CSDL đất đai Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.3. Mối liên kết giữa CSDL đất đai và CSDL nhà - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 1.3..

Mối liên kết giữa CSDL đất đai và CSDL nhà Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Hình ảnh, bản vẽ và ảnh chụp. - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

nh.

ảnh, bản vẽ và ảnh chụp Xem tại trang 31 của tài liệu.
2.2.Mô hình trao đổi thông tin trong hệ thống - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

2.2..

Mô hình trao đổi thông tin trong hệ thống Xem tại trang 32 của tài liệu.
 Hình thức sử dụng: + Riêng: …  m2  - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình th.

ức sử dụng: + Riêng: … m2 Xem tại trang 45 của tài liệu.
3.2. Mô hình chức năng tổng thể của hệ thống thông tin - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

3.2..

Mô hình chức năng tổng thể của hệ thống thông tin Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 3.2: Chức năng Đăng nhập hệ thống - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.2.

Chức năng Đăng nhập hệ thống Xem tại trang 54 của tài liệu.
+ Đầu ra + Màn hình tương tác với thực thể Người sử dụng: Xác thực quyền truy cập  - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

u.

ra + Màn hình tương tác với thực thể Người sử dụng: Xác thực quyền truy cập Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.3: Chức năng thiết lập và quản lý người sử dụng trong hệ thống - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.3.

Chức năng thiết lập và quản lý người sử dụng trong hệ thống Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.4: Chức năng quản lý danh mục - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.4.

Chức năng quản lý danh mục Xem tại trang 58 của tài liệu.
+ Đầu ra + Màn hình tương tác - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

u.

ra + Màn hình tương tác Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 3.5: Chức năng quản lý danh mục - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.5.

Chức năng quản lý danh mục Xem tại trang 59 của tài liệu.
+ Đầu ra + Màn hình tương tác - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

u.

ra + Màn hình tương tác Xem tại trang 60 của tài liệu.
[Đúng cấu hình] [Không đúng] - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

ng.

cấu hình] [Không đúng] Xem tại trang 61 của tài liệu.
 Thay đổi hình dạng thửa - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

hay.

đổi hình dạng thửa Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 3.8: Quy trình tách thửa - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.8.

Quy trình tách thửa Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.9: Quy trình gộp thửa - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.9.

Quy trình gộp thửa Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 3.10: Quy trình thay đổi đỉnh thửa - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Hình 3.10.

Quy trình thay đổi đỉnh thửa Xem tại trang 69 của tài liệu.