Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong ppsx

30 187 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:21

1 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Tương lai củamạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong Các công nghệ tích hợptiêntiến Cisco Systems châu Á Thái Bình Dương 222 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Nội dung Tầm nhìn và chiếnlượcvề mạng kếtnốicáctrung tâm dữ liệucủaCisco Chuyểnmạch SAN thông minh MDS Giải pháp về dịch vụ file diệnrộng (Wide Area File Services - WAFS) Câu hỏivàtrả lời 333 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Những vấn đề đau đầucủa khách hàng • Lượng dữ liệutăng nhanh chóng theo hàm mũ • Tổng phí sở hữucơ sở hạ tầng lưutrữ thông tin lớn • Nhu cầucủa khách hàng ngày càng cao hơn • Ngân quỹ dành cho IT không ổn định • Thiếunhânviênhỗ trợ • Các yêu cầuvề quy định mới 444 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Các yêu cầuvề công nghệ thông tin đốivới các trung tâm dữ liệucủa khách hàng Tính liên tục trong kinh doanh (90%) • Phân cấp ưutiênứng dụng/nguồnlực • Giảmnhẹ nguy cơ • Tăng tính ổn định • Yêu cầuvề thờigianhồ phục Sự Hộitụ của ứng dụng và dịch vụ (73%) • Nhậnthức • Quảnlý • Ảo hoá/Tối ưu hoá • Tiêu chuẩn hoá Tối ưu hoá SAN (80%) • Định cỡ • Nhân viên/Hỗ trợ • Tích hợpvàquảnlý • đadạng hoá kinh doanh 555 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Ảo hoá máy chủ, thiếtbị lưutrữ và tài nguyên mạng Commodity Pool of Storage and Compute Resources Cuộc cách mạng về mạng kếtnối các trung tâm dữ liệu Tích hợp các dịch vụ thông minh SAN SAN LAN/ LAN/ WAN WAN Storage Storage Resources Resources Compute Compute Resources Resources Service- Oriented Service- Oriented Business Policies Business Policies On- Demand On- Demand Tựđộng hoá các tài nguyên củatrungtâmdữ liệu Management Frameworks Management Frameworks Standards Standards - - based based interface interface Self- Defending Self- Monitoring Centralized Resource Manager Centralized Resource Manager Application Awareness Application Awareness QoS QoS Device Management Device Management Availability Availability Security Security Converged Converged Intelligent Network Intelligent Network Infrastructure Infrastructure Converged Converged Intelligent Network Intelligent Network Infrastructure Infrastructure Virtualization Virtualization Hệ thống quảnlýtoàncầu SMP / SMP / Cluster Cluster Fabric Fabric Data Base Web Servers App Servers 666 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Chiếnlượcvề mạng lưutrữ thông minh 666 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ID 777 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cuộc cách mạng chuyển đổi sang mô hình mạng lưutrữđalớp Mạng lưu trữđalớp Tiệních lưutrữđalớp các "ốc đảo SAN" đồng nhất Pha 2: Các ứng dụng lưu trữ mạng Pha 0: SAN cô lậpvà DAS cỡ trung bình Pha 1: Tối ưu hoá cao cấp và trung bình DAS cỡ trung bình Tủđĩavàbăng từ Các ứng dụng cỡ trung bình(eg. Microsoft) Các ứng dụng kỹ thuật, ERP, HR Security VSANs Scalability QoS Multi- protocol Mgmt HA ERP SAN Engineering SAN HR SAN HA WAN/ FCIP LAN Free Backup Dữ liệu di động Storage Classes Ảohoáthiết bị lưutrữ Cung cấp động Các ứng dụng kỹ thuật, ERP, HR Các ứng dụng cỡ trung bình(eg. Microsoft) Tủđĩavàbăng từ 888 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Tính liên tục trong kinh doanh • Tích hợp đagiaothức (Fibre Channel, FCIP, iSCSI, FICON) • Tính năng an ninh tiên tiến(FC & IPsec) • Nén phầncứng Hộitụứng dụng và dịch vụ • Ảo hoá mạng • Quảnlýtíchhợp • Chủ trì hoạt động tiêu chuẩn hoá Tối ưu hoá SAN • SANs ảo(VSANs) • Chẩn đoántíchhợp • Chấtlượng dịch vụ (QoS) trong quảnlýlưulượng Tính năng thông minh trong các trung tâm dữ liệu Phát minh về kếtnốimạng lưutrữđáp ứng những đòi hỏivề IT khắt khe nhất Dòng chuyển mạch SAN MDS 999 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Đặc điểmcủa dòng sản phẩmMDS củaCisco 999 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ID 101010 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Tổng quan về dòng sảnphẩm Cisco MDS 9000 MDS 9509 MDS 9509 Multilayer Fabric Switches 16-port FC 16-port FC 32-port FC 32-port FC Supervisor Supervisor Mô đun MDS 9000 Mô đun MDS 9000 Quảnlý Hệđiều hành Quảnlý Hệđiều hành Hệđiều hành dòng sản phẩm MDS 9000 Hệđiều hành dòng sản phẩm MDS 9000 Quản lý chuyểnmạch Cisco Quản lý chuyểnmạch Cisco MDS 9506 MDS 9506 MDS 9216 / 9216i MDS 9216 / 9216i MDS 9140 / MDS 9120 MDS 9140 / MDS 9120 Dòng sản phẩmMDS 9000 Dòng sản phẩmMDS 9000 Giảiphápbảotoànvốn đầutư tối ưunhờ dòng sảnphẩm hoàn hảo 4 / 8-port IP iSCSI + FCIP 4 / 8-port IP iSCSI + FCIP 14+2 MPS 14+2 MPS SSM Virtualizaton SSM Virtualizaton MDS 9500 Multilayer Directors [...]... 12 Các ứng dụng thúc đẩy kết nối SAN • Các giải pháp đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh Hosts Trung tâm dữ liệu cục bộ Xây dựng các trung tâm dữ liệu dự phòng nóng - phân cách về địa lý - ghép nhóm Rất cơ bản đối với các giải pháp khắc phục sự cố của Cisco Thu hút sự quan tâm trong việc mở rộng sang truyền dẫn quang Bổ sung vào các giải pháp kết nối quang • Các trung tâm lưu trữ và khôi phục dữ liệu. .. SAN 0 - 5000+ km Trung tâm dữ liệu cục bộ Trung tâm dữ liệu ở xa SONET/SDH SAN SAN Có thể chia sẻ các kết nối • IP Routed WAN Khoảng cách ngắn - dài Sợi quang dark fiber không khả dụng-khoảng cách, chi phí, cạn kiệt • Trung tâm dữ liệu ở xa FC trên nền DWDM/CWDM • Sử dụng sợi quan dark fiber Trung tâm dữ liệu cục bộ Trung tâm dữ liệu ở xa Khoảng cách ngắn • Khoảng cách trung bình ~ . dùng riêng • Độ trễ tốithiểu-thích hợp đốivớicácứng dụng đồng bộ SANSAN Trung tâm dữ liệu ở xa Trung tâm dữ liệu ở xa Trung tâm dữ liệucụcbộ Trung tâm dữ liệucụcbộ 151515 © 2004 Cisco Systems, Inc nhậpgiữacáctrungtâmdữ liệu Phổ biếnhơn đốivớimạng đôthị • Kiểmtrakếtnối/Môi trường phát triển Hosts Thiếtbị lưutrữ Gateway FC Fabric FC Fabric Gateway Mạng truyềntải ? ? Trung tâm dữ liệucụcbộ Trung tâm dữ liệu. 1 © 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Tương lai củamạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong Các công nghệ tích hợptiêntiến Cisco Systems châu Á Thái Bình Dương 222 ©
- Xem thêm -

Xem thêm: Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong ppsx, Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong ppsx, Tương lai của mạng kết nối các trung tâm dữ liệu Wallace Wong ppsx