TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN pptx

34 1,454 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

LOGO NHÓM 2 LOGO NHÓM 2 “TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN ,TẠI SAO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM CÓ THỂ RÚT NGẮN THỜI GIAN SO VỚI CÁC NƯỚC ĐI TRƯỚC, MUỐN RÚT NGẮN THỜI GIAN CẦN TIẾN HÀNH THEO HƯỚNG?” www.quantri.com.v n Company Logo BỐ CỤC KẾT LUẬN NỘI DUNG MỞ ĐẦU www.quantri.com.v n Company Logo NỘI DUNG Phương pháp rút ngắn quá trình CNH - HĐH Quá trình CNH - HĐH ở Việt Namcó thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước Tính tất yếu và tác dụng của CNH - HĐH www.quantri.com.v n Company Logo MỞ ĐẦU Gia đình Việt Thế kỷ XX Gia đình Việt Thế kỷ XX Gia đình Việt Gia đình Việt Thời Hiện tại Thời Hiện tại www.quantri.com.v n Company Logo I. Tính tất yếu và tác dụng của CNH - HĐH Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1 Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 2 www.quantri.com.v n Company Logo KHÁI NIỆM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA “ Là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao.” www.quantri.com.v n Company Logo Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của mỗi phương thức sx. +Mỗi phương thức SX có một cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. +Cơ sở vật chất kỹ thuật của một phương thức SX xã hội là tổng thể hữu cơ các yếu tố vật chất của LLSX đạt được trong những điều kiện nhất định của tiến bộ KHKT, dựa trên đó, lực lượng lao động xã hội ấy SX ra của cải vật chất,để thỏa mãn nhu cầu xã hội www.quantri.com.v n Company Logo Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá  CSVCKT của các xã hội trước CNTB: SX thủ công ,NSLĐ thấp  Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNTB: đại công nghiệp phát triển cao  Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội:đại công nghiệp phát triển cao(cao hơn CNTB) www.quantri.com.v n Company Logo Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Các nước đi lên CNXH đều phải xây dựng cơ sở vật chất ở các mức khác nhau. + Các nuớc đã qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa:xây dựng cơ sở vật chất ở trình độ cao + Các nước lạc hậu , các nước chưa qua giai đoạn phát triển TBCN xây dựng CSVCKT bằng cách CNH,HĐH ->CNH,HĐH là tất yếu đối với những nước lạc hậu ,những nước chưa qua giai đoạn phát triển TBCN [...]... quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 3.2 Những biện pháp tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa Đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa www.quantri.com.v Company Logo THỰC HIỆN Đầu tư Lao động TexCtCV Dân cư Công nghiệp hóa Hiện đại hóa Công nghệ Luật hóa Đào tạo.. .Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá www.quantri.com.v Company Logo Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá  Theo các nhà kinh điều của chủ nghĩa Mác Lênin, con người vừa là điểm khởi đầu vừa là sự kết thúc, đồng thời lại vừa là trung tâm của sự biến đổi lịch sử, nói cách khác con người là chủ thể chân chính của các quá trình xã hội  Trong xã hội con người không chỉ tạo ra các. .. hiện đại hóa ở Việt Nam có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước www.quantri.com.v Company Logo II-Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước Nhật bản đã thành công với 50 – 60 năm để hoàn thành Mỹ đã tạo dựng trong 200 năm www.quantri.com.v Company Logo II-Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam có thể rút ngắn thời gian... trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 3.2 Những biện pháp tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa Tăng mạnh nguồn đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế www.quantri.com.v Company Logo THỰC HIỆN 1 2 NÂNG CẤP 3 KHAI THÁC HIỆU QUẢ 4 BẢO QUẢN 5 ĐÀU TƯ 6 TỔNG KẾT 7 www.quantri.com.v ĐÚNG ĐƯỜNG LỐI THỰC HIỆN... thống và các quá trình khác nhau của xã hội (giai cấp, đảng phái, nhà nước, sản xuất, văn hoá) , mà họ còn làm người, chính họ đã in đậm dấu ấn của tiến trình lịch sử www.quantri.com.v Company Logo Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá Không ngừng nâng cao vai trò của nhân tố con người trong nền sản xuấtvà đặc biệt trong nền sản xuất lớn hiện đại, kỹ thuật cao CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Tạo... minh Company Logo III Phương pháp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 3.2 Những biện pháp tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa toàn diện,ngày càng hiện đại gắn kết chặt chẽ với thị trường và sự phát triển mạnh mẽ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn www.quantri.com.v Company Logo THỰC HIỆN ẢN QU LÝ BỔ Ứ TH NG ÂN PH ƯƠ CM G ỮN NV BỀ PH t Tex C... trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 3.1 Mục tiêu của công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn ,HĐH CNH tế trí thức ạ nh ẩ y m i ể n k i nh Đ t tr i phá vớ www.quantri.com.v -Có cơ cấu kinh tế hợp lý -Quan hệ sản xuất tiến bộ -Phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất -Mức sống Tăng cao -Quốc phòng an ninh đảm bảo -Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Company Logo III Phương pháp rút ngắn quá trình công. .. thưởng Company Logo III Phương pháp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 3.2 Những biện pháp tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa Phát huy vai trò tiên phong của Đảng viên trong phát triển kinh tế tư nhân dưới các hình thức trang trại và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn nông thôn www.quantri.com.v Company Logo THỰC HIỆN CHÚ TRỌNG CON NGƯỜI VỚI NHỮNG CHÍNH SÁCH www.quantri.com.v THỰC TRẠNG... tiềm lực quốc phòng khả năng đảm bảo an ninh và quốc phòng, Hòn tạo nhiều khả năng cho việc thực hiện tốt sự phân công và hợp tác quốc tế về kinh tế, khoa học, công nghệ văn hoá xã hội www.quantri.com.v Company Logo II-Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước  Việc đẩy nhanh tốc độ, đi tắt đón đầu… đưa đất nước đạt tới trình độ phát triển đồng... trình công nghiệp hóa hiện đại hóa 3.2 Những biện pháp tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa Đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo chương trình mục tiêu và xác lập cơ sở kinh tế, an ninh xã hội bảo đảm vị thế và đời sống của nông dân www.quantri.com.v Company Logo THỰC HIỆN 1 2 3 4 THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG ĐỘ TUỔI CƠ SỞ HẠ TẦNG CHÍNH SÁCH www.quantri.com.v Company Logo III Phương pháp rút ngắn quá trình công nghiệp . 2 “TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN ,TẠI SAO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM CÓ THỂ RÚT NGẮN THỜI GIAN SO VỚI. Hiện tại Thời Hiện tại www.quantri.com.v n Company Logo I. Tính tất yếu và tác dụng của CNH - HĐH Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1 Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 2 www.quantri.com.v n Company. hội www.quantri.com.v n Company Logo Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá  CSVCKT của các xã hội trước CNTB: SX thủ công ,NSLĐ thấp  Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNTB: đại công nghiệp phát triển cao  Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN pptx, TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN pptx, TÍNH TẤT YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN pptx, I. Tính tất yếu và tác dụng của CNH - HĐH, III. Phương pháp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Từ khóa liên quan