0

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

3 730 10
  • GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 03:20

Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 176 PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN Bài 1 : Viết chương trình tính tổng T = 1 + 2 + … + N, với N là số nguyên  0, nếu N=0 thì T=0. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 2 : Viết chương trình tính tổng T = 1 - 2 + 3- 4 + … (-1) N+1 N, với N là số nguyên  0, nếu N=0 thì T=0. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 3 : Viết chương trình nhập một số nguyên dương có 3 ch ữ số, viết ra màn hình dạng: trăm, chục, đơn vị. Ví dụ, nhập vào số : 246, kết quả cho là : 2 Trăm 4 chục 6 Đơn vị. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 4 : Viết chương trình cho phép nhập vào một số và kiểm tra số đó có phải là số nguyên tố hay không. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 5 : Viết chương trình nhập 3 số và tìm ra số lớn nhất giữa ba số số. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 6 : Viết chương trình cho phép nhập vào (quy định trước) : số hạng đầu tiên, công bội của một cấp số nhân, giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Cho phép người dùng tìm ra : a. Số hạng bất kỳ của nó. b. Tổng của n số hạng đầu tiên của nó. Bài 7 : Viết chương trình cho phép nhập vào 2 số a và b, giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Tìm a. USCLN b. Tìm và in ra phân s ố tối giản của a/b (ví dụ a= 6, b = 12 thì in ra : a/b = ¾) Bài 8 : Viết chương cho phép nhập vào một mảng A gồm 7 phần tử, thực hiện các yêu cầu sau ( Giao diện tự thiết kế cho phù hợp, có thể tham khảo giao diện bên dưới): a. Tính tổng mảng. b. Tính giá trị lớn nhất. c. Tính giá trị nhỏ nhất. d. Đếm số lần xuất hiện của x (với x nhập từ bàn phím). Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 177 Bài 9 : Viết chương trình cho phép nhập vào một mảng A có 7 phần tử và sắp xếp mảng A đó theo thứ tự tăng dần, giảm dần. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 10 : Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập từ bàn phím). Kiểm tra mảng A có đối xứng hay không? Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 11 : Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập vào từ bàn phím). Kiểm tra mảng là tăng hay giảm hay không tăng không gi ảm. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 12 : Viết chương trình nhập vào một câu không quá 50 ký tự. Đếm xem trong câu có bao nhiêu chữ “Pascal”. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 13 : Viết chương trình nhập vào một câu có không quá 50 ký t ự. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. a. Đếm xem trong câu có bao nhiêu ký t ự là số. b. Tính tổng các chữ số trong câu. Bài 14 : Viết chương trình nhập vào một câu, đếm xem trong câu có bao nhiêu ch ữ hoa, bao nhiêu chữ thường. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 15 : Viết chương trình nhập vào một câu, tìm xem trong câu v ừa nhập có chứa chuỗi “em” không, nếu có thì thay chuỗi “em” thành chuỗi “anh”. Nếu không có thì thông báo là không có. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 16 : viết chương trình nhập vào một câu bất kỳ, in lại câu đó với mỗi từ trên một dòng. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 17 : Viết chương trình nhập vào một chuỗi, đảo ngược chuỗi và xuất ra màn hình. Ví dụ nhập vào câu : “Tin Hoc”, in ra là : Hoc Tin. Giao di ện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 18 : Viết chương trình nhập vào mảng A nguyên 10 ph ần tử. Việc nhập sẽ được kiểm tra với điều kiện các phần tử của mảng phải lớn hơn 0. sau đó thực hiện các công việc sau (Giao diện tự thiết kế cho phù hợp) : a. In mảng theo thứ tự ngược lại với thứ tự đã nhập. b. In ra màn hình các giá tr ị nguyên dương chia h ết cho 2. c. Tìm và in ra các ph ần tử lớn nhất và nhỏ nhất của mảng. d. Tìm các số nguyên tố trong khoảng từ min tới max. e. Tính max!. f. Tìm ucln và bcnn c ủa min và max. Bài 19 : Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax 2 + bx + c =0. Với yêu cầu giao diện như sau - Cho phép nhập trực tiếp các giá trị a, b, c - Cho phép thay đổi giá trị a, b, c (nguyên) bằng các thanh cuộn - In kết quả giải tương ứng với tất cả các trường hợp. Bài 21 : Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b, Giao diện tự thiết kế cho phù hợp : Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 178 a. Tính tổng các số trong khoảng từ a tới b. b. Tính tổng các số lẻ trong khoảng từ a tới b. c. Tính tổng các số chẵn trong khoảng từ a tới b. Bài 22 : Viết chương trình quản lý một công ty với yêu cầu:  Họ tên nhân viên được nhập vào textbox Ho ten.  Chức vụ nhân viên được chọn trong combox Chuc vu.  Mỗi khi chức vụ nhân viên được chọn mức lương tương ứng xuất hiện ở textbox Luong.  Khi nhấn nút Nhap, nhân viên mới được nhập vào ListBox Danh sach nhan vien .  Xoá một nhân viên được chọn trong danh sách bằng nút, Xoa. Chọn Multiselect= 0  Tong: tổng lương trong danh sách. Đư ợc cập nhật mỗi khi danh sách có thay đ ổi. Bài 23 : Viết chương trình phân tích một số nguyên dương nhập vào ra các thừa số nguyên tố của nó. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 24 : Viết chương trình đổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang nhị phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 25 : Viết chương trình đổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang hệ bát phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 26 : Viết chương trình đổi một số nguyên dương nhập vào ở hệ thập phân sang hệ thập lục phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 27 : Viết chương trình đổi một số nhị phân cho trước (nhập vào) sang hệ thập phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 28 : Viết chương trình đổi một số bát phân cho trước (nhập vào) sang hệ thập phân. Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. . Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 176 PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN Bài 1 : Viết chương trình tính tổng T = 1 + 2 + … + N, với N là số nguyên. lần xuất hiện của x (với x nhập từ bàn phím). Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 177 Bài 9 : Viết chương trình cho phép nhập vào một mảng A có 7 phần tử và sắp xếp mảng A đó theo thứ tự tăng. thanh cuộn - In kết quả giải tương ứng với tất cả các trường hợp. Bài 21 : Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b, Giao diện tự thiết kế cho phù hợp : Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 178 a.
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt, GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt, GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

Từ khóa liên quan