0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - PHẦN BÀI TẬP VỀ THUẬT TOÁN ppt

... thập phân. Giao diệntự thiết kế cho phù hợp. Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 177 Bài 9 : Viết chương trình cho phép nhập vào một mảng A có 7 phần tử và sắp xếp mảng A đótheo thứ tự tăng ... Bài tập Visual Basic - Phần thuật toán 178a. Tính tổng các số trong khoảng từ a tới b.b. Tính tổng các số lẻ trong khoảng từ a tới b.c. Tính tổng các số chẵn trong khoảng từ a tới b. Bài ... phù hợp. Bài 10 : Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử (n nhập từ bàn phím). Kiểm tra mảngA có đối xứng hay không? Giao diện tự thiết kế cho phù hợp. Bài 11 : Viết chương trình nhập...
 • 3
 • 719
 • 10
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP PHẦN CƠ BẢN ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP PHẦN CƠ BẢN ppt

... loại nh ư sau:Nam:TuổiNhân xưng 1-1 0Cháu1 1-1 7Em1 8-3 4Anh3 5-7 0Ông7 1- CụNữTuổiNhân xưng 1-1 0Cháu1 1-2 3Em2 4-3 0Chị3 1-6 5Bà6 6- CụLưu ý: Chương trình có kiểm tra dữ liệu nhập ngày ... loại nh ư sau:Nam:TuổiNhân xưng 1-1 0Cháu1 1-1 7Em1 8-3 4Anh3 5-7 0Ông7 1- CụNữTuổiNhân xưng 1-1 0Cháu1 1-2 3Em2 4-3 0Chị3 1-6 5Bà6 6- CụLưu ý: Chương trình có kiểm tra dữ liệu nhập ngày ... loại nh ư sau:Nam:TuổiNhân xưng 1-1 0Cháu1 1-1 7Em1 8-3 4Anh3 5-7 0Ông7 1- CụNữTuổiNhân xưng 1-1 0Cháu1 1-2 3Em2 4-3 0Chị3 1-6 5Bà6 6- CụLưu ý: Chương trình có kiểm tra dữ liệu nhập ngày...
 • 8
 • 909
 • 15
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG DATACONTROL docx

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - BÀI TẬP TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG DATACONTROL docx

... các tựasách theo một tác giả. Bài tập Visual Basic - Phần nâng cao182BÀI TẬP PHẦN NÂNG CAO Bài tập 1Viết chương trình vẽ đồ thị hàm số y=sin(x) trong đoạn [-Pi, Pi]Mã lệnh định nghĩa cho ... Dialog để thực hiện chức năng này. Bài tập Visual Basic - Phần nâng cao182BÀI TẬP PHẦN NÂNG CAO Bài tập 1Viết chương trình vẽ đồ thị hàm số y=sin(x) trong đoạn [-Pi, Pi]Mã lệnh định nghĩa cho ... Dialog để thực hiện chức năng này. Bài tập Visual Basic - Phần nâng cao182BÀI TẬP PHẦN NÂNG CAO Bài tập 1Viết chương trình vẽ đồ thị hàm số y=sin(x) trong đoạn [-Pi, Pi]Mã lệnh định nghĩa cho...
 • 7
 • 433
 • 0
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 11 Kiểu bản ghi – Tập tin ppt

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 11 Kiểu bản ghi – Tập tin ppt

... liệu từ tập tin, kết quả trả về là một chuỗi. Nếu đọc từ tập văn bản, chuỗi trả về gồm tất cả các ký hiệu xuống dòng. Trong đó: Giáo trình Visual Basic 6.0 110 Nguyễn Đăng Quang • Tập tin ... freefile() Giáo trình Visual Basic 6.0 109Chương 11 Kiểu bản ghi – Tập tin I. KIỂU BẢN GHI 1. Định nghĩa: Là kiểu dữ liệu gồm nhiều thành phần gọi là vùng/trường (Fields), mỗi thành phần dùng ... For i = 1 To 10 Giáo trình Visual Basic 6.0 116 Nguyễn Đăng Quang <bytenum> Số byte muốn đọc n Số thứ tự tập tin Ví dụ: Định nghĩa hàm ReadTextFileContents đọc tập tin văn bản, dữ...
 • 8
 • 401
 • 1
Giáo trình tổng hợp các dạng bài tập về hệ thống nén khí phần 1 ppsx

Giáo trình tổng hợp các dạng bài tập về hệ thống nén khí phần 1 ppsx

... thuật của các quá trình trong chu trình. ==kti0lll ( 2-1 ) Công của chu trình còn đợc tính theo nhiệt: Với chu trình động cơ nhiệt (thuận chiều, công sinh ra) công của chu trình là hiệu ... độ cao cho các quá trình nh sấy, sởi . . . ): 1lq0+== ( 2-6 ) 2.1.2. Hiệu suất nhiệt của chu trình Carno Chu trình Carno gồm hai quá trình đẳng nhiệt và hai quá trình đoạn nhiệt xen ... nhiệt cấp q1 cho chu trình và nhiệt nhả q2 cho nguồn làm mát. 210qql = ( 2-2 ) Với chu trình máy lạnh hoặc bơm nhiệt ( chu trình ngợc chiều, tiêu hao công) công của chu trình mang dấu âm...
 • 5
 • 1,009
 • 3
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 16 Lập trình Drag-and-Drop pdf

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 16 Lập trình Drag-and-Drop pdf

... từtừKhhotượ Giáo trình Visual Basic 6.0 159ChươLập trình Drag-and-Drop NG QUAN ập trình Drag-and-Drop (kéo-nhả) đã được hỗ trợ từ nhữủa Visual Basic, chương này trình bày kỹ thuật lập trình kéo-nhKéo-nhả ... Giáo trình Visual Basic 6.0 161II. MỘT CHƯƠNG TRÌNH VÍ DỤ Phần này trình bày một chương trình ví dụ có giao diện như hình 16.2 Hình 16.2: Giao diện chương trình ví dụ ương trình ... Kéo-nhả điều khiển bằng chương trình Chế độ kéo-nhả điều khiển bằng chương trình (manual drag-and-drop) bằng tay cho phép người lh 16.1 mô tả các bướkhiển hoạt động kéo-nhả bằng chương trình. ...
 • 9
 • 415
 • 2
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 15 RichTextbox – Form MDI pot

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 15 RichTextbox – Form MDI pot

... scủa cửa sổ MDI Giáo trình Visual Basic 6.0 150 Nguyễn Đăng Quang 2. Các phương thức a. LoadFile Path, Filetype Nạp tập tin Text hoặc RTFPath: Đường dẫn (0 - rtfRTF, 1 - rtfText). Giá ... MsgBox ot save" Giáo trình Visual Basic 6.0 155 - on của nó sẽ nằm trong MDI chứ 2. - c nhiều form con. Để định nghĩa một DI, đặt thuộc tính MDIChild thành True. - MDI không thể xuất ... các nút bấm Private Sub rtfBox_SelChange() ' Trang thai Text - Bold, Italic, Underline g trình soạ Giáo trình Visual Basic 6.0 153 If rtfBox.SelBold Then tbr.Buttons(8).Value = tbrPressed...
 • 10
 • 412
 • 1
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 14 Microsoft Windows Common Controls Treeview - Updown - Slider Progressbar pdf

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 14 Microsoft Windows Common Controls Treeview - Updown - Slider Progressbar pdf

... trị hiện tại giá trị: 0- ccScrollingStandard 1-ccScrollingSmooth thực hiện. Trong quá trình thực hiện tiến trình (thường là vòng lặp), 00 phần tử ad() Lập trình trên ProgressBar ... trước khi tiến trình giá trị Value sẽ được cập nhật Ví dụ sau minh hoạ tiến trình gán giá trị cho một mảng có 10Dim A(1000) As Integer Private Sub Form_Lo Giáo trình Visual Basic 6.0 146 ... như sau: g đối tượng Treeview trình bày sơ đồ tổ chức của công thình Sử dụng đối tượng ImageList với các hình ảnh được chọn như Giáo trình Visual Basic 6.0 147 Else ' B i. Slider1.SelectRange...
 • 10
 • 490
 • 3
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 13 Microsoft Windows Common Controls Toolbar - Statusbar - DTpicker pdf

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 13 Microsoft Windows Common Controls Toolbar - Statusbar - DTpicker pdf

... (0-sbrLeft,1-Center, 2- Right) Style Loại Panel 0-sbrText 1-sbrCaps 2-sbrNum 3-sbrIns 4-sbrCtrl e 6-sbrDate evel Kiểu v - sAutoSize Tự động điều chỉnh text xuất hiện trong Panel 0 - ... Sẽ cho k Giáo trình Visual Basic 6.0 12 9Giáo trình Visual Basic 6.0 129 Định nghĩa Toolbar - Định ngĩa ImageList chứa danh sách hình sẽ sử dụng trên Toolbar, - Đặt Toolbar lên form, - Trong ... “FileSave” Do_Save . E ct Select Case Button.index Giáo trình Visual Basic 6.0 132 Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 Nguyễn Đăng Quang 132 Hình 13.3: Thẻ general...
 • 12
 • 482
 • 2
GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 12 Microsoft Windows Common Controls Imagelist - Listview - Imagecombo pot

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 12 Microsoft Windows Common Controls Imagelist - Listview - Imagecombo pot

... danh sách hình: Giáo trình Visual Basic 6.0 120 Nguyễn Đăng Quang - Normal : danh sách hình để xem listview ở dạng Large Icon - Kích thước mặc định của biểu tượng là 32x32 - Small : danh ... được sử dụng để trình bày danh sách đối tượng. Các đối tượng trong Listview có thể trình bày theo nhiều kiểu khác nhau. Giáo trình Visual Basic 6.0 124 Nguyễn Đăng Quang phần tử là một ... biết phần tử có được chọn trong Imahay không Số nguyên ImageCombo Giáo trình Visual Basic 6.0 123Match vẹn (*) Qui định phương thức tìm kiếm lvwWholeWord - 0: Tìm từ toàn lvwPartial - 1:...
 • 10
 • 899
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình micosoft visual basic chương 12 microsoft windows common controls imagelist listview imagecombo potbài tập về thuật toán đơn hìnhbài tập về thuật toán vương hạogiải bài tập về thuật toánbài tập về thuật toán tin học 10các bài tập về thuật toán tin học 10bài tập về thuật toán tin học lớp 10các dạng bài tập về thuật toán lớp 10một số bài tập về thuật toán lớp 10su dung phan mem visual basic lam bai tap vat ly 11giáo trình luật hình sự phần chung tập 1giáo trình học visual basic 2008giáo trình cơ học lý thuyết bài tậptự học visual basic và bài tập thực hànhbài tập về kế toán giao dịch ngoại tệBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ