skkn phân loại, lựa chọn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống các bài tập định luật chất khí trong dạy học bài tập vật lý lớp 10 thpt ban khtn

21 1.1K 0
skkn phân loại, lựa chọn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống các bài tập định luật chất khí trong dạy học bài tập vật lý lớp 10 thpt ban khtn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

  &   !  "#$%&$ ' ()*) +,-$)). %/01 2345678 936:;<=>? =:@4=93A2345678  B1 /18C@;DE3FG6H=1  !"#$%&'()*"& +, *$&'/ !0123$4516 789:6; <65=1:>:?&*":4@/A%6B!*C; D" E":"%)'":"34C/%6::FAGC&D35H @/A8>&,-&I<:*" E":"D&/J6K )'=1/&'**'C&?& !"#$8  '/%AL 7,-A::3/%A:)*"&*:A: /C3(FM18C*2I"N *%A6 7:&2  IO(&*(C;AL3$M1)*"8 &%AAPK"F M1393Q&'GC&D35H@/ E*! 79 8K3:% ERF3<:6S1F3<T*C;D  EF=1/1F"35HE)(A8 U1F":VD2%WCFX&'2H16M* RYZ%/&* IOA('L:)*"6S1F 3<T,-I"Y)/[*3>\58 I1J;FK;D3<D=93;LM1 2EA2H1C;AL&F6M1(,-%0:6S21\1 GC&D35HE)(@/ ERF3<:6S1F3<T&*>C 415)*" EC*"Z:)*" E* Y)/[XCZ/F 7"@/A8 N1D=OA4J3<D=93;LM1  ! "#$%&'()*+,-.+/0 )1$)234%56!789:1,;9 :<=3>.+>$>-?,@>.+/0 )1$)2 AB5@.C4D5-E,@>34%5 !.+/0)1$)2 FG,@>3'E)$H P1Q=6RS3<3<D=93;LM1 ]L 72H1*6;,- ERF3<: 6S1F3<TI"Y)/[@/:&2&*A8 T1DRU3<VD:V3<D=93;LM1 6M**%WCA^?"L7":" E":"@51*_ 2H1<1%6M1/E)(=1/!%J1'&I:&2&* A` 1 1W6XQ4Y3FG7K7M534G1 a1/'C ,*"*&F6M6JbA)XDH6c)5"(( <%K"Z<)'HC;' 7&*69%K0:6S D6 7\>C WU8d/CWW03&*8Ye23$&_%,-* C;&F6M3$I !7"#=1:%6 7(=15!DA1 1%D"f":&*<'C2EA<1&*D6S1& <8+U8d/CWW03&*8Ye23$&" E":"(,-8"U,gh ijk.8 41Wl/;%>A 16S I<&MC;&F6M* 691$1$*&'()*"8MF%CmC;&F6MCI01F' 2H1*'1:3/:5&<<*C;)*"6L&I A+YCD1JY E":",-U,ghini.8 2EA2H1:6Sl/&M,-%>,-9/HQ @51*_"&?35HN&*>C35C35HCI+o15 [$1:YoYYgh&< !]oY*;%iip.8 5%)*"<6 741*C;&F6M6 76K/6J b"((=15!DA11%D"f":&*<'C/ 2EA:6S1&*:" E":"<8 ,*"<*D)*"1'"6 7/C;:"q7"&I C?6<@51*2H1:' 7<%>*:3:'C CI%":4 1<@/o%r1'3lQ%3l0(%34C/6:: 35=1("@/o8 8:? D,-9FM1:?&'Z/F 7& ,-*" E'FL64r1'3sQ%3s0(&?15&* %r1'9=1W(=15D&F6M%)&>69*C; D>HA6;FGM15&I* ,-*C;D>H*C&'Q)(@/A8 3*C)*"%"("Z<:6M13'@/6\1)*%0ZD" 1%34C/&M"2":351@/C>%2 1@/A6 7Z /8 ,-N*C;>H@L%$"A6;3*C)*"A "(ID35H&V/K93"()5:#7"D 35HC;"\%C; E/*); E> 1Lq,-J*C;" E'9'16434C/35H&*3s Q&?35H@/A8$ !,-*C;);"3$ 45134C/%6K)'*:)*34C/&5 t8YZ 9M1:"Z,-%699/:<8 51QHW:(>9)L_)*"Z1b+K)*"<.%)*" <:+K)*"6S 7.%)*"6BS%)*"<'C 51"ZW;1>94/,-*)*"9/;1 SA^%)*"9;15%;13s1%9;1?4/V1  7` 1L;FWZ9M;[M3\A4]3<^=_36DL;;U`>34G;:;Fa3D7M56;DY6^DK1 I 6+1G36).J)KE)6LMIN EO u'6;3$6#%<:"A1FY&*4<@/C;3L3<F 6S*C;XAL8   8  = /     8 8   = "IP$1+))QR)6LMINO [4<@/3L3<*3$6#%:"A1F@/3L3<v'1 &I'6;1'6L@/98     = /         =   I jt  = + %*'6;1'6L+/'6;[W&.8      Y     > w;F3<'C6x&I6S1,$E/$&*6S1o:E 6 7*F3<< 8 IS%%1#$))Q$>)6LMIN$>O 4<@/C; 73<9:"A1F3$6#>v'&I' 6;1'6L@/3<8     = /         = A:.+3T3$).K ]L&IC;F3<< /9" E>:A/1_  8   = /           = F:.+3T0>361GUU> ]L&IC;F3<93L 7C%/9_  8 8 8      υ µ = =  _ _ _   µ         bcdb1   Y/"2$W622W" Y:[- I3L  73<C $AL: Y%% ]S1,$E/L + .     = = ]S1o:E + .      = = ]S1g/-1U: + .      = = 1De37@f=4HFGghVDRU3<VD:V<=>=6i3<7@f=`H=65V;:;Fa3D7M56;DY6 ^DK1 VWI 6+1G36H$3TNE X:.+>$> ;3L3<'=1:>)56#6y'V: A/:8 zu:_Y  %   zu:_Y  %         ⇒ = V69/A1/{6 751)5t6 73/8 [9C;3L3<S1:"A1F3<=14Y  K3L3<6;AZ1 6L&IC;Fb93L 7 ρ %/\q'H<:"A1F6;AZ1 * A/1_   8 8    ρ = + I*/L !8 jKCJ/?h I:"A1FY/C;3L3<94<*<%<4<@/ 3L3< I:"A1FpY/8 H=<=>=1 :_   = %  |<8 :_Y  |pY/%  |} ~"?6S1,$E/$/9_ Y    |Y         8  p    ⇒ = = = +<.8 ]:"AL_  |<8 jKCJI?;)>91<<H/C;3L3< I:"A1Ft/C8 )54<@/3L3<3/Cx)>}'6;3L3<*3$6#&* :"A1F3<=14*/C8 H=<=>=1 :_Y  |t/C%  |<8 :_Y  |/C%  |}         t8 t       = ⇒ = = = +<.8 ]:"AL_  |t<8 jKCJN?u6;AZ1  |C% ICK I9C;)3$3<>\18b 6;AZ1*)3$3<9):3<b6\})53L 72@/  I t t  •  ρ = %:"A1F3<=14Y  | p •C  %|C•A  %'6;3$6# W6;AZ18 H=<=>=1 Uf3L3<:8 z:_    8 8    ρ = + % t  { t   π = %  8 z:_    8 8    ρ = + % t  { t   π = %  |  8 ~"?6S1,$E/$/9_         + 8 8 .8n 8 8        ρ ρ = ⇒ + = + /AL&*/9  jn  = 86;AZ19):3<b6\*  jn  = 8 "V"WIP$1+H$3TN ;3L3<'=1:>)56#6y<V:A/ :8 u:_Y  %  %8 u:_Y  %  %8 /9_         = 8 V69A1/{6 751)5t6 73/8 jKCJ/?[Q'6;@/C;3L3<)>22C  %/ F:"A1F@/3L3<Q2C€8b'6;x6\1&*xA/1@/3L 3<)X)/21} H=<=>=1 :_Y  %  %  8 :_         € % 8          = + = = + = W6S1o:E/9_             %  % p k               = ⇒ = = ⇒ + = ⇒ = ⇒ = ]:"AL_  |p[%  |k[8 jKCJI?;:/H/3$3<'6;t  &*:"A1F3<=14* Y  |%8 p Y/%6 76)XC;x)F8[619/65'6$ |ii  %x)F&Q/3b/8<:"A1F@/3$3</3x )F&V/&Q/} H=<=>=1 /3x)F&Q/%4<@/3</*3$6#2/:" ?6S1o:E3L3<*8 :_Y  %  t jt tt = + = :_Y  % ii jt tj  = + = W6S1o:E/9_ p p     8 tj 8%8 % {8 tt     = = = +Y/.8 jKCJN?L9C;@ZXC :)>C;3(|C8b"(19 6y:"3<)>@65'6;)X )/2164@Z14C;6kC8 H=<=>=1 :_Y  % t   %p8 p  = + = %  j jt t = + = :_Y  % t  %p8+ k. k = + + = %8 >3L3<1$9:"A1F)X:"A1F3<=142W6S1g/-1 U:/9_   t{%{       = ⇒ = '6;xA/1*_  t{%{ jt t%{ = − = ]:"AL_|t%{  8 jKCJP?C;0/95'6M1%XC/*C%9C; "$Cb%:'8-x6\1"$XCD/0/&*)20/9 '6;j  %Q'6;"\)2:@/0/22C  &*(C '6;"\)2"(0/01L  %"$AP14C;6)X )/21} H=<=>=1 gY  %  &*  *:"A1F%4<&*'6;@/  Cm3L3<Cm"\0/8    j   j  -x6\1%"$6H2H*:"A1F/3L 3<)X/1&*)XY  %&I  |o8k+C.+o*5' @/0/.%&*  |jzjt|t[8 gY  %  %  &*Y  %  %  *:$AL: @/3L3<)2:&*)2"(xA/18 g  *614@/"$/9_   +k .%  = +   t  t = + = 8   +k .%  = −   t  n = − = 8 Y E>:Cm3L3<*_              8          = ⇒ =              8           = ⇒ =  o/1314"$6H2H*Y  |Y  2/9_          = /AL&*/9_ { 8  =  "$14C;6{CA/"(8 ]:"AL_ { 8  = VWIS%%1#$H$3TN$> ;3L3<'=1:>)56#6y:"V:A/ :8 zu:_  %  %Y zu:_  %  %Y   o^?6S1g/-1U:_         = V69A1/{6 751)5t6 73/8 Ch k8?[(>6#  /+[. +[.|  zjt ]S1*:"? 73<93L 7&*:"A1F3$6#8 X!4Y W;3L3<6WCc6y:"V'6;  |t  65'6;  | j  %4<3L3<Q2C%j<8>C4<3L3< I&*A/13 c8 =>=    |tp[•      |ti[   |  z%j+<. [...]... đến 47oC thì thể tích tăng thêm 1 /10 thể tích ban đầu Tìm nhiệt độ ban đầu? Giải Sử dụng định luật Gay Luy- Xác: Tính T1 = 290,9K, tính được t1 = 17,9oC *Ví dụ 3: Đun nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp thì nhiệt độ tăng thêm 3K ,còn thể tích tăng thêm 1% so với thể tích ban đầu Tính nhiệt độ ban đầu của khí? Giải - Gọi V1, T1 và V2, T2 là thể... PV1 PV2 1 = 2 T1 T2 * Ví dụ 1 : Trong một xilanh đặt thẳng đứng có một khối khí cao 30cm ở áp suất 1,1 .105 Pa và ở nhiệt độ 270C Khi đặt một vật nặng M lên pittông, pittông hạ xuống một đoạn 10cm và nhiệt độ khối khí bây giờ là 670C Cho biết xi lanh tiết diện đều S=50cm2 và cho g =10 m/s2 Tính khối lượng M của vật nặng? Bài giải - Gọi TA, TB và T1A, T1B... luôn ở trong ống và nhiệt độ không đổi) Đáp sô : a l1= 120 mm b l2= 180 mm c l3= 160 mm Bài 4.6 Trước khi chiếc xe bắt đầu chạy, người lái xe đo áp suất của khí trong ruột bánh xe là 2,8 .105 Pa và nhiệt độ 11,30C Sau khi xe chạy được một quãng đường, người này đo lại thì thấy áp suất của khối khí nàu là 3,2 .105 Pa Hãy tính nhiệt độ của khối khí trong ruột... sô : t2=51,90C Bài 4.7 Một bình chứa 800g khí lí tưởng ở áp suất 1,01 .105 Pa phải bơm vào bình này một lượng khí cùng loại bằng bao nhiêu để áp suất khí trong bình là 4,04 .105 Pa ? Cho biết nhiệt độ của khối khí được giữ không đổi Đáp sô : m2 − m1 = 2, 4 .103 g Bài 4.8 Khi hai khối khí trong hai bình A và B cân bằng sẽ có chung một áp suất bằng bao nhiêu... 100 0 kg/m3 (Hướng dẫn : Vận dụng định luật Bôilơ- Mariôt) Đáp sô : h=5,1m Bài 4.2 Một ống thủy tinh có tiết diện dài l= 40cm, một đầu kín, một đầu hở, chứa không khí ở áp suất khí quyển P=1,01 .105 N/m2 Nhúng ống thẳng đứng xuống một chậu thủy ngân để đầu hở ở dưới Hỏi chiều cao x của cột thủy ngân dâng lên trong ống bằng bao nhiêu khi phần ống ngập trong. .. Đáp sô : P=4,2 .105 Pa Bài 4.9 Một bình khí chứa khí hiđrô nén thể tích 10 lít, nhiệt độ t0C, áp suất 50 atm Khi nung nóng bình vì bình hở nên một phần khí thoát ra ngoài, phần còn lại có nhiệt độ 170C còn áp suất vẫn như cũ Tính khối lượng hiđrô đã thoát ra ? Đáp sô : m=1,47g 5 Một số bài tập trắc nghiệm Câu 1 : Có bao nhiêu mol khí nitơ trong một bình... không đổi B Tăng C Giảm D Tùy thuộc vào thể tích giảm bao nhiêu lần và nhiệt độ tăng bao nhiêu lần Câu 4: Trong một động cơ Điezen khối khí có nhiệt độ ban đầu 320C được nén để thể tích giảm 1/16 thể tích ban đầu và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu Nhiệt độ của khối khí sau khi nén sẽ là: A 970C B 6520C C 15520C D Đáp án khác Câu 5: Nhiệt độ... thành đá B Tất cả các chất khí hóa lỏng C Tất cả các chất khí đều hóa rắn D Chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại Câu 6: Một khối khí lí tưởng được nhốt trong một bình hàn kín Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100 0C lên 2000C, áp suất của khối khí trong bình sẽ là: A Có thể tăng hoặc giảm B Tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ C Tăng lên ít hơn 2 lần... lượng riêng của khí B mật độ phân tử C pV D V/p Câu 4: Một bình nạp khí ở nhiệt độ 330C dưới áp suất 300kPa Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 370C đẳng tích thì độ tăng áp suất của khí trong bình là: A 3,92kPa B 3,24kPa C 5,64kPa D 4,32kPa Câu 5: Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 0 0C, làm nóng khí đến nhiệt độ 102 0C đẳng tích thì áp suất... của một khối khí là 10 lít Khi áp suất không đổi,thể tích của khí đó ở 5460C là: A 20 lít B 15 lít C 12 lít D 13,5 lít Câu 8: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 10 5N/m, nhiệt độ 270C Nung bình đến khi áp suất khí là 5 .105 N/m2 Nhiệt độ khí sau đó là: A 1270C B 600C C 6350C D 12270C Câu 9: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích

Ngày đăng: 17/07/2014, 12:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan