0

Trung Tuyen - THCS Bình Thành - Giồng Trôm - Bến Tre

2 372 0
  • Trung Tuyen - THCS Bình Thành - Giồng Trôm - Bến Tre

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 02:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề chính thức KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 (1 điểm ) Quy tắc bàn tay trái dùng để làm gì? Hãy nêu nội dung qui tắc bàn tay trái Câu 2 ( 2 điểm ) 1. Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động và tác dụng của động cơ điện 1 chiều. Khi hoạt động, động cơ điện 1 chiều chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? 2. Hãy kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết Câu 3:( 2 điểm )Hãy nêu tên các loại nhà máy điện. Trong mỗi loại nhà máy điện có sự chuyển hoá năng lượng như thế nào? Câu 4: (2,0 điểm) Một vật sáng AB cao 3 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính , cách thấu kính 60 cm. Thấu kính có tiêu cự 30 cm. a/ Vẽ và nêu cách vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính. Cho biết ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? b/ Tính khoản cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh Câu 5: ( )Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết hiệu điện thế U = 16V các điện trở R 1 = 4 Ω , R 2 = 12 Ω , R x là gía trị tức thời của 1 biến trở đủ lớn, dây nối có điện trở không đáng kể. 2 a/Tính R x sao cho công suất tiêu hao trên nó bằng 9W b/Với gía trị nào của R X thì công suất tiêu thụ trên nó là cực đại? Tính công suất cực đại này. Gợi ý Câu 5 ý 2 R tương dương của R 1 và R x : R 2x = 2 2 . x x R R R R+ = 12. 12 x x R R+ R toàn mạch : R = R 1 + R 2x = 4 + 12. 12 x x R R+ = 48 16 16(3 ) 12 12 x x x x R R R R + + = + + I qua mạch chính : I = U/R = 16(12 ) 12 16(3 ) 3 x x x x R R R R + + = + + Ta có : I x R x = I R 2x ⇒ I x = I 2x x R R = 12 3 x R+ P hao phí trên R x : P x = I 2 x R x = 2 12 12 x R    ÷ +   R x Mà theo bài ra P x = 9 W Ta có pt bậc 2 R 2 x - 10 R x + 9 = 0 Giải pt bậc 2 ta được 2 nghiệm R x = 9 Ω và R x = 1 Ω R 1 R 2 C R x b) P tiêu thụ trên R x : P x = I 2 x R x = 2 12 3 x R    ÷ +   R x = 2 144 3 x x R R    ÷ +  ÷   ( 2) Ta thấy P x mã khi 3 x x R R + Cực tiểu. Theo BĐT cosi thi hai số dương 3 , x x R R có tích không đổi bàng 3, thì tổng sẽ cực tiểu khi chúng bằng nhau, tức là khi: 3 x x R R = suy ra R x = 3 Ω thay vào ( 2 ) ta có P x = 12W . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề chính thức KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 (1 điểm ) Quy tắc bàn tay trái dùng để làm. = I 2 x R x = 2 12 12 x R    ÷ +   R x Mà theo bài ra P x = 9 W Ta có pt bậc 2 R 2 x - 10 R x + 9 = 0 Giải pt bậc 2 ta được 2 nghiệm R x = 9 Ω và R x = 1 Ω R 1 R 2 C R x b) P tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Trung Tuyen - THCS Bình Thành - Giồng Trôm - Bến Tre, Trung Tuyen - THCS Bình Thành - Giồng Trôm - Bến Tre, Trung Tuyen - THCS Bình Thành - Giồng Trôm - Bến Tre

Từ khóa liên quan