DE VA DAP AN HSG LICH SU (HAU GIANG).doc

5 246 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 12:00

   !" #$"%&'()*+",-./.012'()*3(413125$678209125$9:59099$;982<(132=5>?/13@2/13 >?7/A16BC13D EFEG" •  !"#$%!& '(!)*+, / • 01. 23405&6.7 879'#!:;!<=>4?-/.@ A=B @$-!:'=CDEEFGDEEHI 234$JK3=A=BL!405 A%.M(.@LK#- 'K9NOP<@!:Q*9B 7-R%; SR6CDEETUDEVWIXYS*%Z!"%1?Z7-."8 K? 23,!)3 [-A\.=#"P@75L&CA"D] \&IQ!:Q1."@R%#-)CDEE]UDEV]I#K!:;'=  G^K9-#,-^DEVW G^7K+_`CDEVaI\SbZQ*cC!"7 dQU e'5f#ghIXeY8O%e D #$H"%&'()*+"I(167J13K1.I6(92359L65(>?MN$51>?O1312B>2P17/'4(6Q(.R >2S13TU(9:5092*V13>2013!BW(D EFEGH" G ^aGDVDH[ />^_J!"X/!<%7O._*'*.%/ #-1>.%*!.%h$*-BONO Z^P9\i=+'Z G JBO40%0j#(+k\'8-9\6 l7 G ^DmGDVDH^7!)0j-7\'8n'-l7-- W]GDmCmHGDDIX[ /K8Ol7$9.R-/!<$%7 .'%-5l7Y )7=7 G [ /\'81< .WaGDmC".D-I1% ' P<X.%-=A'(?*=9*! 7OoS0=X.%K7!'#B#!:'.879p- L-7_(\=/ q G 0 .W]GDm0%i=+'-/.% -#K!"ri=+'- -#K9*i=+'[ /&(X9\."#$%? -=hB9\i=+'-S7e- W #$X"%&'()*+"2(P1>?512>2P3(Q(>2Y25(Z([1?5>\]^]_^_X_'P1HH^] ^_&12B>2P 17/D`*9L12a1bc>3d6e>f1292g>9$;992(P1>?512<3(5('/V117-D EFEGX" ^< 'B 3'\ ^>  mDGmVGDVTV' WVG mVGDVTV 0&4[ 4[8'. ^>mVGDVTV'maGDVam Z'75\ec ^>maGDVam'mFGDVam 0&P=!"4? s-^s G0o%/t4d,- [[h.8'.X GY(- ^mHGDVam 0&P=u Z'8c DVam'mFGDVaD 0&P=!" S0=-/.s ,747v. u,[%/.^!8 0&=9 2a1bc>" G ^9P%-#-'7;'\"'\CI G ^'-#B*h0& w^'0&'.'*'#!:-?#:#" w[B0&'.(!-sC7>u-.!"7#KI =AL P51X+"!'-0&&N8P=[ i=X T #$&"%&h]'()*+a@iJ131I$820(N$0>12j13.R8(k192f12>BQ13Y136Q(>2W(3(519:5 @2/13>?7/9092*V13_X]l_Xm5$82(?5'W(nKo(P>32k=12',9L12j132/V>';1312B >2P17/D2f12N$-e1nKo(P>32k=129L3d8209./6Q(92f12N$-e19p%'PN$49h@2/138(P1+m EFEG&" (I1'V( R8(k1 WxaUDVTm /L7P7*==r O<X ]GDVTm !"SLP7-`'# DG]X FHEGDVTm [ 'L7P77 %.!"X VGDVTm Y7-P7P#-/Ou,-^X DWGVUDVTm ^ 1#-15=,!/ C/O uIX w9\B'8 #O7$=h$X w/P*0=h$#$%B\#9<978'Ah$ 8!)p1i=+'X q5$82(?5'W(909nKo(P>',>2R92(k1N$-e1T7*92:9:5N$A192r13h'(e$2712*O(*s> 'W(.413b,2;(12B" Về chính trị`(QB.%7-1.%Bj BOy-r!:-#KX wVề kinh tế#%7P=q-fh:$y&'=#z?  {(XX#KL&=Q|7hPX wVề văn hóa - xã hộio#"%;\;hAyO%h$7KBh$!: .-'q 22f12N$-e19pC'\'I[-9\*P78.PA #X 22f12N$-e1nKo(P>32k=12 Gv<>77-P7*\(Q\(Q# *X[-5 &*9\*#Xq G9*i=+'/O^.#%#:9.#< X a #$t"%&m]'()*+a@1(I1i()$12j13.R8(k192f12>d122d128(12>Ph.R@20>>?()19:582/52O9 8u>2$a>h92f12>?v<(I1nK>\1w*_&t'P11w*__m?d12i7-13$-I112#1.x@'y9:592P'; b,2;(92:132=5<(I1nK679091BQ9K13G$hz*9L.$-132=12B>2P17/6e9K139$;9b#- ZR13b,2;(92:132=5<*;>.4N$493(52(k115-%?$13{$49ho(k>5*+D EFEGt 2W(3(51 R8(k1 DVaF 4?(BO'].=_'CDVaFGDV]mI DVaV '%-=. {X DV]m ,--'%CDVaFGDV]mI7a.TX DV]H YA-=O%*7PX DVFD YA-l7_r\7PX DV]mGDVH] ^'_hB)KP-K**h$[  i=7-!<\=O&&'"X DVE] oXA# ?.\'-LP!"X EGDVVD 96.#KLA!P%X WDGDWGDVVD R\#KCJ/I-#K W]GDWGDVVD A>&'h$*P.&Ha.R %X |3$-I112#1.x@'y9:592P';b,2;(92:132=5<(I1nK679091BQ9K13G$ G}!<##$%.%*\z9S")'K7\#OP# hP757O<=!:Oh$'*-=6X G}=?8!"71*jUK 'M"57%757O *'-h$X G^'-L%.#(.7 .e# * .7(.7jX GJB*'#BS87--!"X b) Suy nghĩ: G!"i,/-'-=UL."6.hB' *h$Q"P*AS:"--7A.gX G/!"i,/C^7`+O/.I(;-!)#/i,- B#$%*0J-'.55BOUL."7 !<i,/X qqqqXX,~^qqqqqX ] . [-A.=#"P@75L&CA"D] &IQ!:Q1."@R%#-)CDEE]UDEV]I#K!:;'=  G^K9-#,-^DEVW G^7K+_`CDEVaISbZQ*cC!"7. R8(k1 DVaF 4?(BO'].=_'CDVaFGDV]mI DVaV '%-=. {X DV]m ,--'%CDVaFGDV]mI7a.TX DV]H. 0&P=!"4? s-^s G0o%/t4d,- [[h.8'.X GY(- ^mHGDVam 0&P=u Z'8c DVam'mFGDVaD 0&P=!" S0=-/.s ,747v. u,[%/.^!8 0&=9 2a1bc>" G
- Xem thêm -

Xem thêm: DE VA DAP AN HSG LICH SU (HAU GIANG).doc, DE VA DAP AN HSG LICH SU (HAU GIANG).doc, DE VA DAP AN HSG LICH SU (HAU GIANG).doc

Từ khóa liên quan