Tiểu luận Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

40 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:45

Phần 1: Lời mở đầun 1: Lời mở đầui mở đầu đần 1: Lời mở đầuu Trong năm vừa qua, với thành tựu đổi củang năm vừa qua, với thành tựu đổi củam vừa qua, với thành tựu đổi củaa qua, với thành tựu đổi củai năm vừa qua, với thành tựu đổi củang thành tựu đổi củanh tựu đổi củau đổi củai thành tựu đổi củai củaa đ t nưới thành tựu đổi củac, hệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng ngân hành tựu đổi củang Việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct Nam có năm vừa qua, với thành tựu đổi củang đổi củai thành tựu đổi củai sâu sắcc đóng góp vành tựu đổi củao việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc ổi củan định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon tệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theoy tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang trưởng kinh tế theong kinh tế theo theo hưới thành tựu đổi củang công nghiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcp hoá vành tựu đổi hiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn đại hoá đất nước, mở rộng quan hệi hoá đ t nưới thành tựu đổi củac, mởng kinh tế theo rộng quan hệng quan hệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc kinh tế theo với thành tựu đổi củai nưới thành tựu đổi củac khu vựu đổi củac vành tựu đổi theo giới thành tựu đổi củai Tuy nhiên, bên cại hoá đất nước, mở rộng quan hệnh đó, hoại hố đất nước, mở rộng quan hệt động quan hệng ngân hành tựu đổi củang tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon kinh tế theo thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng cóng có nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou khó khăm vừa qua, với thành tựu đổi củan , tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi , năm vừa qua, với thành tựu đổi củang rủai ro tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theom ẩy tăng trưởng kinh tế theon gây ảnh hưởng khôngnh hưởng kinh tế theong không nhỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng đế theon kế theot quảnh hưởng không kinh doanh vành tựu đổi uy tín củaa ngânhành tựu đổi củang Đ c biệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct , xu theo tựu đổi hố tành tựu đổi củai hiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn nay, vi ệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc ền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou h ại hoá đất nước, mở rộng quan hện sách tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon tệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc củaa NHNN Việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct Nam bước chuyểnn bước chuyểnn t ừa qua, với thành tựu đổi củang b ưới thành tựu đổi củac chuy ểnn sang s dngj công cụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay gián tiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcp, việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc quy định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh trần dần bước chuyểnn lãi su t cho vay đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai NH TM bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc bãi bỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng thay việc công vố lãi suất cùngng việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc cơng vống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc lãi su t bảnh hưởng khôngn với thành tựu đổi củai sựu đổi cho phép biên động quan hệ dao động quan hệng Lãi su t bưới thành tựu đổi củac đần dần bước chuyểnu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc tựu đổi hoá với thành tựu đổi củai việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc NHNN bỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng chế theo khống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng chế theo lãi su t cho vay ngoại hoá đất nước, mở rộng quan hệi t ệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc với thành tựu đổi củai NHTM, điền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou nành tựu đổi củay dẫn đến biến động thường xuyên củan đế theon năm vừa qua, với thành tựu đổi củang biế theon động quan hệng thường cóng xuyên củaa lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng Trưới thành tựu đổi củac năm vừa qua, với thành tựu đổi củang diễn biến lãi suất tăng, giảm vậy,n biế theon lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang, giảnh hưởng khôngm v ậy,y, nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou NHTM Việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct Nam phảnh hưởng khôngi chịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou thiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct hại hoá đất nước, mở rộng quan hệi vành tựu đổi bịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo suy gi ảnh hưởng khôngm khảnh hưởng không n ăm vừa qua, với thành tựu đổi củang sinh lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi M c dù mộng quan hệt sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc NHTM nhậy,n thức vấn đề này, nhưngc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc v n đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo nành tựu đổi củay, nh ưng chưa ngân hành tựu đổi củang nành tựu đổi củao có bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc hệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng quảnh hưởng khơngn lý rủai ro mộng quan hệt cách hồnh tựu đổi củan thiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn Nế theou tình trành tựu đổi củang nành tựu đổi củay tiế theop tụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc kéo dành tựu đổi củai , tươ cùngng lai ngân hành tựu đổi củang có thển phảnh hưởng khơngi gánh chiụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayu năm vừa qua, với thành tựu đổi củang hậy,u quảnh hưởng không n ng nên hơ cùngn, thậy,m chí gây ảnh hưởng khơngnh hưởng kinh tế theong đế theon sựu đổi an toành tựu đổi củan kinh doanh củaa ngân hành tựu đổi củang cóng sựu đổi an tồnh tựu đổi củan củaa cảnh hưởng khơng hệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng Vì theo, việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc sâu nghiên c ức vấn đề này, nhưngu v ền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit hệ thống kinh doanh ngân hàng giải thống kinh doanh ngân hàng giảing kinh doanh ngân hàng giảing vàng giải giảii pháp phòng ngừaa “phù hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp lành tựu đổi rr t cần dần bước chuyểnn thiế theot vành tựu đổi quan trọng với mỗing với thành tựu đổi củai mỗii ngân hành tựu đổi củang Đó cóng lành tựu đổi lý em chọng với mỗin đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tành tựu đổi củai nành tựu đổi củay Đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo án bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc chia lành tựu đổi củam ba phần dần bước chuyểnn : -Phần dần bước chuyểnn 1: Lờng cói mởng kinh tế theo đần dần bước chuyểnu -Phần dần bước chuyểnn 2: Nộng quan hệi dung -Phần dần bước chuyểnn 3: Kế theot luậy,n M c dù cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc gắcng nghiên cức vấn đề này, nhưngu đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo án không tránh khỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng i bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc năm vừa qua, với thành tựu đổi củang thiế theou xót Em mong nhậy,n bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc sựu đổi bảo thầy cô bảnh hưởng khôngo củaa thần dần bước chuyểny cô đển đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo án trởng kinh tế theo nên tống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct hơ cùngn nưã Em xin cảnh hưởng khôngm cùngn Ths Phan Thị Hạnh Hạnhnh giúp em r t nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou đển có thển hồnh tựu đổi củan thiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo án nành tựu đổi củay Phần 1: Lời mở đầun : Nội dungi dung Chương : Rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàngng : Rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit hoạnht đội dungng kinh doanh Ngân hàng giảing Khái niệ thống kinh doanh ngân hàng giảim cơng : Rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàng bảin vè rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit: 1.1.Ví dụ 1.1.1.Ví dụ: Giảnh hưởng khơng s ngân hang A có nhu cần dần bước chuyểnu cho vay 100 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu có thờng cói h ại hoá đất nước, mở rộng quan hện năm vừa qua, với thành tựu đổi củam với thành tựu đổi củai lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh lành tựu đổi 10%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Ngân hành tựu đổi củang Q tìm kiế theom nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn hco vay việc công vố lãi suất cùngng cách vay thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang 200 tri ệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu v ới thành tựu đổi lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh lành tựu đổi 6%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, nế theou vay năm vừa qua, với thành tựu đổi củam vành tựu đổi 7%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, nế theou vay hai năm vừa qua, với thành tựu đổi củam 1.1.2 Tình trạnhng tái tàng giảii trợ:: Giảnh hưởng không s ngân hành tựu đổi củang vay thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện n ăm vừa qua, với thành tựu đổi củam Sau năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, 100 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu cho vay bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc trảnh hưởng không vành tựu đổi 200 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu ti ền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon vay ph ảnh hưởng khôngi tr ảnh hưởng không: khoảnh hưởng khôngn gống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc bảo thầy cô đủa trang trảnh hưởng khôngi 50% nhu cần dần bước chuyểnu chi trảnh hưởng không ( ảnh hưởng khôngnh hưởng kinh tế theong củaa lãi coi bẳng không) Đối với khoản cho vay năm ngân hàngng không) Đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai khoảnh hưởng khôngn cho vay năm vừa qua, với thành tựu đổi củam ngân hành tựu đổi củang thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc : Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcchlãi su t = 10%-6%=4% Đển có tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon trảnh hưởng không 100 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu cịn lại hố đất nước, mở rộng quan hệi, NH cần dần bước chuyểnn vay thêm 100 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang Như vậy,y, ngân hành tựu đổi củang phảnh hưởng khôngi tành tựu đổi củai trợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc gọng với mỗii lành tựu đổi tái tành tựu đổi củai trợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùng: Lành tựu đổi tình trại hố đất nước, mở rộng quan hệng kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện củaa t ành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn d ành tựu đổi củai h cùngn kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện củaa nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t mành tựu đổi ngân hang thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc phụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay thuộng quan hệc vành tựu đổi củao lãi su t mành tựu đổi ngân hành tựu đổi củang phảnh hưởng khôngi trảnh hưởng không tái tành tựu đổi củai trợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất Nế theou lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang không đổi củai, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc củaa khoảnh hưởng khôngn chovay năm vừa qua, với thành tựu đổi củam lành tựu đổi : Chênh lế theohc lãi su t =11%-6%=5% Ngân hành tựu đổi củang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc 5%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, cảnh hưởng không hai năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Khilãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang giảnh hưởng khôngm, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc năm vừa qua, với thành tựu đổi củam thức vấn đề này, hai sững năm vừa qua, với thành tựu đổi lới thành tựu đổi củan hơ cùngn 5% vành tựu đổi lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang, chênh lế theoch lãi su t thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị giảnh hưởng khơngm thậy,m chí có thển ngân hành tựu đổi củang bịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo lỗi Năm vừa qua, với thành tựu đổi củam1: Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc từa qua, với thành tựu đổi 200 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu hco vay lành tựu đổi của: [(10%-6%)100+(11%-6%)100] =9 = 4,5% 200 200 Năm vừa qua, với thành tựu đổi củam 2: Gỉ bảo thầy cô s lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng giảnh hưởng khôngm 1% Do khoảnh hưởng khôngn cho vay với thành tựu đổi củai lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh nên ngân hành tựu đổi củang đến biến động thường xuyên củan bảo thầy cô thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lãi su t năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện vay thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang bảo thầy cô lành tựu đổi mọng với mỗit năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, vậy,y vành tựu đổi củao năm vừa qua, với thành tựu đổi củam thức vấn đề này, hai, lãi su t bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc đ t lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi, bảo thầy cô cọng với mỗin 5%, vậy,y chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi suaats thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc năm vừa qua, với thành tựu đổi củam thức vấn đề này, hai : Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t = 11% -5% = 6% Bình quân mỗii năm vừa qua, với thành tựu đổi củam ngân hành tựu đổi củang thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch : (4,5%+1%) =5,25% Giảnh hưởng không s lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 4% , chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t năm vừa qua, với thành tựu đổi củam thức vấn đề này, hai lành tựu đổi : 11% -10% =1% Bình quân môĩ năm ngân hàng thu chênh lệch : năm vừa qua, với thành tựu đổi củam ngân hành tựu đổi củang thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lành tựu đổi : (4,5%+1%) =2,75% Tại hoá đất nước, mở rộng quan hệi ngân hại hoá đất nước, mở rộng quan hệng lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi dùng nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn có kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện ngắcn đển cho vay với thành tựu đổi củai k ịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hại hoá đất nước, mở rộng quan hện dành tựu đổi củai hơ cùngn ? Mộng quan hệt lí dolành tựu đổi ngân hành tựu đổi củang kì vọng với mỗing thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t cao hơ cùngn Nế theou ngân hành tựu đổi củang cho vay với thành tựu đổi củai kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện huy động quan hệng , chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lành tựu đổi : 10%-6% = 4% Khithảnh hưởng khơng đổi kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện ngânhành tựu đổi củang th t việc công vố lãi suất cùngng chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t năm vừa qua, với thành tựu đổi củam chắcc chắcn thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị cao hơ cùngn, đại hoá đất nước, mở rộng quan hệt 4,5%, nhien, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t năm vừa qua, với thành tựu đổi củam lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi chưa chắcc chắcn, tuỳ hạn năm Sau thuộng quan hệc vành tựu đổi củao mựu đổi củac động quan hệ vành tựu đổi xu tưới thành tựu đổi củang thay đổi củai củaa lãi su t th ịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng Ngân hang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị thay đổi củai kì hanh nế theou nhành tựu đổi quảnh hưởng khơngn lí dựu đổi đốn việc cơng vố lãi suất cùngng lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị giảnh hưởng khôngm, ho c tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang song m ức vấn đề này, nhưngc tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang không vược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngt tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc lành tựu đổi củam cho chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t bình quân năm vừa qua, với thành tựu đổi củam nhỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng hơ cùngn 4% Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t năm vừa qua, với thành tựu đổi củam an toành tựu đổi củan cho ngân hành tựu đổi củang = (4% x2 – 4,5%) = 3,5% Lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liên ngân hành tựu đổi củang an toành tựu đổi củan = 11% n-3,5% =7,5% Nế theou lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng liênngân hành tựu đổi củang năm vừa qua, với thành tựu đổi củam thức vấn đề này, tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang tới thành tựu đổi củai 7,5%, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t năm vừa qua, với thành tựu đổi củam bảo thầy cịn 3,5%, giảnh hưởng khôngm 1% so với thành tựu đổi năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Kế theot cụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc chung, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t bình quân2 năm vừa qua, với thành tựu đổi củam đại hoá đất nước, mở rộng quan hệt 4% Nế theou lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang dựu đổi tính ( 7,5%) thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị gây tỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng n th t cho ngân hành tựu đổi củang 1.2.2Tình trạnhng tái đần 1: Lời mở đầuu tư ( kì hạnhn củi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảia tàng giảii sảin nh ỏ nguồn tài h ơng : Rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàngn ngu ồn tàin t àng giảii trợ:) Các giảnh hưởng không thiế theot tươ cùngng tựu đổi trế theonong nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vay năm vừa qua, với thành tựu đổi củam với thành tựu đổi củai lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh 7%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Sau 1năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, 100 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc hồnh tựu đổi củan trảnh hưởng khơng, thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc chênh l ệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t lành tựu đổi 3% Ngân hành tựu đổi củang có thển cho vay mộng quan hệtkhoảnh hưởng khôngn m ới thành tựu đổi củai : tái đần dần bước chuyểnu t lãi su t thu bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lành tựu đổi 3% Khi lãi su t cho vay tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang ho c giảnh hưởng khôngm, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang ho c giảnh hưởng khôngm 1.1.3 Kết luận:t luận:n: ởng kinh tế theo cảnh hưởng không hành tựu đổi củai trường cóng hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou có sựu đổi khơng phù hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn điền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou kiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng huy động quan hệng vành tựu đổi tành tựu đổi củai trợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất vói lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh Tình trại hoá đất nước, mở rộng quan hệng nành tựu đổi củay bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc kế theot hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp với thành tựu đổi thay đổi củai lãi su t ngành tựu đổi củao dựu đổi kiế theon trênthịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng lành tựu đổi củalãi su t nảnh hưởng khôngy sinh tổi củan tháat cho ngân h ành tựu đổi củang Nh vậy,y, rủai ro lãi su t lành tựu đổi khảnh hưởng không năm vừa qua, với thành tựu đổi củang giảnh hưởng khôngm chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t lãi su t th ịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng thay đổi củai 1.2Khái niệ thống kinh doanh ngân hàng giảim: Đển huy động quan hệng vống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn củaa doanh nghiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcp vành tựu đổi dân cư, ngân hành tựu đổi củang phảnh hưởng khôngi trảnh hưởng không lãi Khi tành tựu đổi củai trợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùng, ngân hành tựu đổi củang thu lãi Như nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou giá cảnh hưởng không h ành tựu đổi củang hố khác, lãi su t củaa khoảnh hưởng khơngn cho vay, tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i vành tựu đổi chức vấn đề này, nhưngng khốn thường cóng xun biế theon động quan hệng, có thển lành tựu đổi củam gia tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi nhuậy,n cho ngân hành tựu đổi củang vành tựu đổi ngược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi gây tổi củan th t cho ngân hành tựu đổi củang Rủai ro lãi su t lành tựu đổi khảnh hưởng không năm vừa qua, với thành tựu đổi củang xảnh hưởng khôngy năm vừa qua, với thành tựu đổi củang tổi củan th t ngoành tựu đổi củai dựu đổi kiế theon gắcn với thành tựu đổi củai thay đổi củai củaa lãi su t vành tựu đổi nhi ền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou nhân t ống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc khác c u trúc vành tựu đổi kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn, quy mô vành tựu đổi kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện… Nguyên nhân rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit Sựu đổi không phù hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện củaa nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn Sựu đổi thay đổi củai củaa lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng khác với thành tựu đổi củai dựu đổi kiế theon củaa ngâng hành tựu đổi củang Ngân hành tựu đổi củang s dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayng lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngng 2.1 Sự khơng phù hợp kì hạn nguồn tài sản đo không phù hợ:p kì hạn nguồn tài sản đo kì hạnhn củi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảia nguồn tàin v àng giải t àng giảii s ảin đượ:c đo bảing khe hở đầu lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãit = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãii sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãin nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãiy cản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãim lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãit – Nguồn nhạy cảm lãi Nguồn nhạy cảm lãin nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãiy cản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãim lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãit Các tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm thường cóng lành tựu đổi loại hoá đất nước, mở rộng quan hệi mành tựu đổi sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dư nhanh chóng chuyểnn sang lãi su t thành tựu đổi củai lãi su t thayđổi củai, ví dj khoảnh hưởng khôngn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện , khoảnh hưởng khôngn cho vay vành tựu đổi vay thi tr ường cóng liên ngânhành tựu đổi củang, chức vấn đề này, nhưngng khoán ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện củaa phủa, khoảnh hưởng khơngn cho vay ngắcn hại hố đất nước, mở rộng quan hện Các loại hoá đất nước, mở rộng quan hệi nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm thuộng quan hệc vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn trung v ành tựu đổi d ành tựu đổi củai hại hoá đất nước, mở rộng quan hện với thành tựu đổi lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh Ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay, mộng quan hệt khoảnh hưởng khôngn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i tiế theot kiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm tháng (100 tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ hơn) với thành tựu đổi lãi su t 10%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng thay dổi củai ( t ăm vừa qua, với thành tựu đổi củang ho c giảnh hưởng khơngm) , khoảnh hưởng khôngn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon nành tựu đổi củay ( 100tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ )sẽ thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị nhanh chóng chuyểnn sang lãi su t thành tựu đổi củai Ngược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi, với thành tựu đổi khoảnh hưởng khôngn tiế theotkiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trươ cùngng thay đổi củai, bảo thầy cô mộng quan hệt phần dần bước chuyểnn nhỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng sắcp đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện, ho c thành tựu đổi củai g i có khảnh hưởng khơng năm vừa qua, với thành tựu đổi củang chuyểnn sang lãi su t thành tựu đổi củai Do ngân hành tựu đổi củang s dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayng lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh t ại hoá đất nước, mở rộng quan hệo tìa sảnh hưởng khơngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệycảnh hưởng khôngm với thành tựu đổi củai lãi su t Ngân hành tựu đổi củang có khe hởng kinh tế theo dươ cùngng nế theou tái sảnh hưởng khôngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm lới thành tựu đổi củan hơ cùngnnguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm (kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện huy động quan hệng dành tựu đổi củai hơ cùngn s dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayng) 2.2 Sự không phù hợp kì hạn nguồn tài sản đo thay đổi lãi suất thị trương dự kiến:i củi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảia lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit thị Hạnh trương : Rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàngng ngồng giảii dự khơng phù hợp kì hạn nguồn tài sản đo kiết luận:n: Lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng thường cóng xunthay đơỉ bảo thầy Ngân hành tựu đổi củang nghên cức vấn đề này, nhưngu vành tựu đổi dựu đổi báo lãi su t Tuy nhiên , nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou tr ường cóng hợc bãi bỏ thay việc cơng vố lãi suất cùngp ngân h ành tựu đổi củang khơng thẻ dự báo xác mức độ thay đổi lãi suất dựu đổi báo xác mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ thay đổi củai củaa lãi su t Nế theou ngân hành tựu đổi củang trì Khe hởng kinh tế theo lãi su t dươ cùngng: -Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang, chênhlế theoch lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang; -Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng giảnh hưởng khơngm, chênh lế theoch lãi su t giảnh hưởng khôngm; Nế theou ngân hang trì Khe hỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng lãi su t âm: -Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t giảnh hưởng khôngm; -Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng giảnh hưởng khơngm, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang; Các nhân tống kinh doanh ngân hàng giải phảin ánh rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit: 3.1 Khe hở đầu lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit ( interest rate gap) Các nhành tựu đổi quảnh hưởng khôngn lý ngân hành tựu đổi củang dùng khe hởng kinh tế theo lãi su t (interest rate gap) lành tựu đổi bảo thầy cô tiêu đo khảnh hưởng không năm vừa qua, với thành tựu đổi củang thu nhwpj giảnh hưởng khôngm lãi su t thay đổi củai Khe hởng kinh tế theo lãi su t hình thành tựu đổi củanh chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệycảnh hưởng khơngm Có nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou nhân tống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc ảnh hưởng khôngnh hưởng kinh tế theong tới thành tựu đổi củai quy mô củaa nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tái sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm: -Nhu cần dần bước chuyểnu vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kì hại hoá đất nước, mở rộng quan hện củaa ngường cói s dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayng; -Khảnh hưởng không năm vừa qua, với thành tựu đổi củang vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theokì hại hố đất nước, mở rộng quan hện củaa ngường cói g i vành tựu đổi cho vay; -Chuyểnn hoán kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện củaa ngồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn Sựu đổi khcs biệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kì hại hoá đất nước, mở rộng quan hện củaa nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn lành tựu đổi t t yế theou Kịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hại hoá đất nước, mở rộng quan hện đển phân loại hoá đất nước, mở rộng quan hệi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm không phảnh hưởng khôngi lành tựu đổi kịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hại hoá đất nước, mở rộng quan hện danh ngh ĩ năm ngân hàng thu chênh lệch :a m ành tựu đổi l ành tựu đổi kì hại hoá đất nước, mở rộng quan hện tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc xác định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi lãi su t Ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay, mộng quan hệt nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon huy động quan hệng năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, với thành tựu đổi củai lãi su t 10%/năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, song trì bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc năm vừa qua, với thành tựu đổi củam 10 tháng Vậy,y vành tựu đổi củao thờng cói điểnm tính tốn , nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn nành tựu đổi củay bảo thầy cịn tháng lành tựu đổi đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện Nế theou lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng thay đổi củai , nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn nành tựu đổi củay thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc đ t lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi giá ( xác định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh lãi lãi su t ) Ngân hành tựu đổi củang khó vành tựu đổi khơng cần dần bước chuyểnn thiế theot trì sựu đổi phù hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp tuyệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện giững năm vừa qua, với thành tựu đổi củaa nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi loaịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn khác m ọng với mỗii thờng cói kì Trưới thành tựu đổi củac hế theot, kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện thường cóng lành tựu đổi dokhchs hành tựu đổi củang vay vành tựu đổi g i ti ền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon quýet ssịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh Thức vấn đề này, hai, sựu đổi thay đổi củai củaa loại hoá đất nước, mở rộng quan hệi lãi su t r t khác vành tựu đổi mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm củaa nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai lãi su t cóng khcs Thức vấn đề này, ba, sựu đổi khác biệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm có kthển hố đất nước, mở rộng quan hệo thu nhậy,p cao hơ cùngn cho ngân hành tựu đổi củang Khhi trì khe hởng kinh tế theo nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm khác không, nế theou lãi su t thay đổi củai theo hưới thành tựu đổi củang phù hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp, thu nhậy,p củaa ngân hành tựu đổi củang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang Giảnh hưởng không s lãi su t thay đổi củai với thành tựu đổi củai mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ nành tựu đổi củao khơng có lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngicho ngân hành tựu đổi củang, mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ giảnh hưởng khôngm thu nhậy,p từa qua, với thành tựu đổi lãi củaa ngân hành tựu đổi củang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc thuậy,n với thành tựu đổi củai quy mô khe hởng kinh tế theo lãi su t 3.2 Sự không phù hợp kì hạn nguồn tài sản đo thay đổi lãi suất thị trương dự kiến:i củi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảia lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit thị Hạnh trười mở đầung -Trong trường cóng hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp ngân hành tựu đổi củang trì khe hởng kinh tế theo lãi su t dươ cùngng, tức vấn đề này, nhưngc l ành tựu đổi ngân hành tựu đổi củang dựu đổi đoán lãi su t thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang Nế theou lãi su t tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang nhau, ngân hành tựu đổi củang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị có lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi; nế theou chúng giảnh hưởng khôngm xuống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng với thành tựu đổi củai mức vấn đề này, nhưngc động quan hệi, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t củaa ngân hang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị giảnh hưởng khôngm, lành tựu đổi củam giảnh hưởng khôngm thu nhậy,p từa qua, với thành tựu đổi lãi su t -Trong trường cóng hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp ngân hành tựu đổi củang trì khe hởng kinh tế theo lãi su t âm t ức vấn đề này, nhưngc l ành tựu đổi ngân hành tựu đổi củang dựu đổi đoán lãi su t thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị giảnh hưởng khôngm Nế theou lãi su t tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm lại hố đất nước, mở rộng quan hệi tang với thành tựu đổi củai mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t c ủaa ngân h ành tựu đổi củang srx giảnh hưởng khôngm, lành tựu đổi củam giảnh hưởng khôngm thu nhậy,p từa qua, với thành tựu đổi lãi su t Như vậy,y, trại hoá đất nước, mở rộng quan hệng thái t ành tựu đổi củai s ảnh hưởng khôngn v ành tựu đổi ngn ( hố đất nước, mở rộng quan hệo nên khe hởng kinh tế theo lãi su t ) không phảnh hưởng khôngi lành tựu đổi yế theou tống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc nh t gây nên ruỉ bảo thầy ro lãi su t Trại hố đất nước, mở rộng quan hệng thái bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc kế theot hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp với thành tựu đổi củai thay đổi củai củaa lãi su t ngoành tựu đổi củai mong muống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn củaa nhành tựu đổi quảnh hưởng khơngn lí ngân hành tựu đổi củang thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị gây nên rủai ro lãi su t Do khảnh hưởng không năm vừa qua, với thành tựu đổi củang dựu đổi đoán thay đổi củai lãi su t lành tựu đổi có hại hố đất nước, mở rộng quan hện trưới thành tựu đổi củac thay đổi củai củaa môi trường cóng kinh doang, khe hởng kinh tế theo lãi su t trưởng kinh tế theo thành tựu đổi củanh yế theou tống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc đo rủai ro lãi su ttiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theom năm vừa qua, với thành tựu đổi củang Nế theou khe hởng kinh tế theo lãi su t cành tựu đổi củang lới thành tựu đổi củan rủai ro cóng cành tựu đổi củang lới thành tựu đổi củan Ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay: Mộng quan hệt ngân hành tựu đổi củang có trại hoá đất nước, mở rộng quan hệng thái nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm với thành tựu đổi củai lãi su t sau ( sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dư bình quân kì , cùngn vịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng, lãi su t bình quân %/ kì): Tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn Sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dư Tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệ cảnh hưởng khôngm 80 Tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm 120 Lãi su t Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn Sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc Lãi su t dư Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm 120 Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy 80 cảnh hưởng khôngm Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t củaa ngân hành tựu đổi củang kì: (80x5%+120x4%-80x6%)x100 =1,4% 200 (sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc tuyệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci lành tựu đổi 2,8) Nế theou lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trươ cùngng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 1%,chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t củaa ngân hành tựu đổi củang: (80x6%+120x7%-120x5%-80x6%)x100 =1,2% (giảnh hưởng khôngm 0,2%) 200 (sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc tuyệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci lành tựu đổi 2.4%) Khe hởng kinh tế theo nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm 80-120 = -40 Vậy,y từa qua, với thành tựu đổi khe hởng kinh tế theo nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm ta có thển dựu đổi đoán tổi củan th t lãi su t thay đổi củai : Thu nhậy,p từa qua, với thành tựu đổi lãi giảnh hưởng khôngm (-) =Khe hởng kinh tế theo xMức vấn đề này, nhưngc gia tang Ho c tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang (+) nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm củaa lãi su t Từa qua, với thành tựu đổi ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay ta có : Thu nhậy,p từa qua, với thành tựu đổi lãi giảnh hưởng khôngm (-)=-40 x 1% =- 0,4 ( cùngn vịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo) Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t giảnh hưởng khôngm ( -) = khe hởng kinh tế theo nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm x Mức vấn đề này, nhưngc gia tang củaa lãi su t Ho c tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang (+) Tổi củang tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn sinh lờng cói =- 0,4 x100 =0,2% 200 3.3 Các diễn biến rủi ro lãi suấtn biết luận:n củi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảia rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit 3.3.1 Lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit thay đổi lãi suất thị trương ngồi dự kiến:i khơng mức độc đội dung Đển th y ảnh hưởng khôngnh hưởng kinh tế theong củaa trại hoá đất nước, mở rộng quan hệng thái tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai rủai ro lãi su t, giảnh hưởng không định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh lãi su t nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy c ảnh hưởng khôngm thay đổi củai với thành tựu đổi củai mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ Song thựu đổi củac tế theo, mức vấn đề này, nhưngc lãi su t thay đổi củai khác Sựu đổi thay đổi củai lãi su t theocác mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ khácnhau cóng gây rủai ro lãi su t cho dù động quan hệ lới thành tựu đổi củan vành tựu đổi d u cuảnh hưởng không khe hởng kinh tế theo lãi su t theo nành tựu đổi củao Ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay: vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mộng quan hệt ngân hành tựu đổi củang với thành tựu đổi củai sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dư binh quân kì, lãi su t bình quân : Tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn Tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm Trong đó: -Chức vấn đề này, nhưngng khốn ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện Sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dư Lãi su t 80 20 Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm Trong đó: -Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i toán Sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc dư 120 Lãi su t 30 -Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i hoá đất nước, mở rộng quan hệi NH -Cho vay ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện Tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm -Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i có kì hại hoá đất nước, mở rộng quan hện 30 ngắcn 60 -Tiế theot kiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm ngắcn 80 Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm Hiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn hố đất nước, mở rộng quan hệi, chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch thu chi từa qua, với thành tựu đổi lãi củaa ngân hành tựu đổi củang lành tựu đổi : 20 x 4% +10 x 2% +50 x 6% +120 x7% - 30 x3% -30 x4%- 60 x5% -80 x 6% = 2,5 Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t củaa ngân hành tựu đổi củang lành tựu đổi : 2,5 x100 =1,25% 200 lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ, khe hởng kinh tế theo lãi su t âm, thu nh ậy,p t ừa qua, với thành tựu đổi lãi s ẽ thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị giảnh hưởng khôngm Song nế theou mức vấn đề này, nhưngc lãi su t thay đổi củai không giống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng tổi củan th t có thển r t lới thành tựu đổi củan,ho c ngược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi ngân hành tựu đổi củang có thển bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi Giảnh hưởng không s lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng dựu đổi tính thay đổi củai sau : +Chức vấn đề này, nhưngng khoán ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 0.3%; +Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i hoá đất nước, mở rộng quan hệi ngân hành tựu đổi củang tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 0,2%; +Cho vay ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 0,8%; +T^iền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i toán tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 0,3%; +Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i có kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện ngắcn tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 0,6%; +Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i tiế theot kiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm ngắcn tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang thêm 0,9%; Vậy,y chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch thu chi từa qua, với thành tựu đổi lãi dựu đổi tính kì tới thành tựu đổi củai củaa ngân hành tựu đổi củang lành tựu đổi : 20 x4,3% +10 x 2,2% +50 x6,8% +120 x 7% -30 x3,3% -30 x4,6% -60 x 5,9% -80 x 6% =2,17 Chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch lãi su t dựu đổi tính củaa ngân hành tựu đổi củang lành tựu đổi : 2,17 x100 =1,085% 200 (Đển cùngngiảnh hưởng khơngn tính tốn,giảnh hưởng khơng s qui mơ, c u trúc củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn không đổi củai ) 10 50 120 3.3.2 Mức độc đội dung nhạnhy cảim lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit -Kì hại hoá đất nước, mở rộng quan hện nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn quyế theot định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh động quan hệ lới thành tựu đổi củan củaa khe hởng kinh tế theo lãi su t Đển cùngn giảnh hưởng khôngn, ta giảnh hưởng không định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn ngắcn hại hoá đất nước, mở rộng quan hện ( t ừa qua, với thành tựu đổi 12 tháng tr o xuống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng ) lành tựu đổi nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm lãi su t ( mức vấn đề này, nhưngc ddộng quan hệ nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm ) Tuy nhiên, thựu đổi củac tế theo cáckì hại hố đất nước, mở rộng quan hện khác thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị có mức vấn đề này, nhưngc nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm lãi su t khác Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i hoá đất nước, mở rộng quan hệi ngân hành tựu đổi củang Nhành tựu đổi nưới thành tựu đổi củac, tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i toán lành tựu đổi tì sảnh hưởng khơngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn có mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm lới thành tựu đổi củan nh t.Tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i tiế theotkiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm tháng ( sau tháng thành tựu đổi củai đ t giá lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi ) có mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm th p hơ cùngn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon tiế theot kiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm loại hoá đất nước, mở rộng quan hệi 12 tháng Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn 12 tháng có thển chuyểnn thành tựu đổi củanh tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện tháng vành tựu đổi 24 tháng đển hoá đất nước, mở rộng quan hệo khe hởng kinh tế theo lãi su t việc công vố lãi suất cùngng không Khilãi su t thay đổi củai mộng quan hệt khoảnh hưởng khơngng thờng cóigian dựu đổi tính,tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi ngn nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc đ t giá lại hoá đất nước, mở rộng quan hệi cóng khác Ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay, lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang, 100%tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i toánđược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngcchuyểnn sang lãi su t thành tựu đổi củai bảo thầy cô vòng mộng quan hệt ngành tựu đổi củay, khiđó bảo thầy mộng quan hệt phần dần bước chuyểnn tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon g i tháng bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc chuyểnn sang lãi su t thành tựu đổi củai vòng mộng quan hệt tháng… Do vậy,y, nhành tựu đổi quảnh hưởng khơngn lí cần dần bước chuyểnn kế theot hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp qui mơ vành tựu đổi kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện cá biệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắctcủaa từa qua, với thành tựu đổi củang lìa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn đển tính kì hanh trung bình củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn vành tựu đổi nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn, nghiêncức vấn đề này, nhưngu mức vấn đề này, nhưngcđộng quan hệ nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm củaa chúng đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai lãi su t -Nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có kì hại hố đất nước, mở rộng quan hện năm vừa qua, với thành tựu đổi củam với thành tựu đổi củai lãi su t cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc coi lành tựu đổi nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm với thành tựu đổi củai lãi su t Song mức vấn đề này, nhưngc ssộng quan hệ nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm củaa m ỗii lo ại hoá đất nước, mở rộng quan hệi c ũng cóng khác nhauvành tựu đổi đền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou tác đọng với mỗingtới thành tựu đổi củaikhe hởng kinh tế theo láiu t -Mộng quan hệt nguồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn huy động quan hệng năm vừa qua, với thành tựu đổi củam đển cho vay năm vừa qua, với thành tựu đổi củam với thành tựu đổi củai lãi su t c ống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh khơng có rủai ro lãi su t Ty nhiên, thựu đổi củactế theo, nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou doanh nghiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcp vay lới thành tựu đổi củan có quyền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonthay lãi su t lãi su t thỉ bảo thầy cơtường cóng giảnh hưởng khôngm Các doanh nghiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcp nành tựu đổi củay cóthển trảnh hưởng khơng trưới thành tựu đổi củac hại hoá đất nước, mở rộng quan hện,vay ngân hành tựu đổi củang khác đển trảnh hưởng khơng, thoảnh hưởng khơng thuậy,n lại hố đất nước, mở rộng quan hệi với thành tựu đổi củai ngân hành tựu đổi củang đển giảnh hưởng khôngm lãi su t ghỉ bảo thầy côtong hợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngp đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngng… Khi tình trại hố đất nước, mở rộng quan hệng chovay trởng kinh tế theo nênkhó khâưn, ngân hành tựu đổi củang buộng quan hệc phảnh hưởng khôngi ch p nhậy,n yêu cần dần bước chuyểnu củaakhách Thựu đổi củac tế theo nành tựu đổi củay hoá đất nước, mở rộng quan hệo tổi củan th tcho ngân hành tựu đổi củang 4.Phương : Rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh Ngân hàngng pháp xác đị Hạnhnh rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit 4.1 Phân tích khoảing cách: Phân tích khoảnh hưởng khôngng cách lành tựu đổi chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch giững năm vừa qua, với thành tựu đổi củaa tổi củang sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có loại hố đất nước, mở rộng quan hệi nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm với thành tựu đổi củai lãi su t vf tổi củang sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất loại hoá đất nước, mở rộng quan hệi nhại hoá đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khôngm với thành tựu đổi củai laĩ năm ngân hàng thu chênh lệch : su t Chẳng không) Đối với khoản cho vay năm ngân hàngng hại hoá đất nước, mở rộng quan hện, nhìn vành tựu đổi củao bảnh hưởng khơngng cânđống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn củaa ngân hành tựu đổi củang thươ cùngng mại hố đất nước, mở rộng quan hệi thí dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay ta có khoảnh hưởng khơngng cách lành tựu đổi 30-50+-20 Bằng việc công vố lãi suất cùngng cách nhân kho ảnh hưởng khôngng với thành tựu đổi củai thay đổi củai lãi su t, có kkế theot quảnh hưởng khơng đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi nhuậy,n củaa ngân hành tựu đổi củang : lãi suâtsuaats tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang 5%lơ cùngịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theoi nhuậy,n ngân hành tựu đổi củang thay đổi củai –5% x(20)=-1 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng; lãi su t giảnh hưởng khôngm 5% , lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi nhuậy,n ngân h ành tựu đổi củang thay đổi củai -5%x (-20)=+1 triệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcu đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng Thuậy,n l lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi củaa phươ cùngng pháp nành tựu đổi củay lành tựu đổi r t cùngn giảnh hưởng khôngn , dễn biến lãi suất tăng, giảm vậy, dành tựu đổi củang th y đưới thành tựu đổi củacmức vấn đề này, nhưngc động quan hệ ruiro củaa ngân hành tựu đổi củang trưới thành tựu đổi củac rủai ro lãi su t Tuy nhiên thựu đổi củac tế theo ta th y khoông phảnh hưởng khôngi t t cảnh hưởng không tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất củaa ngân hành tựu đổi củang có mộng quan hệt kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện toán Bởng kinh tế theoi dotính ch t hoại hố đất nước, mở rộng quan hệt động quan hệng củaa ngân hành tựu đổi củang lành tựu đổi g p nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou rủai ro nênngân hành tựu đổi củang ph ảnh hưởng khơngi đa dại hố đất nước, mở rộng quan hệng hố nhưngx khoảnh hưởng khơngn mụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có, đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng thờng cói cóng vi ệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc huy đoọng với mỗing vống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn củaa ngân hành tựu đổi củang thường cóng mang tính bịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo động quan hệng nênnhững năm vừa qua, với thành tựu đổi củang khoảnh hưởng khôngn mụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc tành tựu đổi củai có vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc cơng vố lãi suất có kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện toán Như v ậy,y đển l ược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngng định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh mộng quan hệt cách xác hưon rủai ro lãi su t ta s dngj phươ cùngng pháp gọng với mỗii lành tựu đổi phân tích khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi 4.2Phân tích khoảing thời mở đầui gian tồn tàin tạnhi Phân tích khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi dưại hoá đất nước, mở rộng quan hệ khái niệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi củaa Macaulay, lược bãi bỏ thay việc cơng vố lãi suất cùngng định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh khoảnh hưởng khôngng thờng cói gian sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcng trung bình củaa đồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngng tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon toán củaa mộng quan hệt chức vấn đề này, nhưngng khoán Vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo m t đại hoá đất nước, mở rộng quan hệi sống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc họng với mỗic, khoảnh hưởng khôngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi củaa Macaulay bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh nghĩ năm ngân hàng thu chênh lệch :a lành tựu đổi : N ∑ τ x Cpτ /(1+i) τ−1 N D= ∑ CPτ /(1+i)τ τ=1 Trong T= thờng cói gian tính đế theon lúc việ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc toán ti ền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon m t bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc th ựu đổi củac hiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn CP  = toán tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theon m t ( lãi = gống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcc ) t ại hoá đất nước, mở rộng quan hệi th ờng cói ểnm Ti = lãi su t; N = thờng cói gian đế theon mãn hại hố đất nước, mở rộng quan hệnh củaa chức vấn đề này, nhưngng khoán nành tựu đổi củay : Khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn hoá đất nước, mở rộng quan hệi lành tựu đổi mộng quan hệt khái niệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcm r t hững năm vừa qua, với thành tựu đổi củau ích mang lại hố đất nước, mở rộng quan hệi mộng quan hệt x p xỉ bảo thầy cô tống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct tính nhại hố đất nước, mở rộng quan hệy cảnh hưởng khơngm củaa giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng củaa mộng quan hệt chức vấn đề này, nhưngng khoán đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc với thành tựu đổi củai mộng quan hệt thay đổi củai vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo lãi su t củaa nól Thay đổi củai tính việc cơng vố lãi suất cùngng phần dần bước chuyểnn trăm vừa qua, với thành tựu đổi củam vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theothịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng củaa chức vấn đề này, nhưngng khoán thay đổi củai phần dần bước chuyểnn trăm vừa qua, với thành tựu đổi củam vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo lãi su t khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn tảnh hưởng khôngitong năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Sựu đổi phân tích khoảnh hưởng khơngng thờng cói giantồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn tành tựu đổi củai kiên quan đế theon viế theoco sánh khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi trung binhf củaa năm vừa qua, với thành tựu đổi củang tành tựu đổi củai siảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất củaa ngân hành tựu đổi củang Quany lãi với thành tựu đổi củai bảnh hưởng khơngng cân đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci t sảnh hưởng khơngn củaa ngâng hành tựu đổi củang thươ cùngng mại hoá đất nước, mở rộng quan hệi A, giảnh hưởng không s khoảnh hưởng khơngng thờng cói giantồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn tịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theoa dống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn củaa ngân hành tựu đổi củang thươ cùngng mại hoá đất nước, mở rộng quan hệi A , gi ảnh hưởng khơng s khoảnh hưởng khơngng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi trung bình củaa năm vừa qua, với thành tựu đổi củang tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn củaanó l ành tựu đổi n ăm vừa qua, với thành tựu đổi củam, (Tức vấn đề này, nhưngc lành tựu đổi thờng cói tian sonóng trungbình củaa dong tốn lành tựu đổi n ăm vừa qua, với thành tựu đổi củam _ khongảnh hưởng khơng thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn hố đất nước, mở rộng quan hệi trung bình củaa năm vừa qua, với thành tựu đổi củang tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc cơng vố lãi suất củaa lành tựu đổi năm vừa qua, với thành tựu đổi củam lãi su t tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang 5% , giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trươ cùngng củaa năm vừa qua, với thành tựu đổi củang tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có củaa giảnh hưởng khơngm 5% 6=30%, giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thỉ bảo thầy cơtường cóng củaa năm vừa qua, với thành tựu đổi củanh tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất củaa giảnh hưởng khơngm 5%*3=15% Kế theot quảnh hưởng không lành tựu đổi giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo ròng ( giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trươ cùngng củaa năm vừa qua, với thành tựu đổi củang tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có trừa qua, với thành tựu đổi định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngtành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất )đã giảnh hưởng khôngm (30%15%=15%)củaa tổi củang giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc ban đần dần bước chuyểnu kế theot quảnh hưởng khơng nành tựu đổi củay cóng có th ển bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc tính trựu đổi củac tiế theop hơ cùngn lành tựu đổi : [ -thay đổi củai %vền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo lãi su t ]*[kh ỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng ng th ờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khôngn hoá đất nước, mở rộng quan hệi củaa tìa sảnh hưởng khơngn có trừa qua, với thành tựu đổi khongảnh hưởng không thờng cói gian tồn , rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng khơngn tìa cua rcác tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất ] tức vấn đề này, nhưngc lành tựu đổi -15% =-5% (6-3) Tươ cùngng tựu đổi lãi su t giảnh hưởng khôngm 5% thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị lành tựu đổi củam tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang gí trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo ròng củaa ngân hành tựu đổi củang lên 15% tổi củang giá tr ịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tìa sảnh hưởng khơngn có [(5%)*(6-3)=15%] Mơ hình đo lười mở đầung rủi ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảii ro lãi suất hệ thống kinh doanh ngân hàng giảit 5.1Mơ hình kỳ hạn đến hạn hạnhn đết luận:n hạnhn Ví dụ kì hạn nguồn tài sản đo mơ hình kỳ hạn đến hạn hạnhn đết luận:n hạnhn Giảnh hưởng không s ngân hành tựu đổi củang giững năm vừa qua, với thành tựu đổi mộng quan hệt trái phiế theou kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện lành tựu đổi mộng quan hệt năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, m ức vấn đề này, nhưngc lợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngi tức vấn đề này, nhưngc không đổi củai lành tựu đổi 10% năm vừa qua, với thành tựu đổi củam (C), mệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcnh giá trái phiế theou bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc toán đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện lành tựu đổi 100 USA (F), mức vấn đề này, nhưngc lãi su t đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện m ộng quan hệt năm vừa qua, với thành tựu đổi củam hi ệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcn h ành tựu đổi củanh củaa thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng lành tựu đổi 10% năm vừa qua, với thành tựu đổi củam (R), giá trái phiế theou lành tựu đổi PB P1B = F + C/(1+R) = (100 + 10% x 100)/ (1+10%) = 100 Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang lậy,p tức vấn đề này, nhưngc từa qua, với thành tựu đổi 10% đế theon 11, giá thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng củaa trái phiế theou giảnh hưởng khôngm P1B = F + C/(1+R) = (100 + 10% x 100)/(1+11%) = 99,1 Vậy,y ngân hành tựu đổi củang phảnh hưởng khôngi chịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou tổi củan th t tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn lành tựu đổi 0,9 USD 100USD giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo ghi sổi Gọng với mỗii AP1 lành tựu đổi tỉ bảo thầy cô lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc % tổi củan th t tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn AP1 = 99,1 - 100 = - 0,9% AP1/AR = -0,9%/0,01 = -0,9 < Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo củaa chức vấn đề này, nhưngng khoán có thu nhậy,p cống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theonh giảnh hưởng khôngm Nế theou trái phiế theou có kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện đế theon kỳ hạn năm Sau năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, yế theou tống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc khác Trưới thành tựu đổi củac lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang: P2B = 10% x 100/(1+10%)1 + 100 (1+10%)/ (1+11%)2 = 98,28 Khi lãi su t thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang lậy,p tức vấn đề này, nhưngc từa qua, với thành tựu đổi 10% lên 11% P2B = 10% x 100/(1+11%)1 + 100 (1+11%)/ (1+10%)2 = 100 AP2 =98,29 - 100 = 1,71% AP2 - AP1 = -1,71% - (-0,9%) = -0,81% Mức vấn đề này, nhưngc giảnh hưởng khơngm giá củaa trái phiế theou có kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện năm vừa qua, với thành tựu đổi củam nhiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theou hơ cùngn lành tựu đổi trái phiế theou có kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện năm vừa qua, với thành tựu đổi củam Tươ cùngng tựu đổi đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai trái phiế theou có kỳ hạn năm Sau hại hố đất nước, mở rộng quan hện năm vừa qua, với thành tựu đổi củam, lãi su t th ịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tr ường cóng tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang từa qua, với thành tựu đổi 10% lên 11%, giá củaa thu 5%/năm, hai năm Khilãi suất thị giảnh hưởng khôngm -2,24% vành tựu đổi đó: AP3 - AP2 = 2,24% - (-1,71%) = -0,73% -0,73%) < -0,81% Nế theou kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn cành tựu đổi củang dành tựu đổi củai mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ thiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct hại hoá đất nước, mở rộng quan hệi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn tuyệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci tăm vừa qua, với thành tựu đổi củang lên, tỉ bảo thầy cô lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắc % thiệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắct hại hoá đất nước, mở rộng quan hệi giảnh hưởng khơngm bước chuyểnn Mơ hình kỳ hạn đến hạn hạnhn đết luận:n hạnhn đống kinh doanh ngân hàng giảii với danh mục tài sảni mội dungt danh mục tàng giảii sảin Với thành tựu đổi củai kế theot luậy,n mởng kinh tế theo rộng quan hệng mơ hình kỳ hạn năm Sau hại hố đất nước, mở rộng quan hện đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci với thành tựu đổi củai mộng quan hệt danh mụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có vành tựu đổi tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất Gọng với mỗii M A lành tựu đổi kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện đế theon hại hố đất nước, mở rộng quan hện trung bình củaa danh mụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn có, ML lành tựu đổi kỳ hạn năm Sau hại hoá đất nước, mở rộng quan hện đế theon hại hoá đất nước, mở rộng quan hện trung bình củaa danh mụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vayc tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùng, ta có: MA = WA1MA1 + WA2MA2 + WA3MA3 + + WAnMAn ML = WL1ML1 + WL2ML2 + WL3ML3 + + WLnMLn Trong WAj lành tựu đổi tỷ lệ làm cho chênh lệch lãi suất bình quân năm nhỏ trọng với mỗing củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn có j, giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo tành tựu đổi củai sảnh hưởng khơngn tính theo giá tr ịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng (khơng phảnh hưởng khơngi lành tựu đổi giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo ghi sổi của), vành tựu đổi ta có: n ∑ W AJ = j=1 n ∑ W LJ = j=1 WLJ lành tựu đổi tỉ bảo thầy cô trọng với mỗing củaa tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn nợc bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùng, bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngc biểnu thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo việc công vố lãi suất cùngng giá trịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo thịnh tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo trường cóng, vành tựu đổi của: ảnh hưởng khơngnh hưởng kinh tế theong củaa lãi xu t lên bảnh hưởng khơngng cân đống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắci tành tựu đổi củai sảnh hưởng khôngn lành tựu đổi phụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay thuộng quan hệc vành tựu đổi củao: + Mức vấn đề này, nhưngc động quan hệ chênh lệ thống ngân hàng Việt Nam có đổi sâu sắcch MA - ML + Tính ch t củaa MA - ML lành tựu đổi lới thành tựu đổi củan hơ cùngn, việc công vố lãi suất cùngng ho c nhỏ đến kết kinh doanh uy tín ngânhàng hơ cùngn 5.2 Mơ hình thời mở đầui lượ:ng (thiết luận:u) Ví dụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay mơ hình thờng cói lược bãi bỏ thay việc công vố lãi suất cùngng

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan