0

Tiểu luận Khởi tố vụ án hình sư

34 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2023, 02:22

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TÊN ĐỀ TÀI KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần Luật tố tụng Hình sự Mã phách HÀ NỘI – 2021 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 L. BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TÊN ĐỀ TÀI KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần : Luật tố tụng Hình sự Mã phách :……………………… HÀ NỘI – 2021 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục của tiểu luận PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Luật tố tụng hình sự 1.2 Vụ án hình sự 1.3 Khởi tố vụ án hình sự 1.4 Đặc điểm giai đoạn khởi tố vụ án hình .8 1.5 Nhiệm vụ của khởi tố vụ án hình sự 11 1.6 Ý nghĩa của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự 11 Tiểu kết chương 12 CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ .13 2.1 Căn cứ về khởi tố vụ án hình sự 13 2.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự .15 2.3 Khởi tố vụ án hình theo yêu cầu bị hại 18 Tiểu kết chương 21 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHI TIẾN HÀNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 22 3.1 Một số vướng mắc tiến hành khởi tố, giải quyết vụ án hình sự 22 3.2 Một số giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả khởi tố vụ án hình sự 25 Tiểu kết chương 28 KẾT LUẬN 29 Tài liệu tham khảo .31 Danh mục từ ngữ viết tắt Cụm từ viết tắt Giải nghĩa BLTTHS Bộ luật tố tụng Hình sự TTHS Tố tụng hình sự PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tố tụng hình bao gồm tồn hoạt động chủ thể tố tụng hướng tới việc giải vụ án khách quan, cơng bằng, góp phần đấu tranh phịng chống tội phạm, bảo vệ quyền người Tố tụng hình trình giải vụ án, có nhiều chủ thể, nhiều giai đoạn khác phù hợp với tính chất, đặc điểm quan tiến hành tố tụng, chế mà qua tội phạm điều tra làm rõ, bị truy tố, xét xử hình phạt áp dụng Khởi tố vụ án hình vấn đề lý luận thực tiễn quan trọng khoa học Luật tố tụng hình Quy định pháp điển hóa lần BLTTHS năm 1988, tiếp tục bổ sung, phát triển BLTTHS năm 2003 BLTTHS năm 2015 BLTTHS quy định trình tự, thủ tục khởi tố vụ án hình đầy đủ cụ thể, trở thành sở pháp lý quan trọng, phát huy vai trò tích cực thực tiễn.Tuy nhiên, sau thời gian dài áp dụng, quy định khởi tố vụ án hình dần bộc lộ vướng mắc, bất cập định nhiều điểm chưa hợp lý thiếu đồng bộ, thống nhất; chưa dự liệu điều chỉnh hết trường hợp xảy thực tiễn tố tụng hình sự; chưa thực đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền người tố tụng hình Những hạn chế gây khơng khó khăn cho quan tiến hành tố tụng việc nhận thức áp dụng quy định pháp luật, dẫn đến tình trạng khởi tố oan sai người vô tội bế tắc việc phát xử lý tội phạm Bên cạnh đó, nước ta tiến trình cải cách tư pháp nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, triển khai thực Hiến pháp 2013 quyền người, tổ chức máy nhà nước Đảng Nhà nước ta khẳng định tâm trị mạnh mẽ việc thực chủ trương triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp Một phương hướng hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đưa là: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng bảo vệ quyền người Do hoàn thiện quy định khởi tố vụ án hình tố tụng hình Việt Nam vấn đề cần thiết nhằm bảo vệ có hiệu quyền lợi ích hợp pháp khơng người bị hại mà người thực hành vi phạm tội tố tụng hình Tình đặt nhu cầu cấp thiết lý luận thực tiễn đó, tơi chọn đề tài: “Khởi tố vụ án hình sự” bài tiểu luận để kết thúc học phần Luật Tố tụng Hình sự nghiên cứu vấn đề lý luận khởi tố vụ án hình thực tiễn áp dụng, xác định bất cập tồn đưa giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam vấn đề Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu đề giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam khởi tố vụ án hình sự, góp phần nâng cao hiệu thực tiễn giải vụ án hình - Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý luận khởi tố vụ án hình tố tụng hình Việt Nam, phân tích đánh giá quy định pháp luật hành khởi tố vụ án hình sự; khó khăn, vướng mắc, bất cập thực tiễn thực quy định việc giải vụ án hình Đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình hành khởi tố vụ án hình nâng cao hiệu khởi tố vụ án hình Đới tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các quan điểm lý luận khởi tố vụ án hình sự.Quy định khởi tố vụ án hình pháp luật tố tụng hình Việt Nam và Thực tiễn khởi tố vụ án; khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn để làm sở cho việc đề giải pháp hoàn thiện pháp luật tháo gỡ vướng mắc thực tiễn Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận khởi tố vụ án hình theo quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam, thực tiễn thực quy định khởi tố vụ án hình theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp nghiên cứu đặc thù khoa học xã hội phương pháp logic; phương pháp phân tích quy nạp, diễn dịch; phương pháp thống kê; các phương tiện truyền thông số phương pháp khác Bố cục của tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề chung luật tố tụng hình sự và khởi tố vụ án hình Chương 2: Quy định luật tố tụng hình năm 2015 khởi tố vụ án hình Chương 3: Mợt sớ vướng mắc và giải pháp khắc phục tiến hành khởi tố vụ án hình sự PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Ḷt tớ tụng hình sự Bộ luật tố tụng hình năm 2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoả XIII thơng qua kì họp thứ 10 có hiệu lực thỉ hành từ ngày 01 thảng 01 năm 2018 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 kế thừa quy định cỏn phù hợp Bộ luật tố tụng hình năm 2003; loại bỏ, sửa đổi quy định khơng cịn phù hợp; bổ sung, xây dựng nhiều quy định phù họp với yêu cầu thực tiễn nước ta Bộ luật tố tụng hình pháp lí quan trọng quy định trình tự, thủ tục khởi tổ, điều tra, truy tố, xét xử số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tổ tụng, quan, tổ chức, cá nhân hợp tảc quốc tế tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát chỉnh xác, nhanh chóng xử lí cơng minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vỏ tội; góp phần bảo vệ cơng lí, bảo vệ quyền người, quyền cơng dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, giảo dục người ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế tố tụng hình Bộ luật tố tụng hình có nhiệm vụ bảo đảm phát xác xử lý cơng minh, kịp thời hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vơ tội; góp phần bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Khái niệm luật tố tụng hình sự Luật tố tụng hình ngành luật hệ thống pháp luật, tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động khởi tố, điều ữa, truy tố, xét xử thi hành án hình Đấu tranh phịng ngừa chống tội phạm vấn đề quan trọng xã hội Để giải vấn đề cách kiên quyết, kịp thời, có hiệu quả, Quốc hội thông qua nhiều vãn pháp luật quan trọng, Bộ luật hình sự(BLHS) quy định hành vi nàọ nguy hiểm cho xã hội bị coi tội phạm phải chịu hình phạt Khi có hành vi phạm tội xảy ra, việc phát hiện, xác định tội phạm người phạm tội có ý nghĩa quan trọng đấu tranh chống tội phạm 1.2 Vụ án hình sự Khái niệm vụ án hình sự Vụ án hình Vụ việc phạm pháp có dấu hiệu tội phạm quy định Bộ luật hình quan điều tra lệnh khởi tố hình để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo trình tự, thủ tục quy định Bộ luật hình tố tụng Người vi phạm pháp luật bị khởi tố hình để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo quy định Bộ luật hình tố tụng tức can án hình bị áp dụng số biện pháp luật quy định phải khai cung, phải có mặt nơi vào thời gian quan tiến hành tố tụng - quan điều tra, viện kiểm sát, tịa án quy định, có trường hợp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tạm giam, khám nhà Có thể bị phạt tù, bị cấm hành nghề qua xét xử tòa án đủ chứng chứng minh phạm tội định án hình 1.3 Khởi tớ vụ án hình sự Hiện nay, khoa học luật tố tụng hình sự, thuật ngữ “khởi tố vụ án hình sự” hiểu nhiều góc độ khác Trước hết, khởi tố vụ án hình hiểu góc độ chế định luật tố tụng hình sự, bao gồm tập hợp quy định trình tự thủ tục khởi tố vụ án hình Bên cạnh đó, khởi tố vụ án hình hiểu định tố tụng mở đầu cho vụ án hình sự, định khởi tố vụ án hình Tuy nhiên, thơng thường thuật ngữ “khởi tố vụ án hình sự” hiểu góc độ giai đoạn độc lập trình tố tụng hình Trong năm qua, định nghĩa “khởi tố vụ án hình sự” nhiều chuyên gia pháp lý hình đề cập đến từ điển luật học, giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, cơng trình nghiên cứu báo khoa học, cụ thể sau: Theo Từ điển Luật học Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) thì: “Khởi tố vụ án hình hoạt động quan tiến hành tố tụng xác định có việc phạm tội để tiến hành điều tra phát tội phạm” Theo quan điểm tác giả định nghĩa chưa xác bên cạnh quan tiến hành tố tụng hoạt động khởi tố vụ án hình cịn thực số quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra như: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển Các quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự việc có dấu hiệu tội phạm xảy thuộc trường hợp quy định Điều 111 BLTTHS 2015 Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội đưa định nghĩa sau: “Khởi tố vụ án hình giai đoạn mở đầu trình tự tố tụng, quan có thẩm quyền xác định việc xảy có dấu hiệu tội phạm hay khơng để định khởi tố hay định không khởi tố vụ án hình sự” Như vậy, theo quan điểm khởi tố vụ án hình xem giai đoạn đầu tiên, mở đầu cho trình tố tụng hình Trong giai đoạn này, nhiệm vụ quan có thẩm quyền xem xét, xác định việc xảy thực tế có dấu hiệu tội phạm hay khơng để từ tiến hành hai loại định: khởi tố vụ án hình có dấu hiệu tội phạm khơng khởi tố vụ án hình khơng có dấu hiệu tội phạm Như vậy, số nội dung định nghĩa nêu khởi tố vụ án hình chưa thống định nghĩa có chung nội hàm sau: Khởi tố vụ án hình giai đoạn tố tụng hình mà quan tư pháp hình có thẩm quyền vào quy định pháp luật tố tụng hình tiến hành việc xác định có (hay khơng) dấu hiệu tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội thực hiện, đồng thời ban hành định việc khởi tố (hoặc khơng khởi tố) vụ án hình liên quan đến hành vi Quyết định khởi tố vụ án sở pháp lí để thực việc điều tra Các hoạt động điều tra việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế tiến hành sau có định khởi tố vụ án Tuy nhiên, trường hợp cần thiết xét xử án nhân dân tội phạm khác liên quan đến an ninh quốc gia để bảo đảm khách quan theo phân công Bộ trưởng Bộ công an Thẩm quyền định khởi tố vụ án hình thuộc thủ trưởng, phó thủ trưởng quan an ninh điều tra cấp Cơ quan cảnh sát điều tra công an nhân dân khởi tố vụ án hình tội phạm quy định chương từ Chương XIV đến Chương XXIV BLHS tội thuộc thẩm quyền xét xử tồ án nhân dân, trừ tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao quan an ninh điều tra công an nhân dân Thẩm quyền định khởi tố vụ án hình thuộc thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra cấp lực lượng cảnh sát nhân dân Cơ quan điều tra hình quân đội nhân dân khởi tố vụ án hình tội phạm quy định chương từ Chương XIV đén Chương XXV BLHS tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử án quân sự, trừ tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố quan điều tra Viện kiểm sát quân trung ương quan an ninh điều tra quân đội nhân dân Cơ quan an ninh điều tra quân đội nhân dân khởi tố vụ án hình tội phạm quy định Chương XIII, Chương XXVI tội phạm quy định điều 207, 208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 350 BLHS tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử tồ án qn Thẩm quyền định khởi tô vụ án thuộc thủ trưởng, phó thủ trưởng quan điều tra cấp quân đội nhân dân Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham những, chức vụ quy định Chương XXIII Chương XXIV BLHS xảy hoạt động tư pháp mà 17 ... VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Luật tố tụng hình sư? ? 1.2 Vụ án hình sư? ? 1.3 Khởi tố vụ án hình sư? ? ... xét vấn đề khởi tố vụ án hình 2.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư? ? Theo Điều 153 Bộ luật tố tụng Hình sư? ? 2015 quy định về Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư? ?: 15 Cơ quan điều... 2015 VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ .13 2.1 Căn cứ về khởi tố vụ án hình sư? ? 13 2.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư? ? .15 2.3 Khởi tố vụ án hình theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Khởi tố vụ án hình sư,