0

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

20 26,751 80

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2012, 10:31

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50B LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay ý thức hay vật chất là yếu tố thông qua hoạt động thực tiễn của con người quyết định đường lối chủ trương phát triển kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về mối quan hệ biện chứng giữa ý thức vật chất luôn là cơ sở, là phương hướng, là tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng phát triển xã hội. Từ luận chủ nghĩa Mác Lênin Đảng ta đã rút ra bài học ”Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan”. Nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nguyên nhân sự phát triển kinh tế vững mạnh xuất phát từ mối quan hệ nào? Mối quan hệ giữa biện chứng vật chất giữ ý thức vật chất ảnh hưởng tới nền kinh tế như thế nào?Và sự thành công hay thất bại, phát triển hay lạc hậu của bất kì nền kinh tế nào đều do có lập trường triết học đúng đắn. Là một sinh viên kinh tế để góp phần nhỏ vào toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước thoát ra khỏi tình cảnh kém phát triển, “thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Với nhận thức đó muốn tìm hiểu thêm về thực trạng nên kinh tế việt Nam hiện nay vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay” làm bài tiểu luận của mình.11 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50BCHƯƠNG I: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG VẬT CHẤT Ý THỨCI. Phương thức tồn tại của vật chất.1.Định nghĩa phạm trù vật chất của thế giới.1.1. Quan điểm trước Mác về vật chất.* Chủ nghĩa duy vật trước Mác có rất nhiều định nghĩa về vật chất, trong đó nổi lên các định nghĩa điển hình sau đây: Phạm trù vật chất là nền tảng của thế giới duy vật xác lập trên cơ sở thừa nhận bản chất của thế giới là duy vật. Giống như mọi phạm trù khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh phát triển gắn liền hoạt động thực tiễn của con người trong giới tự nhiên.* Thời cổ đại các nhà triết học duy vật đã đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của nó, tức là những vật thể hữu hình, cảm tính đang tồn tại ở thế giới bên ngoài. Đỉnh cao của tư tưởng duy vật cổ đại là thuyết nguyên tử của Lơxíp Đêmôcrít.VD: -Talet cho rằng vật chất là nước-Anaximen cho rằng vật chất là không khí.-Đêmôcrit cho rằng vật chất là nguyên tử.=> Quan niệm vật chất thời kì cổ đại mang tính trực quan, cảm tình. Nó chỉ có tác dụng chống lại quan điểm của chủ nghĩa duy tâm tôn giáo.Theo quan điểm duy tâm thì thực thể của thế giới, cơ sở của mọi tồn tại là bản nguyên tinh thần nào đó. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật thì thực thể của thế giới là vật chất cái tồn tại một cách vĩnh cửu tạo nên mọi sự vật hiện tượng với những thuộc tính vốn có của nó.22 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50B* Thời ki cận đại thế kỷ XVII – XVIII(thời kì phục hưng): chủ nghĩa duy vật nói chung phạm trù vật chất nói riêng đã có bước phát triển mới, chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng. Mọi phân biệt về vật chất giữa các vật thể đều bị quy giản về sự phân biệt về lượng, mọi hiện tượng bị quy về cái đơn giản, mọi sự vận động đều quy về sự dịch chuyển vị trí trong không gian. Đồng nhất vật chất với thuộc tính của vật chất .VD: Niutơn cho rằng khối lượng là vật chất. Coi vận động của vật chất chỉ là biểu hiện của vận động cơ học, nguồn gốc vận động nằm ngoài vật chất.=> Quan điểm vật chất thời kì cận đại mang tính siêu hình, máy móc.1.2 Định nghĩa vật chất của Lênin:Kế thừa tư tưởng của C.Mac, Ph.ăngghen nhu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, Lênin đã định nghĩa như sau:“Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.Đây là định nghĩa khoa học nhất, hoàn chỉnh nhất về vật chất của V.I.Lênin trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Định nghĩa đã phân biệt hai vấn đề sau:-Trước hết vật chất với tư cách là phạm trù triết học dùng chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi. Vì vậy không thể quy vật chất nói chung về vật thể, không thể đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của vật chất như những duy vật trong lịch sử cổ đại, cận đại.-Thứ hai là trong nhận thức luận, đặc trưng để nhận biết vật chất chính là thuộc tính khách quan, theo Lênin là ”cái đang tồn tại độc lập với loài người với cảm giác của con người”.33 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50BVà nội dung cơ bản về định nghĩa vật chất của Lênin bao gồm:- Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức không phụ thuộc vào ý thức bất kể sự tôn tại ấy con người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được-Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi trực tiếp hoặc gián tiếp tác động lên giác quan của con người.- Cảm giác, ý thức, tư duy chỉ là sự phản ánh của vật chất lên con người, tức con người có khả năng nhận thức được vật chất, thực tại khách quan =>Lênin đã khẳng định vật chất là”thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác”,”tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Vật chất là tính thứ nhất, là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức. khi nhận thức các hiện tượng thuộc đời sống xã hội Lênin đã xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã hội, tìm ra sự vận động trong phương thức sản xuất. Như vậy định nghĩa vật chất của Lênin đã bác bỏ quan điểm chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết không thể biết, đã khắc phục đựoc hạn chế trong các quan điểm chủ nghĩa duy vật trứoc Mac về vật chất.2. Các hình thức tồn tại của vật chất.Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng vật chất tồn tại bằng vận động, vận động của vật chất diễn ra trong không gian thời gian. Vì vậy, vận động, không gian thời gian là các hình thức tồn tại của vật chất.2.1.Vận động.Theo quan điểm siêu hình, vận động là sự di chuyển vị trí cả vật thể trong không gian, thời gian, nguồn gốc của sự vận động là ở bên ngoài sự vật hiện tượng. Còn xét theo quan điểm duy vật biện chứng:”Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất 44 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50Blà phương thức tồn tại của vật chất là thuộc tính cố hữu của vật chất bao gồm tất cả mọi sự thay đổi mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy”. Nếu thừa nhận thế giới vật chất là vô cùng vô tận thì cũng phải thừa nhận thế giới vật chất có vô vàn những hình thức hành động khác nhau ngày càng đầy đủ hơn về quy luật vận động của các tồn tại vật chất. Các hình thức vận động chuyển hoá lẫn nhau, còn vận động của vật chất thì vĩnh viễn tồn tại. Nguồn gốc vật động là do bản thân sự vật hiện tuợng quy định cho đến nay có 5 hình thức vận động của thế giới vật chất là: vận động cơ học, vật lý, hoá học, sinh học xã hội cùng những quy luật vận động đặc thù của chúng.2.2 Không gian thời gian.Theo quan điểm của các nhà duy tâm thì không gian, thời gian tách rời với vật chất vận động, phủ nhận tính khách quan của không gian, thời gian. Nhưng trên cơ sở của thành tựu khoa học thực tiễn chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng: Mọi sự vật đều ở trong trạng thái không ngừng biến đổi, mà mọi sự biến đổi diễn ra đều có quá trình, có độ dài của sự diễn biến, nhanh, chậm kế tiếp nhau, tất cả những thuộc tính đó được gọi là thời gian. Như vậy, không gian thời gian là thuộc tính khách quan, nội tại của bản thân vật chất. Không gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động về mặt vị trí, quảng tính, kết cấu, còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động về mặt độ dài diễn biến, sự kế tiếp nhau của quá trình. Không gian thời gian là hai thuộc tính khác nhau nhưng không thể tách rời nhau của vật chất vận động. Bên cạnh đó không gian thời gian có những tính chất cơ bản sau đây:55 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50B -Tính khách quan: không gian thời gian là một thuộc tính của vật chất, tồn tại gắn liền với vật chất vận động. Vật chất tồn tại khách quan, do đó không gian thời gian cùng tồn tại khách quan. -Tính vĩnh cữu của thời gian tính vô tận của không gian, những thành tựu của vật học hiện đại về lĩnh vực vi mô cũng như vũ trụ học ngày càng xác nhận những tính chất này. -Tính ba chiều của không gian tính một chiều của thời gian, tính ba chiều của không gian là chiều dài, chiều rộng chiều cao. Tính một chiều của thời gian là chiều từ quá khứ đến tương lai.II. Nguồn gốc bản chất của ý thức.Vấn đề nguồn gốc, bản chất vai trò của ý thức là một vấn đề hết sức phức tạp của triết học, là trung tâm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử. Dựa trên những thành tựu của triết học duy vật, của khoa học thực tiễn xã hội, triết học Mác – Lênin đã góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên đây.1. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về nguồn gốc bản chất của ý thức:1.1. Nguồn gốc của ý thức:1.1.a. Nguồn gốc tự nhiên: Chủ ngĩa duy tâm cho rằng ý thức có trước vật chất có sau, ý thức sinh ra vật chất chi phối sự vận động tồn tại của thế giới vật chất, tách ý thức ra khỏi vật chất, lấy ý thức là điểm xuất phát suy ra giới tự nhiên. Trước Mác nhiều nhà duy vật đã đấu tranh phê phán lại quan điểm trên của chủ nghĩa duy tâm, không thừa nhận tính chất siêu tự nhiên của ý thức chỉ ra mối quan 66 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50Bkhăng khít giữa vật chất ý thức, thừa nhận vật chất có truớc ý thức. Nhưng do khoa học chưa phát triển ảnh hưởng của quan điểm siêu hình-máy móc nên không giải thích đúng nguồn gốc bản chất ý thức. Dựa trên thành tựu khoa học tự nhiên nhất là sinh học thần kinh chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng ý thức là một thuộc tính của vật chất nhưng không phải của mọi dạng vật chất mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc người. Bộ óc người là cơ quan vật chất của ý thức. Ý thức là chức năng của bộ óc người. Hoạt động ý thức của con người diễn ra trên sở hoạt động sinh thần kinh của bộ óc người. Ý thức phụ thuộc vào hoạt động bộ óc người, do đó khi bộ óc bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ không bình thường hoặc bị rối loạn. Vì vậy, không thể tách rời ý thức ra khỏi hoạt động của bộ óc. Ý thức không thể diễn ra, tách rời hoạt động sinh thần kinh của bộ óc người. Tuy nhiên, nếu chỉ có bộ óc không thôi mà không có sự tác động của thế giới bên ngoài để bộ óc phản ánh lại tác động đó thì cũng không thể có ý thức. Phản ánh là thuộc tính chung, phổ biến của mọi đối tượng vật chất, thuộc tính này được biểu hiện ra trong sự liên hệ, tác động qua lại giữa các đối tượng vật chất với nhau, phản ánh là sự tái tạo những đặc điểm của một hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất khác trong quá trình tác động qua lại của chúng. Kết quả của sự phản ánh phụ thuộc vào cả hai vậtvật tác động vật nhận tác động. Đồng thời quá trình phản ánh bao hàm quá trình thông tin. Nói cách khác, vật nhận tác động bao giờ cũng mang thông tin của vật tác động. Đây là điều hết sức quan trọng để làm sáng tỏ nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Là hình thức cao nhất của sự phản ánh thế giới hiện thực, ý thức chỉ nảy sinh ở giai đoạn phát triển cao của thế giới vật chất, cùng với sự xuất hiện của con người. Ý thức là của con người, nằm trong con người, không thể tách rời con 77 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50Bngười. Ý thức bắt nguồn từ một thuộc tính của vật chất – thuộc tính phản ánh – phát triển thành. Ý thức ra đời là kết quả phát triển lâu dài của thuộc tính phản ánh của vật chất, nội dung của nó là thông tin về thế giới bên ngoài, về vật được phản ánh. Ý thức sự phản ánh thế giới bên ngoài vào trong bộ óc người. bộ óc người là cơ quan phản ánh song chỉ có riêng bộ óc thôi thì chưa thể có ý thức. Không có sự tác động của thế giới bên ngoài lên các giác quan qua đó đến bộ óc thì hoạt động ý thức không thể xảy ra. Như vậy, bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc, đó là nguồn gốc tự nhiên của ý thức.1.1.b. Nguồn gốc xã hội: Để cho ý thức ra đời, những tiền đề, nguồn gốc tự nhiên là rất quan trọng, không thể thiếu đựoc song chưa đủ; điều kiện cho sự ra đời của ý thức là tiên đề, nguồn gốc xã hội. Ý thức ra đời hình thành bộ óc con người nhờ lao động, ngôn ngữ những quan hệ xã hội, ý thức là sản phẩm của sự phát triển xã hội, nó phụ thuộc vào xã hội ngay từ đầu đã mang tính chất xã hội. Lao động là quá trìmh con người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo sản phẩm phục vụ nhu cấu của mình. Thông qua hoạt động lao động đã cải tạo thế giới khách quan mà con người có thể phản ánh được ý thức về thế giới đó. Sự hình thành ý thức không phải là quá trình thu nhận thụ động mà đó là kết quả hoạt động chủ động của con người. Nhờ lao động con người tác động vào thế giới khách quan, bắt thế giới khách quan bộc lộ những thuộc tính , những kết cấu, những quy luật vận động của mình thành những hiện tượng các hiện tượng này tác động vào bộ óc người hình thành dần tri thức về tự nhiên xã hội. Ý thức được hình thành không phải chủ yếu là do tác động thuần túy, tự nhiên của thế giới khách quan vào bộ óc người, mà chủ yếu là do hoạt động của con người cải tạo thế giới khách quan làm biến đổi thế giới đó. Quá trình hình thành ý thức là kết quả hoạt động, chủ động của con người. Như vậy, không phải bỗng nhiên thế giới khách quan động vào bộ óc người để con 88 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50Bngười có ý thức mà trái lại, con người có ý thức chính vì con người chủ động tác động vào thế giới thông qua hoạt động thực tiễn để cải tạo thế giới, con người chỉ có ý thức do có tác động vào thế giới. Nói cách khác, ý thức chỉ được hình thành thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Nhờ tác động vào thế giới mà con người khám phá ra những bí mật của thế giới, ngày càng làm phong phú sâu sắc ý thức của mình về thế giới. Có thể nói khái quát rằng lao động tạo ra ý thức tư tưởng lá sự phản ánh thế giới khách quan vào đầu óc con người trong quá trình lao động của con người. Lao động không xuất phát ở trạng thái đơn nhất mà mang tính tập thể xã hội. Vì vậy ngôn ngữ xuât hiện do nhu cầu trao đổi kinh nghiệm trao đổi tư tưởng cho nhau. Ngôn ngữ do nhu cầu của lao động nhờ lao động mà hình thành.Nhờ ngôn ngữ mà tổng kết được thực tiễn, trao đỏi thông tin, trao đổi tri thức tử thế hệ này sang thế hệ khác.Không có hệ thống tín hiệu này – tức ngôn ngữ , thì ý thức không thể tồn tại thể hiện được.Ngôn ngữ, theo C. Mác là cái vỏ vật chất của tư duy, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, không có ngôn ngữ, con người không thể có ý thức. Như vậy, nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời phát triển của ý thức là lao động , là thực tiển xã hội. Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc người thông qua lao động, ngôn ngữ các quan hệ xã hội. Ý thức là sản phẩm xã hội, là một hiện tượng xã hội.1.2. Bản chất của ý thức. Trong lịch sử triết học triết học duy tâm quan niệm ý thức là một thực thể độc lập coi ý thức sinh ra vật chất. Còn các nhà triết học duy vật thừa nhận vật chất tồn tại khách quan ý thức là sự phản ánh sự vật đó. Trên cơ sở luận của chủ 99 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_QTNL50Bnghĩa duy vật biên chứng: về bản chất, coi ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động sáng tạo. Ý thức còn là cái phản ảnh thế giới khách quan, nhưng nó là cái thuộc phạm vi chủ quan, là thực tại chủ quan, không có tính vật chất.Ý thức là hình ảnh phi cảm tính của các đối tượng vật chất có tồn tại cảm tính. Nếu coi ý thức cũng là một hiện tượng vật chất thì sẽ lẫn lộn giữa vật chất ý thức, làm mất ý nghĩa của sự đối lập giữa vật chất ý thức, từ đó dẫn đến làm mất đi sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm. Ý thức là cái phản ánh còn cái được phản ánh- tức là vật chất -tồn tại khách quan. Ý thức là của con người ra đời trong quá trình cải tạo thế giới cho nên ý thức con người mang tính năng động sáng tạo theo nhu cầu thực tiễn xã hội. Vì vậy ý thức “Chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người, được cải biến đi ở trong đó”. Nói cách khác, ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người, song đây là sự phản ảnh đặc biệt – phản ảnh trong quá trình con người, cải tạo thế giới. Quá trình ý thức là quá trình thống nhất của 3 mặt sau đây :- Một là trao đổi thông tin giữa chủ thể đối tượng phản ánh. Sự trao đổi này mang tính chất hai chiều, có định hướng chọn lọc các thông tin cần thiết.- Hai là, mô hình hóa đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần. Thực chất đây là quá trình “Sáng tạo lại” hiện tượng của ý thức, theo nghĩa mã hóa các đối tượng vật chất thành các ý thức tinh thần phi vật chất.- Ba là, chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan, tức quá trình hiện thực hóa tư tưởng, thông qua hoạt động thực tiển biến cái quan niệm thành cái thực tại, biến các ý tưởng phi vật chất trong tư duy thành các dạng vật chất ngoài hiện thực. Trong giai đoạn này con người lựa chọn những phương pháp, phương tiện, 1010[...]... phần nhỏ vào tồn diện cơng cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước thốt ra khỏi tình cảnh kém phát triển, “thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Với nhận thức đó muốn tìm hiểu thêm về thực trạng nên kinh tế việt Nam hiện nay vì vậy em quyết định chọn đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay”... nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định trong mối quan hệ vật chất ý thức thì vật chất là cơ sở, cội nguồn sinh ra ý thức. . Giữa vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng thể hiện qua vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức tính độc lập tương ứng. Ý thức tác động trở lại thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Vật chất là cái có trước, nó sinh ra ý thức.. . khách quan . Nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hố hiện đại hoá. Nguyên nhân sự phát triển kinh tế vững mạnh xuất phát từ mối quan hệ nào? Mối quan hệ giữa biện chứng vật chất giữ ý thức vật chất ảnh hưởng tới nền kinh tế như thế nào? Và sự thành công hay thất bại, phát triển hay lạc hậu của bất kì nền kinh tế nào đều do có lập trường triết học đúng đắn. Là một sinh viên kinh tế. .. vật chất khách quan, sức mạnh của quy luật … để phục vụ cho các mục tiêu, mục đích khác nhau của con người.Biểu hiện của mới quan hệ giữa vật chất ý thức trong đời sống xã hội là quan hệ giữa tồn tại xã hội ý thức xã hội, trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội ý thức xã hội có tính độc lập tương đối tác động trở lại xã hội. ngoài ra, mối quan hệ giữa vật chất ý thức còn là... của bộ óc. Ý thức chính là một hiện tượng xã hội. Sự ra đời tồn tại của ý thức gắn liền với hoạt động thức tiễn chịu sự chi phối của quy luật xã hội quy luật sinh học, do nhu cầu giao tiếp của xã hơi. Vì vậy ý thức mang bản chất xã hội.II. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Theo chủ nghĩa duy vật thì vật chất quyết định ý thứcTheo chủ nghĩa duy tâm ý thức quyết định vật chất Theo... biện chứng. Mọi phân biệt về vật chất giữa các vật thể đều bị quy giản về sự phân biệt về lượng, mọi hiện tượng bị quy về cái đơn giản, mọi sự vận động đều quy về sự dịch chuyển vị trí trong khơng gian. Đồng nhất vật chất với thuộc tính của vật chất .VD: Niutơn cho rằng khối lượng là vật chất. Coi vận động của vật chất chỉ là biểu hiện của vận động cơ học, nguồn gốc vận động nằm ngoài vật chất. =>... quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất ý thức một nguyên tắc được rút ra, đó là nguyên tắc, khách quan. Nguyên tắc khách quan trước nhất thừa nhận vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức, nó địi hỏi trong hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ hiện thực khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, “phải lấy thực thể khách quan làm căn... định nghĩa vật chất của Lênin đã bác bỏ quan điểm chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết không thể biết, đã khắc phục đựoc hạn chế trong các quan điểm chủ nghĩa duy vật trứoc Mac về vật chất. 2. Các hình thức tồn tại của vật chất. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng vật chất tồn tại bằng vận động, vận động của vật chất diễn ra trong khơng gian thời gian. Vì vậy, vận động, không gian thời gian... hình thức tồn tại của vật chất. 2.1 .Vận động.Theo quan điểm siêu hình, vận động là sự di chuyển vị trí cả vật thể trong không gian, thời gian, nguồn gốc của sự vận động là ở bên ngoài sự vật hiện tượng. Còn xét theo quan điểm duy vật biện chứng: Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất 44 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_ QTNL50Bngười. Ý thức bắt nguồn từ một thuộc tính của vật chất – thuộc tính phản... đường lối chủ trương phát triển kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất cứ hình thái kinh tế nào. Những vấn đề triết học về mối quan hệ biện chứng giữa ý thức vật chất luôn là cơ sở, là phương hướng, là tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng phát triển xã hội. Từ luận chủ nghĩa Mác Lênin Đảng . chọn đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay làm bài tiểu luận của mình.11. định trong mối quan hệ vật chất và ý thức thì vật chất là cơ sở, cội nguồn sinh ra ý thức. . Giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc, Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc, , Nguồn gốc và bản chất của ý thức., Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.

Từ khóa liên quan