0

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.

113 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 15:36

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LIÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LIÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83 40 410 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN BÁ UÂN HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học độc lập riêng tác giả Các số liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Tác giả Dương Thị Phương Liên i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Bá Uân - người dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ để tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo đại học Sau đại học thày giáo, cô giáo giảng dạy Khoa Kinh tế Quản lý trường Đại học Thủy lợi- người trang bị kiến thức quý báu để tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán phịng ban Cơng ty Cổ phần tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình thu thập liệu với ý kiến đóng góp bổ ích để tác giả hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ động viên tác giả suốt trình học tập hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Dương Thị Phương Liên ii MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii PH N M Đ U .1 CHƯƠNG CƠ S LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan lý luận nhân lực quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Các yếu tố nhân lực 1.1.3 Vai trò nhân lực .6 1.1.4 Nhân lực doanh nghiệp 1.1.5 Khái niệm quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.1.6 Đặc điểm quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.1.7 Đặc điểm doanh nghiệp tư vấn có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị nhân lực .10 1.1.8 Các tiêu, tiêu chí đánh giá cơng tác quản trị nhân lực doanh nghiệp 11 1.2 Nội dung quản trị nhân lực doanh nghiệp 13 1.2.1 Kế hoạch hóa nhân lực xác định nhu cầu nhân lực 13 1.2.2 Phân tích cơng việc 14 1.2.3 Tuyển dụng nhân lực 18 1.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 20 1.2.5 Đánh giá nhân lực .23 1.2.6 Thù lao lao động chế độ đãi ngộ, phúc lợi .27 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực doanh nghiệp 28 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 28 1.3.2 Các nhân tố khách quan .31 iii 1.4 Kinh nghiệm công tác quản trị nhân lực 34 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực số doanh nghiệp 34 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái Nguyên 37 1.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài .39 Kết luận chương 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PH N TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠ S HẠ T NG THÁI NGUYÊN 42 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty CP Tư vấn XD CSHT Thái Nguyên 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 44 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 44 2.2 Thực trạng nhân lực Công ty Cổ phần Tư vấn XD CSHT Thái Nguyên 46 2.2.1 Về cấu nhân lực 46 2.2.2 Về chất lượng nhân lực 48 2.3 Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tư vấn XD CSHT Thái Nguyên 50 2.3.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch nhân lực 50 2.3.2 Thực trạng phân tích cơng việc .51 2.3.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực .55 2.3.4 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực 59 2.3.5 Thực trạng công tác đánh giá thực công việc .61 2.3.6 Thực trạng chế độ đãi ngộ, phúc lợi công tác tạo động lực cho người lao động 64 2.4 Đánh giá chung công tác quản trị nhân lực công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái Nguyên 66 2.4.1 Những kết đạt .66 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 66 Kết luận chương 68 CHƯƠNG MỘT S GIẢI PHÁP NH M HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PH N TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠ S HẠ T iv NG THÁI NGUYÊN 70 3.1 Định hướng quản trị nhân lực công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sở hạ tầngThái Nguyên giai đoạn 2018 - 2022 70 3.2 Một số giải pháp quản trị nhân lực công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái Nguyên 71 3.2.1 Đổi công tác lập kế hoạch, quy hoạch nhân lực 71 3.2.2 Tăng cường thực phân tích cơng việc 73 3.2.3 Đổi cơng tác tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động hợp lý th o vị trí việc làm…… 77 3.2.4 Đ y mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực .82 3.2.5 Đổi nội dung, phương pháp quy trình đánh giá lao động 91 3.2.6 Hồn thiện sách đãi ngộ người lao động 95 Kết luận chương 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .99 Kết luận .99 Kiến nghị 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Trụ sở Cơng ty CP Tư vấn xây dựng CSHT Thái Nguyên 43 Hình 2.2 Minh họa phịng làm việc Cơng ty 43 Hình 2.3 Sơ đồ máy tổ chức quản lý Công ty 44 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu lao động Công ty năm 2015 – 2017 47 Bảng 2.2 Bảng thống kê Nhân lực công ty th o vị trí việc làm 48 Bảng 2.4 Bảng tóm tắt mơ tả cơng việc số vị trí việc làm Cơng ty 52 Bảng 2.5 Đánh giá công tác Phân tích cơng việc Cơng ty 54 Bảng 2.6 Vị trí lao động tuyển dụng công ty giai đoạn 2015 – 2017 58 Biểu 2.7 Số người cử đào tạo năm 2015 – 2017 61 Bảng 2.8 Thu nhập trung bình CBCNV giai đoạn 2015 – 2017 65 Biểu 2.9 Mức kh n thưởng hàng năm công ty 65 Bảng 3.1 Nhu cầu số lượng cán tập huấn năm 2020 – 2022 90 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Nghĩa đầy đủ - Công ty CP TV XD CSHT: Thái Nguyên: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái Nguyên - CBCNV: Cán công nhân viên - HĐQT: Hội đồng quản trị - NNL: Nguồn nhân lực - NSLĐ: Năng suất lao động - NLĐ: Người lao động - PTCV: Phân tích cơng việc viii ... hướng quản trị nhân lực công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sở hạ tầngThái Nguyên giai đoạn 2018 - 2022 70 3.2 Một số giải pháp quản trị nhân lực công ty Cổ phần tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái. .. Cổ phần tư vấn xây dựng nhân tố ảnh hưởng đến công tác b Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung không gian nghiên cứu: Công tác quản trị nhân lực công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái. .. xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng sở hạ tầng Thái Nguyên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.,