0

Bài tập hè tiếng anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 3 vndoc com

3 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:55

Bài tập hè tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 3 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí BÀI TẬP TIẾNG ANH LÊN LỚP CÓ ĐÁP ÁN Read and match A B Lisa needs a a apple Thank b tomato Mai wants some c eggs Touch your d you Bobby has an e head Sắp xếp living room/ This/ my/ is/ _ How/ kites/ many/ ? _ two/ I/ trucks/ have/ _ an/ want/ I/ orange/ / Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí _ old/ Peter/ How/ is/ ? _ Choose the odd one out A sing B What C run A one B Where C How A dog B cat C Lisa A teddy bear B much C many A This B living room C kitchen ĐÁP ÁN Read and match - b; - d; - c; - e; - a; Sắp xếp - This is my living room - How many kites? - I have two trucks - I want an orange Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - How old is Peter Choose the odd one out - B; - A; - C; - A; - A; Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-2 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-2 Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop -2 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https:/ /vndoc. com/ test/tieng -anh- lop -2 Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ ... Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 22 42 618 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - How old is Peter Choose the odd one out - B;... https:/ /vndoc. com/ test/tieng -anh- lop -2 Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 22 42 618 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hè tiếng anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 3 vndoc com,