0

Bài tập ôn hè tiếng anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án số 3 vndoc com

3 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:55

Bài tập ôn hè tiếng anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án số 3 VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 61[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí BÀI TẬP TIẾNG ANH LÊN LỚP CÓ ĐÁP ÁN Read and complete A water buffalo lives on a farm A dog lives in a house A monkey lives in the forest A bat lives on the cave A frog lives under the water Cats are my favorite animal And they are in a house Cat lives _ Water buffalo lives _ A frog lives A dog lives A monkey lives _ Choose the odd one out A Why B mouse C cat A park B school C bike A weather B sunny C cloudy A What B happy C How A be B are C am Fill the blanks Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Where; How; tired; tiger; fine; are you? I am What about you? Are you _? - Yes, I am Do you like ? - No, I don't _ is the buffalo? - It is in the zoo ĐÁP ÁN Read and complete Cat lives _in a house Water buffalo lives on a farm _ A frog lives _under the water _ A dog lives in a house A monkey lives in the forest _ Choose the odd one out - A; - C; - A; - B; - A; Fill the blanks How are you? I am _fine _ What about you? Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Are you _tired ? - Yes, I am Do you like _tiger _? - No, I don't _Where is the buffalo? - It is in the zoo Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-3 Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 42 61 8 ... nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác như: Giải tập Tiếng Anh lớp năm: https:/ /vndoc. com/ tieng -anh- lop -3 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp online: https:/ /vndoc. com/ test/tieng -anh- lop -3 Trang chủ: htt... Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 42 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Are you _tired ? - Yes, I am Do you like... https:/ /vndoc. com/ test/tieng -anh- lop -3 Trang chủ: htt p s : // d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 42 61 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn hè tiếng anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án số 3 vndoc com,