0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

95 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 09:18

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HOÀNG VĂN MINH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ NGÀNH: 8850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS XUÂN THỊ THU THẢO Hà Nội, 2020 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2020 Người cam đoan Hoàng Văn Minh ii LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến TS Xuân Thị Thu Thảo người hướng dẫn giúp đỡ trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Lâm nghiệp, Thầy giáo, Cô giáo Viện Quản lý đất đai PTNT giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để tơi hồn thành chương trình học tập luận văn tốt nghiệp Trong q trình thực đề tài cịn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, bạn bè để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2020 Học viên Hoàng Văn Minh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Khái quát chung quyền sử dụng đất 1.1.1 Quyền sở hữu .4 1.1.2 Quyền sở hữu đất đai .5 1.1.3 Quyền sử dụng đất đai .7 1.1.4 Thị trường bất động sản 11 1.2 Các văn pháp luật lıên quan đến quyền sử dụng đất 12 1.2.1 Các văn Trung ương 12 1.2.2 Các văn thành phố Hà Nội 13 1.3 Quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai tạı số nước gıới 15 1.3.1 Tại Mỹ 15 1.3.2 Thụy Điển 15 1.3.3 Malaixia 16 1.3.4 Hàn Quốc 17 1.3.5 Ôxtrâylia 18 1.3.6 Trung Quốc 19 1.4 Cơ sở thực tıễn thực hıện quyền ngườı sử dụng đất Vıệt Nam 20 1.4.1 Quy định việc thực quyền người sử dụng đất Vıệt Nam qua thời kỳ 20 1.4.2 Kết thực quyền người sử dụng đất Vıệt Nam 25 1.4.3 Thực trạng thực quyền sử dụng đất thành phố Hà Nội .30 iv Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đốı tượng nghıên cứu .32 2.2 Nộı dung nghiên cứu 32 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quốc Oai .32 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Quốc Oai .32 2.2.3 Kết thực quyền sử dụng đất người sử dụng đất huyện Quốc Oai 32 2.2.4 Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất người sử dụng đất huyện Quốc Oai 32 2.2.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao kết thực quyền người sử dụng đất huyện Quốc Oai 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .33 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .33 2.3.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu 34 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 34 2.3.5 Phương pháp chuyên gia 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .35 3.1 Điều kıện tự nhiên, kinh tế - xã hộı huyện Quốc oai 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 41 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Quốc Oai 43 3.2.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai 43 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Quốc Oai năm 2019 47 3.3 Kết thực hıện quyền sử dụng đất hộ gıa đình, cá nhân huyện Quốc Oai 50 3.3.1 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 50 3.3.2 Kết việc thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất 53 3.3.3 Kết việc thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất 55 3.3.4 Kết việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất 57 v 3.4 Ý kiến đánh giá việc thực quyền sử dụng đất người sử dụng đất huyện Quốc Oai 60 3.4.1 Ý kiến đánh giá người sử dụng đất 60 3.4.2 Ý kiến đánh giá cán quản lý 67 3.4.3 Đánh giá chung tình hình thực quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai 69 3.5 Đề xuất số gıải pháp góp phần nâng cao hıệu vıệc thực quyền ngườı sử dụng đất tạı huyện Quốc Oai .70 3.5.1 Giải pháp sách 71 3.5.2 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật 71 3.5.3 Giải pháp thủ tục hành 72 3.5.4 Giải pháp tổ chức quản lý hoạt động thực quyền sử dụng đất 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ viết tắt CNTT Công nghệ thông tin CN-TTCN Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GPMB Giải phóng mặt GCN Giấy chứng nhận HĐND Hội đồng nhân dân KHKT Khoa học kỹ thuật KT Kinh tế NTM Nông thôn QSDĐ Quyền sử dụng đất TDTT Thể dục thể thao TM- DV Thương mại - Dịch vụ TN&MT Tài nguyên Môi trường TƯ Trung ương UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Diện tích cấu đất đai huyện Quốc Oai năm 2019 47 Bảng 3.2 Kết thực quyền người sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2019 huyện Quốc Oai 50 Bảng 3.3 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai 51 Bảng 3.4 Kết thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai 53 Bảng 3.5 Kết thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất 55 Bảng 3.6 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất 58 Bảng 3.7 Thông tin chung hộ thực quyền chuyển nhượng QSDĐ 60 Bảng 3.8 Đánh giá trình tự, thủ tục thực quyền chuyển nhượng QSDĐ 61 Bảng 3.9 Kết điều tra thực quyền thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất 62 Bảng 3.10 Đánh giá trình tự, thủ tục thực quyền thừa kế/tặng cho quyền sử dụng đất 64 Bảng 3.11 Kết điều tra thực quyền chấp quyền sử dụng đất 65 Bảng 3.12 Đánh giá trình tự, thủ tục thực quyền chấp QSDĐ 66 Bảng 3.13 Đánh giá cán quản lý tình hình thực quyền người sử dụng đất huyện Quốc Oai 67 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ cấu lao động phân theo ngành 41 Hình 3.2 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai giai đoạn 2017 - 2019 .52 Hình 3.3 Kết thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai giai đoạn 2017 - 2019 55 Hình 3.4 Kết thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai giai đoạn 2017 - 2019 57 Hình 3.5 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai giai đoạn 2017 - 2019 59 MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Có thể thấy, Vıệt Nam nước tăng trưởng kinh tế so với nước trê giới Hiện nay, Vıệt Nam thời kì đẩy mạnh thực cơng nghiệp hóa - đại hóa (CNH - HĐH), hội nhập kinh tế quốc tế, gia tăng dân số tốc độ cơng nghiệp hóa, thị hóa nhanh làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày tăng Đây nguyên nhân gây nên sức ép cho đất đai, làm tăng giá trị đất đai Tại kỳ họp thứ 6, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa XIII thơng qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vıệt Nam Đây kiện trị pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến lịch sử lập hiến nước ta Bản Hiến pháp vừa Quốc hội khóa XIII thơng qua tạo sở trị - pháp lý vững cho cơng đổi toàn diện đất nước thời kỳ Đây Hiến pháp vừa kế thừa giá trị to lớn Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 năm 1992, vừa thể chế hóa quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Về quản lý sử dụng đất đai, Hiến pháp năm 2013 quy định: Đất đai lãnh thổ thiêng liêng quốc gia, tư liệu sản xuất chủ yếu, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước (Quốc Hội, 2013) Vì vậy, quan điểm quán Đảng, Nhà nước Nhân dân ta xác định từ năm 1980 đến đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Cụ thể hóa quy định Hiến Pháp, hệ thống pháp luật đất đai nước ta khơng ngừng hồn thiện, sở chế độ sở hữu toàn dân đất đai, Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài với hình thức: Giao đất khơng thu tiền, giao đất có thu tiền cho thuê đất; Quyền người sử dụng bước mở rộng từ quyền: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp quyền sử dụng đất (Luật đất đai năm 1993) đến quyền: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, bảo lãnh ... từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài: ? ?Đánh giá kết thực quyền người sử dụng đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá kết thực số quyền sử dụng đất người sử dụng. .. dụng đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội - Đánh giá thuận lợi khó khăn trình thực quyền người sử dụng đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu việc thực. .. sử dụng đất 55 3.3.4 Kết việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất 57 v 3.4 Ý kiến đánh giá việc thực quyền sử dụng đất người sử dụng đất huyện Quốc Oai 60 3.4.1 Ý kiến đánh giá người
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá kết quả thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội,