0

Chuong Trinh Đcsxck 75 Tiet

21 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 07:41

Chuong trinh ĐCSXCK 75 tiet Chµo mõng c¸c b¹n SV ®Õn víi m«n häc C«ng nghÖ kim lo¹i ! C«ng nghÖ kim lo¹i lµ m«n häc giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ, c¸c ph ¬ng ph¸p gia c«ng ki[.] Chào mừng bạn SV đến với môn học Công nghệ kim loại ! Công nghệ kim loại môn học giới thiệu cách khái quát trình sản xuất khí, phương pháp gia công kim loại hợp kim để chế tạo chi tiết máy kết cấu máy NI DUNG CHNH Chương Mở đầu P1 Các phương pháp gia công không phoi P2 Các phương pháp gia công có phoi (Gia công căt gọt) Bi mở đầu Các khái niệm sản xuÊt c¬ khÝ Quá trình thiết kế Quá trình sản xuất Quá trình công nghệ Dạng sản xuất Khái niệm Sản phẩm, Phôi Độ xác gia công Tính công nghệ vật liệu Các khái niệm sản xuất khí Quá trình thiết kế Quá trình thiết kế trình khởi thảo, tính toán, thiết kế dạng sản phẩm thể vẽ kỹ thuật, thuyết minh, tính toán, công trình, v.v Bản vẽ thiết kế sở để thực trình sản xuất, sở pháp lý để kiểm tra, đo lờng, thực hợp đồng, v.v Các khái niệm sản xuất khí Quá trình sản xuất Quá trình sản xuất trình tác động trực tiếp ngời (thông qua công cụ sản xuất) nhằm biến đổi tài nguyên thiên nhiên bán thành phẩm thành sản phẩm cụ thể đáp ứng yêu cầu xà hội Quá trình sản xuất gồm nhiều giai đoạn Mỗi giai đoạn tơng ứng với công đoạn, phân xởng hay phận làm nhiệm vụ chuyên môn khác Các khái niệm sản xuất khí Tài nguyên thiên nhiên Phi kim Chếtạ o vật liệu Quặ ng, nhiênliệu, trợ dung Luyện kim Chếtạo phôi Đúc, giacôngáplực, hàn Gia công cắt gọt Tiện, phay, khoan, mài Xử lý, bảo vệ Nhiệtluyện, hóanhiệtluyện, mạ, sơn Phếphẩmvàphếliệu Phếphẩmvàphếliệu Chi tiết máy Thép, gang, đồng, nhôm, hợ pkim Các khái niệm sản xuất khí Quá trình công nghệ Quá trình công nghệ phần trình sản xuất, nhằm trực tiếp làm thay đổi trạng thái đối tợng sản xuất theo thứ tự chặt chẽ, công nghệ định Ví dụ: Quá trình công nghệ nhiệt luyện làm thay đổi tính vật liệu (độ cứng, độ bền ) Quá trình công nghệ lập thành văn theo quy định ngành gọi quy trình công nghệ (QTCN) Các khái niệm sản xuất khí Các thành phần quy trình công nghệ: a Nguyên công: phần QTCN một nhóm công nhân thực liên tục sản phẩm, chỗ làm việc b Bước: phần nguyên công để trực tiếp làm thay đổi trạng thái hình dáng sản phẩm hay tập hợp dụng cụ với chế độ làm việc không đổi Khi thay đổi dụng cụ, thay đổi bề mặt, thay đổi chế độ cắt đà chuyển sang bớc c Động tác: tập hợp thao tác công nhân để thực nhiệm vụ bớc nguyên công Các khái niệm sản xuất khí Dạng sản xuất a Sản xuất đơn chiếc: số lợng sản phẩm nhỏ, lặp lại, mẫu mà thường xuyên thay đổi sử dụng dụng cụ, thiết bị vạn thường gặp sửa chữa, thay Các khái niệm sản xuất khí b Sản xuất hàng loạt: số lợng sản phẩm tơng đối nhiều, lặp lặp lại thờng xuyên, sử dụng dụng cụ, thiết bị chuyên môn hoá (có thể sử dụng loại vạn hẹp) Theo khối lợng, kích thớc, mức độ phức tạp, số lợng sản phẩm để phân ra: loạt nhỏ, loạt vừa, loạt lớn Các khái niệm sản xuất khí c Sản xuất hàng khối: có số lợng sản phẩm lớn, ổn định thời gian dài, sử dụng dụng cụ, thiết bị chuyên dùng, có điều kiện khí hoá, tự động hoá trình sản xuất Các khái niệm sản xuất khí Sản phẩm, Phôi a Sản phẩm: danh từ quy ớc, để vật phẩm đợc tạo giai đoạn cuối trình sản xuất, sở sản xuất Sản phẩm máy móc hoàn chỉnh hay phận, cụm máy, chi tiết Các khái niệm sản xuất khí b Phôi: danh từ quy ớc để vật phẩm đợc tạo từ công đoạn sản xuất chuyển sang công đoạn sản xuất khác, gọi bán thành phẩm Ví dụ: sản phẩm đúc chi tiết đúc đem dùng ngay, phôi đúc cần gia công thêm (cắt gọt, nhiệt luyện, rèn dập ) trớc dùng Các khái niệm sản xuất khí Độ xác gia công Độ xác gia công đặc tính quan trọng ngành khí nhằm đáp ứng yêu cầu máy móc thiết bị cần có khả làm việc xác để chịu tải trọng, tốc độ cao, áp lực lớn, nhiệt độ, v.v Độ xác gia công mức độ xác đạt đợc gia công so với yêu cầu thiết kế Các khái niệm sản xuất khí Độ xác gia công đợc đánh giá sai số kích thớc, sai lệch hình dáng hình học, sai lệch vị trí tơng đối yếu tố hình học chi tiết đợc biểu thị dung sai Độ xác gia công phần đợc thể hình dáng hình học lớp tế vi bề mặt (còn gọi độ nhám bề mặt) Các khái niệm sản xuất khÝ TÝnh c«ng nghƯ cđa vËt liƯu TÝnh c«ng nghệ vật liệu khả vật liệu cho phép gia công theo phơng pháp hợp lý Tính công nghệ kim loại hợp kim đặc trng bởi: - Tính đúc, - Tính dẻo, - Tính hàn, - Tính cắt gọt Các khái niệm sản xuất khí đợc đặc trng độ chảy a Tính loÃng, độ co, độ hoà tan khí tính thiên đúc tích Độ chảy loÃng cao dễ đúc; độ co, độ hoà tan khí tính thiên tích lớn khó đúc b Tính khả biến dạng dẻo dẻo kim loại chịu tác dụng ngoại lực để tạo thành hình dạng chi tiết mà không bị phá huỷ Thép dễ rèn có tính dẻo cao, gang không rèn đợc dòn; đồng, chì dễ rèn Các khái niệm sản xt c¬ khÝ khả KL c TÝnh hợphµn kim cho phép hình thành mối hàn công nghệ hàn thông thường thích hợp để mối hàn đạt tính chất cần thiết,đảm bảo độ tin cậy liên kết hàn ThÐp dƠ hµn, gang, nhôm, đồng khó hàn d Tính cắt gọt khả vật liệu cho phép cắt bỏ lớp KL dưtrên bề mặt vật gia công để nhận chi tiết có hình dạng, kích thước yêu cầu kỹ thuật phù hợp với vẽ chi tiết Yêu cầu SV tự ôn lại kiến thức ®· häc: - Dung sai, l¾p ghÐp, - VËt liƯu ngành khí, - Chi tiết máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong Trinh Đcsxck 75 Tiet,