0

Kho S¸t M«N: Tiõng Viöt + To¸n (30 Phót) §Ò 2 (Tuçn 4)

13 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:51

Kho s¸t m«n tiÕng viÖt + to¸n (30 phót) §Ò 2 (TuÇn 4) Kh¶o s¸t m«n tiÕng viÖt + to¸n (30 phót) §Ò 1 (TuÇn 4) Hä tªn Líp 2 1 §óng ghi §, sai ghi S (2 ®iÓm) 47 68 74 55 + + + + 3 2 16 25 77 70 90 70 2 §[.] Khảo sát môn: tiếng việt + toán (Tuần 4) (30 phút) Đề Họ tên: Líp :2 §óng ghi §, sai ghi S: 47 68 74 + + + 16 77 70 Đặt tính råi tÝnh: 39 + (2 ®iĨm) 55 90 25 (2 ®iĨm) 70 46 + 57 + 81 + 9 (2 16 + 44 23 + 27 15 + 15 72 + 18 ViÕt phÐp céng cã tỉng b»ng 30: ®iĨm) 33 + + + 79 Nối phép tính với kết đúng: ®iĨm) 5.Líp 2A cã 16 häc sinh nam vµ 14 học sinh nữ Hỏi lớp 2A có tất học sinh ? (2 điểm) Bài giải: 1.Vì biết bạn thật khoẻ, thông minh nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ lo cho con? (1 điểm) A Vì sợ kẻ thù khoẻ thông minh B Vì sợ không khoẻ, không thông minh bạn C Vì khoẻ thông minh cha đủ để ngời bạn tốt Theo em điều quan trọng để trở thành ngời bạn tốt gì? (1 điểm) A Có sức khoẻ B Có trí thông minh C Có lòng dũng cảm hết lòng bạn Điền vào chỗ trống ch tr: (1 điểm) Con âu đen lông mợt Cái sừng vênh vênh Nó cao lớn lên khênh ân nh đập đấp Kể tên vật mà em biết: (1 điểm) (2 Kể tên cối mà em biÕt: (1 ®iĨm) Khoanh vào chữ trớc từ vật: (1 điểm) A chăm B học C bảng đen Ghi số thứ tự vào ô trống trớc câu sau cho thứ tự mẩu chuyện vui: (2 điểm) Cậu biết không, tụi hôm qua bắt dế, gặp rắn, bọn ù té chạy, riêng thằng Tèo không thèm chạy Hai chó bÐ nãi chun víi nhau: Sao nã gan vậy? Vì vừa nhìn thấy rắn đà ngất xỉu 3.a)Chu vi hình tam giác ABC là: (1 ®iÓm) A 73 cm B 83 cm C 141 cm D 131 cm 3.b) Trong hình bên có hình tam giác? A hình B hình C hình D hình (1 điểm) Viết dòng thơ ( điểm) Có 48 học sinh, xếp thành hàng hàng có là: Khảo sát môn: tiếng việt + toán (Tuần 4) (30 phút) Đề Họ tên: Líp :3 §óng ghi §, sai ghi S: x + 486 = 518 200 x : = 400 (2 ®iĨm) 600 :3 – 150 = 150 300 x2 + 279 = 879 2.a)Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (1 điểm) An cao 133 cm, Bình cao 126 cm Hỏi Bình thấp An xăng ti mét? Đáp số: 2.b) Mét cöa hàng buổi sáng bán đợc 475 kg gạo, buổi chiều bán đợc 394 kg gạo hỏi hai buổi cửa hàng bán đợc ki lô -gam gạo? (1 điểm) A 869 kg B 896 kg C 769 kg D 868 kg (2 ®iĨm) Đặt tính tính: 683 256 điểm) 365 + 282 (2 Sẻ non biết điều gì? (1 điểm) A Bằng lăng nở hoa nhng không vui bé Thơ phải nằm viện B Bằng lăng để dành hoa cuối cho bé Thơ Sẻ non đà làm để giúp bé Thơ nhìn thấy hoa? (1 điểm) A Đứng cành lăng để hoa chúc xuống, lọt vào khôn cửa sổ cho bé Thơ nhìn thấy B Ngắt hoa lăng đem tặng cho bé Thơ C Chỉ cho bé Thơ thấy hoa cao Điền tiếng có vần ăc oăc để tạo thành từ ngữ: (2 điểm) a)Dấu đơn b) Thân hình nịch c)Cái đầu ngúc d) .sức bay nhảy Tìm xếp hình ảnh so sánh câu văn sau vào bảng: Bốn cánh mỏng nh giấy bóng Cái đầu tròn hai mắt long lanh nh thuỷ tinh (3 điểm) Sự vật đợc so sánh Từ so sánh Sự vật đợc so sánh Điền nội dung cần thiết để hoàn chỉnh đơn (2 điểm+1 điểm chữ) Cộng hoà x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp – Tù Hạnh phúc ., ngày tháng năm đơn xin phép nghỉ học Kính gửi cô giáo: Trờng tiểu học Em tên làHọc sinh lớp Em làm đơn xin phép cô cho em nghỉ buổi học Vì Em xin hứa ý kiến gia đình Học sinh khảo sát môn: tiếng việt + toán (Tuần 4) (30 phút) Đề Họ tên: Líp :4 Viết số Viết vào ô trống cho thích hợp: (1 điểm) Đọc số Mời lăm triệu năm trăm tám mơi nghìn ba trăm năm mơi 56 708 680 2.a) Sè liỊn tríc cđa sè bÐ nhÊt cã ch÷ số là: (1 điểm) A 99 998 B 99 999 C 100 000 D 100 001 b) ViÕt sè thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) A) 32 000 000; 34 000 000; ……………… ; 38 000 000 B) 123 456 333; 123 456 335; 123 456 337; ………………… Khoanh tròn vào chữ đặt trớc dÃy tự nhiên: (1 ®iĨm) A) 1;2;3;4;5;……………… B) 0; 1; 2; 3; 4; ……………… … C) 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 C) 0;2;4;6;8;10; ……………… Mét xe tải chở đợc gạo, xe công nông chở đợc xe tải tạ Hỏi hai xe chở đợc tạ gạo? (2 điểm) Bài gi¶i 5.a) Tìm số tròn chục điền vào chỗ chấm: 68 < < 92 (1 điểm) 5.b) Tìm số có chữ số có tổng chữ số là: (3 điểm) 1.a)Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ĩ tạo thành từ ngữ (2 điểm) A B A B Cây che trai Chở tre chai Trang giấy che lọ Chói chang chai nắng b) Những từ viết sai: (1 điểm) A giả hiệu B tác giả C giả dối D giả từ 2.a) Tiếng nhân tiếng dới có nghĩa thơng ngời: (1 điểm) A nhân dân B nhân tài C nhân đức 2.b) Từ dới có nghĩa độc ác tàn nhẫn: (1 điểm) A ác báo B ác cảm C ác liệt D tàn ác Đoạn thơ sau có từ phức? Đó từ nào? (2 điểm) Mẹ bảo: Trăng nh lỡi liềm Ông rằng: Trăng tựa thuyền cong mui Bà nhìn: Nh hạt cau phơi Cháu cời: Quả chuối vàng tơi vên A Mét tõ B Hai tõ C Ba tõ D Bốn từ E Năm từ 4.Dßng dới diễn tả sinh động hình ảnh ông lÃo ăn xin đáng thơng? (1 điểm) A Một ngời ăn xin già lọm khọm đứng trớc mặt B Đôi mắt ông lÃo đỏ đọc, giàn giụa nớc Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại C Chao ôi! Cảnh nghèo đói đà gặm nát ngời đau khổ thành xấu xí biết nhờng nào! Viết đoạn văn (3 -> câu) tả ngoại hình Nàng tiên ốc (2 điểm) 1.Dấu phải đợc đặt phận tiếng? (1 điểm) A Âm đầu B Âm C Âm cuối Dùng từ ngữ ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: (2 điểm) - Bán xa, mua gần - Khôn đâu đến , khoẻ đâu đến ( già, anh em, trẻ, bố, hàng xóm, láng giềng) 3.Tìm danh từ, cụm danh từ ngời đoạn văn sau: Chúng thấy diễu qua ngời đợc thởng trờng hội hoạ: thợ vàng, thợ bạc, thợ trạm, thợ khí, thợ in đá thợ mộc, thợ nề: học viên trờng thơng nghiệp, âm nhạc, có cô gái công nhân mặc lễ phục (3 điểm) khảo sát môn: tiếng việt + toán (Tuần 4) (30 phút) Đề Họ tên: Lớp :5 cai 4.Dòng kể nhân vật kịch Lòng dân? A Dì Năm Chú cán bộ- An- lính cai B Dì Năm Chồng Dì Năm (Lâm Văn Nên) - An- lính C Dì Năm Chồng Dì Năm (Lâm Văn Nên)- Chú cán - An- lính cai (1 điểm) Viết kết tả ma (2 điểm + điểm chữ viết) HiƯn ti 1.Phân số hỗn số dới đây? A B C (1 ®iĨm) D 2 Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm: + = ………………… (2 ®iĨm) :1 = ……………… Viết kết vào chỗ chấm điểm) 4tấn 35 kg = ………… tÊn …………….m 3m2 3dm2 = B =1 (2 điểm) C Đáp số: bố tuổi tuổi khảo sát môn: tiếng việt + toán 4m5dm = A ngời? ( Biết năm trớc bố 27 tuổi) (1 điểm) (2 15 giây = phút m 4.Tìm X: X x tuổi bố Tính tuổi D Một hình chữ nhật có diện tích Tính chu vi hình chữ nhật đó? (2 điểm) Bài giải: m , chiều dài m (Tuần 4) (30 phút) Đề Họ tên: Lớp 1: Viết ( chữ cái, tiÕng) ®iĨm) (5 Nèi bÐ ( ®iĨm) tổ hồ bé có bế bé cờ tò cò bà vẽ bê bờ vò 3.Điền hay l: đỏ .ề mề (2 điểm) mạ thợ Ị ViÕt theo mÉu: ( ®iĨm) > 1 < 2 §iỊn dÊu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kho S¸t M«N: Tiõng Viöt + To¸n (30 Phót) §Ò 2 (Tuçn 4),