0

Hoï Vaø Teân:………………………………………………………………………………

2 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:38

Hoï vaø teân Hoï vaø teân Hoïc sinh lôùp ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ I NAÊM HOÏC 2007 2008 MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 3 A KIEÅM TRA ÑOÏC 10 ñieåm I/ Ñoïc thaønh tieáng 5 ñieåm Ñoïc moät ñoaïn choïn trong[.] Họ tên: ……………………………………………………………………………… Học sinh lớp:……………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007-2008 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP A.KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm I/ Đọc thành tiếng: điểm Đọc đoạn chọn tập đọc TV4 tập trả lời câu hỏi II/ Đọc thầm : điểm Bài “Trận bóng lòng đường” (TV3 Tập1 tr54) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời cho câu hỏi sau: 1/ Các bạn nhỏ chơi bóng đâu? A Các bạn chơi bóng vỉa hè B Các bạn chơi bóng lòng đường C Các bạn chơi bóng cổng trường 2/ Chuyện khiến trận bóng phải dừng hẳn? A.Quang sút bóng chệch lên vỉa hè, đập vào đầu cụ giàqua đường làm cụ lảo đảo,ôm đầu khu xuống B Vũ sút bóng đập vào đầu cụ già đường C Long mải đá bóng tông phải xe gắn máy, bác lái xe nóng khiến bọn chạy tán loạn 3/ Câu viết theo mẫu : Ai làm gì? A Cái quạt trần quay suốt ngày B Em bé đáng yêu C Bố em đội 4/ Câu có nội dung so sánh không sử dụng từ so sánh? A Mẹ gió suốt đời B Tàu dừa lược chải vào mây xanh C Thân dừa bạc phếch tháng năm D Quả dừa – đàn lợn nằm cao 5/ Dòng gồm từ hoạt động? A Dẫn, ngần ngừ, tán loạn B Dẫn, sút, chơi C Sơ, sút, ngần ngừ B KIỂM TRA VIẾT : 10 điểm I/ Chính tả: điểm Nghe- viết; Bài viết “Nhớ Việt Bắc” ( Viết đoạn :Từ đầu đến… thủy chung) II/ Tập làm văn: điểm Đề bài: Em viết thư cho bạn tỉnh miền Nam(hoặc miền Trung,miền Bắc) để làm quen hẹn bạn thi đua học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoï Vaø Teân:………………………………………………………………………………,