0

Kieåm Tra Giöõa Kì I

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:00

KIEÅM TRA GIÖÕA KÌ I ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học 2015 2016 Môn Khoa học LỚP 5 PHẦN I TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Từ câu 1 đến câu 9 có các đáp án A, B, C, D Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đú[.] ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học: 2015-2016 Mơn: Khoa học - LỚP PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Từ câu đến câu có đáp án A, B, C, D Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời nhất: Câu 1: Vật sau hoạt động nhờ sử dụng lượng gió? A Quạt điện B Nhà máy thuỷ điện C Pin mặt trời D Thuyền buồm Câu 2: Trong sinh sản thực vật có hoa, bầu nhuỵ phát triển thành: A Quả chứa hạt B Phôi nằm hạt C Hạt phấn D Noãn Câu 3: Trong động vật đây, động vật đẻ nhiều lứa? A Bò B Trâu C Khỉ D Lợn Câu 4: Loài hổ loài thú ăn gì? A Ăn cỏ B Ăn C Ăn thịt D Ăn tạp Câu 5: Hươu mẹ dạy hươu tập chạy nào? A Khi hươu sinh B Khi hươu khoảng 10 ngày tuổi C Khi hươu khoảng 20 ngày tuổi D Khi hươu khoảng tháng tuổi Câu 6: Giai đoạn trình phát triển, loài bướm cải gây nhiều thiệt hại ? A Trứng B Sâu C Nhộng D Bướm Câu 7: Để tiêu diệt ruồi gián, người ta thường sử dụng biện pháp ? A Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi B Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, C Phun thuốc diệt ruồi gián D Thực tất việc làm Câu 8: Dòng gồm nguồn lượng sạch? A Năng lượng mặt trời, lượng gió lượng nước chảy B Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt C Năng lượng từ dầu mỏ, củi đun, đốt than D Tất dòng nguồn lượng Câu 9: Môi trường tự nhiên cung cấp cho người : A Thức ăn B Nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí C Các tài nguyên thiên nhiên dùng sản xuất đời sống D Thức ăn Nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí Các tài nguyên thiên nhiên dùng sản xuất đời sống Câu 10) Chọn từ ngoặc đơn thích hợp điền vào chỗ trống: ( sinh dục, nhị, nhụy, sinh sản) Hoa quan ………………………của lồi thực vật có hoa Cơ quan …………… …… đực gọi ……………… Cơ quan sinh dục gọi …………… PHẦN II : TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: Điền tên số động vật đẻ trứng động vật đẻ vào cột cho phù hợp Động vật đẻ trứng ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Động vật đẻ ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Câu 2: Bạn cần làm để tránh lãng phí điện? ... khí thở, n? ?i vui ch? ?i gi? ?i trí C Các t? ?i nguyên thiên nhiên dùng sản xuất đ? ?i sống D Thức ăn Nước uống, khí thở, n? ?i vui ch? ?i gi? ?i trí Các t? ?i nguyên thiên nhiên dùng sản xuất đ? ?i sống Câu... ? ?i? ??n vào chỗ trống: ( sinh dục, nhị, nhụy, sinh sản) Hoa quan ………………………của l? ?i thực vật có hoa Cơ quan …………… …… đực g? ?i ……………… Cơ quan sinh dục g? ?i …………… PHẦN II : TỰ LUẬN (5 ? ?i? ??m) Câu 1: ? ?i? ??n... mặt tr? ?i, lượng gió lượng nước chảy B Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt C Năng lượng từ dầu mỏ, c? ?i đun, đốt than D Tất dòng nguồn lượng Câu 9: M? ?i trường tự nhiên cung cấp cho ngư? ?i : A
- Xem thêm -

Xem thêm: Kieåm Tra Giöõa Kì I,