0

§Ò Kióm Tra Cuèi Häc K× I

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:13

§Ò kiÓm tra cuèi häc k× I §Ò kiÓm tra cuèi häc k× I N¨m häc 2009 2010 M«n TiÕng ViÖt (Khèi 4) A; KiÓm tra ®äc ( 5® ) I; §äc bµi C¸nh diÒu tuæi th¬ ( S¸ch TiÕng ViÖt 4 Trang ) II; Bµi tËp Bµi 1; Chän ý[.] Đề kiểm tra cuối học kì I Năm học: 2009 - 2010 M«n: TiÕng ViƯt (Khèi 4) A; KiĨm tra đọc ( 5đ ) I; Đọc bài: Cánh diều tuổi thơ ( Sách Tiếng Việt Trang ) II; Bài tập Bài 1; Chọn ý ( 1đ ) Qua tập đọc " Cánh diều tuổi thơ" tác giả muốn nói: a; Niềm vui bạn nhỏ chơi thả diều b; Cảnh đẹp bầu trời vẻ đẹp cánh diều c; Cánh diều khơi gợi ớc mơ đẹp cho tuổi thơ Bài 2: Tìm Câu kể có bài.( 2đ ) Bài 3:Đặt câu hỏi theo yêu cầu sau: ( 2đ ) * Một câu hỏi điều cha biết * Một câu hỏi để tự hỏi B; Kiểm tra viÕt ( 5® ) I; GV ®äc cho häc sinh viết bài: Chiếc áo búp bê (Sách giáo khoa Tiếng Việt trang ) II; Tập làm văn ( 5đ ) Em hÃy miêu tả thứ đồ chơi mà em yªu thÝch nhÊt
- Xem thêm -

Xem thêm: §Ò Kióm Tra Cuèi Häc K× I,