0

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

127 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 07:32

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn. LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sĩ tơi thực hiện, với giúp đỡ đồng chí cán Trung Tâm thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn, công chức Phịng Văn hố Thơng tin huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thầy cô giáo bạn lớp giúp tơi hồn thiện Luận văn Số liệu lấy từ Báo cáo Kết cơng tác quản lý Nhà nước văn hóa du lịch huyện Bắc Sơn qua năm Tôi tham khảo không chép báo cáo hình thức Tơi xin cam đoan lời nói tơi hồn tồn thật Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lương Đình Tuấn i LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ quý thầy, cô, bạn bè đồng chí đồng nghiệp quan Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo TS Hoàng Văn Hoàn, người định hướng cho chủ đề nghiên cứu tận tình giúp đỡ tơi mặt để hoàn thành Luận văn thạc sĩ Xin chân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Thầy giáo, Cơ giáo, cán chun viên phịng Quản lý đào tạo sau đại học, Khoa quản lý kinh tế Trường Đại học Thủy Lợi hướng dẫn giúp đỡ mặt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo đồng chí cán bộ, công chức Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn, Phịng Văn hố Thơng tin huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin, tài liệu giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Để có kiến thức ngày hôm nay, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô trường Đại học Thủy Lợi thời gian qua truyền đạt cho kiến thức vơ q báu q trình học tập trường Trân trọng cảm ơn quan tâm bạn lớp, đồng nghiệp quan gia đình ln sát cánh, động viên, giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Một lần xin trân trọng cám ơn./ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG .5 1.1 Cơ sở lý luận du lịch cộng đồng .5 1.2 Nội dung quản lý phát triển du lịch cộng đồng 13 1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch cộng đồng 15 1.4 Kinh nghiệm số địa phương phát triển du lịch cộng đồng .17 1.5 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 23 Kết luận Chương 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC SƠN 26 2.1 Giới thiệu đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Bắc Sơn 26 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .28 2.2 Các điều kiện phát triển du lịch địa bàn huyện Bắc Sơn 29 2.2.1 Tài nguyên du lịch 29 2.2.2 Cộng đồng dân cư 32 2.2.3 Khả tiếp cận điểm đến 33 2.2.4 Khả cung ứng dịch vụ du lịch 34 2.2.5 Chính sách phát triển du lịch 36 2.2.6 Công tác xúc tiến, quảng bá 37 2.3 Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn .38 2.3.1 Các tuyến, điểm du lịch 39 2.3.2 Lượng khách doanh thu du lịch 43 2.4 Đánh giá hoạt động du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn theo nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng 49 2.4.1 Sự đồng thuận CĐĐP bên liên quan .49 iii 2.4.2 Đa dạng vai trò tham gia cộng đồng 50 2.4.3 Tơn trọng giá trị văn hố cộng đồng 50 2.4.4 Khả cộng đồng 51 2.4.5 Chia sẻ lợi ích từ du lịch cộng đồng .52 2.4.6 Quyền sở hữu tham gia cộng đồng với việc bảo vệ tài nguyên du lịch…… 52 2.5 Tổng hợp đánh giá chung phát triển du lịch du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn 53 2.5.1 Điểm mạnh .55 2.5.2 Những tồn 57 2.5.3 Cơ hội thách thức 59 2.6 Thực trạng Quản lý nhà nước phát triển du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn 61 2.6.1 Thực trạng hoạch định phát triển du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn 61 2.6.2 Thực trạng triển khai thực chế, sách hoạt động du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn 63 2.6.3 Công tác kiện toàn tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch cộng đồng…… 65 2.6.4 Công tác thực kiểm tra, tra hoạt động du lịch cộng đồng xử lý vi phạm 66 2.7 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn 68 Kết luận chương .70 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC SƠN 72 3.1 Định hướng phát triển du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn 72 3.1.1 Mục tiêu chung phát triển du lịch Bắc Sơn 73 3.1.2 Mục tiêu cụ thể .74 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn 81 3.2.1 Đề xuất giải pháp liên quan đến sách .81 iv 3.2.2 Đề xuất giải pháp liên quan đến công tác tổ chức 86 3.2.3 Đề xuất giải pháp liên quan đến hộ gia đình tham gia 92 3.2.4 Đề xuất giải pháp liên quan đến doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tour 95 Kết luận chương 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 105 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Lượng khách du lịch đến Bắc Sơn giai đoạn 2013-2018 43 Bảng 2.2: Lượng khách du lịch đến Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn giai đoạn 2013-2018 44 Bảng 2.3: Mức chi tiêu khách đến du lịch Bắc Sơn 46 Bảng 2.4: Tổng thu từ du lịch Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn giai đoạn 2013-2018 46 Bảng 2.5: Quy định mức giá dịch vụ du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn 48 Bảng 3.1: Tổng hợp danh sách tài nguyên du lịch Bắc Sơn khai thác thành sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng 78 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích BQL Ban Quản lý CĐĐP Cộng đồng địa phương DLCĐ Du lịch cộng đồng DLBV Du lịch bền vững DNDL Doanh nghiệp du lịch HDV Hướng dẫn viên HĐND Hội đồng nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân QLNN Quản lý nhà nước vii PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Du lịch cộng đồng (DLCĐ) xuất nhu cầu tất yếu nhằm hạn chế tác động tiêu cực du lịch, góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững hoạt động phát triển du lịch trước thực chủ yếu với mục đích đơn kinh tế đe dọa môi trường sinh thái giá trị văn hóa địa DLCĐ phổ biến nhiều nơi giới, đặc biệt nước phát triển khối Asean như: Thành phố Hua Hin – Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nepan, Butan Ở Việt Nam, DLCĐ bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm số khu vực vào đầu năm 2000 Mơ hình du lịch cộng đồng hình thành số địa phương Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai), Mai Châu (Hịa Bình), Ba Bể (Bắc Cạn), Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Chày Lập, Farmstay (Quảng Bình) Với mục tiêu cơng cụ cho hoạt động bảo tồn, công cụ cho phát triển chất lượng sống, tạo hội cho trao đổi kiến thức văn hóa khách du lịch cộng đồng DLCĐ ngày khẳng định vai trị q trình phát triển kinh tế xã hội nói chung phát triển hoạt động du lịch địa phương nói riêng Nằm phía tây nam tỉnh Lạng Sơn, Bắc Sơn huyện có nhiều di tích cách mạng, di tích lịch sử văn hố tiếng, với nơi vùng đất tập trung sinh sống lâu đời đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao [1] với giá trị truyền thống lâu đời lưu giữ nguyên vẹn song tổng thể Bắc Sơn huyện miền núi có xuất phát điểm kinh tế thấp, sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn, Với tài ngun du lịch tự nhiên nhân văn phong phú, đa dạng với lịch sử truyền thống lâu đời Bắc Sơn có nhiều tiềm để phát triển du lịch DLCĐ triển khai huyện Bắc Sơn từ đầu năm 2010 với tham gia tích cực cộng đồng địa phương (CĐĐP) [2] Việc phát triển DLCĐ góp phần tạo nên đa dạng, phong phú loại hình sản phẩm du lịch để thu hút du khách, chương trình DLCĐ bước đầu thu hút lượng lớn khách du lịch nước quốc tế, đồng thời đem lại hiệu thiết thực cho CĐĐP Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân DLCĐ chưa đạt hiệu cao, chưa tương xứng với tiềm điểm đến Ngun nhân chưa có chiến lược phát triển rõ ràng việc định hướng công tác tổ chức, quản lý hoạt động DLCĐ cịn gặp nhiều khó khăn Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận, phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn, từ đề giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn tài nguyên phát triển DLCĐ hiệu Bắc Sơn nhiệm vụ cấp thiết Với ý nghĩa trên, đề tài: “Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn” chọn để làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch nói chung DLCĐ nói riêng huyện Bắc Sơn, sở đưa giải pháp nhằm phát triển loại hình DLCĐ huyện Bắc Sơn, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn nói chung huyện Bắc Sơn nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động phát triển du lịch du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Phạm vi nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu, đánh giá chung hoạt động du lịch, du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn - Phạm vi thời gian: Hoạt động du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn từ 2013 đến 2018 Đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2020 – 2025 năm - Phạm vi không gian: Địa bàn huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn, nghiên cứu điển hình xã Quỳnh Sơn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: Thu thập số liệu, xử lý phân tích số liệu hoạt động, tình hình phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn nói chung huyện Bắc Sơn nói riêng - Phương pháp điều tra khảo sát: trực tiếp thu thập số liệu liên quan đến tình hình hoạt động, ý kiến, nhu cầu quan điểm đánh giá hộ gia đình tham gia hình thức du lịch cộng đồng - Phương pháp chuyên gia: thực kiểm tra bảng hỏi, phân tích đánh giá từ góc độ quản lý chung ngành du lịch địa phương - Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn: dựa nghiên cứu điển hình xã Quỳnh Sơn để có đánh giá phân tích tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn - Và số phương pháp khác Ý nghĩa khoa học đề tài Ý nghĩa khoa học đề tài: Tổng quan sở lý luận, hệ thống hóa kiến thức du lịch cộng đồng từ làm rõ chất loại hình du lịch cộng đồng, khẳng định vai trị vị trí ngành du lịch phát triển kinh tế xã hội Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch nói chung hoạt động du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng cách hiệu bền vững Kết luận văn làm tài liệu tham khảo cho đơn vị có mơ hình hoạt động lĩnh vực tương tự phạm vi nước Kết dự kiến đạt - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch nói chung loại hình DLCĐ nói riêng - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn từ tồn hạn chế loại hình DLCĐ - Đề xuất giải pháp phát triển hình thức du lịch cộng đồng cho Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC SƠN 72 3.1 Định hướng phát triển du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn 72 3.1.1 Mục tiêu chung phát triển du lịch Bắc. .. triển du lịch cộng đồng Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Chương 3: Đề xuất số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh... khám phá văn hóa CĐĐP, du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao… [5] Mục tiêu nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng Mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng Phát triển du lịch cộng đồng nhằm đạt đến mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Bắc Sơn.,