0

Vận dụng hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường

19 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 05:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÁO CÁO CUỐI KỲ HỌC KỲ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN Đề tài Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Vận dụng hai phương pháp sản xuất[.] TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÁO CÁO CUỐI KỲ HỌC KỲ MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN Đề tài : Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Vận dụng hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp kinh tế điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường định hướng XHCN Nhóm 02 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Công Hưng Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2021 244 Danh sách nhóm 02 Mơn Kinh tế trị Mác-Lênin Ca Thứ sáu STT MSSV Họ tên B19C0039 Trương Quý Dưỡng 720K0039 Trần Đặng Mỹ Duyên 720K0040 Lương Gia Gia 720K0042 Nguyễn Ngọc Hà 719V0125 Chìu Gia Hân 720K0049 Châu Gia Huệ 720V0031 Hồ Vương Huy Ghi Nhóm trưởng Lưu ý: STT theo số thứ tự danh sách giảng viên Lời cam đoan Chúng em xin cam đoan Báo cáo cuối kỳ nhóm 02 nghiên cHu thJc hiênK Chúng em kiểm tra liệu theo quy định hành KSt quT Báo cáo cuối kỳ trung thJc không chép từ báo cáo nhóm khác Các tài liêuKđư]c s^ d_ng Báo cáo cuối kỳ có nguồn gốc, xuất xH ràng (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC 244 PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG I Giá trị thặng dư: _Nguồn gốc giá trị thặng dư: _Sự sản xuất giá trị thặng dư: _Bản chất giá trị thặng dư: II Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư kinh tế thị trường Tư chủ nghĩa Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối .7 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối .8 So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối: III Các hình thức biểu giá trị thặng dư KTTT Lợi nhuận: Lợi tức: .12 Địa tô tư chủ nghĩa .13 IV Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp kinh tế điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 15 Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 15 Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư để phát triển doanh nghiệp kinh tế 15 PHẦN KẾT LUẬN 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 Ph_ l_c 19 PHẦN MỞ ĐẦU 244 Giá trị thặng dư khái niệm trung tâm kinh tS trị MácLênin Giá trị thặng dư đư]c C.Mác xem phần chênh lệch giá trị hàng hóa số tiền mà tư bTn bỏ Trong trình kinh doanh, nhà tư bTn bỏ tư liệu sTn xuất thuê mướn lao động Giá trị thặng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sHc lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư bTn chiSm không Trong xã hội cần phTi tìm cách tăng giá trị thặng dư cách áp d_ng công nghệ sTn xuất tiên tiSn, s^ d_ng tri thHc, trí tuệ vào q trình sTn xuất, để phát triển kinh tS, nâng cao quyền l]i, chất lư]ng sống cho người Ngày nay, sJ tác động cách mạng khoa học-kỹ thuật sJ phát triển kinh tS thị trường đại, bHc tranh thS giới diễn nhiều đổi hầu hSt lĩnh vJc Nước ta thời kỳ chuyển đổi sang kinh tS thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa để phù h]p với vấn đề mà thJc tiễn đòi hỏi phTi nhận thHc lại, bổ sung phát triển học thuySt đặc biệt học thuySt giá trị thặng dư “ Hai phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư Vận d_ng hai phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp kinh tS điều kiện cạnh tranh kinh tS thị trường định hướng XHCN.” PHẦN NỘI DUNG I Giá trị thặng dư: _Nguồn gốc giá trị thặng dư: Để tiSn hành sTn xuất, nhà tư bTn phTi mua sHc lao động tư liệu sTn xuất Vì tư liệu sTn xuất sHc lao động nhà tư bTn mua, nên trình sTn xuất, người cơng nhân làm việc sJ kiểm sốt nhà tư bTn sTn phẩm làm thuộc sở hữu nhà tư bTn Bằng lao động c_ thể mình, cơng nhân s^ d_ng tư liệu sTn xuất chuyển giá trị chúng vào sTn phẩm; lao động trừu tư]ng, công nhân tạo giá trị lớn giá trị sHc lao động, phần lớn đư]c gọi giá trị thặng dư _Sự sản xuất giá trị thặng dư: Là quy luật kinh tS tuyệt đối chủ nghĩa tư bTn, sở sJ tồn phát triển chủ nghĩa tư bTn Nội dung sTn xuất giá trị thặng dư tối đa cách tăng cường bóc lột cơng nhân làm thuê Quy luật giá trị thặng dư đời tồn với sJ đời tồn chủ nghĩa tư bTn Nó quySt định mặt chủ ySu, trình kinh tS chủ ySu chủ nghĩa tư bTn Nó động lJc vận động, phát triển chủ nghĩa tư bTn, đồng thời làm cho mâu thuẫn chủ nghĩa tư bTn, đặc 244 biệt mâu thuẫn bTn chủ nghĩa tư bTn ngày sâu sắc, đưa đSn sJ thay thS tất ySu chủ nghĩa tư bTn xã hội cao _Bản chất giá trị thặng dư: -Để nghiên cHu ySu tố cốt lai để tạo nên giá trị thặng dư trình sTn xuất nhà tư bTn C.Mác chia tư bTn hai phận: tư bTn bất biSn tư bTn khT biSn Bộ phận tư bTn tồn hình thái tư liệu sTn xuất mà giá trị đư]c bTo tồn chuyển vào sTn phẩm, tHc giá trị không biSn đổi lư]ng trình sTn xuất đư]c C.Mác gọi tư bTn bất biSn gọi kí hiệu c -Cịn phận tư bTn biểu hình thHc giá trị sHc lao động trình sTn xuất tăng thêm lư]ng gọi tư bTn khT biSn kí hiệu v =>Ta thấy, muốn cho tư bTn khT biSn hoạt động đư]c phTi có tư bTn bất biSn đư]c Hng trước với tỉ lệ tương đương Và qua sJ phân chia ta rút tư bTn khT biSn tạo giá trị thặng dư dùng để mua sHc lao động Cịn tư bTn bất biSn có vai trị gián tiSp việc việc tạo giá trị thặng dư Từ đây, ta có kSt luận: "Giá trị hàng hoá hàng hoá giá trị tư bTn bất biSn mà chHa đJng, cộng với giá trị tư bTn khT biSn (THc giá trị thặng dư đư]c sTn xuất ra) Nó đư]c biểu diễn công thHc: Giá trị = c + v + m -SJ phân chia tư bTn thành tư bTn khT biSn tư bTn bất biSn vạch thJc chất bóc lột TBCN, có lao động cơng nhân làm thuê tạo giá trị thặng dư nhà tư bTn Tư bTn bóc lột phần giá trị cơng nhân tạo Nó đư]c biểu diễn cách ngắn gọn qua trình Giá trị = c + v + m -Giá trị người công nhân tạo ra: v + m -Như thS tư bTn bỏ lư]ng tư bTn để tạo giá trị c + v Nhưng giá trị mà nhà tư bTn thu vào c + v + m Phần M dôi phần mà tư bTn bóc lột cơng nhân -Trên nghiên cHu nguồn gốc giá trị thặng dư -Các phạm trù tỷ suất giá trị thặng dư khối lư]ng giá trị thặng dư mà ta nghiên cHu sau biểu mặt lư]ng sJ bóc lột -Tỷ suất giá trị thặng dư tỉ số hai giá trị thặng dư tư bTn khT biSn -Kí hiệu tỉ xuất giá trị thặng dư m -Ta có: m' = (m.100%)/v -Tỷ suất giá trị thặng dư vạch cách xác trình độ bóc lột cơng nhân ThJc chất tỉ lệ phân chia ngày lao động thành thời gian lao động cần thiSt thời gian lao động thặng dư Nó nói lên quy mơ bóc lột tư bTn.) -Giá trị thặng dư phTn ánh bTn chất quan hệ bóc lột sTn xuất Giá trị thặng dư cao đồng nghĩa với việc quan hệ bóc lột người chủ cơng nhân nặng -Hay nói cách khác, tư bTn chủ nghĩa sHc bóc lột sHc lao động người cơng nhân để đẩy giá trị thặng dư mà có đư]c lên mHc cao Chính vậy, người giàu giàu người nghèo loay hoay với sống thiSu II Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư kinh tế thị trường Tư chủ nghĩa 244 Để thu đư]c nhiều giá trị thặng dư cần có phương pháp định C.Mác nhà tư bTn s^ d_ng hai phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư sTn xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sTn xuất giá trị thặng dư tương đối Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Trong giai đoạn phát triển sTn xuất tư bTn chủ nghĩa, kĩ thuật thấp, tiSn chậm chạp phương pháp chủ ySu để tăng giá trị thặng dư kéo dài ngày lao động công nhân Giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư thu đư]c kéo dài ngày lao động vư]t thời gian lao động tất ySu, suất lao động, giá trị sHc lao động thời gian lao động tất ySu khơng thay đổi Ví d_: nSu ngày lao động giờ, thời gian lao động tất ySu giờ, thời gian lao động thặng dư giờ, công nhân tạo giá trị đơn vị giá trị thặng dư tuyệt đối 32 Và tỷ suất giá trị thặng dư là: m’ = 32/32 * 100% = 100% GiT định ngày lao động kéo dài thêm với điều kiện khơng đổi giá trị thặng dư tuyệt đối tăng từ 32 lên 48 tỷ suất giá trị thặng dư là: m’ = 48/32 * 100% = 150% Để có nhiều giá trị thặng dư, người mua hàng hóa sHc lao động phTi tìm cách để kéo dài ngày lao động tăng cường độ lao động Tuy nhiên, ngày lao động chịu giới hạn mặt sinh lý cơng nhân phTi có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi để ph_c hồi sHc khỏe Việc kéo dài ngày lao động vấp phTi sJ phTn kháng giai cấp cơng nhân Do đó, ngày lao động phTi dài thời gian lao động tất ySu vư]t giới hạn thể chất tinh thần người lao động (-Trong phạm vi giới hạn nói trên, độ dài ngày lao động đại lư]ng khơng cố định có nhiều mHc khác Độ dài c_ thể ngày lao động đấu tranh giai cấp công nhân giai cấp tư sTn sở tương quan lJc lư]ng quySt định Cuộc đấu tranh giai cấp công nhân đòi ngày lao động tiêu chuẩn, ngày làm kéo dài hàng thS kỷ.) Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối Thời lư]ng ngày làm việc bị hạn chS mặt thể chất tâm lý người lao động ngày bị giai cấp công nhân phTn đối Mặt khác, sTn xuất tư bTn chủ nghĩa phát triển đSn giai đoạn mà cơng nghiệp khí cơng nghệ tiên tiSn, suất lao động ngày tăng nhanh, nhà tư bTn chuyển sang phương thHc bóc lột dJa sở tăng suất xã hội từ giá cT STn xuất giá trị thặng dư tương đối phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư đạt đư]c cách rút ngắn thời gian lao động cần thiSt để kéo dài giá trị thặng dư cách tương Hng Thời gian lao động suất lao động xã hội tăng lên với ngày lao 244 động không đổi nên giá trị thặng dư phương pháp tạo đư]c gọi giá trị thặng dư tương đối GiT s^ ngày lao động đư]c chia thành thời gian lao động tất ySu thời gian lao động thặng dư Do đó, tý suất giá trị thặng dư là: GiT s^ ngày làm việc không thay đổi, người công nhân cần làm việc để tạo giá trị tiền lương tương Hng với giá trị công việc thay đổi: thời gian làm việc cần thiSt làm thêm Do tỷ suất giá trị thặng dư là: Như vậy, tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 100% lên 166% So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối: Giống M_c đích: tăng m, tHc kéo dài thời gian lao động thặng dư CT hai phương pháp làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư, nâng cao trình độ bóc lột tư bTn lao động làm thuê Giá trị thặng dư tuyệt đối sở giá trị thặng dư tương đối Hai phương pháp không loại trừ Khác nhau: Biện pháp Kết Kéo dài ngày lao động trongRút ngắn thời gian lao động cần thiSt điều kiện suất lao động, điều kiện độ dài ngày lao động, giá trị sHc lao động, thời gian cường độ lao động không đổi lao động tất ySu không đổi Phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư tương đối tạo nhiều giá trị thặng dư 244 so với phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư tuyệt quy mô sTn xuất thời gian sTn xuất Cơ sở thực DJa vào sJ tăng suất lao động, chiSm ưu thS thời kỳ chủ nghĩa tư bTn phát triển cao, suất lao động tăng lên DJa vào tăng cường độ lao động, thích h]p với thời kỳ đầu chủ nghĩa tư bTn, suất lao động thấp nhanh chóng Giới hạn Có giới hạn thời gian tJ nhiên ngày ySu tố thể chất, Khơng có giới hạn suất lao động tăng lên vơ hạn tinh thần người lao động III Các hình thức biểu giá trị thặng dư KTTT Lợi nhuận: L]i nhuận đư]c thể thơng qua hình thHc khác mà bật hình thHc đây: Chi phí sTn xuất hàng hóa Bao nhiêu chất bTn chất l]i nhuận (P) Tỷ suất l]i nhuận: Các nhân tốt Tnh hướng đSn tỷ suất l]i nhuận L]i nhuận bình qn 1.1 Chi phí sTn xuất hàng hóa (k): Khái niệm: Là phần giá trị hàng hóa, bù lại giá cT tư liệu sTn xuất tiêu dùng giá cT sHc lao động đư]c s^ d_ng để sTn xuất hàng hóa (Số tiền nhà Tư bTn bỏ mua c & v để sTn xuất hàng hóa) Với cơng thHc: k=c+v Từ suy đư]c giá trị hàng hóa (G) đư]c chuyển đổi: 244 Từ G = c + v + m thành G = k + m Trong đó: k chi phí sTn xuất hàng hóa c giá trị chi phí máy móc, ngun vật liệu v thời gian lao động tất ySu m thời gian lao động thặng dư 1.2 BTn chất l]i nhuận (P) Khái niệm: L]i nhuận giá trị thặng dư đư]c coi đẻ chi phí sTn xuất TBCN (do k sinh ra) Trong đó: P biểu m P m_c tiêu, động lJc SX kinh doanh 1.3 Tỉ suất l]i nhuận ( P’) Khái niệm: Là tỷ lệ phần trăm P toàn tư bTn Hng trước Tỉ suất l]i nhuận đư]c tính theo cơng thHc sau đây: Trong đó: P & P’ thể l]i ích kinh tS KTTT Các nhân tố Tnh hưởng đSn P’: Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) Cấu tạo hữu TB c/v Tốc độ chu chuyển TB TiSt kiệm TBBB (c) 1.4 L]i nhuận bình quân, giá cT sTn xuất Khái niệm: Cạnh tranh ngành sJ hình thành l]i nhuận BQ Là cạnh tranh xí nghiệp ngành khác nhằm giành giật nơi đầu tư có l]i 244 Biện pháp: TJ chuyển vốn lao động từ ngành sang ngành khác KSt quT: Làm hình thành tỷ suất l]i nhuận bình quân Tỷ suất l]i nhuận bình qn tỷ lệ tính theo phần trăm tổng giá trị thặng dư tổng chi phí sx TBCN với cơng thHc: 1.5 L]i nhuận bình quân gì? Khái niệm: L]i nhuận bình quân l]i nhuận thu đư]c theo tỷ suất l]i nhuận bình quân Khi hình thành + & giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cT sTn xuất (k + ) Tiền đề sJ chuyển hóa : Xuất Điều kiện sJ chuyển hóa: + TJ cạnh tranh Đại CN khí Quan hệ giá cT hàng hóa với giá trị giá cT sTn xuất QL giá cT sx hình thHc biểu hoạt động QL giá trị (trong điều kiện tJ cạnh tranh) Lợi tức: L]i tHc đư]c thể thơng qua hình thHc sau: TB cho vay Nguồn gốc, bTn chất l]i tHc, tỷ suất l]i tHc Hình thHc vận động TB cho vay Cơng ty cổ phần, TB giT & TT chHng khoán 2.1 Tư bTn cho vay kinh tS thị trường tư bTn chủ nghĩa: 10 244 Khái niệm: Tư bTn cho vay chủ nghĩa tư bTn phận tư bTn xã hội hình thái tiền tệ, đư]c chủ sở hữu cho người khác s^ d_ng thời gian để kiSm lời Đặc điểm: ThH nhất, Quyền s^ d_ng tách khỏi quyền sở hữu ThH hai, Là hàng hóa đặc biệt ThH ba, Là hình thái tư bTn phiSn diện song đư]c sùng bái 2.2 Nguồn gốc, bTn chất l]i tHc, tỷ suất l]i tHc Tạo nhận thHc phổ biSn tư bTn trJc tiSp tạo l]i tHc, tài kinh doanh trJc tiSp tạo l]i nhuận doanh nghiệp L]i tHc cho vay (ký hiệu z) chủ nghĩa tư bTn phần l]i nhuận bình quân mà chủ thể s^ d_ng tư bTn trT cho chủ thể sở hữu tư bTn BTn chất l]i tHc: Là phận m Nguồn gốc: Là phần m công nhân tạo (LĐ không công CN) Tỉ suất l]i tHc (Z’): Là tỷ lệ tính theo phần trăm tổng số l]i tHc số tư bTn tiền tệ cho vay đư]c tính cơng thHc: Z Z’= Tổng TB cho vay Các nhân tố Tnh hưởng: Tỷ suất l]i nhuận bình quân cung cầu TB cho vay 2.3 Hình thHc vận động tư bTn cho vay Tín d_ng hình thHc vận động tư bTn cho vay, phTn ánh quan hệ kinh tS chủ thể sở hữu chủ thể s^ d_ng, dJa ngun tắc hồn trT, có kỳ hạn có l]i tHc gồm: Tín d_ng thương nghiệp, Tín d_ng ngân hàng Chú ý: phân biệt TB NH & TB cho vay Vai trị tín d_ng: TiSt kiệm chi phí lưu thơng Thúc đẩy tích t_, tập trung tư bTn Cạnh tranh, san tỷ suất l]i nhuận Thúc đẩy sJ hình thành phát triển thị trường chHng khoán 11 244 Tạo điều kiện cho sJ hình thành phát triển mơ hình doanh nghiệp đại sở xã hội hóa vật - công ty cổ phần 2.4 Công ty cổ phần, tư bTn giT thị trường chHng khốn Cơng ty cổ phần mơ hình doanh nghiệp hoạt động dJa nguồn vốn đư]c hình thành thơng qua phát hành cổ phiSu Tư bTn giT tư bTn tồn hình thHc chHng khốn có giá đem lại thu nhập cho người sở hữu chúng Thị trường chHng khoán loại hình thị trường đặc thù, nơi diễn giao dịch chHng khoán: Thị trường sơ cấp thH cấp Địa tô tư chủ nghĩa 3.1 Tư bTn kinh doanh nông nghiệp Tư bTn kinh doanh nông nghiệp phận tư bTn xã hội đầu tư vào lĩnh vJc nơng nghiệp SJ hình thành trở thành thống trị tư bTn sTn xuất nông nghiệp lịch s^ phát triển kinh tS thị trường thS giới đư]c thJc thông qua hai đường: + Theo đường thH nhất, kinh tS địa chủ phong kiSn thông qua cTi cách mà chuyển sang kinh doanh theo phương thHc tư bTn chủ nghĩa Đó đường nước ĐHc, Italia, Nhật, Nga + Theo đường thH hai, chS độ kinh tS địa chủ quyền sở hữu ruộng đất phong kiSn đư]c thủ tiêu biện pháp cách mạng, mở đường cho kinh tS tư bTn chủ nghĩa nhanh chóng hình thành phát triển Đó đường diễn Pháp SJ hình thành trở thành thống trị tư bTn nông nghiệp dẫn tới nông nghiệp tư bTn chủ nghĩa có ba giai cấp bTn: địa chủ người sở hữu ruộng đất; nhà tư bTn kinh doanh nông nghiệp người thuê ruộng đất địa chủ để kinh doanh theo phương thHc sTn xuất tư bTn chủ nghĩa; công nhân nông nghiệp người lao động làm thuê cho nhà tư bTn kinh doanh nông nghiệp 3.2 Địa tô tư bTn chủ nghĩa 12 244 Địa tô tư bTn chủ nghĩa l]i nhuận siêu ngạch dơi ngồi l]i nhuận bình qn mà nhà tư bTn kinh doanh nông nghiệp phTi trT cho địa chủ kinh doanh ruộng đất địa chủ ( phần m lại sau khấu trừ ) 3.3 Các hình thHc địa tơ a Địa tô chênh lệch Là l]i nhuận siêu ngạch dơi ngồi l]i nhuận bình qn đư]c hình thành ruộng đất có điều kiện kinh doanh trung bình thuận l]i Địa tơ chênh lệch có loại : địa tô chênh lệch I ( điều kiện tJ nhiên) địa tô chênh lệch II ( thâm canh mà có ) b Địa tơ tuyệt đối (gắn với độc quyền sở hữu ruộng đất) Là địa tô thu đư]c nông nghiệp lạc hậu tương đối so với công nghiệp ngành sTn xuất khác, đồng thời độc quyền tư hữu ruộng đất nông nghiệp ngăn cTn không cho nông nghiệp tham gia vào cạnh tranh bình qn hóa tỷ suất l]i nhuận 3.4 Giá cT ruộng đất Giá cT đất đai không phTi biểu tiền giá trị đất đai Vì đất đai xét cách tuý tJ nhiên khơng phTi sTn phẩm lao động, khơng có lao động kSt tinh, khơng có giá trị Vì vậy, giá cT đất đai phTn ánh quan hệ kinh tS phái sinh đặc biệt IV Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp kinh tế điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Là mô hình kinh tS phTn ánh đặc thù thời kì độ : tiSn thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN 13 244 Vừa chHa đJng đặc điểm chung KTTT, vừa chHa đJng định hướng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tính đại tính hội nhập quốc tS : kS thừa có chọn lọc thành tJu phát triển KTTT nhân loại kinh nghiệm đổi Vai trò nhà nước : xây dJng hoàn thiện thể chS kinh tS s^ d_ng cơng c_ sách, nguồn lJc điều tiSt KT Vai trò thị trường: huy động, phân bố có hiệu quT nguồn lJc, động lJc chủ ySu giTi phóng sHc SX ( chS điều tiSt hỗn h]p) Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, đồng thời góp phần hướng tới bước xác lập xã hội mà đó, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh; có điều tiết Nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư để phát triển doanh nghiệp kinh tế 2.1 Quan điểm Nhà nước phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư để phát triển kinh tS bối cTnh kinh tS thị trường định hướng XHCN Việt Nam quốc gia lên từ nông nghiệp, canh tác nhỏ lẻ, ta gặp nhiều khó khăn sở vật chất, sJ ySu công nghệ sTn xuất suất lao động thấp Trong đó, kinh tS định hướng xã hội chủ nghĩa hướng đSn xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Do đó, phát triển sở vật chất, kỹ thuật dẫn đSn sJ cần thiSt cơng nghiệp hóa, đại hóa Và để thJc đư]c chủ trương đó, ta cần tiSp t_c vận d_ng phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư vào lĩnh vJc kinh tS nước ta 2.2 Vận d_ng phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư vào doanh nghiệp kinh tS Học thuySt giá trị thặng dư Mác xây dJng dJa sở nghiên cHu sTn xuất hàng hóa, đặc biệt kinh tS hàng hóa tư bTn chủ nghĩa Dù cho nước ta thJc kinh tS định hướng xã hội chủ nghĩa, nói đSn sTn xuất hàng hóa đâu sở hữu đặc tính phổ biSn, phTi kể đSn giá trị giá trị thặng dư SJ khác quan hệ kinh tS khác giá trị giá trị thặng dư mang bTn chất xã hội khác Vì vậy, việc nghiên cHu s^ d_ng phương pháp dJa 14 244 kinh tS hàng hóa tư bTn chủ nghĩa có ý nghĩa thJc tiễn kinh tS định hướng xã hội chủ nghĩa 2.2.1 Áp d_ng phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư tương đối cách tăng suất lao động Dưới tác động quy luật kinh tS, ta cần phTi không ngừng Hng d_ng thành tJu khoa học công nghệ vào sTn xuất để nâng cao suất lao động, bên cạnh cần phTi nâng cao trình độ ý đSn đãi ngộ người lao động Ngồi ra, việc tích cJc h]p lý hóa quy trình sTn xuất, tìm hiểu cầu thị trường, nâng cao trình độ quTn lý sTn xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quT sTn xuất 2.2.2 Tích cJc sTn xuất giá trị thặng dư siêu ngạch cách áp d_ng công nghệ Giá trị thặng dư siêu ngạch phần giá trị thặng dư thu đư]c áp d_ng cơng nghệ sớm xí nghiệp khác, làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị thị trường Doanh nghiệp/ xí nghiệp tăng suất cTi tiSn sTn phẩm, đổi cơng nghệ trước thu đư]c giá trị thặng dư siêu ngạch Đó hình thHc khác giá trị thặng dư tương đối, có tính tạm thời lại động lJc mạnh mẽ để thúc đẩy doanh nghiệp đánh bại đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phTi cân nhắc áp d_ng công nghệ khơng phTi cơng nghệ áp d_ng tạo giá trị thặng dư siêu ngạch, ví d_ : cần phTi xem xét công nghệ tạo giá trị thS so với cơng nghệ cũ, cơng nghệ địi hỏi điều nên chọn loại cơng nghệ phù h]p với tính chất cơng việc khâu sTn xuất PHẦN KẾT LUẬN Việc nghiên cHu phương thHc sTn xuất giá trị thặng dư giúp hiểu thêm: sTn xuất giá trị thặng dư trình tạo giá trị vư]t thời điểm mà nhà tư bTn trT cho giá trị sHc lao động vật ngang giá Cũng cho thấy giá 15 244 trị thặng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sHc lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư bTn chiSm giữ Từ đất nước có kinh tS lạc hậu, cơng c_ sTn xuất thô sơ, phát triển, Việt Nam thay đổi diện mạo theo chiều hướng mới, xây dJng kinh tS thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhưng nói đSn sTn xuất hàng hóa đâu sở hữu đặc tính phổ biSn, phTi kể đSn giá trị giá trị thặng dư SJ khác quan hệ kinh tS khác giá trị giá trị thặng dư mang bTn chất xã hội khác Vì vậy, việc nghiên cHu s^ d_ng phương pháp dJa kinh tS hàng hóa tư bTn chủ nghĩa có ý nghĩa thJc tiễn kinh tS định hướng xã hội chủ nghĩa Bên cạnh đó, việc nghiên cHu doanh nghiệp cần cân nhắc áp d_ng công nghệ khơng phTi cơng nghệ áp d_ng tạo giá trị thặng dư siêu ngạch TÀI LIỆU THAM KHẢO (1)Website: http://m.tapchiqptd.vn/vi/lam-that-bai-chien-luoc-dbhb/khong-the-bac-bohoc-thuyet-kinh-te-mac-le-nin-10266.html (2)Website: https://loigiaihay.com/san-xuat-gia-tri-thang-du-quy-luat-kinh-te-tuyet-doicua-chu-nghia-tu-ban-c126a20247.html (3)Website: https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-ngoai-thuong/kinh-techinh-tri/de-tai-nguon-goc-va-ban-chat-cua-gia-tri-thang-du-1/14091548 (4)Website: https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2730/GT%20h %E1%BB%8Dc%20phần%20Kinh%20tS%20ch%C3%ADnh%20trị%20MNL%20(C) %20Tr%2064-Tr130.pdf (5)Website: https://luanvan2s.com/gia-tri-thang-du-la-gi-bid123.html (6)Website:https://sites.google.com/site/huanguyenly/thongbao/sosanhphuongphapsanxuatgiatrithan gdutuyetdoivaphuongphapsanxuatgiatrithangdutuongdoi/ 16 244 (7)Website:https://text.xemtailieu.net/tai-lieu/phuong-phap-san-xuat-gia-tri-thang-du-vaqua-trinh-van-dung-vao-cong-cuoc-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-o-nuoc-ta-hien-nay471026.html? fbclid=IwAR0ElBs1T0txAceGLKQg0C3fL9o_TyaQEC211mcV5dHq_i654e3GG61wHJ I/ (8)Website: https://text.xemtailieu.net/tai-lieu/phuong-phap-san-xuat-gia-tri-thang-du-vaqua-trinh-van-dung-vao-cong-cuoc-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-o-nuoc-ta-hien-nay471026.html? fbclid=IwAR0ElBs1T0txAceGLKQg0C3fL9o_TyaQEC211mcV5dHq_i654e3GG61wHJ I/ (9)Tài liệu giTng dạy: “KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN Dành cho bậc đại học – khơng chun lý luận trị” mã mơn học: 306103, GVHD: TS.Nguyễn Công Hưng, Đại học Tôn ĐHc Thắng Phụ lục Phụ lục Biên họp nhóm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM (V/v Phân cơng cơng việc /Đánh giá hồn thành) Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 1.1 Thời gian: 1.2 Địa điểm: Google meet 1.3 Thành phần tham dự: + Chủ trì: Lương Gia Gia + Tham dJ: 07 + Vắng: Nội dung họp 2.1.Nhóm trưởng đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cho thành viên sau: 17 244 STT Họ tên Đánh giá hồn Mức độ thành Tích cJc tham gia Trương Dưỡng Quý MHc Trần Đặng Duyên đề tài tiểu luận đóng góp từ 90% >90% góp giá Soạn cJc, có Mỹ nhiều ý kiSn đóng trị đư]c Lương Gia Gia Nguyễn Ngọc Hà nội dung đề tài tiểu luận Tổng h]p bài, xây MHc độ tham gia >90% đóng góp từ 90% dJng nội dung trở lên Tích cJc tham gia thTo dung, xây dJng nội 100% s^ d_ng Tích cJc tham gia Nhiệm vụ Xây dJng nội dung độ tham gia trở lên Rất tích /100% Xây dJng nội dung MHc độ tham gia >90% đóng góp từ 90% đề tài tiểu luận trở lên Tích cJc tham gia MHc Chìu Gia Hân Soạn độ tham gia thTo nội dung báo cáo đóng góp từ 90% >90% trở lên Tích cJc tham gia, có nhiều Châu Gia Huệ đóng góp ý Xây dJng nội dung kiSn đề tài tiểu luận giá trị 100% đư]c s^ d_ng Tích cJc tham gia MHc Hồ Vương Huy Xây dJng nội dung độ tham gia đề tài tiểu luận đóng góp từ 90% >90% trở lên 18 244 * ĐBC: Điểm báo cáo môn học nhóm giảng viên chấm *Điểm trừ: Từ mức C trở xuống mức độ trừ điểm 2.2 Ý kiến thành viên: Đề nghị ghi ý kiSn thành viên, đồng ý hay khơng đồng ý với ý kiSn nhóm trưởng, phTn biện với ý kiSn thành viên khác, 2.3 Kết luận họp Thống lại nội dung họp sau có ý kiSn thành viên (Đây đánh giá mức độ hồn thành cơng việc thành viên) Cuộc họp đSn thống kSt thúc lúc phút ngày Thư ký Chủ trì Chìu Gia Hân Lương Gia Gia 19 244 ... thặng dư “ Hai phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư Vận d_ng hai phương pháp sTn xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp kinh tS điều kiện cạnh tranh kinh tS thị trường định hướng XHCN.”... hệ kinh tS phái sinh đặc biệt IV Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp kinh tế điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nền kinh. .. xuất giá trị thặng dư: _Bản chất giá trị thặng dư: II Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư kinh tế thị trường Tư chủ nghĩa Phương pháp sản xuất giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư nhằm phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường,